Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 2 czerwca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 1.06.2023 r., godz. 12:48 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 152.464 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 19 (547) z dnia 01.10.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Kursy walut dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego
1.1.
Faktura korygująca przychód podatkowy
Podatnik wystawił na rzecz kontrahenta zagranicznego fakturę w euro dokumentującą świadczenie usług marketingowych za lipiec i sierpień 2021 r. We wrześniu 2021 r. osoby te (...)
str. 4
1.2.
Przeliczenie na złote kosztów z tytułu wypłaty pracownikowi wynagrodzenia w walucie obcej
Spółka z o.o., zgodnie z zawartymi umowami o pracę, wypłaca pracownikom wynagrodzenia w euro. Sporządza listy płac na określony dzień i ujmuje je w księgach (...)
str. 5
1.3.
Czynsz najmu wyrażony w walucie obcej
Podatnik wynajmuje lokal handlowy zagranicznej firmie. Z umowy najmu wynika, że faktura będzie wystawiana w euro. Ponadto strony określiły w umowie, że usługa najmu będzie (...)
str. 7
1.4.
Określanie wartości początkowej samochodu osobowego nabytego za granicą
Kilka lat temu kupiłem samochód osobowy w Niemczech. Wykorzystywałem go wyłącznie prywatnie. Jednak teraz chcę wprowadzić to auto do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 8
1.5.
Zapłata kartą płatniczą w obcej walucie z rachunku w złotych
Pracownik po odbyciu zagranicznej podróży służbowej przedstawił do rozliczenia fakturę za nocleg, wystawioną w euro na spółkę z o.o. (pracodawcę). Faktura ta została opłacona kartą (...)
str. 9
1.6.
Przekazanie środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy
Spółka z o.o. przelała środki z rachunku w euro na rachunek podstawowy prowadzony w złotych. Bank przeliczył transakcję po kursie z dnia przelewu, niższym od (...)
str. 10
2.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów w sprawie korzystania z ulgi mieszkaniowej w aspekcie umowy deweloperskiej
W Dz. Urz. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2021 r. pod poz. 133 opublikowano interpretację ogólną z 2 września 2021 r., nr DD2.8202.1.2021 (...)
str. 11
2.1.
Opis zagadnienia i istota rozbieżności
Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c updof, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, (...)
str. 11
2.2.
Stanowisko organów podatkowych i sądów administracyjnych
Organy podatkowe uznają, że wydatkowanie przychodu poprzez wpłaty na rzecz dewelopera jest wydatkiem określonym w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a updof, tj. (...)
str. 12
2.3.
Opinia resortu finansów
Minister podzielił pogląd sądów administracyjnych. Stwierdził, że: "(...) wydatkowanie przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 (...)
str. 13
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Odsetki w firmowych kosztach
1.1.
Pożyczka udzielona przez wspólnika
Spółka komandytowa (podatnik CIT) otrzymała pożyczkę od wspólnika - spółki niemieckiej z 89% udziałem w spółce komandytowej. Czy zapłacone odsetki od pożyczki będzie mogła zaliczyć (...)
str. 14
1.2.
Zwłoka w wypłacie należności ze stosunku pracy
Spółka z o.o. z opóźnieniem wypłaciła pracownikowi nagrodę jubileuszową. Z tytułu zwłoki w wypłacie zapłaciła odsetki. Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Odsetki (...)
str. 15
2.
Samochód inny niż osobowy w działalności gospodarczej
Spółka z o.o. ma zamiar rozszerzyć działalność o wynajem kamperów. W tym celu wydzierżawi taki pojazd, a następnie będzie go poddzierżawiać zainteresowanym osobom. Sporadycznie będzie (...)
str. 16
3.
Do jakiego źródła przychodów zakwalifikować należności za podnajem lokalu?
Spółka z o.o. wynajęła od innej firmy lokal usługowy. Część powierzchni lokalowej przeznaczyła na potrzeby prowadzonej działalności (magazyn i siedzibę działu sprzedaży), a pozostałą za (...)
str. 18
4.
Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS z tytułu zatrudnienia bezrobotnych do prac interwencyjnych
Spółka z o.o. zawarła z powiatowym urzędem pracy umowę w sprawie zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Z tego tytułu otrzymała refundację części kosztów wynagrodzeń (...)
str. 19
5.
Koszty w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
5.1.
