Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 3 (579) z dnia 01.02.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano tekst jednolity ustawy o rachunkowości
W Dzienniku Ustaw z 16 stycznia 2023 r. pod poz. 120 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie (...)
str. 4
2.
Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące kolejności przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Pytania i odpowiedzi/Rachunkowość finansowa zamieściło odpowiedź na pytanie dotyczące zachowania odpowiedniej kolejności przy korzystaniu z uproszczeń (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2022 r.
1.1.
Zasady rachunkowości uwzględniane przy ewidencji kosztów
Przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i (...)
str. 5
1.2.
Rozliczanie w czasie kosztów dotyczących przyszłych okresów
Trzeba mieć na uwadze, że z zasadą współmierności przychodów i kosztów powiązany jest art. 39 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że jednostki dokonują (...)
str. 6
1.3.
Podstawa ujęcia kosztów w księgach roku, którego dotyczą
W przypadku gdy faktura dotycząca kosztów danego roku wpłynie do jednostki w roku następnym, podstawą ujęcia kosztów w roku, którego dotyczą, może być otrzymana faktura (...)
str. 8
1.4.
Przykłady ujęcia i rozliczenia na przełomie roku kosztów zużycia energii, usług telekomunikacyjnych i prenumeraty
Przykład Energia elektryczna zużyta w 2022 r., udokumentowana fakturą wystawioną i otrzymaną w styczniu 2023 r. I. Założenia: Spółka otrzymała w styczniu 2023 r. fakturę (...)
str. 9
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Podział zysku w świetle ustawy o rachunkowości oraz Kodeksu spółek handlowych
W świetle art. 102 K.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki (...)
str. 13
2.
Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z udziału w zyskach spółki
Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki (...)
str. 13
3.
Operacje gospodarcze związane z wypłatą zysku w księgach spółki
Jeśli wspólnicy spółki komandytowej zdecydują o przeznaczeniu całości (lub części) zysku netto na wypłatę, to w księgach rachunkowych - zgodnie z uchwałą wspólników - kwotę (...)
str. 14
4.
Przychód z udziału w zysku spółki w księgach komplementariusza
Dla Prenumeratorów GOFIN K Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej dostępna w serwisie www.indeksksiegowan.gofin.pl/firma » Jeśli uchwała wspólników spółki komandytowej o podziale zysku przewiduje wypłatę zysku (...)
str. 16
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Skutki przekształcenia spółki cywilnej w spółkę osobową prawa handlowego
Spółka cywilna przekształciła się w spółkę komandytową 10 sierpnia 2022 r. Pierwszy rok obrotowy spółki komandytowej będzie trwał od 10 sierpnia 2022 r. do 31 (...)
str. 17
1.
Podstawa prawna przekształcenia spółki cywilnej w spółkę handlową
W kwestii przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Spółka cywilna (spółka przekształcana) może zostać przekształcona w każdą ze (...)
str. 17
2.
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i spółki przekształconej
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej Prawo bilansowe traktuje przekształcenie spółek jak zmianę formy prawnej. Z art. 12 ust. 2 pkt 3 oraz art. 12 ust. 1 (...)
str. 18
3.
Rozliczanie przychodów i kosztów w przypadku przekształcenia spółek w trakcie miesiąca
Zasady rozliczania przychodów i kosztów w spółce przekształcanej Na podstawie art. 20 ustawy o rachunkowości, do ksiąg rachunkowych należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, (...)
str. 19
4.
Przykłady rozliczenia kosztów wynagrodzeń i amortyzacji w spółce przekształcanej i spółce przekształconej
Przykład Rozliczenie kosztów wynagrodzeń w związku z przekształceniem spółek w trakcie miesiąca I. Założenia: Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową 10 sierpnia 2022 r. (...)
str. 21
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
Jednostka posiada nieruchomość mieszkalną (środek trwały), którą wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. od tej nieruchomości nie dokonuje podatkowych odpisów (...)
str. 24
2.
Wydatki na nabycie wartości niematerialnej i prawnej nieprzyjętej do używania na dzień bilansowy
Jesteśmy spółką jawną. W 2022 r. ponieśliśmy nakłady na nabycie oprogramowania, które będzie stanowiło dla naszej jednostki wartość niematerialną i prawną. Oprogramowanie to na dzień (...)
str. 26
3.
