Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
środa, 22 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 166.333 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (533) z dnia 01.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Umorzenie wierzytelności/zobowiązań - konsekwencje w podatku dochodowym
W kontaktach gospodarczych zdarzają się sytuacje, w których wierzyciele decydują się na zwolnienie swoich kontrahentów z konieczności zapłaty należności. Taka czynność wywołuje konsekwencje podatkowe zarówno (...)
str. 4
1.1.
Koszty podatkowe u wierzyciela
W myśl art. 23 ust. 1 pkt 41 updof i art. 16 ust. 1 pkt 44 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów umorzonych (...)
str. 4
1.2.
Ulga na złe długi a ujęcie umorzonej wierzytelności w kosztach
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych, polegające na rozliczeniu dla celów podatku dochodowego tzw. złych długów. Stosownie do (...)
str. 7
1.3.
Skutki umorzenia zobowiązania u dłużnika
Przychód podatkowy Wartość umorzonych zobowiązań, w tym również z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy, stanowi przychód podatkowy na (...)
str. 9
2.
Zasady opodatkowania spółek komandytowych - odpowiedzi na interpelacje poselskie
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku (...)
str. 11
2.1.
Wypłaty zysków z lat poprzednich przez spółkę komandytową będącą podatnikiem CIT
Autor interpelacji poselskiej nr 17270 zapytał, czy wypłata na rzecz wspólników spółki komandytowej zysków wygenerowanych przed uzyskaniem przez spółkę statusu podatnika CIT, dokonana po uzyskaniu (...)
str. 11
2.2.
Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych wypłat z zysku spółek komandytowych
Kwestia stosowania nowych rozwiązań dotyczących opodatkowania wypłat z zysku spółek komandytowych mających status podatnika CIT była przedmiotem interpelacji poselskiej nr 17368. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Kara umowna - skutki podatkowe
Spółka prowadzi działalność spedycyjno-transportową. Nie posiada jednak własnych środków transportu. Korzysta w tym zakresie z usług podwykonawców. Zdarza się, że dany podwykonawca nie wywiąże się (...)
str. 13
2.
Faktury kosztowe na przełomie roku
Na koniec 2020 r. spółka z o.o. utworzyła rezerwę na koszty usług wykonanych w 2020 r. (są to tzw. koszty pośrednie). Wartości przyjęte w utworzonej (...)
str. 14
3.
Odroczenie terminu płatności faktur
Spółka z o.o. uzyskała od innej spółki (podmiotu powiązanego w rozumieniu przepisów ustawy o CIT) odroczenie terminu płatności czynszu za trzy miesiące 2020 r. (zapłata (...)
str. 15
3.1.
Koszty uzyskania przychodów
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 16
3.2.
Przepisy o złych długach
Przepis art. 18f ust. 1 pkt 2 updop wskazuje, że podstawa opodatkowania ustalona zgodnie z art. 18 lub art. 24d ust. 3 updop oraz po (...)
str. 17
4.
Hipotetyczne odsetki w kosztach podatkowych spółki działającej w specjalnej strefie ekonomicznej
Odsetki od zysku przekazanego na kapitał rezerwowy lub zapasowy spółki można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. W specjalnych strefach uzyskuje się przychody zwolnione z podatku (...)
str. 18
5.
Przesunięcie terminu wykonania usługi z powodu COVID-19 nie zmienia daty uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Kwota wynikająca z faktury wystawionej w 2020 r. za usługę, która z powodu epidemii koronawirusa zostanie wykonana w 2021 r., jest przychodem w 2020 r. (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatkowe aspekty zatrudniania pracownika na dwie umowy o pracę
Pracownik może być zatrudniony w danym zakładzie pracy na podstawie dwóch umów o pracę, o ile dotyczą one prac różnego rodzaju. Wówczas przysługuje mu odrębne (...)
str. 22
1.1.