Kara umowna za opóźnienie wykonania robót spowodowane epidemią koronawirusa
Przedsiębiorca (wnioskodawca) wygrał przetarg na wykonanie remontu zmechanizowanego odstojnika smoły. Deklarowany termin wykonania robót upływał w lutym 2020 r. Pomimo dołożenia przez wnioskodawcę maksymalnej staranności (...)
str. 20
5.2.
Wydłużenie okresu umowy leasingu samochodu osobowego
W 2018 r. podatnik CIT zawarł umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był samochód osobowy o wartości przekraczającej 150.000 zł. W 2020 r. został sporządzony aneks (...)
str. 21
5.3.
Koszty ugody z byłym pracownikiem
Spółka zajmująca się sprzedażą i serwisowaniem samochodów zwolniła z pracy jednego z pracowników działu serwisowego z powodu negatywnej oceny jego pracy. Pracownik nie zgodził się (...)
str. 22
5.4.
Wynajęcie loży VIP
Spółka wynajmuje lożę na stadionie sportowym. Odbywają się tam spotkania, szkolenia i inne wydarzenia realizowane zarówno z kontrahentami, jak i pracownikami spółki. Miejsce to zostało (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wykorzystywanie przez pracowników do celów prywatnych służbowych samochodów - zmiany w ramach Polskiego Ładu
PROJEKT USTAWY Polski Ład to kompleksowy program społeczno-gospodarczy. Obejmuje m.in. zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jedna z nich dotyczy modyfikacji przepisów odnoszących się (...)
str. 24
1.1.
Obecne zasady ustalania przychodu
W sytuacji gdy pracodawca udostępnia pracownikowi służbowy samochód do celów prywatnych, u pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy. Zasady jego ustalania określone zostały w art. (...)
str. 24
1.2.
Planowane zmiany zasad ustalania przychodu
Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej, od 2022 r. ma nastąpić zmiana brzmienia art. 12 ust. 2a updof. Ze zmienionej treści tego przepisu ma wynikać, że (...)
str. 25
2.
Pobór zaliczki na podatek od wynagrodzenia zleceniobiorcy, który po wykonaniu zlecenia ale przed wypłatą wynagrodzenia ukończył 26 lat
Zleceniobiorca świadczył usługi w ramach umowy zlecenia we wrześniu 2021 r. We wrześniu skończył 26 lat. Natomiast w październiku 2021 r. zleceniodawca wypłaci mu wynagrodzenie (...)
str. 26
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród przyznanych przez zakład pracy
Z regulaminu wynagradzania obowiązującego w naszej firmie wynika, że nie częściej niż co 5 lat pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za staż pracy. Kilku pracowników w (...)
str. 27
4.
Stosowanie u pracownika podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
Jestem zatrudniony w zakładzie pracy, który znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość, w której mieszkam. W zakładzie tym złożyłem oświadczenie w zakresie stosowania mi (...)
str. 29
5.
Zryczałtowany podatek od dywidendy wypłaconej przez spółkę na estońskim CIT - interpretacja organu podatkowego
W przypadku przychodów z dywidend otrzymanych z zysków spółki za okres, gdy spółka opłacała tzw. estoński CIT, 19% zryczałtowany podatek obliczony od tych przychodów podlega (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Części składowe i peryferyjne
1.1.
Odłączenie drukarki od zespołu komputerowego
Odłączyliśmy drukarkę (część peryferyjną) od zespołu komputerowego. Czy w związku z tym wartość początkowa tego zespołu powinna ulec zmniejszeniu? Wartość początkowa środka trwałego, którym jest (...)
str. 32
1.2.
Sposób ustalania wartości odłączanego elementu
Spółka planuje odłączyć część składową środka trwałego. Odłączony element nie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tego środka. Nie posiada ona jednak wiedzy na temat wartości (...)
str. 33
1.3.
Odłączenie części składowej od całkowicie zamortyzowanego środka trwałego i przyłączenie jej do innego środka trwałego
Firma transportowa posiada samochód-cysternę, który jest całkowicie zamortyzowany. Kontener (beczka) jest częścią składową pojazdu samochodowego. Samochód zostanie sprzedany, ale bez kontenera (beczki), który zostanie odłączony (...)
str. 34
1.4.
