Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 23 (575) z dnia 10.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Slim VAT 3 - pakiet zmian w VAT od 1 kwietnia 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2023 r. miały wejść w życie projektowane przepisy zmieniające ustawę o VAT - tzw. pakiet SLIM VAT 3. Na stronie internetowej (...)
str. 4
II.
Kasy z elektronicznym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym będzie można nabyć do 31 grudnia 2023 r.
Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu kas on-line. Ustawa o VAT (...)
str. 5
III.
Projekt rozporządzenia w sprawie JPK_VAT z deklaracją
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji www.rcl.gov.pl znajduje się projekt z dnia 7 listopada 2022 r. rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu (...)
str. 6
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Kto składa zgłoszenie rejestracyjne grupy VAT?
Od 1 stycznia 2023 r. podatnikiem VAT będzie mogła być tzw. grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, które zawrą umowę o (...)
str. 7
2.
Rozliczanie transakcji i zasady fakturowania
Obecnie podatnicy powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, są zobowiązani do dokumentowania fakturami VAT każdej czynności dokonywanej między sobą. W myśl art. 8c ust. 1 ustawy (...)
str. 8
3.
Przejęcie praw i obowiązków członków grupy VAT
Grupa VAT wstąpi w prawa i obowiązki poszczególnych członków grupy VAT w zakresie podatku na okres, w jakim grupa ta będzie posiadała status podatnika. W (...)
str. 8
4.
Obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności
W myśl art. 108a ust. 1a ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane (...)
str. 9
5.
Biała lista podatników - weryfikacja grup VAT
Już od dłuższego czasu podatnicy VAT mogą bezpłatnie korzystać z elektronicznego wykazu podatników prowadzonego przez Szefa KAS (z tzw. białej listy), w którym znajdują się (...)
str. 10
1.
Przyznawanie i wypłacanie rekompensat dla podmiotów uprawnionych - uregulowania ustawowe
Ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii (...)
str. 11
2.
Opodatkowanie otrzymanej rekompensaty finansowej
Podstawą opodatkowania w myśl art. 29a ust. 1 i 6 ustawy o VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał (...)
str. 12
VI.
Sprzedaż i wycofanie nieruchomości w świetle podatku VAT
Czynny podatnik VAT prowadzi opodatkowaną działalność gospodarczą. W 2008 r. nabył od osoby prywatnej wspólnie z żoną (z którą posiada wspólność majątkową) 1/2 udziału w (...)
str. 14
1.
Warunki zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 ze (...)
str. 15
2.
Wycofanie budynku z ewidencji środków trwałych na cele prywatne podatnika
Kwestią do rozpatrzenia jest sytuacja wycofania budynku z ewidencji środków trwałych na cele prywatne podatnika. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez (...)
str. 17
3.
Przeznaczenie budynku na wynajem po jego wycofaniu z działalności gospodarczej
Kwestią do wyjaśnienia pozostaje dalsze kontynuowanie najmu (po wycofaniu budynku) i jego ewentualne opodatkowanie podatkiem VAT, czy to w ramach najmu prywatnego, czy też w (...)
str. 18
1.
Rozpoczęcie działalności a zwolnienie z VAT
W listopadzie br. rozpocząłem jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług transportowych. Czy przy tego rodzaju działalności do końca roku mogę korzystać ze zwolnienia podmiotowego (...)
str. 19
2.
Nieodpłatne usługi transportu kolejowego dla obywateli Ukrainy
W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy niektóre podmioty z branży transportu publicznego udzieliły wsparcia w formie bezpłatnego transportu dla obywateli Ukrainy. Czy usługi (...)
str. 20
3.
Prawo do odliczenia VAT z faktury z zawyżoną stawką VAT
Firma (czynny podatnik VAT) otrzymała fakturę zakupu ze stawką VAT 23%, pomimo że faktura ta dokumentuje usługi transportowe, dla których spełnione są warunki zastosowania 0% (...)
str. 22
VIII.
Dokumentowanie transakcji z rolnikiem ryczałtowym
W ustawie o VAT w sposób szczególny uregulowano kwestie rozliczeń z rolnikiem ryczałtowym. W artykule wskazano zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaży produktów rolnych pochodzących z własnej (...)
str. 23
1.
