Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 18 (564) z dnia 10.09.2022
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Przechowywanie danych osobowych po zakończeniu rekrutacji, z uwzględnieniem odpowiedzi UODO na pytanie naszego Wydawnictwa
W myśl art. 22 1 § 1 i 2 K.p., pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących imię (imiona) i (...)
str. 4
2.1.
Druga rata odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pracodawcy zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dalej Funduszu, o ile z tego nie zrezygnowali w prawnie dopuszczony sposób, w tym na mocy przepisów (...)
str. 5
2.2.
Udzielenie zaległości urlopowych
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, zgodnie z planem urlopów, a gdy taki nie (...)
str. 5
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne od dochodu po wykorzystaniu ulgi dla młodych
Przychody pracownika w wieku 25 lat we wrześniu br. przekroczyły limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. (...)
str. 6
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika po osiągnięciu wieku emerytalnego
Zatrudniamy pracownika, który 10 sierpnia br. ukończył 65 lat i złożył pracodawcy oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt (...)
str. 8
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy zleceniobiorcy po podjęciu pracy na podstawie umowy o pracę
Zleceniobiorca dotychczas objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym powiadomił zleceniodawcę o podjęciu od 16 sierpnia br. w innym podmiocie pracy na podstawie umowy o pracę (...)
str. 11
4.
Składka zdrowotna osób wyznaczonych do pełnienia określonych funkcji
Czy w związku ze zmianą art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej diety radnych rady miejskiej, diety sołtysa, wynagrodzenie sołtysów-inkasentów podatków lokalnych, a także (...)
str. 12
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
II.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpił urlop i opieka w podstawie wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego
1) Pracownik (w wieku 52 lat) zatrudniony od 10 lutego 2022 r. otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz zmienną premię miesięczną (zmniejszaną za okresy (...)
str. 14
2.
Wliczenie wynagrodzenia rocznego do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie przerwy w zatrudnieniu
Pracownik jednostki budżetowej był zatrudniony od 1 maja 2020 r. do 31 marca 2021 r., a kolejną umowę o pracę zawarliśmy z nim od 7 (...)
str. 17
3.
Czy dla celów zasiłkowych uzupełnia się wynagrodzenie obniżone o nieodpracowane prywatne wyjście z pracy?
Pracownik zatrudniony od 1 kwietnia 2022 r. ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 3.010 zł. W lipcu 2022 r. przez 3 kolejne dni korzystał (...)
str. 18
4.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego w razie konieczności uwzględnienia w niej danego składnika wynagrodzenia
W regulaminie wynagradzania obowiązującym w zakładzie pracy mamy zapis, że pracownicy zachowują prawo do dodatku zadaniowego w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, trwającej nie dłużej (...)
str. 19
III.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe dla przedsiębiorcy w razie zaległości składkowych, w tym objętych układem ratalnym - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do świadczeń chorobowych, o ile posiada wymagany okres podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Przy czym okres (...)
str. 20
2.
Dokumentowanie niezdolności do pracy w przypadku zatrudnienia u dwóch pracodawców
Pracownik jest zatrudniony u dwóch pracodawców, przy czym u jednego z nich w okresie wypowiedzenia (trwającym do 30 września 2022 r.) został zwolniony z obowiązku (...)
str. 22
3.
Ustalenie okresu wyczekiwania po niezdolności do pracy przypadającej po ustaniu zatrudnienia
Od 1 sierpnia 2022 r. zatrudniliśmy pracownika, który do 31 lipca 2022 r. (łącznie przez 89 dni) pobierał zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia w innym (...)
str. 23
C.
PRAWO PRACY
IV.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.1.
Rozwiązanie umowy w trybie art. 53 K.p. z pracownikiem pobierającym świadczenie rehabilitacyjne
Pracownikowi po 6 miesiącach pobierania świadczenia rehabilitacyjnego (od 31 stycznia do 29 lipca 2022 r.) przedłużono je na kolejne 3 miesiące, tj. do 27 października (...)
str. 25
1.2.
Wypowiedzenie umowy przez pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby
Pracownik długotrwale niezdolny do pracy dokonał wypowiedzenia, które upłynie 30 września br. Obecnie oczekuje on na decyzję ZUS w sprawie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego. Czy jej (...)
str. 26
2.
