Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 9:08 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 17 (545) z dnia 01.09.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu (...)
str. 4
1.1.
Polski PIT przy rejestracji działalności za granicą
Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową). Podlegają oni obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu (...)
str. 4
1.2.
Przeniesienie firmy za granicę a polski CIT
Stosownie do art. 3 ust. 1 updop, podatnicy, jeżeli mają na terytorium Polski: siedzibę lub zarząd, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu (...)
str. 8
1.3.
Podatek od niezrealizowanych zysków (exit tax)
Zmiana rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może generować podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax). Jak wynika z art. (...)
str. 10
2.
Polski Ład w opublikowanym projekcie zmian do ustaw podatkowych - ciąg dalszy
PROJEKT USTAWY W niniejszym artykule kontynuujemy omawianie niektórych zmian w przepisach podatkowych zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, (...)
str. 11
2.1.
Ujemne skutki nielegalnego zatrudniania
Projekt ustawy nowelizującej w ramach walki z zatrudnianiem na czarno przewiduje pewne konsekwencje, które dotkną nieuczciwego pracodawcę (podatnika PIT i CIT). Będzie on musiał doliczyć (...)
str. 12
2.2.
Ukryte dywidendy
W ramach uszczelniania systemu podatkowego w projekcie ustawy nowelizującej proponuje się wprowadzenie przepisów CIT ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodu w postaci wypłaty tzw. ukrytej (...)
str. 12
2.3.
Przekształcenie spółki
Odpłatne zbycie udziałów w spółce powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną Obecnie przepisy PIT nie przewidują szczególnych regulacji dotyczących kosztów uzyskania przychodów w przypadku (...)
str. 13
2.4.
Niedostateczna kapitalizacja
Nowelizacji ma również ulec art. 15c updop, który służy zapobieganiu nadmiernemu finansowaniu działalności podatnika np. pożyczkami. Jednak w związku z tym, że treść art. 15c (...)
str. 14
2.5.
Przesyłanie prowadzonych ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
W projekcie ustawy nowelizującej zakłada się wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przy użyciu programów komputerowych, a (...)
str. 15
2.6.
Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym
Zmiany przepisów spowodowane wdrażaniem Polskiego Ładu nie ominęły też ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)
str. 15
2.7.
Likwidacja karty podatkowej
Projekt ustawy nowelizującej z dniem 1 stycznia 2022 r. przewiduje również likwidację opodatkowania w formie karty podatkowej. Takie opodatkowanie będzie możliwe jedynie wśród podatników, którzy (...)
str. 16
2.8.
Udostępnianie wzorów formularzy podatkowych w Biuletynie Informacji Publicznej i właściwość miejscowa organów podatkowych
Obecnie przepisy ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym przewidują upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia w (...)
str. 17
3.
Zasady klasyfikowania spółek komandytowych jako małych podatników - odpowiedź na interpelację poselską
Jedną z korzyści wynikających ze statusu małego podatnika jest możliwość skorzystania z preferencyjnej 9% stawki CIT (jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w art. (...)
str. 17
4.
Objaśnienia podatkowe dotyczące ulgi abolicyjnej
Na stronie www.gov.pl opublikowano objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 r. dotyczące ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g updof. Celem objaśnień jest (...)
str. 18
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kosztów remontu nie trzeba rozliczać w czasie
Spółka z o.o. wykorzystuje w działalności gospodarczej budynek użytkowy (magazyn-środek trwały), który wymaga gruntownego remontu. Zakres prac obejmie remont całego dachu, wymianę okien, instalacji elektrycznej (...)
str. 19
2.
Różnicę kursową należy powiązać ze źródłem przychodów, w jakim ona powstała
Spółka z o.o. posiada konto walutowe, gdyż dokonywała transakcji handlowych z kontrahentami zagranicznymi. Obecnie wygasza swoją działalność i jedyną operacją na tym koncie jest uiszczanie (...)
str. 20
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
VAT należny od kosztów reprezentacji
Spółka z o.o. poniosła wydatki na zakup prezentów dla kontrahentów, które jako wydatki na reprezentację nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Z tytułu przekazania tych prezentów (...)
str. 22
3.2.
