Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 7 lutego 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.02.2023 r., godz. 13:29 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 181.872 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 2 (452) z dnia 10.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do 31 stycznia 2018 r. obowiązek przesłania informacji ZUS IWA przez niektórych płatników składek
W terminie do 31 stycznia 2018 r. część płatników składek ma obowiązek przekazania do ZUS informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe za 2017 r. Dotyczy on (...)
str. 4
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe obywatela Ukrainy wykonującego w Polsce umowę zlecenia
1) Firma świadcząca usługi gastronomiczne zatrudnia na podstawie umowy zlecenia obywateli Ukrainy. Wszystkie formalności związane z możliwością pobytu czasowego zostały pozytywnie załatwione. Niektórzy z nich będą zatrudnieni (...)
str. 8
3.
Składka na FEP w razie wykonywania pracy szczególnej, w tym także pracy innego rodzaju
1) Pracownik jest zatrudniony na pełny etat jako kierowca autobusu w transporcie publicznym. Ze względu na potrzeby pracodawcy na okres 3 m-cy został przeniesiony do pracy (...)
str. 12
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wyższa kwota wynagrodzenia pracowników delegowanych dla stosowania wyłączenia z oskładkowania równowartości diet w 2018 r.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników, w tym oddelegowanych do pracy za granicę objętych nadal ubezpieczeniami w Polsce, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...)
str. 13
2.
Ograniczenie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i dobrowolne chorobowe w 2018 r.
Prowadzę działalność gospodarczą i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od grudnia 2017 r. składki na ubezpieczenia społeczne opłacam od podwyższonej podstawy. Jakie (...)
str. 15
3.
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
Przedsiębiorca w kwietniu 2012 r. zawiesił prowadzoną od kilku lat działalność gospodarczą, która wobec niedokonania jej wznowienia została wykreślona z CEIDG w kwietniu 2014 r. Czy rozpoczynając obecnie pozarolniczą działalność (...)
str. 17
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia roczna wypłacona zaliczkowo w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
Pracownik, zatrudniony od 1 marca 2017 r., przez kilka dni stycznia 2018 r. jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Oprócz wynagrodzenia w stałej miesięcznej wysokości 4.700 zł, otrzymuje premię (...)
str. 19
2.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy po zmianie tytułu ubezpieczenia
Przedsiębiorca prowadzi działalność od 2 listopada 2017 r. i z tego tytułu podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym chorobowemu, oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Za grudzień 2017 r. jako podstawę wymiaru składek na (...)
str. 20
3.
Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku
Pracownik w wieku 53 lat od 1 grudnia 2017 r. stał się niezdolny do pracy na skutek wypadku komunikacyjnego i do chwili obecnej przebywa w szpitalu. Jakie świadczenia chorobowe (...)
str. 22
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
Pod koniec 2017 r. zatrudniliśmy emeryta, który 1 grudnia 2017 r. ukończył powszechny wiek emerytalny. Wcześniej do końca listopada 2017 r. był on zatrudniony przez kilkanaście lat w innej (...)
str. 24
2.
Zasiłek opiekuńczy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
Pracownica zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przed przejściem na urlop rodzicielski otrzymała podwyżkę wynagrodzenia, jednak nie wpłynęła ona na podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Od 1 (...)
str. 25
V.
Emerytury i renty
1.
Ponowne obliczenie emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę
ZUS ustalił pracownicy prawo do emerytury od 1 października 2017 r. (decyzja obejmuje składki do 30 września 2017 r.), z tym że zawiesił jej wypłatę ze względu na (...)
str. 26
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Możliwość zatrudnienia na czas określony po rozwiązaniu bezterminowej umowy o pracę
Z dniem 30 kwietnia 2017 r. pracownik rozwiązał umowę o pracę zawartą od 1 lutego 2010 r. na czas nieokreślony. Obecnie ponownie ubiega się o zatrudnienie w naszej firmie. Czy możemy (...)
str. 28
2.
Przedłużenie umowy o pracę z pracownicą-cudzoziemką w ciąży, gdy kończy się ważność zezwolenia na pracę
Agencja pracy tymczasowej zatrudnia obywatelkę Ukrainy, posiadającą zezwolenie na pracę, którego ważność wygasa 31 marca 2018 r. Podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas określony, która (...)
str. 30
3.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
W przyszłym miesiącu za porozumieniem stron rozwiążemy umowę o pracę zawartą z pracownikiem na czas określony. Czy możemy zawrzeć z nim porozumienie w tej sprawie wcześniej, czy dopiero w dacie rozwiązania (...)
str. 31
4.