Właściwa klasyfikacja skanera zakupionego wraz z drukarką 3D na potrzeby prowadzonej działalności
Zakupiliśmy skaner do cyfrowej rejestracji pola protetycznego w postaci obrazu 3D oraz drukarkę służącą do drukowania w technologii 3D modeli protez, aparatów protetycznych i ortodontycznych. (...)
str. 27
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Pojęcie rezerw oraz warunki ich utworzenia
Definicję zobowiązań, rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz zasady ich tworzenia zawiera ustawa o rachunkowości. Natomiast ujednolicone zasady ujmowania rezerw w księgach rachunkowych, jak (...)
str. 28
2.
Rezerwy tworzone na podstawie art. 35d ustawy o rachunkowości
Zasady tworzenia rezerw reguluje art. 35d ustawy o rachunkowości. Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w (...)
str. 29
3.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, będące rezerwami
Jak wynika z art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, (...)
str. 31
4.
Przykłady rozwiązania rezerw w zależności od celu ich utworzenia
Rozwiązanie rezerwy utworzonej na koszty postępowania sądowego W 2023 r. otrzymaliśmy niekorzystny dla nas wyrok sądu. Na koszty roszczenia, koszty sądowe oraz odsetki utworzyliśmy wcześniej (...)
str. 32
5.
Prezentacja rezerw w sprawozdaniu finansowym
Konto 83 "Rezerwy" oraz konto 64-1 "Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów" są kontami bilansowymi pasywnymi. Konta te wykazują salda po stronie Ma, które prezentuje się w (...)
str. 35
6.
Uproszczenie polegające na rezygnacji z tworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych
Czy w świetle przepisów o rachunkowości można nie tworzyć rezerw na świadczenia pracownicze? Czy ustawa przewiduje jakieś uproszczenia w tym zakresie? Ustawa o rachunkowości przewiduje (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Sfinansowanie inwestycji z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych
Uchwałą rady gminy samorządowy zakład budżetowy został zwolniony z wpłaty do budżetu gminy nadwyżki środków obrotowych. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie inwestycji (zakup środka (...)
str. 39
1.1.
Zaliczenie nadwyżki środków obrotowych do przychodów bilansowych
Samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są - na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z (...)
str. 39
1.2.
Zakup środka trwałego z zatrzymanej nadwyżki środków obrotowych
Jak wynika z opisu do konta 740 "Dotacje i środki na inwestycje" - zamieszczonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z (...)
str. 40
2.
Wycena bilansowa należności wyrażonej w walucie obcej objętej odpisem aktualizującym
W księgach rachunkowych instytucji kultury na 31 grudnia 2022 r. na koncie rozrachunkowym widniała należność w walucie obcej objęta odpisem aktualizującym. Jak wycenić taką należność? (...)
str. 41
3.
Wypłata nauczycielowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
W związku z rozwiązaniem umowy o pracę zawartej z pracownikiem będącym nauczycielem placówki feryjnej w trakcie roku szkolnego zobowiązani byliśmy wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany (...)
str. 42
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Regulacje KSR nr 15 w zakresie wyceny przychodów w walucie obcej
Ustalając przychód bilansowy należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, takimi jak zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną, zasada memoriału, współmierności przychodów i kosztów, a (...)
str. 44
2.
Wycena zaliczek w walucie obcej według ustawy o rachunkowości
Według art. 21 ust. 3 ustawy o rachunkowości, dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego (...)
str. 45
3.
Wycena zobowiązania z tytułu zaliczki według stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami
KSR nr 15 w pkt 4.4.2 wskazuje, że do wyceny przychodów w walutach obcych jednostki mogą zastosować również stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakim koncie w zespole 5 zaksięgować wydatek na zakup laptopa?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Zakupiliśmy laptopa dla kierownika produkcji. Na jakim koncie zespołu 5 ująć koszty tego zakupu? Czy będą to koszty wydziałowe, sprzedaży, czy zarządu? (...)
str. 50
2.
Do kiedy należy rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?
Jesteśmy jednostką prowadzącą działalność handlową. W wyniku inwentaryzacji towarów drogą spisu z natury przeprowadzonej za 2022 r. stwierdziliśmy zarówno nadwyżki, jak i niedobory. W jakim (...)
str. 50
3.
Jak ująć w księgach wykorzystanie funduszu inwestycyjnego?
Nasza jednostka utworzyła na mocy art. 15 ust. 1hb-1he updop fundusz inwestycyjny. Jak powinniśmy ująć w księgach wykorzystanie środków tego funduszu? W księgach rachunkowych wykorzystanie (...)
str. 51
4.