Koszty usług prawnych świadczonych przez podmiot powiązany
Spółka komandytowa od lat korzysta z usług prawnych. Świadczy je podmiot z nią powiązany. W związku z tym, że od 1 maja 2021 r. spółka (...)
str. 23
3.3.
Odsetki od pożyczki
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę na nabycie udziałów w innej spółce kapitałowej. Czy odsetki od tej pożyczki należy powiązać ze źródłem przychodów, jakim są zyski (...)
str. 24
3.4.
Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego
Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności socjalnej posiada ośrodek wypoczynkowy w górach. W tym sezonie po raz ostatni udostępnia go pracownikom i innym osobom (...)
str. 24
4.
Moment zaliczenia wpłat do PPK do kosztów uzyskania przychodów - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1358213] Do PPK weszliśmy od maja 2021. Wynagrodzenie za maj wypłaciliśmy 5.06.2021 r. Obowiązek zapłaty PPK do 15.07.2021. Kiedy mogę dać w KUP część po (...)
str. 25
5.
Cesja leasingu - skutki podatkowe
W wyniku cesji umowy leasingu spółka jawna osób fizycznych prowadząca księgi rachunkowe przejmie w leasing operacyjny samochód osobowy. Czy do ustalenia proporcji, według której będzie (...)
str. 26
5.1.
Limitowanie rat leasingowych
Prawidłowe ustalenie wartości leasingowanego samochodu ma istotne znaczenie na gruncie podatku dochodowego, gdyż służy ustaleniu proporcji, według której należy obliczać wysokość rat leasingowych zaliczanych do (...)
str. 27
5.2.
Rozliczenie kosztów związanych z używaniem leasingowanego samochodu osobowego
Odnosząc się z kolei do drugiego zagadnienia sformułowanego w treści pytania, a mianowicie czy koszty poniesione na przygotowanie cesji umowy w zakresie formalno-prawnym oraz z (...)
str. 28
6.
Aneksowanie umowy ubezpieczeniowej a moment korekty kosztów - interpretacja organu podatkowego
Korekty kosztów uzyskania przychodów niewynikającej z błędu rachunkowego czy innej oczywistej omyłki należy dokonać w miesiącu otrzymania dokumentu potwierdzającego przyczyny takiej korekty. Sama informacja przekazana (...)
str. 29
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Stosowanie u pracowników kwoty zmniejszającej podatek
Zaliczkę na podatek od należności ze stosunku pracy obliczoną za dany miesiąc obniża się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w (...)
str. 30
2.
Zapłata przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne
Spółka zatrudniała zleceniobiorcę w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Złożył on oświadczenie, że w trakcie wykonywania zlecenia podlega ubezpieczeniu z tytułu (...)
str. 34
2.1.
Rozbieżne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych w kwestii powstania przychodu podatkowego
Stosownie do definicji sformułowanej w art. 11 ust. 1 updof, przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i (...)
str. 35
2.2.
Zwrot przez byłego zleceniobiorcę zapłaconych za niego składek na ubezpieczenia społeczne
W przypadku gdy były zleceniobiorca w latach późniejszych niż rok uzyskania świadczenia zwróci byłemu zleceniodawcy równowartość zapłaconych za niego zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, to (...)
str. 36
2.3.
Nadpłacona składka na ubezpieczenie zdrowotne
Zwróconą przez byłego zleceniodawcę w 2021 r. nienależnie pobraną w 2019 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne były zleceniobiorca powinien doliczyć do podatku dochodowego w zeznaniu (...)
str. 36
3.
Wpływ terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych na obowiązki płatnika
Dotychczas nie zatrudniałem osób na umowę o pracę. Obecnie zamierzam zatrudnić 2 osoby. Wynagrodzenia za dany miesiąc będę im wypłacał 10 dnia następnego miesiąca. Czy (...)
str. 36
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Polski Ład ograniczy koszty z tytułu amortyzacji
PROJEKT USTAWY Rozwiązania zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych (...)
str. 38
1.1.
Nowe zasady ustalania wartości początkowej składników majątku używanych uprzednio do celów prywatnych
Zdarza się, że osoby fizyczne przeznaczają do celów działalności gospodarczej składnik majątku (np. samochód) wykorzystywany uprzednio do celów osobistych. Dotychczas ustawa o PIT nie regulowała (...)
str. 38
1.2.
