Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 10 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 8.12.2023 r., godz. 14:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 53.050 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 12 (588) z dnia 20.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wygaśnięcie certyfikatu podpisu kwalifikowanego przed wysłaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS
W przypadku podpisywania sprawozdania finansowego podpisem kwalifikowanym może się zdarzyć, że pomiędzy datą złożenia tego podpisu a datą przesłania sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Podział zysku w świetle Kodeksu spółek handlowych
Prawo wspólnika spółki z o.o. do udziału w zysku wynika z Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Na mocy art. 191 § 1 K.s.h., wspólnik ma prawo (...)
str. 5
2.
Opodatkowanie dywidend wypłacanych podatnikom CIT i PIT
Dywidenda otrzymana przez wspólnika będącego osobą fizyczną stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. Przychód ten powstaje w (...)
str. 6
3.
Warunki, jakie musi spełnić spółka, aby móc wypłacić dywidendę
W spółkach kapitałowych podział zysku jest możliwy dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jak wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe (...)
str. 7
4.
Ewidencja operacji związanych z wypłatą dywidendy
Zysk netto spółki z o.o. do czasu zatwierdzenia sprawozdania finansowego pozostaje na koncie 86 "Wynik finansowy". Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego zysk przenoszony jest z (...)
str. 8
5.
Zaliczki na poczet dywidendy wypłacone w ciągu roku
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ujednolicone przepisy prawne, w tym Kodeks spółek handlowych, dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Z art. 194 K.s.h. wynika, że umowa spółki (...)
str. 9
6.
Rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących ujęcia w księgach i sprawozdaniu wypłaconych wspólnikom dywidend
Czy spółka z o.o. może przeznaczyć na wypłatę dywidendy środki zgromadzone na kapitale zapasowym? Spółka z o.o., w oparciu o uchwałę podjętą przez zwyczajne zgromadzenie (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
VAT należny od przekazania środka trwałego na cele osobiste
Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w (...)
str. 12
2.
Korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego
Zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt określa art. 91 ustawy o VAT. Przy przekazaniu środka trwałego na cele prywatne mamy do czynienia ze zmianą (...)
str. 12
3.
Skutki wycofania majątku firmy na gruncie ustawy o PIT
Osoba fizyczna, która wycofała środek trwały z działalności gospodarczej i przekazała go na cele osobiste, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podatkowego. Nie uzyskuje ona (...)
str. 13
4.
Udokumentowanie wycofania majątku na potrzeby osobiste
Przy wycofaniu środka trwałego z działalności gospodarczej należy: wykreślić przedmiot wycofania z ewidencji środków trwałych, przygotować protokół likwidacji lub dokument "LT - Likwidacja środka trwałego" (...)
str. 14
5.
Ujęcie w księgach operacji gospodarczych związanych z przekazaniem środka trwałego do majątku prywatnego
Wycofanie środka trwałego z działalności gospodarczej, w związku z przekazaniem go na cele prywatne przedsiębiorcy, skutkuje koniecznością wykreślenia go z ewidencji środków trwałych. Taki składnik (...)
str. 15
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Nakłady na obcą nieruchomość oraz ich zwrot przez wynajmującego
Nasza spółka z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną towarów w lokalach użytkowanych na podstawie umów najmu. Ponosimy nakłady na przystosowanie tych lokali do prowadzenia sprzedaży. W (...)
str. 18
1.
Zaliczenie do środków trwałych nakładów na ulepszenie wynajmowanego lokalu
Podmioty gospodarcze, które wykorzystują na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej obce nieruchomości, ponoszą niekiedy nakłady na ich ulepszenie. Ulepszenia w obcych środkach trwałych dla celów bilansowych (...)
str. 18
2.
Rozliczenie nakładów poniesionych przez najemcę w świetle przepisów Kodeksu cywilnego
W świetle art. 676 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za (...)
str. 19
3.
Zwrot nakładów na obcy środek trwały jako czynność opodatkowana VAT
W ustawie o VAT brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do zwrotu nakładów poniesionych przez najemcę na obcą nieruchomość, użytkowaną w ramach (...)
str. 20
4.
Ujęcie w księgach najemcy zwrotu poniesionych nakładów w zależności od postanowień umownych
Rozliczenie w księgach rachunkowych najemcy zwrotu poniesiony nakładów na ulepszenie obcego środka trwałego zależy od warunków zwrotu określonych w umowie najmu oraz od momentu otrzymania (...)
str. 21
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Rezygnacja z zakupu środka trwałego, na poczet którego wpłacono zaliczkę
W lutym 2023 r. wpłaciliśmy na rzecz dostawcy zaliczkę tytułem zakupu specjalistycznej maszyny. Dostawca wystawił nam fakturę zaliczkową. W czerwcu 2023 r. ze względów finansowych (...)
str. 24
1.1.
