Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 17 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.04.2024 r., godz. 8:46 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 52.041 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (524) z dnia 10.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Forma pisemna wniosku o udzielenie zwolnienia w celu załatwienia spraw osobistych - stanowisko MRPiT
Pracownik może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych ( art. 151 § 2 1 K.p.). Dla wniosku tego została (...)
str. 4
2.1.
Dopuszczalność lokalizowania przez pracodawcę miejsca wykonywania pracy zdalnej
Polecenie pracownikowi pracy zdalnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, (...)
str. 5
2.2.
Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych podczas pracy zdalnej
Praca zdalna zasadniczo powinna być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której pracownik wykorzystuje dokumentację w (...)
str. 6
3.
W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego
Pracodawca zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty może tworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (...)
str. 7
4.
Wysokość odpisów na ZFŚS w 2021 r.
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku na publikację w Dzienniku Ustaw oczekuje ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących (...)
str. 7
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do 31 stycznia - złożenie wniosku o zwolnienie płatnika z zapłaty składek ZUS za listopad 2020 r.
Płatnik z branży wymienionej w art. 31zo ust. 10 specustawy (wg PKD 2007 ujętego w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.) (...)
str. 8
2.
Czy oskładkować i opodatkować zwrot kosztów używania przez pracownika własnych narzędzi przy wykonywaniu pracy zdalnej?
Zgodnie z art. 3 specustawy, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich (...)
str. 10
3.
Wysokość podstawy wymiaru składek ZUS pracowników delegowanych
Kiedy stosuje się wyłączenie z oskładkowania części wynagrodzenia pracowników delegowanych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego? Podstawę wymiaru składek (...)
str. 11
II.
Prawidłowe sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej
1.
Obowiązek przekazania do ZUS przez część płatników składek informacji ZUS IWA za 2020 r.
Zgodnie z art. 31 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. (...)
str. 12
2.
Zgłoszenie do ubezpieczeń przedsiębiorcy korzystającego w 2021 r. z opłacania tzw. małego ZUS plus
1) Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat. W tym roku spełniam warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od dochodu. Do kiedy (...)
str. 14
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia miesięczna wypłacona z opóźnieniem w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby
Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje również premie miesięczne, których wysokość jest pomniejszana za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych w (...)
str. 19
2.
Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po obniżeniu etatu w związku z COVID-19
Firma zawarła porozumienie dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy w związku z COVID-19 na okres 3 miesięcy od 20 września 2020 r. Pracownik chorował przez dwa (...)
str. 20
3.
Obliczanie zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia
1) Zleceniobiorca przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia chorobowego sprawował osobistą opiekę nad chorym członkiem rodziny. Przed zawarciem umowy zlecenia przez kilka miesięcy nie podlegał (...)
str. 21
4.
Wynagrodzenie chorobowe po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
Wynagrodzenie pracownika w grudniu 2020 r. przekroczyło roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Jak ustalić kwotę wynagrodzenia za ten miesiąc uwzględnianą w podstawie (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Kwota wolna przy dokonywaniu dobrowolnych potrąceń z zasiłków - stanowisko MRiPS
Pracodawca, dokonując potrąceń i egzekucji z przysługujących pracownikowi zasiłków z ubezpieczeń społecznych, tj. zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, stosuje przepisy ustawy emerytalnej. Zgodnie (...)
str. 25
2.
Świadczenie rehabilitacyjne rozpoczynające się w I kwartale 2021 r. bez waloryzacji
Z dniem 3 stycznia 2021 r. zleceniobiorca wykorzystał pełny 182-dniowy okres wypłaty zasiłku chorobowego. Ponieważ jest on nadal niezdolny do pracy, decyzją ZUS zostało mu (...)
str. 26
3.
Zasiłek chorobowy na preferencyjnych zasadach dla ubezpieczonych zatrudnionych w podmiotach leczniczych
Czy wszystkim osobom zatrudnionym w podmiotach leczniczych przysługuje zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru? W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu (...)
str. 27
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Jak w umowie o pracę określić miejsce jej wykonywania?
Jesteśmy firmą sprzedającą i serwisującą urządzenia klimatyzacyjne. Posiadamy magazyn, w którym zatrudniamy kilka osób. Poza tym pracują u nas przedstawiciele handlowi. Wszyscy pracownicy jako miejsce (...)
str. 29
2.
