Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 23 (569) z dnia 01.12.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Drodzy Czytelnicy Jak co roku, w grudniowym numerze Ubezpieczeń i Prawa Pracy, zwracam się do Państwa z podziękowaniem za zaufanie, którym obdarzacie nasz dwutygodnik. Cieszy (...)
str. 4
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Wyższe należności z tytułu odbywania krajowej i zagranicznej podróży służbowej
W Dzienniku Ustaw z dnia 14 listopada 2022 r. pod poz. 2302 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (...)
str. 5
2.
Zamrożenie odpisów na ZFŚS w 2023 r.
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Senacie znajduje się ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy (...)
str. 7
3.
Ustawa zmieniająca Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników oraz badań profilaktycznych - coraz bliżej
Na dzień oddania niniejszego numeru UiPP do druku w Sejmie procedowana jest ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (nr druku (...)
str. 8
3.1.
Praca zdalna na nowych zasadach
W aktualnym stanie prawnym regulacje związane z pracą zdalną znajdują się w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, (...)
str. 9
3.2.
Kontrola trzeźwości pracowników
Nowela zawiera regulacje (nowe art. 22 1c -22 1h ) umożliwiające pracodawcom - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub (...)
str. 10
3.3.
Program zdrowotny lub program polityki zdrowotnej w ramach badań profilaktycznych
W trakcie pracy nad ustawą w Komisji zmieniono treści § 6 w art. 229 K.p. oraz dodano do niego nowe przepisy (§ 6 1 -6 (...)
str. 11
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem stanowiska ZUS
W UiPP nr 17/2022, str. 9 i nr 19/2022, str. 11 przedstawiliśmy dwa różne sposoby ustalania miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy opodatkowanego (...)
str. 12
1.1.
Przedsiębiorca opodatkowany według skali podatkowej
Za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przedsiębiorca wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej (...)
str. 12
1.2.
Przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym
Miesięczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym ustala na zasadach określonych w art. 81 ust. 2c ustawy zdrowotnej, czyli w taki (...)
str. 16
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po przekroczeniu limitu zwolnienia uprawniającego do ulgi dla seniora
Zatrudniamy pracownika w wieku 65 lat, który korzysta z ulgi dla seniora. W listopadzie br. uzyskał wynagrodzenie w wysokości 12.000 zł i doszło do przekroczenia (...)
str. 18
3.
Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe tylko do osiągnięcia rocznego limitu
Zatrudniamy pracownika, który od 3 stycznia do 27 lutego 2022 r. pobierał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego. Czy ustalając roczny limit podstawy wymiaru składek (...)
str. 20
4.
Świadczenia przyznane pracownikom z okazji świąt Bożego Narodzenia w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
W grudniu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia część pracodawców przyznaje pracownikom dodatkowe świadczenia pieniężne (premie świąteczne, nagrody, zapomogi) lub rzeczowe (paczki dla dzieci). (...)
str. 21
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Ustalenie wysokości wynagrodzenia chorobowego przysługującego po okresie wyczekiwania
Pracownik został zatrudniony w październiku 2022 r. i w tym samym miesiącu przez kilka dni chorował bez prawa do wynagrodzenia chorobowego z powodu nieposiadania wymaganego (...)
str. 23
2.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego bezpośrednio po zasiłku chorobowym
Pracodawca wypłaca pracownikom dodatek za staż pracy. Jego wysokość stanowi odpowiedni procent płacy zasadniczej. Zgodnie z regulaminem wynagradzania, pracownicy zachowują do niego prawo za okresy (...)
str. 25
3.
Wpływ przerwy w zatrudnieniu na obliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego
Z ostatnim dniem czerwca 2022 r. z pracownikiem rozwiązaliśmy umowę o pracę w związku przejściem na emeryturę. Ponownie zatrudniliśmy go od 4 lipca 2022 r. (...)
str. 26
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wynagrodzenie chorobowe pracownika zatrudnionego na część etatu
Pracownik jest zatrudniony od 2020 r. na 1/2 etatu za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości. Zgodnie z harmonogramem czasu pracy, w październiku 2022 r. (...)
str. 28
2.