Ustalenie dochodu pracowniczego
Podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi dochód uzyskany w danym miesiącu przez pracownika. Za dochód ten uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze (...)
str. 22
1.2.
Obliczenie zaliczki na podatek dochodowy
Dochód uzyskany w danym miesiącu, ustalony według wcześniej omówionych zasad, stanowi postawę obliczenia zaliczki na podatek. Generalnie zaliczki te, za miesiące od stycznia do grudnia, (...)
str. 23
2.
Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę
W grudniu 2020 r. spółka wypłaciła dywidendę krajowym osobom fizycznym. Z tego tytułu pobrała zryczałtowany podatek dochodowy i w styczniu 2021 r. wpłaciła go na (...)
str. 25
3.
Opodatkowanie nagród przekazanych pracownikom w ramach firmowego konkursu
Pracodawca zorganizował konkurs dla pracowników. Osoby z najlepszymi wynikami za ostatnie półrocze otrzymają w nagrodę drobny sprzęt AGD o wartości kilkuset złotych. Czy wartość przekazanych (...)
str. 26
3.1.
Ustalenie źródła przychodu
Jak wynika z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...)
str. 26
3.2.
Czy wygrana w konkursie pracowniczym jest wolna od podatku?
Wygrane w konkursie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 updof, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: (...)
str. 27
4.
Świadczenia na rzecz pracowników w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
4.1.
Zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej
Otrzymany przez pracownika zwrot kosztów zakupu sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej nie skutkuje u niego powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji (...)
str. 28
4.2.
Udostępnienie urządzeń medycznych do walki z koronawirusem
Udostępnienie przez zakład pracy pracownikom i członkom ich rodzin koncentratorów tlenu i pulsoksymetrów nie stanowi u pracownika nieodpłatnego świadczenia, gdyż nie jest dokonywane w interesie (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Ładowarka elektryczna dla samochodów elektrycznych jako podlegający amortyzacji środek trwały
Spółka z o.o. zamontowała w budynku hotelowym ładowarkę do samochodów elektrycznych. Jest ona zdatna do użytku w takiej postaci, w jakiej została zamontowana oraz posiada (...)
str. 31
2.
Sprzedaż środków trwałych wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa nabytej w drodze aportu
Do spółki z o.o. w przeszłości wniesiony był wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład którego wchodziły m.in. środki trwałe podmiotu wnoszącego wkład, (...)
str. 32
2.1.
Przychód ze sprzedaży środków trwałych
W przypadku sprzedaży środka trwałego pojawia się przychód, który podlega opodatkowaniu. Wartość przychodu wynika z faktury wystawianej przy sprzedaży, a moment jego powstania powinien być (...)
str. 32
2.2.
Koszt uzyskania przychodów
Jak stanowi art. 15 ust. 1u updop, w przypadku zbycia składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub komercjalizowanej własności intelektualnej wniesionej przez (...)
str. 33
3.
Odtworzenie środka trwałego trzeba rozliczać przez amortyzację - wyrok NSA
Wydatki poniesione na odbudowę hal przemysłowych zniszczonych na skutek pożaru nie mogą zostać uznane za wydatki na remont i rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w (...)
str. 35
4.
Obniżenie stawek amortyzacyjnych w celu kształtowania dochodu do opodatkowania - opinia zabezpieczająca
Zarządzanie kosztami podatkowymi w postaci odpisów amortyzacyjnych poprzez obniżenie lub podwyższenie stawki amortyzacyjnej przynosi korzyści podatkowe, do których nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zmiana statusu podatnika zwolnionego z VAT na podatnika VAT czynnego - skutki w podatku dochodowym
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi. W 2020 r. korzystał ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale w grudniu 2020 r. (...)
str. 38
1.1.
Utrata podmiotowego zwolnienia z VAT
Z rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze (...)
str. 38
1.2.