Jak zaksięgować zaliczkę na zakup środka trwałego i w której pozycji bilansu ją wykazać?
Nasza jednostka wpłaciła w grudniu 2022 r. zaliczkę na zakup środka trwałego i w tym samym miesiącu otrzymała fakturę potwierdzającą wpłatę tej zaliczki. Jak ująć (...)
str. 52
VII.
Z listów Czytelników
1.
Zapisy w polityce rachunkowości, dotyczące stosowania KSR w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy
Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych według postanowień KSR nr 1. Czy do innych transakcji, np. leasingu, musimy stosować postanowienia pozostałych standardów, jeżeli stosujemy chociaż jeden (...)
str. 52
2.
Kompensata nadwyżek stwierdzonych podczas spisu z natury z niedoborami podobnych do siebie towarów
Przeprowadziliśmy spis z natury towarów w magazynie i stwierdziliśmy powstanie niewielkich niedoborów i nadwyżek podobnych do siebie towarów. Różnice te prawdopodobnie wynikały z pomyłek przy (...)
str. 54
3.
Wyjaśnienie różnic pomiędzy kontem ZFŚS oraz rachunkiem bankowym tego funduszu
Prowadzimy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Na koniec grudnia 2022 r. saldo konta tego funduszu oraz saldo na rachunku bankowym funduszu nie są ze sobą zgodne. (...)
str. 55
4.
Windykacja należności od członka zarządu spółki z o.o.
Spółka z o.o. nie zapłaciła za nasze faktury. Egzekucja komornicza okazała się bezskuteczna. Należnością w kwocie netto obciążyliśmy pozostałe koszty operacyjne (po utworzeniu wcześniej rezerwy). (...)
str. 56
4.1.
Odpisanie z ksiąg rachunkowych należności uznanych za nieściągalne
Należności, na które jednostka posiada wydane przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego postanowienie o nieściągalności wierzytelności (na skutek stwierdzenia bezskuteczności egzekucji), wskazane jest odpisać (wyksięgować) z (...)
str. 56
4.2.
Dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółki z o.o.
Według art. 299 § 1 K.s.h., jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Przesłankami odpowiedzialności członków zarządu spółki (...)
str. 57
5.
Ujęcie w księgach rekompensaty przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu dla danego źródła ciepła
Spółka korzysta z rekompensaty, która przysługuje na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W (...)
str. 58
6.
Koszty zawartych gwarancji ubezpieczeniowych należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek
Na wykonanie robót w przyszłych latach wykupiliśmy gwarancję ubezpieczeniową na należyte wykonanie umowy na okres od 01.01.2023 r. do 30.01.2025 r. w kwocie: 535.152,09 zł (...)
str. 59
6.1.
Koszt zawarcia gwarancji ubezpieczeniowych rozliczany w czasie
Z treści wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 6 października 2016 r., sygn. akt I ACa 246/16, wynika że: "(...) Gwarancja ubezpieczeniowa jest zbliżona do (...)
str. 59
6.2.
Udzielone gwarancje ubezpieczeniowe jako zobowiązania warunkowe
Kwoty udzielonych gwarancji ubezpieczeniowych jednostka powinna ująć w ewidencji pozabilansowej jako zobowiązania warunkowe zapisem jednostronnym po stronie Ma konta 29-1 "Zobowiązania warunkowe" (w analityce: Gwarancja (...)
str. 61
7.
Opłaty podstawowe z tytułu zawartej umowy leasingu operacyjnego paneli fotowoltaicznych
Nasza jednostka podpisała umowę leasingu operacyjnego (zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych) paneli fotowoltaicznych. Uiściliśmy jednorazowo opłatę wstępną. Faktury zawierające opłatę leasingową otrzymujemy co (...)
str. 62
8.
Przychody i koszty z najmu niestanowiącego podstawowego przedmiotu działalności jednostki
Przedsiębiorca będący osobą fizyczną prowadzącą księgi rachunkowe posiada nieruchomości przeznaczone na wynajem. Wynajem nie stanowi podstawowej działalności gospodarczej tej jednostki. Jak przedsiębiorca powinien ująć w (...)
str. 63
9.
Udział członkowski i wpisowe związane z zawarciem umowy ubezpieczenia w TUW
W grudniu 2022 r. wystawiona została polisa ubezpieczeniowa na 2023 r. przez towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych z terminem płatności 14 stycznia 2023 r., która oprócz składki (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.