Zwrot zaliczki na rachunek kupującego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie definiują pojęcia zaliczki, ani zasad jej rozliczenia. Informacje na temat ujmowania zaliczek można znaleźć w stanowisku Komitetu Standardów Rachunkowości w (...)
str. 24
1.2.
Zaliczka zatrzymana przez sprzedawcę
Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » W świetle przepisów prawa, zaliczka ma charakter zwrotny. Ogólne zasady (...)
str. 25
2.
Zaliczenie obiektu sportowego do właściwego rodzaju KŚT jako pojedynczego obiektu inwentarzowego
Gmina ma przekazać miejskiemu ośrodkowi sportu i rekreacji (spółce z o.o.) w formie aportu stadion piłkarski. Czy aport ten należy wprowadzić jako jeden obiekt (rodzaj (...)
str. 27
3.
Dodatnia wartość firmy powstała w wyniku nabycia przedsiębiorstwa
Spółka z o.o. zakupiła przedsiębiorstwo osoby fizycznej. Cena nabycia przedsiębiorstwa przewyższa wartość godziwą przejętych aktywów netto. Jak ująć powstałą różnicę w księgach rachunkowych spółki? W (...)
str. 28
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ewidencja i wycena kredytu w momencie jego otrzymania
Definicję kredytu znajdziemy w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 ze zm.). Stosownie do treści (...)
str. 30
2.
Prowizje i odsetki od kredytu inwestycyjnego
Generalnie prowizje i odsetki od kredytu zalicza się do kosztów finansowych, co wynika z treści art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Jednak prowizje i (...)
str. 30
3.
Przykład rozliczenia kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
Sposób ujęcia w księgach rachunkowych operacji związanych z rozliczeniem kredytu inwestycyjnego oraz ustaleniem wartości początkowej środka trwałego, którego zakup sfinansowano tym kredytem, przedstawia poniższy przykład (...)
str. 32
4.
Wycena kredytu inwestycyjnego na dzień bilansowy
W świetle art. 28 ust. 1 pkt 8 ustawy o rachunkowości, kredyty wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. W (...)
str. 33
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zapłata podatku kartą płatniczą w ewidencji urzędu gminy
Podatnik zapłacił podatek od nieruchomości kartą płatniczą. Operacji dokonał za pośrednictwem terminala płatniczego w kasie urzędu gminy. Jak ująć taką płatność w ewidencji urzędu gminy? (...)
str. 35
2.
Sprzedaż usług o charakterze niemedycznym w rachunku zysków i strat SP ZOZ
Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Oprócz działalności leczniczej prowadzimy sprzedaż usług sterylizacji, prania, kserokopii dokumentacji medycznej oraz wynajmujemy pomieszczenia podmiotom zewnętrznym. Przychody (...)
str. 36
3.
Montaż systemu kontroli dostępu do obiektu w jednostce oświatowej
Jesteśmy bursą szkolną. W naszych budynkach chcemy zamontować instalację kontroli dostępu do obiektu wraz z osprzętem i oprogramowaniem (tzw. bramki). Koszt takiej inwestycji dla dwóch (...)
str. 38
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Rozliczenie umowy koncesji, dotyczącej budowy parkingu miejskiego
Prowadzimy działalność jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ). W 2013 r. zawarliśmy umowę koncesji na 10 lat z podmiotem prywatnym (wykonawcą) na budowę (...)
str. 41
1.
Ewidencja księgowa i prezentacja w sprawozdaniu finansowym umowy koncesji według KSR nr 10
Cel i zakres KSR nr 10 Ustawa o rachunkowości nie określa zasad ewidencji księgowej i prezentacji w sprawozdaniu finansowym koncesjodawcy lub koncesjonariusza przedmiotu umowy koncesji. (...)
str. 41
2.
Sposób rozliczenia umowy koncesji, w sytuacji gdy jednostka nie stosuje postanowień KSR
W sytuacji wskazanej w pytaniu nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż rozwiązania zaprezentowane w KSR nr 10 jednostki (zarówno SP ZOZ, jak i partner prywatny) (...)
str. 46
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaprezentować w bilansie debet w rachunku bieżącym?
Na koniec roku obrotowego na skutek przejściowego braku środków na rachunku bieżącym powstało niewielkie saldo kredytowe (Ma) na koncie 13-0 "Rachunek bieżący". Sporządzając sprawozdanie finansowe (...)
str. 47
2.
W jakim terminie powinno nastąpić ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 r.?