Likwidowanie nakładów na adaptację lokalu po zakończeniu umowy najmu tego lokalu - wyrok NSA
Zlikwidowane nakłady, które zostały poczynione jedynie dla potrzeb konkretnego najemcy, na czas ściśle określony w umowie najmu, a więc dla przemijającego użytku - nie stanowią (...)
str. 34
2.
Budynki, które przestały być używane a koszty z tytułu amortyzacji
Spółka z o.o. posiada stare budynki stolarni, które nie są już wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej spółki. Stolarnia została przeniesiona do nowych hal produkcyjnych. Opuszczone (...)
str. 36
3.
Czy możliwa jest wsteczna zmiana stawek amortyzacyjnych? - interpretacja organu podatkowego
Brak jest możliwości obniżenia wstecz stawki amortyzacyjnej, a w efekcie korekty kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia
Podatnik na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupił samochód osobowy i wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wartość początkowa samochodu ustalona z (...)
str. 39
1.2.
Opłaty za najem
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej podatnik wynajmuje od innej firmy samochód osobowy na kilkudniowe okresy. Z informacji udzielonych przez wynajmującego wynika, że wartość początkową tego (...)
str. 40
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Koszty zakupu towarów handlowych
We własnym zakresie prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów. Zapisów dokonuję w niej na zasadach określonych dla biur rachunkowych. Czy w takim przypadku mogę nie (...)
str. 41
2.2.
Ujęcie w księdze przychodów ze zbycia odpadów poprodukcyjnych
Prowadzę zakład produkcyjny. W trakcie produkcji wyrobów powstają odpady, które zbywam w skupie surowców wtórnych. W której kolumnie podatkowej księgi należy wykazać przychód ze sprzedaży (...)
str. 42
2.3.
VAT od zakupów niestanowiących kosztów podatkowych
Ponoszę wydatki (przykładowo) na zakup usług gastronomicznych, które są wykluczone z kosztów uzyskania przychodu. Czy to wykluczenie dotyczy również VAT naliczonego od tych wydatków, który (...)
str. 42
2.4.
Zaliczka za ostatni miesiąc prowadzenia działalności
We wrześniu zlikwidowałem działalność gospodarczą. Czy wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy za ten miesiąc, jestem obowiązany uwzględnić wartość remanentu sporządzonego na dzień likwidacji? Różnice remanentowe (...)
str. 43
2.5.
Limit przychodów u kartowicza
Zamierzam przed końcem roku podatkowego rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy przy tej metodzie opodatkowania obowiązuje limit przychodów? Czy ten limit liczy się proporcjonalnie (...)
str. 44
3.
Stosowanie w 2021 r. opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przez wykonawcę i podwykonawcę robót budowlanych
Czy w związku z nowelizacją przepisów regulujących opodatkowanie działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, która obowiązuje od początku 2021 r., podatnik może stosować tę formę (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zwrot podatku zapłaconego za granicą
W 2020 r. podatnik (osoba fizyczna) mający miejsce zamieszkania w Polsce był zatrudniony na umowę o pracę w zagranicznej firmie. Zagraniczne dochody rozliczył w zeznaniu (...)
str. 47
2.1.
Zaświadczenie pobrane ze strony internetowej podatnika
Posiadanie certyfikatu rezydencji jest niezbędne do tego, aby polski podmiot (płatnik) wypłacający podmiotowi zagranicznemu należność z określonych tytułów mógł pobrać podatek u źródła w niższej (...)
str. 48
2.2.
Kopia certyfikatu rezydencji
Płatnik, na którym spoczywa obowiązek potrącenia podatku od dochodu osiąganego przez nierezydenta w prawidłowej wysokości, powinien żądać od podatnika, co do zasady, dokumentu (tj. certyfikatu (...)
str. 50
2.3.
Ważność dokumentu dla celów poboru podatku u źródła
Certyfikaty rezydencji wydawane przez administracje podatkowe poszczególnych państw mogą zawierać różne dane odnośnie okresu ich ważności. Na niektórych z nich okres ważności jest wprost wskazany, (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Spór o opodatkowanie odsetek za zwłokę w wypłacie należności wolnych od podatku dochodowego
PROJEKT USTAWY Od wielu lat przedmiotem sporów jest kwestia opodatkowania odsetek za zwłokę w wypłacie odszkodowań, zadośćuczynień lub innych świadczeń o charakterze odszkodowawczym, które korzystają (...)
str. 53
1.1.