Wypowiedzenie umowy pracownikowi, którego zadania rozdzielono na inne osoby
Wobec ograniczenia produkcji zamierzamy wypowiedzieć umowę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony, rozdzielając jego obowiązki na dwóch innych. Czy w takim przypadku w piśmie wypowiadającym umowę można podać (...)
str. 33
5.
Konsultacja związkowa przed wypowiedzeniem umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.
Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku członka zarządu spółki z o.o. jest także członkiem związku zawodowego działającego na terenie spółki. Rada nadzorcza spółki źle ocenia (...)
str. 34
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia w razie zatrudnienia bądź jego ustania w trakcie miesiąca
1) W dniu 8 stycznia 2018 r. zatrudniliśmy pracownika za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za styczeń, jeżeli dzień wolny za Święto Trzech (...)
str. 35
2.
Wydłużanie okresu przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
Stosownie do przepisów rozporządzenia urlopowego, do podstawy ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy przyjmuje się składniki zmienne za okres do miesiąca w średniej wysokości wypłaconej w okresie 3 (...)
str. 37
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowego i zatrudnionego w instytucji kultury
1) Jesteśmy jednostką samorządową. Od marca 2016 r. zatrudniamy pracownika, który jest emerytem. Ma udokumentowane poprzednie okresy pracy, z których wynika, że 16 czerwca 2018 r. będzie miał (...)
str. 39
4.
Przyznanie nagrody za polecenie kandydata do pracy
W firmie funkcjonuje program skierowany do pracowników, zachęcający ich do rekomendowania do pracy godnych zaufania osób. Jeśli uda się za ich pośrednictwem znaleźć pracownika, otrzymują premię. (...)
str. 40
5.
Dopuszczalność egzekucji komorniczej z dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi
Czy dodatek wiejski dla nauczyciela, mający charakter socjalny, podlega egzekucji komorniczej, jeśli zajęcie dotyczy wynagrodzenia za pracę i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy? Jeśli tak, to (...)
str. 41
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Proporcjonalne obniżanie urlopu za okresy pełnienia służby terytorialnej - stanowisko MRPiPS
Czy pełnienie przez pracownika służby terytorialnej wpływa na wymiar jego urlopu wypoczynkowego? Okres urlopu bezpłatnego w związku ze służbą żołnierza obrony terytorialnej jest wliczany do okresu (...)
str. 43
2.
Jak obliczać okresy urlopu wychowawczego, w tym wykorzystywanego w częściach?
1) Na łamach czasopisma UiPP przeczytałam, że wymiar urlopu wychowawczego ustala się według zasad potocznych. Czy to oznacza, że 2 miesiące tego urlopu, rozpoczętego np. (...)
str. 44
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w "zwykłym" zatrudnieniu po okresie pracy tymczasowej
W grudniu ubiegłego roku zatrudniliśmy osobę, która wcześniej pracowała jako pracownik tymczasowy (ogólnie ma kilkuletni staż pracy). Czy w naszej firmie nabyła prawo do urlopu za 2017 r.? (...)
str. 46
4.
Udzielenie tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu
Pracownik, który w sierpniu 2017 r. wziął ślub, lecz nie skorzystał z urlopu okolicznościowego, obecnie wystąpił z wnioskiem o jego udzielenie. Motywuje to koniecznością odbioru w odległej miejscowości fotografii i filmu z uroczystości. (...)
str. 47
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Uwzględnianie w świadectwie pracy starszych okresów zatrudnienia w ramach umów terminowych
Pracownik zatrudniony od 7 kwietnia 2011 r. na czas nieokreślony rozwiązał umowę o pracę. W wystawionym świadectwie pracy uwzględniliśmy tylko ten okres, jednak okazało się, że osoba wcześniej (...)
str. 47
2.
Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego przez "małego" pracodawcę
Pracodawca spoza tzw. sfery budżetowej (niebędący jednostką budżetową ani samorządowym zakładem budżetowym), zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu (...)
str. 48
3.
Wznowienie prowadzenia funduszu socjalnego
Pracodawca spoza sektora budżetowego kilka lat temu zrezygnował z tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, następnie utworzył go na rok i ponownie z niego zrezygnował. Czy jego postępowanie było (...)
str. 50
4.
Usunięcie z akt osobowych pracownika dokumentów związanych z nałożeniem kary
Po roku nienagannej pracy należy usunąć z części B akt osobowych zawiadomienie o nałożeniu na pracownika kary porządkowej. Czy usunięcie samego zawiadomienia dla osiągnięcia celu jakim jest (...)
str. 51
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania wstępne kandydata do pracy będącego wcześniej zleceniobiorcą w tym samym podmiocie
Pracodawca zatrudnił osobę do pracy w ramach umowy zlecenia. Z uwagi na zagrożenia związane z pracą skierował ją na wstępne badania lekarskie. Po trzech tygodniach strony zdecydowały, że (...)
str. 52
D.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Deklarowanie przez przedsiębiorcę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
Prowadzę działalność gospodarczą, z tytułu której podlegam ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach ogólnych. Składki opłacam od najniższych obowiązujących podstaw. Od stycznia br. podwyższę (...)
str. 54
2.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
1) Czy osoba rozpoczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej może już na etapie jej rejestracji zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny? Tak. Od 20 maja ubiegłego (...)
str. 55
3.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
1) W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2018 r. nowego sposobu rozliczeń wpłat składek ZUS chciałbym się upewnić, że nie mam zaległości w opłacaniu składek. Czy mogę wystąpić (...)
str. 56
4.