Brak możliwości amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych
Planowana zmiana ustawy o PIT i ustawy o CIT zakłada, że nie będą podlegały amortyzacji nieruchomości mieszkalne i prawa majątkowe o charakterze mieszkalnym (spółdzielcze własnościowe (...)
str. 39
1.3.
Ograniczenie odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości należących do spółek nieruchomościowych
Spółki nieruchomościowe to podmioty, inne niż osoby fizyczne, których głównym źródłem przychodów oraz dochodów są posiadane przez nie nieruchomości. Definicja spółki nieruchomościowej zawarta jest w (...)
str. 39
2.
Know-how nabyte na potrzeby działalności gospodarczej
Spółka z o.o. nabyła (umowa kupna) od swojego wspólnika będącego osobą fizyczną, posiadającego 33% udziałów w kapitale spółki, wartość niematerialną i prawną w postaci know-how. (...)
str. 40
3.
Wydatki eksploatacyjne związane z używaniem samochodu osobowego ujęte w wartości początkowej środka trwałego
Spółka z o.o. ponosi koszty związane z używaniem samochodów osobowych (koszty eksploatacji), które tylko w 75% stanowią koszty uzyskania przychodów. Jak rozliczyć koszty samochodu osobowego, (...)
str. 42
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Umorzona subwencja z PFR u podatnika PIT ustalającego dochód na podstawie podatkowej księgi
Jedną z form pomocy, o jaką mogli ubiegać się przedsiębiorcy w związku z sytuacją gospodarczą spowodowaną COVID-19, była subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Ponieważ (...)
str. 44
2.
Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego
Prowadzę działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Podatek dochodowy obliczam według skali podatkowej na podstawie dochodu ustalanego w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. W (...)
str. 46
3.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony po ustaniu stosunku pracy
Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zatrudnia pracowników. Z końcem lipca 2021 r. rozwiązał stosunek pracy z pracownikiem, któremu przysługiwało prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany (...)
str. 47
3.1.
Zasady wypłaty ekwiwalentu
Do kategorii przychodów ze stosunku pracy, w myśl art. 12 ust. 1 updof, zalicza się m.in. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Podstawę prawną roszczenia z (...)
str. 47
3.2.
Rozliczenie w kosztach podatkowych
U podatnika zatrudniającego pracowników należności ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Przy czym moment (...)
str. 48
4.
Sprzedaż budynku wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Na nabytej działce podatnik wybudował budynek użytkowy, który wprowadził do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie planuje sprzedaż tego budynku (został zamortyzowany (...)
str. 49
4.1.
Wycofanie środka trwałego z firmy
W przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą (jednoosobowego przedsiębiorcy) wycofanie środka trwałego z majątku firmowego i jego przeznaczenie na potrzeby prywatne jest obojętne podatkowo, (...)
str. 49
4.2.
Odpłatne zbycie składnika majątku przekazanego na potrzeby prywatne
Przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowią przychody z tej działalności. Taka kwalifikacja dotyczy przychodów ze zbycia składników (...)
str. 50
4.3.
Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży
Składniki majątku wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych z reguły podlegają amortyzacji. Natomiast na podstawie art. 22 ust. 8 updof, do (...)
str. 51
4.4.
Ujęcie w podatkowej księdze
Jeżeli przychód z odpłatnego zbycia budynku stanowi przychód z działalności gospodarczej, to powinien być wpisany w podatkowej księdze w kolumnie 8 "pozostałe przychody". Podstawą zapisu (...)
str. 52
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Podstawa opodatkowania przy wypłatach dla nierezydentów
1.1.
Wynagrodzenie wypłacone w walucie obcej
Wybrane przychody osiągane w Polsce przez podatników, podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niebędących w Polsce rezydentami podatkowymi), co do zasady, są opodatkowane zryczałtowanym (...)
str. 53
1.2.
Podstawa opodatkowania podatkiem u źródła
Pod wpływem orzeczeń sądów administracyjnych od pewnego czasu organy podatkowe uznają, że unijny podatek od wartości dodanej należy traktować tak samo jak polski podatek od (...)
str. 54
1.3.