Definicja rolnika ryczałtowego
Przez rolnika ryczałtowego, rozumie się rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 (...)
str. 23
2.
Faktura VAT RR wystawiana przez nabywcę - czynnego podatnika VAT
W przypadku, gdy nabywcą jest czynny podatnik VAT, a sprzedawcą rolnik ryczałtowy - sprzedaż powinna być dokumentowana fakturą wystawioną przez nabywcę tych towarów czy usług (...)
str. 25
3.
Prawo dokumentowania fakturą sprzedaży produktów rolnych na rzecz rolnika ryczałtowego
Co do zasady ustawodawca nie nakłada na podatników obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku na podstawie przepisów ustawy lub rozporządzeń wykonawczych do niej (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Paragon fiskalny potwierdzający dokonanie sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są generalnie obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Od tej (...)
str. 26
2.
Korekta zawyżonej stawki na paragonie - stanowisko organów podatkowych i orzeczenia sądowe
Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie podkreślaliśmy, że organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych uznają, że w przypadku zaewidencjonowania w kasie fiskalnej sprzedaży towaru z zawyżoną (...)
str. 27
3.
Opinia rzecznika generalnego TSUE
Rzecznik generalny TSUE w dniu 8 września 2022 r., w sprawie C-378/21 wydał opinię w kwestii możliwości odzyskania zawyżonego VAT wykazanego na paragonie. Wprawdzie opinia (...)
str. 29
X.
Czytelnicy Pytają
1.
Sprzedaż usług i towarów a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy
Oprócz podstawowej działalności polegającej na dostarczaniu wody i odprowadzaniu ścieków spółka wodno-kanalizacyjna będzie prowadziła sprzedaż polepszacza gleby, który powstaje z przeróbki osadów ściekowych. Sprzedaż taka (...)
str. 30
2.
Kasa fiskalna przy sprzedaży węgla
Gmina zleciła spółce (zakładowi energetyki cieplnej) sprzedaż węgla (w cenie 2.000 zł brutto) na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Czy (...)
str. 32
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XI.
Wpływ posiadania dwóch paszportów na zastosowanie procedury TAX FREE
Prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju przysługuje osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej, zwanymi dalej (...)
str. 35
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Odliczenie VAT od zakupów związanych z usługami świadczonymi w innym państwie
Wykonałem usługę na nieruchomości położonej w innym państwie unijnym na rzecz zagranicznego kontrahenta. W Polsce dokonałem zakupów związanych z tą usługą i chciałbym odliczyć podatek (...)
str. 36
2.
Krótkoterminowy wynajem wózków widłowych
Sporadycznie wynajmujemy wózki widłowe na terenie polskiego portu morskiego. Wózki są oddawane do dyspozycji w porcie i tu są wykorzystywane do przewozu ładunków przez zagranicznych (...)
str. 38
3.
Dokument celny z zestawem danych H7 potwierdzający import towarów
Dokonałam zakupu towarów reklamowych z Wielkiej Brytanii i otrzymałam z urzędu celnego poświadczone zgłoszenie celne ZC299H7 z wykazaną kwotą podatku VAT. Dotychczas dokonując zakupu towarów (...)
str. 40
E.
PORADY I KOMENTARZE
XIII.
Obrót wierzytelnościami w świetle ustawy o VAT
Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje dotyczące wierzytelności określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia (...)
str. 41
1.
Czy zbycie wierzytelności podlega opodatkowaniu VAT?
W myśl art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, (...)
str. 41
2.
Skutki nabycia wierzytelności
Organy podatkowe stoją na stanowisku, że nabycie wierzytelności danego podmiotu w celu jej wykorzystania do operacji prawno-podatkowych jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT. Dla (...)
str. 42
3.
Zbycie wierzytelności nieściągalnej - korekta podatku VAT
Na mocy art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju (...)
str. 43
F.
VAT OD PODSTAW
1.
