Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 2 (530) z dnia 20.01.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) - część II
W poprzednim numerze Przeglądu Podatku Dochodowego przedstawiliśmy część I zagadnień dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (zwanego dalej ryczałtem). Obecnie kontynuujemy ten temat i prezentujemy (...)
str. 4
1.1.
Rozliczenia podatkowe przed rozpoczęciem stosowania ryczałtu
Szczególne zasady odliczenia straty podatkowej Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej (...)
str. 4
1.2.
Przedmiot opodatkowania ryczałtem
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop. Dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat Stosownie do (...)
str. 8
1.3.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku
Podstawę opodatkowania ryczałtem określa art. 28n updop. Przewiduje on cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj (kategorię) dochodu podatkowego ustalonego w sposób określony w (...)
str. 11
1.4.
Obowiązki informacyjne i termin zapłaty podatku
Obowiązki informacyjne podatnika, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych formularz/podstawa prawna składający formularz termin/miejsce złożenia formularza ZAW-RD - zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem (...)
str. 12
1.5.
Ryczałt w latach 2021-2024
Wybór opodatkowania ryczałtem Wybór opodatkowania ryczałtem może zostać dokonany począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r. (art. 6 ust. 2 ustawy (...)
str. 14
2.
Ważne terminy dla niektórych podatników
2.1.
Zawiadomienie o wyborze w 2021 r. estońskiego CIT
Niektórzy podatnicy CIT mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wybrać opodatkowanie uzyskiwanych dochodów ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, zwanym estońskim CIT. Taką (...)
str. 15
2.2.
Informacja o wspólnikach spółki jawnej
Spółka jawna, która rozpoczęła działalność przed 1 stycznia 2021 r. albo w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. mająca siedzibę (...)
str. 15
2.3.
Złożenie przez niektórych podatników oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR-C
Przypominamy, że na podstawie art. 11m ust. 1 i art. 11t ust. 1 updop, określone podmioty są obowiązane do złożenia odpowiednio: urzędom skarbowym oświadczenia o (...)
str. 16
3.
W rozliczeniu za 2020 r. ulga abolicyjna na dotychczasowych zasadach
Podatnicy PIT objęci w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym, którzy zarabiają za granicą, by uniknąć podwójnego opodatkowania z tytułu uzyskanych dochodów, rozliczają podatek dochodowy według jednej (...)
str. 16
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ulga mieszkaniowa dla większej grupy osób
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2368 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 17
2.
Wzór ewidencji przychodów obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2389 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 17
3.
Ceny transferowe
Dokumentacja cen transferowych Stosownie do art. 23za ust. 1 i 1a updof, do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w określonych sytuacjach są obowiązani także podatnicy (...)
str. 18
4.
str. 20
4.1.
Zeznania i deklaracje dla ryczałtowców i kartowiczów
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2346 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie (...)
str. 20
4.2.
Zeznania PIT i załączniki
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2418 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 20
4.3.
Oświadczenia, informacje i deklaracje
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2432 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 20
4.4.
Formularze ZAW-RD i OSW-RD ważne dla estońskiego CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 29 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie (...)
str. 21
5.
Zaniechanie poboru podatku
Zaniechanie PIT i CIT od dochodów wykonawców kontraktowych W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2395 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (...)
str. 21
6.
Opublikowano ustawę o doręczeniach elektronicznych
W Dz. U. z 2020 r. pod poz. 2320 opublikowano ustawę z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Ustawa z licznymi wyjątkami wejdzie (...)
str. 22
7.
Termin stosowania przepisów o poborze podatku u źródła po raz kolejny został przesunięty
W Dz. U. z 2020 r. opublikowano pod poz.: 2416 rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 23
8.
Dochody społecznych inicjatyw mieszkaniowych wolne od CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 11 opublikowano ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która (...)
str. 23
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Tarcza 6.0 - wsparcie dla wybranych branż bez obciążeń podatkowych
Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych (...)
str. 24
1.1.
Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP
Na zasadach przewidzianych w obowiązującym od 19 grudnia 2020 r. art. 15gga ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) przedsiębiorca (...)
str. 24
1.2.
Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe
Z kolei na podstawie obowiązującego od 30 grudnia 2020 r. art. 15zs 2 ustawy o COVID-19, osobie, o której mowa w art. 15zq ust. 1 (...)
str. 25
1.3.
Dotacja z Funduszu Pracy
Natomiast w oparciu o obowiązujący od 19 grudnia 2020 r. art. 15zze 4 ust. 1 ustawy o COVID-19, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta (...)
str. 25
2.
Wypłata zapomogi pracownikowi
Pracownik w związku z długotrwałą chorobą w grudniu 2020 r. złożył pracodawcy wniosek z prośbą o wypłatę zapomogi (pomoc finansową na leczenie). Spółka (pracodawca) dokonała (...)
str. 26
2.1.
Koszty uzyskania przychodów
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 26
2.2.