Zatrudnienie na zastępstwo pracownika wcześniej zwolnionego w trybie art. 53 K.p.
Rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę o pracę w trybie art. 53 K.p. Po odzyskaniu zdolności do pracy zgłosił on pracodawcy chęć powrotu do pracy. Ponieważ poszukujemy (...)
str. 31
3.
Odmowa zawarcia umowy przyrzeczonej
Pracodawca zamierzał zatrudnić pracownika o bardzo wysokich kwalifikacjach na strategiczne stanowisko. Ze względu na to, że pracownik miał zobowiązania wobec dotychczasowego pracodawcy, strony zdecydowały się (...)
str. 32
4.
Zwolnienie dyscyplinarne w związku z przetrzymywaniem służbowego sprzętu
Ze względu na pandemię większość z naszych pracowników wykonuje pracę zdalnie. Niektórych z nich pracodawca wyposażył w laptopy. Jeden z pracowników od dłuższego czasu choruje, (...)
str. 33
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Nadgodziny pracownika wykonującego pracę zdalnie
Kilku pracownikom na mocy specustawy poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Ze względu na rodzaj świadczonej pracy w 100% wykonują oni swoje czynności zdalnie. Jak zlecać im (...)
str. 34
2.
Opłacenie pracy w nadgodzinach w razie podwyżki wynagrodzenia w trakcie miesiąca
Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym i wynagradzany w stałej miesięcznej wysokości. Na początku stycznia (...)
str. 36
3.
Ustalenie przekroczeń dobowych i średniotygodniowych w systemie równoważnym
Jak ustalić liczbę przekroczeń dobowych i średniotygodniowych oraz naliczyć wynagrodzenie z dodatkiem dla pracownika, który pracując w systemie równoważnym otrzymuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, stały dodatek (...)
str. 37
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wartość pieniężna otrzymanych upominków z okazji świąt bez wpływu na wysokość podstawy wynagrodzeń urlopowego i chorobowego
Pracownicy otrzymali upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia sfinansowane ze środków obrotowych pracodawcy. Było to świadczenie jednorazowe niezapisane w postanowieniach regulaminu wynagradzania. Czy wartość pieniężna (...)
str. 39
2.
Zmienne składniki wynagrodzenia w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy
Pracodawca spoza sektora budżetowego wypłaca pracownikom zmienne składniki płacy, takie jak: wynagrodzenie z dodatkiem za nadgodziny, wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastkę), roczną premię wynikową wypłaconą w (...)
str. 41
3.
Zawieszenie niektórych przywilejów płacowych w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej pracodawcy
Sytuacja ekonomiczna zakładu pracy uległa pogorszeniu, dlatego czasowo zamierzamy zawiesić niektóre uprawnienia, w tym premię kwartalną oraz nagrodę jubileuszową. Jak możemy tego dokonać? Nadmieniamy, że (...)
str. 42
4.
Zwrot wynagrodzenia za obniżony czas pracy w razie unieważnienia orzeczenia o niepełnosprawności umiarkowanej
Pracownik przez ponad rok pracował w skróconym czasie pracy z uwagi na przedłożone orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, zachowując dotychczasowe wynagrodzenie. Czy pracodawca może (...)
str. 45
VIII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Dokumenty związane z powierzeniem pracownikowi mienia pracodawcy
Zamierzamy powierzyć pracownikowi samochód, który będzie stanowił narzędzie jego pracy. Jakie dokumenty sporządzić aby można było pracownika rozliczyć z jego używania i ewentualnie obciążyć w (...)
str. 46
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu pracownika podejmującego zatrudnienie w trakcie miesiąca
Pod koniec grudnia 2020 r. zatrudniliśmy osobę, która do połowy tego miesiąca była pracownikiem tymczasowym. Czy za ten miesiąc przysługiwał jej urlop wypoczynkowy? Tak, gdyż (...)
str. 48
2.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego w związku z łączeniem jego części z pracą
Pracownica bezpośrednio po urlopie macierzyńskim będzie korzystała z urlopu rodzicielskiego. Zamierza ona łączyć ten urlop z pracą na pół etatu. Czy w związku z tym (...)
str. 49
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w razie wystąpienia u pracownika urazu
Czy pracodawca może nie dopuścić pracownika do pracy, jeśli zauważy u niego jakiś uraz, pomimo chęci pracownika do pracy? Jakie środki do udzielania pierwszej pomocy (...)