Ubruttowienie wypłacanej należności
Zdarza się często, że polskie podmioty nie pobierają podatku u źródła, lecz same ponoszą jego ciężar. W sytuacji gdy polski nabywca usługi nie ma możliwości (...)
str. 54
2.
Nabycie od podmiotu zagranicznego licencji do używania zdjęć
Spółka z o.o. kupiła przez internet licencję do używania zdjęć od kontrahenta z USA. Nie ma certyfikatu rezydencji. Czy spółka powinna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy (...)
str. 55
2.1.
Obowiązek poboru podatku u źródła
Zakres obowiązku podatkowego W myśl art. 3 ust. 2 updop, podatkiem u źródła mogą zostać objęte tylko te dochody uzyskane przez podmiot zagraniczny, które podlegają (...)
str. 56
2.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Przepisy dotyczące podatku u źródła należy stosować z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 21 ust. 2 updop). (...)
str. 57
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga internetowa
Od wielu lat w katalogu ulg podatkowych funkcjonuje tzw. ulga internetowa. Podstawę prawną do jej stosowania stanowi art. 26 ust. 1 pkt 6a updof. W (...)
str. 59
2.
Rozliczanie ulgi B+R za okres przed nabyciem przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT - odpowiedź na interpelację poselską
Podatnicy PIT będący wspólnikami spółki komandytowej zachowują prawo do odliczeń w ramach ulgi B+R na zasadach obowiązujących przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT, o (...)
str. 61
3.
Ulga termomodernizacyjna dla współwłaściciela lokalu położonego w budynku mieszkalnym - interpretacja organu podatkowego
W sytuacji gdy w budynku są wydzielone tylko dwa lokale mieszkalne, podatnik będący właścicielem (współwłaścicielem) jednego z tych lokali ma prawo do odliczenia w zeznaniu (...)
str. 62
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Stosowanie 9% stawki CIT
Trzy osoby fizyczne prowadzące spółkę cywilną zamierzają dodatkowo założyć spółkę z o.o. o takim samym składzie osobowym. Nie przestaną jednak prowadzić spółki cywilnej. Czy dochody (...)
str. 64
2.
Podmioty powiązane
Osoba fizyczna posiada udziały w trzech spółkach kapitałowych: w spółce A - 80% udziałów, w spółce B - 50% udziałów, w spółce C - 100% (...)
str. 66
3.
Status spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki komandytowej - interpretacja organu podatkowego
Spółka jawna powstała z przekształcenia spółki komandytowej będzie transparentna podatkowo, jeśli w wymaganym terminie spółka komandytowa złoży do urzędu skarbowego informację o podatnikach CIT oraz (...)
str. 67
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Duplikat faktury dokumentującej koszt bezpośrednio związany z przychodami poprzedniego roku podatkowego
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest równy kalendarzowemu, otrzymała w lipcu 2021 r. (po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2020 r.) duplikat faktury dokumentującej koszt (...)
str. 68
2.
Kto wypełnia dokument TPR?
Spółka z o.o. realizuje transakcje z krajowym podmiotem powiązanym (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą). W 2020 r. transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z tym podmiotem (...)
str. 69
3.
Koszty pobytu zagranicznego kontrahenta w celu skontrolowania procesu produkcyjnego
Z umowy zawartej między spółką a zagranicznym kontrahentem (głównym odbiorcą produkowanych wyrobów) wynika, że raz w roku będzie on przyjeżdżał do spółki w celu skontrolowania (...)
str. 70
4.
Wypłata z firmowego rachunku walutowego środków pieniężnych na potrzeby osobiste podatnika a powstanie różnic kursowych
Przedsiębiorca będący podatnikiem PIT z firmowego rachunku walutowego wypłaca środki pieniężne, które wydatkuje na swoje potrzeby osobiste. Czy w takiej sytuacji powstaną różnice kursowe? Gdy (...)
str. 70
5.
Ujęcie w kosztach odsetek od zapłaconej po terminie firmowej zaliczki na podatek dochodowy
Podatnik prowadzący indywidualną działalność gospodarczą zaliczkę na podatek dochodowy za lipiec 2021 r. zapłacił po ustawowym terminie. W związku z tym uiścił stosowne odsetki za (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.