Przychód u pracownika
Generalnie świadczenia przyznawane przez pracodawcę mieszczą się w definicji przychodów pracownika uzyskiwanych ze stosunku pracy. Przepis art. 12 ust. 1 updof stanowi bowiem, że za (...)
str. 27
3.
Obiad dla pracownika w firmowych kosztach
Spółka z o.o. pracownikom nadzorującym roboty budowlane zapewnia ciepły posiłek. Pracownikom tym nie przysługuje posiłek regeneracyjny. Czy koszt zapewnianego posiłku spółka ma prawo zaliczyć do (...)
str. 28
4.
Cesja umowy leasingu operacyjnego
W październiku 2020 r. wspólnicy spółki cywilnej podpisali cesję umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Umowa leasingu po dokonaniu cesji będzie trwała jeszcze (...)
str. 29
4.1.
Skutki podatkowe
Strony umowy mogą przenieść swoje prawa i obowiązki w drodze umowy cesji. W przypadku umowy leasingu, której przedmiot jest wykorzystywany w prowadzonej działalności, pojawiają się (...)
str. 29
4.2.
Koszty u nowego leasingobiorcy
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47a updof, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się opłat wynikających m.in. z umowy leasingu, w wysokości przekraczającej (...)
str. 29
4.3.
Wykup samochodu
Umowa leasingu z zasady kończy się po upływie okresu, na jaki została zawarta. W umowie strony mogą przyjąć, że po upływie tego okresu dotychczasowemu leasingobiorcy (...)
str. 30
5.
Sprzedaż lokalu użytkowego
Spółdzielnia mieszkaniowa w listopadzie 2020 r. zawarła umowę przedwstępną na sprzedaż lokalu użytkowego. Kupujący w grudniu 2020 r. wpłacił zadatek i lokal został mu wydany. (...)
str. 31
6.
Nadpłata podatku od nieruchomości - interpretacja organu podatkowego
Nadpłacony podatek od nieruchomości zaliczony do kosztów uzyskania przychodów jest przychodem w dacie zwrotu nadpłaty. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 32
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Kwota zmniejszająca podatek gdy pracownik złożył oświadczenie o zamiarze opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem
W październiku 2020 r. dochody pracownika (w wieku powyżej 26 lat) przekroczyły pierwszy próg podatkowy. W tym samym miesiącu pracownik złożył oświadczenie, że za dany (...)
str. 34
2.
Pobór zaliczki na podatek od kart przedpłaconych przekazanych zleceniobiorcom
Zleceniodawca zamierza przekazać zleceniobiorcom karty przedpłacone, które będą sfinansowane ze środków obrotowych. Ich przekazanie nastąpi w innym terminie niż wypłata wynagrodzenia. Czy w związku z (...)
str. 36
3.
Sporządzanie informacji PIT-11 za 2020 r. - pytania i odpowiedzi
1) Pracownik w grudniu 2020 r. osiągnął przychód ze stosunku pracy w wysokości 230 zł. W związku z tym pracodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek (...)
str. 37
4.
Zwrot pracownikowi kosztów związanych ze zdalnym świadczeniem pracy nie jest u niego przychodem - interpretacja organu podatkowego
Wypłacony przez pracodawcę ekwiwalent za energię elektryczną i internet wykorzystywane w czasie świadczenia przez pracownika pracy zdalnej, nie jest przychodem ze stosunku pracy. Tak wynika (...)
str. 39
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Kiedy składnik majątku jest środkiem trwałym?
Spółka kupiła maszynę, która jest objęta dozorem technicznym. Sprzedający przekazał spółce decyzję Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającą na eksploatację urządzenia. Jest ona wystawiona na sprzedającego. Czy (...)
str. 40
2.
Wartość początkowa składników firmowego majątku
2.1.
Licencja na program komputerowy
Spółka z o.o. nabyła od firmy A program komputerowy na podstawie licencji, która zostanie zaliczona do wartości niematerialnych i prawnych. Dodatkowo od firmy B kupiła (...)
str. 41
2.2.
Budynek nabyty wraz z gruntem
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą kupił z majątku osobistego nieruchomość (grunt i budynek). W akcie notarialnym wartość gruntu i budynku określona została w łącznej kwocie. (...)
str. 43
3.
Zakup samochodu przez organizację non profit - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeżeli składnik majątku nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, to nie stanowi środka trwałego, a w konsekwencji nie podlega amortyzacji. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 44
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Informacje dotyczące wyborów w zakresie rozliczania i opłacania podatku podawane w zeznaniu
Podatnicy PIT, CIT oraz ryczałtowcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, dokonując określonych wyborów w zakresie przewidzianym przepisami ustawy o PIT, ustawy o CIT oraz ustawy z (...)
str. 45
2.
Stosowanie opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym w 2021 r.
Zmiany w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. (...)
str. 48
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Polisa od utraty dochodów w czasie pandemii
Z uwagi na epidemię koronawirusa podatnik prowadzący działalność gospodarczą chciałby zabezpieczyć się od utraty dochodów na wypadek niezdolności do pracy. Czy koszt nabycia polisy ubezpieczenia (...)
str. 51
3.2.