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
Pracownik urodzony 31 grudnia 1967 r. jest niezdolny do pracy od 29 listopada 2017 r. do 20 stycznia 2018 r. Do 31 grudnia 2017 r. wypłacaliśmy mu wynagrodzenie chorobowe (...)
str. 57
5.
Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad partnerem będącym rodzicem dziecka
Pracownik złożył wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego za 12 dni sprawowania osobistej opieki nad chorą partnerką. We wniosku Z-15B oświadczył, że jest ona matką jego dziecka, (...)
str. 57
6.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
Pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie zmienne (za pracę w godzinach nadliczbowych). Według planu skorzystał z urlopu na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Czy stawkę za grudzień (...)
str. 58
7.
Zatrudnienie w szkole nauczyciela przebywającego na urlopie rodzicielskim w innej szkole
Czy nauczyciel przebywający na urlopie rodzicielskim w zatrudniającej go szkole może podjąć zatrudnienie w tym czasie w innej szkole? W przedstawionych w pytaniu okolicznościach nie ma przeszkód prawnych do podjęcia (...)
str. 58
8.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na cały etat, płatne zgodnie z regulaminem 10. dnia następnego miesiąca, jest zajęte na poczet należności niealimentacyjnych. Jaką zastosować kwotę wolną od potrąceń (...)
str. 59
9.
Informacja o urlopie macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym w treści świadectwa pracy
1) Czy oraz w którym punkcie świadectwa pracy zamieszcza się informację o urlopie macierzyńskim? Żaden przepis rozporządzenia nie wymaga wprost umieszczania w świadectwie informacji o urlopie macierzyńskim. Przepis § 2 (...)
str. 60
1.
Zagadnienia ogólne w zakresie nagród jubileuszowych
Pracownicy sfery budżetowej są jedyną grupą uprawnioną do nagród jubileuszowych na podstawie przepisów rangi ustawowej. W sferze prywatnej jest wypłacana jedynie wtedy, gdy tak stanowią wewnątrzzakładowe (...)
str. 60
2.
Staż jubileuszowy
Zasadniczo lata pracy (staż jubileuszowy) to suma wszystkich poprzednich zakończonych okresów zatrudnienia oraz innych udowodnionych okresów, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu (...)
str. 61
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
Jeśli stosunek pracy pracownika/nauczyciela ustaje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, a brakuje mu mniej niż 12 miesięcy (liczonych od dnia ustania zatrudnienia) do uzyskania prawa (...)
str. 62
4.
Termin nabycia i wypłaty nagrody jubileuszowej
Pracownik/nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tego świadczenia. Niezwłocznie po tym dniu (albo po dniu udokumentowania prawa do nagrody, jeśli (...)
str. 63
5.
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowe
Podstawą obliczania nagrody jubileuszowej pracownika/nauczyciela jest wynagrodzenie przysługujące mu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli jest to dla niego korzystniejsze - w dniu jej wypłaty. Oblicza (...)
str. 63
5.1.
Służba cywilna i pracownicy samorządowi
W podstawie nagrody jubileuszowej przyjmuje się stałe składniki wynagrodzenia w wysokości przysługującej w dniu nabycia nagrody lub jej wypłaty (jeśli jest to korzystniejsze). Z kolei składniki zmienne za okresy (...)
str. 64
5.2.
Nauczyciele
Podstawę nagrody jubileuszowej dla nauczycieli ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (...)
str. 64
6.
Zbieg prawa do nagród jubileuszowych
Jeśli w dniu udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej pracownik/nauczyciel ma: prawo do dwóch lub więcej nagród, otrzyma jedną, najwyższą,  staż jubileuszowy dłuższy niż wymagany do nagrody (...)
str. 66
7.
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności (art. 291 § 1 K.p.). Ten termin zaczyna biec od dnia, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający pracownika (...)
str. 66
8.
Oskładkowanie i opodatkowanie nagrody jubileuszowej
Nagrody jubileuszowe są wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co (...)
str. 66
E.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i ze scentralizowanym rozliczeniem VAT
W związku z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dalej PFRON, przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT, w dniu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.