str. 51
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Wdrażanie PPK w podmiotach zatrudniających należących do sektora finansów publicznych
Od 1 stycznia 2021 r. do stosowania przepisów ustawy o PPK zobowiązane zostały m.in. podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych ( art. 137 ustawy (...)
str. 53
E.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Powiadomienie ZUS o zawartych umowach o dzieło na formularzu RUD
1) Spółka z o.o. nie jest płatnikiem składek w ZUS. Czy od 1 stycznia 2021 r. obowiązania jest informować ZUS o zawartych umowach o dzieło? (...)
str. 56
2.
Obliczanie zasiłku za czas opieki sprawowanej po kolejnym obniżeniu wymiaru czasu pracy
Pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy w związku z COVID-19 obniżyliśmy etat i wynagrodzenie o 20% w okresie od 1 do 30 czerwca 2020 (...)
str. 57
3.
Informacje do wypłaty zasiłków na PUE ZUS
1) Pracownik został poddany obowiązkowej kwarantannie w pierwszym miesiącu zatrudnienia (przed rozwiązaniem umowy z poprzednim pracodawcą chorował). Czy dla celów ustalenia okresu zasiłkowego powinniśmy na (...)
str. 57
4.
Udzielanie świadczeń socjalnych z zasobów ZFŚS pochodzących z poprzedniego roku
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przewiduje udzielanie beneficjentom pomocy w postaci bonów świątecznych, przyznawanych według kryterium socjalno-bytowego. Czy możemy zamieścić w tym akcie postanowienie, zgodnie (...)
str. 58
5.
Wystawienie świadectwa pracy w związku z likwidacją zakładu pracy
1) Spółka z o.o. w likwidacji zwalnia wszystkich pracowników. Czy w świadectwie pracy należy oznaczyć, że jest w likwidacji? Status prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, (...)
str. 59
6.
Dokumentowanie niewłaściwego zachowania pracownika
1) Wręczyliśmy pracownikowi karę upomnienia w związku z jego niewłaściwym zachowaniem wobec kierownika działu. Pracownik złożył sprzeciw, do którego pracodawca z przyczyn od niego niezależnych (...)
str. 60
1.
Zasady ogólne ochrony zatrudnienia nauczycieli
Nie ma jednolitych zasad ochrony stosunków pracy nauczycieli podlegających ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)
str. 61
2.
Ochrona w czasie usprawiedliwionej absencji
Nauczyciel zatrudniony na podstawie umowy o pracę Nauczyciel przebywający na urlopie albo z innych usprawiedliwionych powodów nieobecny w pracy jest chroniony przed wypowiedzeniem (definitywnym i (...)
str. 62
3.
Ochrona przedemerytalna nauczyciela
Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania W myśl art. 39 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata (...)
str. 64
4.
Ochrona stosunku pracy związana z rodzicielstwem
Nauczyciel korzysta z ochrony stosunku pracy wynikającej z rodzicielstwa zarówno wtedy, gdy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie mianowania (por. (...)
str. 65
5.
Ochrona stosunku pracy działacza związkowego
Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych (ochrona związkowa) polega na zakazie wypowiadania (definitywnego i zmieniającego) i rozwiązywania stosunku pracy przez pracodawcę bez uzyskania uprzedniej (...)
str. 65
6.
Inne przypadki ochrony stosunku pracy nauczyciela
Nauczyciel pełniący funkcję społecznego inspektora pracy jest z tego tytułu chroniony przed wypowiedzeniem (definitywnym i zmieniającym) i rozwiązaniem stosunku pracy. Ochrona trwa w okresie ważności (...)
str. 66
7.
Konsekwencje naruszenia ochrony stosunku pracy
Stosunek pracy wypowiedziany lub rozwiązany z naruszeniem przepisów ochronnych ustanie, jeśli nauczyciel (bez względu na podstawę zatrudnienia) nie skorzysta z prawa wystąpienia do sądu. Zgodnie (...)
str. 66
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego od  28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r.
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2020 r. pod poz. 2340 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie określenia (...)
str. 67
2.
Wysokość podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2021 r.
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Przy czym przy jej ustalaniu nie stosuje się ograniczenia do trzydziestokrotności prognozowanego (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.