Rozliczenie korekty VAT na gruncie przepisów o PIT
Zmiana statusu z podatnika zwolnionego z VAT na podatnika VAT czynnego wywiera określone skutki również w zakresie rozliczenia podatku dochodowego. Na gruncie tego podatku obowiązuje (...)
str. 39
1.3.
Wycena spisu z natury
Podatnicy, którzy podatek dochodowy z działalności gospodarczej rozliczają na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, muszą sporządzić i wpisać do księgi spis z natury obejmujący (...)
str. 39
2.
Warunki zastosowania ceny rynkowej przy wycenie towarów objętych spisem z natury
Podatnik handluje samochodami. Na koniec 2020 r. był w posiadaniu dwóch samochodów, które nabył przed kilkoma latami. Ich wartość rynkowa jest niższa od ceny zakupu, (...)
str. 40
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Korekta kosztów w związku z reklamacją towarów
W grudniu 2020 r. dokonałem zakupu towarów, co potwierdza faktura wystawiona w tym miesiącu. Ich wartość zaliczyłem w grudniu do kosztów podatkowych. Natomiast w styczniu (...)
str. 41
3.2.
Amortyzacja samochodu uznanego za środek trwały przed 2019 r.
Kontynuuję amortyzację samochodu osobowego wprowadzonego do środków trwałych w 2018 r. Czy stosowanie przy ustalaniu odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty podatkowe limitu wynikającego z przepisów znowelizowanych (...)
str. 42
3.3.
Wynajem lokalu otrzymanego w darowiźnie
Prowadzę działalność gospodarczą, w ramach której m.in. wynajmuję lokale. Jeden z lokali otrzymałem w drodze darowizny od rodziców, którzy wcześniej również go wynajmowali. Czy odpisy (...)
str. 42
3.4.
Koszty ubezpieczenia firmowego budynku
Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi prowadzonej metodą uproszczoną. W 2020 r. jednorazowo poniosłem koszt z tytułu ubezpieczenia firmowego budynku obejmujący okres 2 lat. Czy (...)
str. 43
3.5.
Stawka ryczałtu ewidencjonowanego
W ramach działalności gospodarczej sprzedaję środki ochrony roślin. Czy mogę opodatkować tę działalność ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i stosować 3% stawkę podatku? Ryczałt od przychodów (...)
str. 43
4.
Rozliczanie leasingu po "podmianie" samochodu będącego przedmiotem umowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Gdy w wyniku podpisania aneksu do umowy leasingu zawartej w 2018 r. nie dochodzi do zmiany takich istotnych postanowień tej umowy, jak okres leasingu, wysokość (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Czy pracodawca ma obowiązek wystawić PIT-11 dla nierezydenta pracującego za granicą?
Osoba fizyczna jest rezydentem podatkowym Republiki Czeskiej, ale pracuje na umowę o pracę dla polskiego pracodawcy mającego siedzibę w Polsce. Osoba ta przez cały rok (...)
str. 46
2.
Zgłoszenie zmiany rezydencji podatkowej
Od kilku lat mieszkam z żoną w Niemczech, gdzie pracuję u niemieckiego pracodawcy. Z tego tytułu płacę podatek w Niemczech. W Polsce nie osiągam żadnych (...)
str. 47
2.1.
Rezydencja a obowiązek podatkowy
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, osoby fizyczne mogą mieć w Polsce nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy. Uzależnione jest to od tego, czy dana (...)
str. 47
2.2.
Miejsce zamieszkania dla celów podatkowych
Rezydencja podatkowa, a właściwie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych to kluczowy aspekt z perspektywy rozliczeń podatkowych, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przepisy ustawy (...)
str. 48
2.3.
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej
W myśl art. 15 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy, wynagrodzenia, które otrzymuje z pracy najemnej osoba mająca miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw, podlegają (...)
str. 50
2.4.
Zmiana adresu zamieszkania
Zasady dotyczące obowiązku ewidencyjnego podatników zostały uregulowane w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. (...)
str. 50
3.