Rozliczanie VAT przy braku czynności opodatkowanych
W toku prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej zdarzyć się mogą różnego rodzaju przerwy w wykonywaniu czynności opodatkowanych. Jednak czynny podatnik VAT - nawet w takim (...)
str. 45
2.
Prawa i obowiązki podatnika zawieszającego działalność
Podatnik, u którego zaszły okoliczności uniemożliwiające mu przez pewien czas prowadzenie działalności gospodarczej, powinien zdecydować o jej zawieszeniu. Zawieszenie to następuje na podstawie przepisów ustawy (...)
str. 45
3.
Likwidacja działalności gospodarczej
Podstawowym obowiązkiem podatnika, który zaprzestał wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT jest obowiązek sporządzenia spisu z natury towarów, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy, a (...)
str. 47
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XV.
Deklaracje składane w OSS w procedurze unijnej i nieunijnej
Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej w ramach OSS w Polsce, obowiązany jest składać - za pomocą systemu e-Deklaracje - deklaracje VIU-DO (procedura (...)
str. 48
H.
PODATEK AKCYZOWY
1.
Obowiązki małych producentów energii elektrycznej w podatku akcyzowym
Energia elektryczna w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym jest wyrobem akcyzowym. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy przedmiotem (...)
str. 52
2.
Zużycie wyprodukowanej energii elektrycznej na własne potrzeby i przekazanie nadwyżki do sieci
W myśl art. 16 ust. 7a pkt 1 ustawy, obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego nie ma zastosowania m.in. do podmiotów produkujących energię elektryczną z generatorów o (...)
str. 54
3.
Podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wynajmowanym lokalu
» Sprzedaż energii dla najemcy według stanu podlicznika Najemca wynajmowanego lokalu spełnia przesłanki do traktowania go jako nabywcę końcowego energii w rozumieniu art. 2 ust. (...)
str. 55
4.
Planowane zmiany przepisów w zakresie energii elektrycznej
Warto podkreślić, iż w 2023 r. mają wejść w życie zmiany przepisów ustawy o podatku akcyzowym w zakresie energii elektrycznej. Na podstawie projektu z dnia (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Ustalenie podstawy opodatkowania VAT darowizny towaru
Spółka przekazała w formie darowizny wyrób gotowy w wartości magazynowej 1.000 zł (wycena według technicznego kosztu wytworzenia). W umowie darowizny wartość tego wyrobu określono zgodnie (...)
str. 57
2.
Fakturowanie etapowej produkcji sprzedawanych urządzeń
Jesteśmy producentem skanerów przemysłowych (z własnych materiałów), które tworzone są pod zamówienie każdego kontrahenta oddzielnie. Proces ten trwa około roku. Umowa z kontrahentem określała trzy (...)
str. 58
3.
Błąd rachunkowy a termin rozliczenia korekty in minus przez usługodawcę
W styczniu 2022 r. czynny podatnik VAT wykonał usługę. W związku z tym, w tym samym miesiącu wystawił poza system KSeF fakturę ze stawką 0%. (...)
str. 60
4.
Zasądzone kwoty przez sąd - odszkodowanie czy dodatkowe wynagrodzenie?
Spółka budowlana była generalnym wykonawcą budowy drogi dla publicznego zamawiającego. Budowa została zakończona. Z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen oraz z powodu wydłużenia trwania kontraktu (...)
str. 62
5.
Prawo do odliczenia VAT z tytułu zakupu i wymiany opon zimowych
Jestem czynnym podatnikiem VAT. W listopadzie br. zakupiłem opony zimowe do samochodu osobowego stanowiącego w firmie środek trwały. Pojazd ten wykorzystywany jest wyłącznie w celach (...)
str. 65
6.
Stawka VAT na remont przedszkola
Wykonujemy remont w budynku przedszkolnym. Jaką stawkę VAT powinniśmy zastosować w tym przypadku? Preferencyjną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji (...)
str. 66
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XVII.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie miejsca świadczenia usług
W Dzienniku Ustaw z dnia 16 listopada 2022 r., pod poz. 2333, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
2.
Zmiana rozporządzenia w sprawie środków skażających alkohol etylowy
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2022 r., pod poz. 2310, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.