Koszty kształcenia przedsiębiorcy
Podatnik planuje rozwijać prowadzoną działalność gospodarczą, więc podjął zaoczne odpłatne studia magisterskie na kierunku zarządzanie. Dzięki temu poszerza wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne przy prowadzeniu (...)
str. 52
3.3.
Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego w jazdach lokalnych w celach służbowych
Przedsiębiorca na podstawie umów zawieranych z pracownikami będzie im zwracał wydatki, w wysokości faktycznie poniesionej, w związku z używaniem przez nich prywatnych samochodów w jazdach (...)
str. 53
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Przychody (dochody) uzyskane poza terytorium Polski rozliczane w systemie estońskiego CIT
W ustawie o CIT, w przepisach regulujących rozliczanie w systemie powszechnie nazywanym estońskim CIT (ustawowo określonym jako ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, zwany dalej ryczałtem), (...)
str. 54
1.1.
Zagraniczne przychody (dochody) wyłączone lub wolne od podatku
W przypadku gdy podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłączone lub wolne od podatku na podstawie umowy o unikaniu podwójnego (...)
str. 54
1.2.
Pomniejszenie ryczałtu o zagraniczny podatek
Stosownie do art. 28n ust. 5 updop, jeżeli podatnik osiągnął w roku podatkowym przychody (dochody) poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż przychody (dochody) wyłączone lub (...)
str. 55
2.
PIT-11 czy IFT-1R - jaką informację wystawić cudzoziemcowi?
Cudzoziemcy pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub jako nierezydenci. Zależy to od miejsca zamieszkania podatnika w rozumieniu ustawy o (...)
str. 56
2.1.
Umowa o pracę
Gdy cudzoziemiec uzyskuje w Polsce dochód z tytułu stosunku pracy i stosunków pokrewnych, jego dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. W tym przypadku nie ma (...)
str. 57
2.2.
Umowy cywilnoprawne
Gdy cudzoziemiec jest polskim rezydentem dla celów podatku dochodowego (tj. ma miejsce zamieszkania na terytorium RP w rozumieniu ustawy o PIT), płatnik powinien obliczać, pobierać (...)
str. 58
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Termin na realizację inwestycji służącej zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych w ramach ulgi mieszkaniowej
Art. 21 ust. 1 pkt 131 updof przewiduje, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa (...)
str. 59
2.
Subwencja na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego
Podatnik jest instytutem badawczym. Do zakresu jego działań należy w szczególności inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych i usługowo-badawczych. W związku z (...)
str. 61
3.
Dochód osoby niepełnosprawnej za 2020 r. a prawo do ulgi rehabilitacyjnej
Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 updof, uprawnionymi do ulgi rehabilitacyjnej są m.in. podatnicy mający na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Mogą oni w jej (...)
str. 63
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie ksiąg rachunkowych. Niekiedy brat, siostra, bratanek albo pracownik (osoby nieprowadzące działalności gospodarczej), kupują w mojej firmie, np. (...)
str. 64
1.1.
Powiązania pomiędzy stronami transakcji
W przedstawionym stanie faktycznym trzeba zauważyć, że stosownie do postanowień art. 23m ust. 1 pkt 4 lit. a i b updof, podmiotami powiązanymi są: podmioty, (...)
str. 64
1.2.
Kwestia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Podmiot powiązany będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (...)
str. 65
2.
Uproszczona forma wpłacania zaliczek CIT
Spółka z o.o. osiąga przychody z innych źródeł przychodów. W latach 2015-2018 ponosiła straty podatkowe, które częściowo odliczyła w zeznaniu za 2019 r. oraz odliczy (...)
str. 66
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki komandytowej a estoński CIT
Spółka z o.o. jest wspólnikiem spółki komandytowej. Czy może ona wybrać opodatkowanie estońskim CIT? Spółka z o.o. będąca wspólnikiem spółki komandytowej nie może być opodatkowana (...)
str. 68
2.
Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kary umownej zapłaconej w okresie COVID-19
W 2020 r. spółka z o.o. w wyniku nieobecności pracowników w pracy z powodu izolacji lub kwarantanny w okresie pandemii koronawirusa nie wywiązała się na (...)
str. 68
3.
Podatek od towarów i usług jako koszt uzyskania przychodów
W wyniku przekroczenia limitu obrotów utraciłem prawo do zwolnienia z VAT. W związku z tym jestem zobowiązany rozliczać się w zakresie VAT. Czy podatek od (...)
str. 69
4.
Odliczanie od podatku składki zdrowotnej zapłaconej przez przedsiębiorcę
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W grudniu 2020 r. zapłaciłem dwie składki na ubezpieczenie zdrowotne - 10 grudnia 2020 r. składkę należną (...)
str. 70
5.
Termin złożenia przez pracownika oświadczenia PIT-2
W 2020 r. zakład pracy zatrudniał dwóch pracowników. W ubiegłym roku pracownicy ci nie złożyli oświadczenia PIT-2. Chcieliby je jednak złożyć w 2021 r. Kiedy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.