Zwolnienie od podatku części przychodu podatników pracujących za granicą
Podatnik mający rezydencję podatkową w Polsce w ubiegłym roku uzyskał dochody z pracy wykonywanej w Austrii. Wykonywał tam pracę w związku z dwiema umowami o (...)
str. 51
4.
Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej w Wielkiej Brytanii
Podatnik przez dwa miesiące 2020 r. pracował na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii, pozostałe miesiące w roku spędził w Polsce, gdzie nie osiągnął żadnych (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Czy przy rozliczaniu nieodliczonej części ulgi B+R obowiązuje limit odliczenia?
Spółka z o.o. korzysta z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W zeznaniu za 2019 r. nie wykorzystała całej kwoty przysługującego jej odliczenia, ponieważ miała za niski (...)
str. 53
2.
Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej
Ulgę na dzieci, zwaną również ulgą prorodzinną, stosuje się poprzez odliczenie od podatku dochodowego obliczonego na zasadach określonych w art. 27 updof, po uprzednim pomniejszeniu (...)
str. 54
2.1.
Mechanizm obliczania kwoty zwrotu
Zwróć uwagę! Mechanizm zwrotu ulgi prorodzinnej polega na tym, że jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty odliczonej z tego tytułu w zeznaniu, różnicę (...)
str. 54
2.2.
Funkcjonowanie zwrotu w praktyce
Niskie dochody/strata Jak zostało wskazane wcześniej, zwrot nieodliczonej kwoty ulgi prorodzinnej jest limitowany wysokością składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po wejściu w życie (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Opodatkowanie zysku wypłaconego wspólnikom spółki komandytowej
Spółka komandytowa z dniem 1 stycznia 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Wspólnikami tej spółki są dwaj wspólnicy: osoba fizyczna i spółka z o.o. Przed (...)
str. 58
2.
Ceny transferowe - informacja TPR
Zagraniczna spółka posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na podstawie tej umowy koszty ogólnego zarządu ponoszone przez zagraniczną spółkę (...)
str. 59
3.
Spółka z o.o. z udziałem gminy tworząca fundusz na cele inwestycyjne nie skorzysta z preferencji podatkowej
Czy spółka z o.o. ze 100% udziałem gminy ma prawo korzystać z nowej preferencji podatkowej polegającej na możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów dokonywanych (...)
str. 61
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wierzyciel ocenia postanowienie o nieściągalności
Spółka z o.o. posiadała wierzytelności (zarachowane do przychodów należnych) od innej spółki. Wierzytelności były skierowane na drogę sądową oraz na drogę postępowania egzekucyjnego (do komornika). (...)
str. 63
2.
Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego
Spółka z o.o., w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, poniosła wydatki dotyczące m.in. opłaty notarialnej, opłaty sądowej związanej z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w KRS, (...)
str. 64
3.
Koszty zakupu pączków dla pracowników
Z okazji "tłustego czwartku" kupiłem pączki dla pracowników. Czy poniesione z tego tytułu wydatki można uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Wydatki na zakup pączków dla (...)
str. 65
4.
Montaż instalacji gazowej w firmowym samochodzie
Podatnik w lutym 2021 r. poniósł wydatki na montaż instalacji gazowej w firmowym samochodzie ciężarowym. Wyniosły one ponad 10.000 zł. Czy wydatki te można rozliczyć (...)
str. 65
5.
Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktury z datą wystawienia inną niż data sprzedaży
Dochody z działalności gospodarczej rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą prowadzę metodą uproszczoną. W lutym 2021 r. otrzymałem fakturę za archiwizację dokumentów, (...)
str. 66
6.
Ulga dla młodych w razie zawarcia umowy zlecenia pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej
Umowa zlecenia została zawarta pomiędzy dwiema osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Czy jeżeli zleceniobiorca nie ma ukończonych 26 lat, to przysługuje mu ulga dla młodych? (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.