Spółka jawna sporządziła sprawozdanie finansowe za 2022 r. w marcu 2023 r. i zatwierdzi je do końca czerwca 2023 r. Do kiedy spółka powinna ostatecznie (...)
str. 47
3.
Jak zaksięgować VAT niepodlegający odliczeniu z faktury za naprawę samochodu?
Posiadamy w ewidencji środków trwałych samochód osobowy, który w wyniku wypadku został uszkodzony. Oddaliśmy go do warsztatu w celu naprawy. Z faktury otrzymanej za naprawę (...)
str. 48
4.
Na jakie konto odnieść środki pieniężne otrzymane tytułem odszkodowania?
W wyniku przepięcia zniszczeniu uległ sprzęt biurowy, który objęty był ubezpieczeniem. W kwietniu otrzymaliśmy na rachunek bankowy środki pieniężne tytułem przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania. Na (...)
str. 49
VII.
Z listów Czytelników
1.
Udokumentowanie poniesionego wydatku, w sytuacji gdy nie ma możliwości uzyskania dowodu źródłowego
Pracownik podczas podróży służbowej poniósł wydatki, na potwierdzenie których nie ma możliwości uzyskania faktury lub rachunku. Jakim dowodem udokumentować takie wydatki? W przypadku uzasadnionego braku (...)
str. 49
2.
Zmiana roku obrotowego z kalendarzowego na inny okres trwający 12 kolejnych miesięcy
Z umowy spółki z o.o. wynikało, że rokiem obrotowym i podatkowym jest rok kalendarzowy. W grudniu 2022 r. wspólnicy podjęli uchwałę o zmianie umowy spółki, (...)
str. 51
3.
Dostawa towaru i jego sprzedaż przed otrzymaniem faktury zakupu
Nasza jednostka w maju 2023 r. nabyła i otrzymała towar, który przyjęła do magazynu. W tym samym miesiącu sprzedała ten towar. Jednak fakturę zakupu towaru (...)
str. 52
4.
Rozliczenie odsetek od udzielonej pożyczki w księgach rachunkowych pożyczkodawcy
Dwa lata temu spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce. Podmioty te nie są ze sobą powiązane w świetle ustawy o rachunkowości. W ramach wyceny (...)
str. 54
5.
Uproszczona metoda ewidencji materiałów w jednostce wykonującej usługi montażu paneli fotowoltaicznych
Spółka z o.o. wykonuje usługi montażu paneli fotowoltaicznych dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Zakupuje panele wraz z pozostałymi materiałami montażowymi. Faktury wystawiane są na wykonanie (...)
str. 55
6.
Rozliczenie kosztów nabycia zaimportowanych zapasów w przypadku ich częściowego zwrotu do dostawcy
Spółka dokonała importu towaru z kraju trzeciego. Na wycenę magazynową składała się cena zakupu oraz koszty cła. Po zakupie okazało się, że towar w ramach (...)
str. 57
7.
Zakup obligacji na rynku wtórnym z dyskontem - propozycja podejścia księgowego i modelu wyceny
Nasza spółka zakupiła od spółki "B" obligacje, które wyemitowała spółka "A". Wartość nominalna pakietu obligacji znacznie przewyższa cenę zakupu. Do zakupionych obligacji przynależą też niewypłacone (...)
str. 58
8.
Możliwość rozwiązania umowy z firmą audytorską w przypadku braku obowiązku badania sprawozdania
Spółka jawna zawarła umowę o obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. Należało ją zawrzeć na okres nie krótszy niż dwa lata. Czy mogę tę (...)
str. 60
9.
Prezentacja w bilansie rezerwy utworzonej w związku z utratą zdolności do kontynuowania działalności
W 2022 r. spółka utworzyła w księgach rachunkowych rezerwę na koszty postępowania upadłościowego. Jak należało zaprezentować utworzoną rezerwę w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 (...)
str. 61
10.
Bilansowe różnice kursowe powstałe na skutek przewalutowania pożyczki w trakcie jej trwania
Nasza spółka otrzymała kilka lat temu pożyczkę w walucie obcej (w euro). Obecnie istnieje możliwość przewalutowania tej pożyczki na walutę polską? Czy w związku z (...)
str. 62
11.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki powstałej w wyniku przekształcenia
Spółka z o.o. powstała z dniem 1 kwietnia 2022 r. w wyniku przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Osoba fizyczna prowadziła księgi rachunkowe, które zostały (...)
str. 64
12.
Finansowanie kosztów staży podyplomowych lekarzy a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych
Jako osoba fizyczna prowadząca działalność leczniczą otrzymujemy środki pieniężne z Ministerstwa Zdrowia i od marszałka województwa z tytułu zatrudnienia lekarzy rezydentów oraz stażystów. Czy środki (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.