Liczenie okresu zasiłkowego w przypadku choroby spowodowanej gruźlicą
Pracownik jest nieprzerwanie niezdolny do pracy z powodu choroby i 23 listopada 2022 r. wyczerpał pełny 182-dniowy okres zasiłkowy. Pomimo tego na PUE ZUS pracodawcy (...)
str. 29
IV.
Emerytury i renty
1.
Świadczenie emerytalno-rentowe dla przedsiębiorcy zalegającego z opłacaniem składek ZUS
1) Przedsiębiorca w wieku 63 lat w maju 2022 r. wystąpił do ZUS z wnioskiem o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy (...)
str. 31
C.
PRAWO PRACY
V.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki zamieszczenia w umowie o pracę innego niż ustawowy okresu wypowiedzenia
W umowie o pracę wpisaliśmy, że okres jej wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc. Obecnie zamierzamy wypowiedzieć tę umowę. Jaki okres wypowiedzenia przyjąć, biorąc pod uwagę, że (...)
str. 34
2.
Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na trwające stosunki pracy
Prowadzę działalność gospodarczą i gospodarstwo rolne. W ramach działalności zatrudniam pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Obecnie zamierzam zawiesić działalność gospodarczą. Nadal jednak chciałbym zatrudniać (...)
str. 35
3.
Dodatkowe zatrudnienie pracownika instytucji kultury
Czy z pracownikiem recepcji (samorządowa instytucja kultury), zatrudnionym na umowę o pracę, możemy zawrzeć umowę zlecenia na wykonywanie innych czynności niż wynikają one z zakresu (...)
str. 36
VI.
Rozliczanie czasu pracy
1.1.
Rozkład czasu pracy w zadaniowym systemie czasu pracy
Pracownikom pracującym zdalnie zamierzamy wprowadzić zadaniowy czas pracy. Czy pracodawca może narzucić im godziny pracy, czy też organizacja pracy będzie wyłącznym uprawnieniem pracowników? W zadaniowym (...)
str. 37
1.2.
Nadgodziny w systemie zadaniowym
Czy pracownik objęty systemem zadaniowym może pracować w godzinach nadliczbowych, w sobotę i niedzielę? Tak, pracownik objęty systemem zadaniowym może pracować w nadgodzinach, w dni (...)
str. 40
1.3.
Ewidencjonowanie godzin wykonywania zadań
Czy w systemie zadaniowym pracodawca może wymagać od pracownika codziennej ewidencji wykonanych zadań wraz z pracochłonnością (ilością godzin wykonanej pracy nad zadaniami)? Nie, taka ewidencja (...)
str. 42
1.4.
Podróż służbowa pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy
W jaki sposób rozliczać podróże służbowe odbywane przez pracownika objętego systemem zadaniowym? Nie ma ustawowych zasad rozliczania podróży służbowych w systemie zadaniowym. Pracodawca powinien je (...)
str. 42
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wynagrodzenie za czas przepracowany w dniu objętym zwolnieniem lekarskim
Po przepracowaniu jednej godziny pracownik zatrudniony na cały etat i wynagradzany stałą stawką miesięczną udał się do lekarza, który wystawił mu zaświadczenie o niezdolności do (...)
str. 43
2.
Zasady dokonywania potrącenia komorniczego z nagrody jubileuszowej
Wynagrodzenie pracownika jest zajęte przez komornika egzekwującego świadczenie niealimentacyjne. Jak dokonać potrącenia z nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy, do której pracownik uzyska prawo w (...)
str. 45
3.
Liczba dodatków specjalnych przyznawanych jednocześnie pracownikowi samorządowemu
Czy pracownik samorządowy może otrzymywać w tym samym czasie dwa dodatki specjalne, finansowane ze środków przeznaczonych na dwa odrębne projekty? Dla Prenumeratorów GOFIN S Orzeczenia (...)
str. 47
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Planowanie urlopów wypoczynkowych na rok 2023
Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem (...)
str. 48
2.
Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu, z uwzględnieniem odpowiedzi MRiPS na pytanie naszego Wydawnictwa
Pracownica bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego korzysta od 20 czerwca 2022 r. do 29 stycznia 2023 r. z urlopu rodzicielskiego. We wrześniu br. złożyła wniosek (...)
str. 50
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wpływ odebrania premii na sposób ustalenia utraconego zarobku do zaświadczenia dla sądu
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze i premię regulaminową (30% płacy zasadniczej). W miesiącu poprzedzającym jego zwolnienie z pracy w celu stawienia się w sądzie, został pozbawiony (...)
str. 52
2.
Realizacja uprawnień pracownika przystępującego do egzaminu radcowskiego
1) Pracownik wpisany na listę aplikantów radcowskich wystąpił do pracodawcy o udzielenie mu urlopu szkoleniowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych na przygotowanie się do egzaminu (...)
str. 54
3.
Kontrola legalności zatrudnienia obywatela Ukrainy
W zakładzie pracy pracuje kilku obywateli Ukrainy. Kto może przeprowadzić kontrolę legalności ich zatrudnienia, na jakiej podstawie i w jaki sposób? Kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców (...)
str. 56
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP
1.
Ograniczenia w wykonywaniu pracy przy komputerze przez pracownicę w ciąży
Pracownica pracująca przez większość dniówki przy komputerze przedłożyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży. Czy w związku z tą informacją może ona nadal pracować przy komputerze? (...)
str. 57
D.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Poinformowanie podmiotu zatrudniającego o rozpoczęciu wypłaty zgromadzonych środków przez uczestnika PPK, który ukończył 60. rok życia
Pracownik będący uczestnikiem PPK osiągnął wiek 60 lat. Czy powinniśmy nadal dokonywać wpłat do PPK? Tak, do czasu otrzymania informacji od instytucji finansowej o rozpoczęciu (...)
str. 59
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zasady ogólne rozwiązywania sporów z pracownikiem
Spór pracodawcy z pracownikiem można rozwiązać zdając się na osąd sądu. Jest to jednak rozwiązanie nie tylko kosztowne, ale też wymagające długotrwałego oczekiwania na wyrok. (...)
str. 60
2.
Rodzaje ugody zawieranej przez strony
Ugoda pozasądowa Charakteru i skutków prawnych ugody pozasądowej dotyczy wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II CSK 375/17). W jego tezie (...)
str. 60
3.
Treść ugody
Zasadą jest, że ugoda dotyczyć powinna wszystkich roszczeń powoda. Nie ma jednak przeszkód procesowych aby strony objęły ugodą tylko niektóre roszczenia będące przedmiotem sporu, a (...)
str. 62
4.
Konsekwencje zawarcia ugody
Konsekwencją zawarcia ugody sądowej, która nie została zakwestionowana przez sąd przy uwzględnieniu opisanych wcześniej kryteriów, jest umorzenie postępowania. Postanowienie w tej sprawie nie stwarza jednak (...)
str. 64
5.
Wycofanie się z ugody
Materialnoprawny charakter ugody przesądza o tym, iż odwołanie ugody często nie będzie skuteczne, ponieważ do ugody sądowej jako umowy stron procesu należy stosować przepisy o (...)
str. 65
F.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w zatrudnieniu obywatela Federacji Rosyjskiej
W Dzienniku Ustaw z dnia 27 października 2022 r. pod poz. 2203 i 2204 opublikowano rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października (...)
str. 66
2.
Wynagradzanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
W Dzienniku Ustaw z dnia 9 listopada 2022 r. pod poz. 2278 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w (...)
str. 67
3.
Będą zmiany w rozporządzeniu w sprawie badań profilaktycznych pracowników
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl) dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.