Odszkodowania i inne świadczenia o podobnym charakterze korzystające ze zwolnienia od PIT
Na gruncie ustawy o PIT obowiązuje zasada, w myśl której opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody osiągane przez osoby fizyczne, z wyjątkiem dochodów wymienionych w (...)
str. 53
1.2.
Odsetki za zwłokę w interpretacjach i orzecznictwie
Odszkodowania, zadośćuczynienia oraz inne wymienione w tabeli świadczenia o podobnym charakterze służą naprawieniu szkód materialnych oraz niematerialnych. Osoby poszkodowane dochodzące naprawienia wyrządzonych im szkód mogą (...)
str. 54
1.3.
Zmiana podejścia wynikająca z programu Polski Ład
Odszkodowania, zadośćuczynienia oraz inne świadczenia o podobnym charakterze stanowią szczególną grupę świadczeń (tj. mają rekompensować szkody majątkowe i osobowe). Nierzadko jednak poszkodowani muszą dochodzić tych (...)
str. 55
2.
Ulga termomodernizacyjna tylko dla właściciela (współwłaściciela) budynku mieszkalnego
W 2021 r. podatnik w drodze darowizny nabył nieruchomość i przystąpił do jej termomodernizacji. Ze środków objętych wspólnością małżeńską sfinansowany został zakup i montaż pompy (...)
str. 56
3.
Sfinansowanie remontu części wspólnych budynku mieszkalnego daje prawo do ulgi mieszkaniowej - wyrok NSA
Wpłata kwoty uzyskanej ze zbycia nieruchomości dokonana na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, z przeznaczeniem na remont części wspólnych budynku mieszkalnego, którego podatnik jest współwłaścicielem jako (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Dokumentacja cen transferowych
Spółka z o.o. co roku zaciąga kredyt na bieżącą działalność gospodarczą, w wysokości 10 mln zł. Kredyt ten jest zabezpieczany hipoteką ustanowioną na nieruchomości będącej (...)
str. 59
1.1.
Ustanowienie hipoteki a regulacje o cenach transferowych
W świetle postanowień art. 11a ust. 1 pkt 4 i ust. 2 updop, spółka z o.o. jest podmiotem powiązanym ze swoim jedynym wspólnikiem (100% udziałów). (...)
str. 59
1.2.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji
Pozostaje kwestia ustalenia wartości transakcji ustanowienia hipoteki. Zasadnym wydaje się tu odwołanie do dyspozycji art. 68 ust. 2 wcześniej powołanej ustawy o księgach wieczystych i (...)
str. 60
2.
Rozliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą poniosła w 2019 r. stratę podatkową w wysokości 1.000.000 zł. W zeznaniu za 2020 r. odliczyła część straty do (...)
str. 61
3.
Koszty poczęstunku w instytucji kultury
Samorządowy ośrodek kultury zaoferował drobny poczęstunek (kawę, ciasto) osobom kontrolującym (członkom komisji rewizyjnej). Taki poczęstunek zapewnia też podczas spotkań dyrektora z pracownikami w celu omówienia (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki na rzecz członków rady nadzorczej
Spółka z o.o. poniosła wydatki związane z podróżą członków rady nadzorczej do siedziby jej oddziału. Czy może je ująć w kosztach podatkowych? Wydatki związane z (...)
str. 64
2.
9% stawka CIT przy przekształceniu spółki komandytowej w spółkę z o.o.
Czy spółka z o.o. utworzona z przekształcenia spółki komandytowej przez dwa lata będzie pozbawiona możliwości skorzystania z 9% stawki CIT? Spółka z o.o. utworzona w (...)
str. 64
3.
Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla poszczególnych środków trwałych
Mamy w firmie kilka środków trwałych, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne co miesiąc. W lipcu 2021 r. kupiono maszynę produkcyjną, którą wprowadzono do ewidencji (...)
str. 65
4.
Opodatkowanie biletów na koncert przekazanych pracownikom
Zakład pracy przekazał pracownikom bilety na koncert. Ich zakup został sfinansowany ze środków obrotowych. Czy tego rodzaju świadczenie jest u pracowników przychodem podlegającym opodatkowaniu? Wartość (...)
str. 66
5.
Dochody objęte daniną solidarnościową
Osiągam znaczne dochody z umowy o pracę. Za 2021 r. będę zobowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej. Czy do wyliczenia podstawy jej opodatkowania powinienem wziąć pod (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.