Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Urlopy związane z rodzicielstwem
Dodatek nr 23
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 24
z dnia 10.12.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
WSTĘP
Urlopy związane z rodzicielstwem służą przede wszystkim opiece nad nowo narodzonym albo przyjętym na wychowanie dzieckiem, choć w początkowym okresie równolegle także regeneracji rodzącej. W (...)
str. 3
I.
OSOBY UPRAWNIONE
Z urlopów macierzyńskiego, na warunkach urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, z wyjątkiem pierwszych 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, mogą na równych prawach skorzystać pracownica-matka, pracownik-ojciec oraz odpowiednio (...)
str. 3
II.
URLOP MACIERZYŃSKI
1.
Wymiar urlopu macierzyńskiego i moment jego rozpoczęcia
W razie urodzenia dziecka, pracownicy (także w określonych, omówionych w dalszej części dodatku sytuacjach zamiennie ojcu dziecka), przysługuje urlop macierzyński, który wynosi łącznie: 20 tygodni (...)
str. 4
2.1.
W drodze uzgodnień między rodzicami
Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli: pozostałą (...)
str. 6
2.2.
Z powodu niezdolności do samodzielnej egzystencji matki dziecka
Pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części (...)
str. 10
2.3.
W związku ze zgonem pracownicy-matki albo matki podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu niż stosunek pracy
W przypadku zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej-matki dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko (...)
str. 11
2.4.
Z powodu porzucenia dziecka przez pracownicę-matkę
W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego albo przez ubezpieczoną-matkę dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu, (...)
str. 13
2.5.
W związku ze zgonem nieubezpieczonej matki dziecka, porzuceniem przez nią dziecka albo niemożnością sprawowania opieki ze względu na niepełnosprawność
W przypadku: zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o sus, albo nieposiadającej tytułu do objęcia takim ubezpieczeniem, (...)
str. 14
2.6.
W wyniku podjęcia pracy przez matkę dotychczas nieaktywną zawodowo
W przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa, określonym w ustawie o sus, zatrudnienia w wymiarze (...)
str. 16
3.
Przerwanie przez matkę urlopu albo pobierania zasiłku z powodu hospitalizacji
Pracownica, która przebywa w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający (...)
str. 18
4.
Przerwanie urlopu macierzyńskiego w wyniku hospitalizacji dziecka
W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, (...)
str. 21
5.1.
Z powodu zgonu dziecka
W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej (...)
str. 21
5.2.
W związku z porzuceniem dziecka lub umieszczeniem w instytucjach o charakterze opiekuńczym
W przypadku porzucenia dziecka przez pracownicę lub umieszczenia dziecka, na podstawie orzeczenia sądu, w pieczy zastępczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym albo zakładzie rehabilitacji leczniczej, pracownicy (...)
str. 22
III.
URLOP NA WARUNKACH URLOPU MACIERZYŃSKIEGO
Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jest analogiczny w swym przeznaczeniu oraz sposobie wykorzystywania do urlopu macierzyńskiego. Różni są jednak adresaci normy prawnej (w przypadku urlopu (...)
str. 22
IV.
URLOP RODZICIELSKI
Bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownikowi przysługuje fakultatywny urlop rodzicielski. Przepisy regulujące zasady nabywania prawa do tego urlopu odnoszą się (...)
str. 24
1.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim
Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (w zależności od liczby jednocześnie urodzonych dzieci od 20 do 37 tygodni) (...)
str. 25
2.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego
Rodzic adopcyjny (tak jak biologiczny) może wystąpić o urlop rodzicielski "z góry". Pracownik, nie później niż 21 dni po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu (...)
str. 27
3.
Podział urlopu rodzicielskiego
Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem: pierwszej, która w przypadku: urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie (...)
str. 28
4.
Wnioski w sprawie urlopu rodzicielskiego
Stosownie do § 2 rozporządzenia w sprawie dokumentacji, wniosek o urlop rodzicielski składany "z góry" (nie później niż 21 dni po porodzie, ewentualnie po przyjęciu (...)
str. 29
5.
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. (...)
str. 33
6.
Wydłużenie urlopu rodzicielskiego z powodu łączenia go z pracą
W przypadku łączenia przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu, wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu (...)
str. 34
7.
Rezygnacja z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Przepisy Kodeksu pracy nie przewidują możliwości rezygnacji z łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą. Kwestię tę rozważało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opowiadając się za (...)
str. 35
8.
Organizacja czasu pracy podczas łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
W kwestii organizacji czasu pracy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jak wyjaśnił (...)
str. 35
V.
URLOP OJCOWSKI
Zgodnie z art. 182 3 § 1 K.p., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do (...)
str. 36
VI.
URLOP WYCHOWAWCZY
1.
Prawo do urlopu wychowawczego oraz jego wymiar
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ważne: Urlop wychowawczy jest zwolnieniem od pracy (...)
str. 38
2.
Obniżenie wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może zamiast o ten urlop złożyć wniosek o obniżenie wymiaru jego czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego (...)
str. 44
3.
Praca zarobkowa w czasie urlopu wychowawczego
W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową albo inną działalność u dotychczasowego lub innego pracodawcy, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie (...)
str. 46
4.
Odwołanie z urlopu wychowawczego
W razie ustalenia, że pracownik korzystający z urlopu wychowawczego trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa tego pracownika do stawienia się do pracy (...)
str. 46
VII.
OCHRONA ZATRUDNIENIA ZWIĄZANA Z URLOPAMI Z TYTUŁU RODZICIELSTWA
1.
Ochrona stosunku pracy
Prawo pracy przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy ze względu na funkcje rodzicielskie pracownika. Ochronie takiej podlega pracownica m.in. w okresie urlopu macierzyńskiego. Ochronie podlega (...)
str. 47
2.
Zatrudnienie po powrocie z urlopów związanych z rodzicielstwem
Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie (...)
str. 49
VIII.
ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE W CZASIE URLOPÓW ZWIĄZANYCH Z RODZICIELSTWEM
1.
Zasiłek macierzyński w czasie trwania ubezpieczenia
Prawo do zasiłku macierzyńskiego, okresy jego wypłaty oraz zasady ustalania podstawy wymiaru regulują przepisy art. 29-31 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach (...)
str. 50
2.
Zasiłek macierzyński po ustaniu tytułu ubezpieczenia
Zasiłek macierzyński przysługuje w razie urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, o ile spełnione są warunki określone przepisami ustawy zasiłkowej, tj. jeżeli pracownica została zwolniona (...)
str. 51
3.
Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego
Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego (do 2 tyg.). Zasiłek ten przysługuje nie (...)
str. 52
4.
Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego
Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego ustala się na zasadach obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres 12 miesięcy (...)
str. 52
5.
Wysokość zasiłku macierzyńskiego za okres urlopów związanych z rodzicielstwem
Zasiłek macierzyński za okres wypłaty odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w wymiarze: do 6 tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (...)
str. 54
6.
Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego
W przypadku, gdy miesięczna kwota zasiłku macierzyńskiego pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych jest niższa niż kwota świadczenia rodzicielskiego, określonego w ustawie (...)
str. 56
7.
Zasiłek macierzyński za okres łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownica (pracownik) pobierająca zasiłek macierzyński może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy, który udzielił tego urlopu, w wymiarze nie wyższym niż (...)
str. 58
8.
Świadczenia z tytułu wychowywania dziecka w okresie urlopu wychowawczego
Prawo do świadczeń przysługujących w okresie urlopu wychowawczego zostało uregulowane przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (patrz rozdział VI niniejszego opracowania) (...)
str. 59
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.