Miejsce wykonywania pracy przez pracownika instytucji kultury
Jesteśmy instytucją kultury. Nasza siedziba mieści się w największej miejscowości gminy, a poszczególne jej placówki znajdują się w innych na jej terenie. Każdy z naszych (...)
str. 27
3.
Skuteczność oświadczenia zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę
Pracownik zatrudniony od 28 czerwca 2022 r. na podstawie umowy na czas określony, po dwudniowej, nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, stawił się w pracy i oświadczył (...)
str. 28
V.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Termin na doręczenie harmonogramu pracy
Organizacja pracy w zakładzie wymusza sporządzanie pracownikom indywidualnych harmonogramów pracy. Jak ustalić ostateczny termin na ich dostarczenie? Kodeks pracy dopuszcza rozmaite rozwiązania w zakresie organizowania (...)
str. 30
2.
Zlecanie i rekompensowanie godzin nadliczbowych w organizacji ruchomej
1) Pracownicy ośrodka kultury są objęci organizacją ruchomą, przy czym pracują od poniedziałku do piątku. Czy stosowane rozwiązanie oznacza, że w sobotę lub niedzielę mogą (...)
str. 31
3.
Organizacja pracy pracowników RIO
Organizację pracy etatowych członków kolegium RIO oraz wymiar ich czasu pracy określa regulamin organizacyjny, w granicach art. 140 w zw. z art. 129 K.p. Czy (...)
str. 33
VI.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, w tym za lata poprzednie
Pracownik zatrudniony na 5/8 etatu, który od 8 stycznia br. był niezdolny do pracy z powodu choroby, w sierpniu br. rozwiązał umowę o pracę w (...)
str. 35
2.
Wynagrodzenie za czas oczekiwania na badania kontrolne
Po długim okresie absencji chorobowej pracownik otrzymał skierowanie na badania kontrolne. Ze względu na brak zaświadczenia od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia, lekarz medycyny pracy (...)
str. 37
3.1.
Najniższe wynagrodzenie pielęgniarki
Czy pielęgniarka zatrudniona w poradni medycyny pracy, nieposiadającej kontraktu z NFZ, jest objęta ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w służbie zdrowia? Tak. Osoby objęte gwarancją płacową (...)
str. 39
3.2.
Dodatki za pracę w porze nocnej
Jak należy obliczyć dodatek nocny dla pracownika medycznego zatrudnionego w szpitalu, wykonującego pracę w porze nocnej średnio 8 godzin w miesiącu, a zwłaszcza jakiego użyć (...)
str. 41
VII.
Dokumentacja kadrowa
1.
Zasady prowadzenia części D akt osobowych pracownika
Pracownik został ukarany karą nagany, a dokument ją nakładający wpięto do jego akt osobowych. Ostatniego dnia września 2022 r. umowa o pracę zawarta z tym (...)
str. 42
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Ustalenie puli urlopowej pracownika zatrudnionego w trakcie roku kalendarzowego na część etatu
Od 3 sierpnia br. zatrudniamy pracownika na 5/8 etatu. Czy wymiar jego urlopu można zaokrąglić na ostatnim etapie, tj. po dokonaniu obliczeń odpowiednio do wymiaru (...)
str. 44
2.
Obowiązek wykorzystania dwutygodniowego urlopu wypoczynkowego
1) Pracownik chciałby podzielić swój urlop na krótkie, najwyżej tygodniowe odcinki czasowe, przez co żaden nie będzie trwał 14 dni. Czy ma do tego prawo? (...)
str. 45
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zasady liczenia terminu na powiadomienie urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy
Zatrudniliśmy na podstawie umowy o pracę obywatela Ukrainy, który przebywa w naszym kraju od marca 2022 r. W związku z tym mamy obowiązek powiadomienia o (...)
str. 46
2.
Stosowanie dyrektywy o sygnalistach przez prywatnego pracodawcę
Pracodawca z sektora prywatnego od 2022 r. zatrudnia ponad 50 pracowników. Czy powinien wprowadzić procedury związane z instytucją sygnalisty? Jeśli tak, to jakie ma w (...)
str. 48
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Skutki dla pracodawcy dochodzenia przez pracownika przed sądem, że zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy
W związku z zaistnieniem wypadku na terenie naszego zakładu pracy, sporządziliśmy protokół powypadkowy, w którym stwierdziliśmy, że zdarzenie nie miało charakteru wypadku przy pracy. Pracownik (...)
str. 49
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Prawo do dofinansowania wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością po osiągnięciu wieku emerytalnego
Pracownik legitymujący się niepełnosprawnością osiągnął wiek emerytalny i złożył wniosek o ustalenie prawa do emerytury. Nie pobiera jednak tego świadczenia ze względu na kontynuowanie zatrudnienia. (...)
str. 51
2.
Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością w razie trudnej sytuacji ekonomicznej pracodawcy
Środki PFRON przyznane pracodawcy wykonującemu działalność gospodarczą na podstawie art. 26, art. 26a, art. 26d i art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (...)
str. 52
3.
Układ ratalny nie wyklucza prawa do dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników
Pracodawcy przysługuje dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników m.in. pod warunkiem terminowego ponoszenia kosztów płacy. Do tych kosztów zalicza się wynagrodzenie brutto oraz finansowane przez pracodawcę (...)
str. 53
E.
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
1.
Oświadczenie uczestnika PPK o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK
Czy złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK jest jego obowiązkiem? W terminie 7 dni od dnia zawarcia (...)
str. 54
F.
VADEMECUM KADROWCA
XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Obowiązkowe ubezpieczenia po przejściu na emeryturę z umowy zlecenia, a nie z działalności
1) W firmie umowę zlecenia wykonuje osoba fizyczna (za wynagrodzeniem określonym miesięcznie na kwotę 2.000 zł), która równocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Z umowy zlecenia (niewykonywanej (...)
str. 55
2.
Sprawowanie opieki nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego
1) Pracownica od kilku miesięcy nieprzerwanie niezdolna do pracy z powodu choroby okres zasiłkowy wyczerpie 15 września 2022 r. Na początku września br. na PUE (...)
str. 56
3.
Rozwiązywanie umowy o pracę
1) Pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim do 30 września br., a zawarta z nim umowa na czas określony obowiązuje do 16 września br. Czy dojdzie (...)
str. 57
4.
Miejsce przechowywania niektórych dokumentów
1) Pracownik przedłożył w zakładzie pracy orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy. Gdzie powinniśmy przechowywać ten dokument? Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o (...)
str. 57
5.
Skierowanie na badania pracownika, który dostarczył orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy
Pracownik dostarczył orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy. Czy w związku z tym trzeba wysłać go na badania profilaktyczne? Należy rozróżnić orzeczenie o niezdolności do (...)
str. 57
1.
Wprowadzenie
Kwestia zatrudniania na podstawie umów o pracę wspólników spółki z o.o., mimo wyjaśniania jej od wielu lat w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wciąż budzi liczne wątpliwości (...)
str. 59
2.
Zatrudnienie udziałowca spółki wieloosobowej
Spółka kapitałowa może uregulować status prawny członka zarządu, będącego jednocześnie jej udziałowcem, przez zatrudnienie go na podstawie stosunku pracy. Dopuszczalności zawierania umów o pracę z (...)
str. 60
3.
Zatrudnienie wspólnika jednoosobowej spółki
Orzecznictwo wyklucza zatrudnienie wspólnika jednoosobowej spółki w charakterze pracownika jako członka zarządu spółki, a tym bardziej jako Prezesa jednoosobowego zarządu. Niedopuszczalność zatrudniania jedynego wspólnika spółki (...)
str. 62
4.
Zatrudnienie udziałowca dominującego
O wspólniku dominującym można mówić wówczas, gdy udział innych wspólników w kapitale zakładowym spółki jest tak mały, że pozostaje w istocie iluzoryczny, np. nie przekracza (...)
str. 63
5.
Zatrudnienie udziałowca spółki dwuosobowej
W kilku orzeczeniach wydanych w ostatnim czasie Sąd Najwyższy zajął się dopuszczalnością zatrudnienia w charakterze pracownika wspólnika spółki z dwoma udziałowcami. Możliwość taka nie została (...)
str. 63
6.
Zatrudnienie udziałowców spółki na stanowisku niezarządczym
Omówione wcześniej ograniczenia w zatrudnieniu wspólników dotyczyły stanowisk zarządczych. Bardziej liberalne zasady panują natomiast w odniesieniu do zatrudnienia na stanowiskach wykonawczych, czyli uogólniając niezwiązanych z (...)
str. 64
G.
NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY
1.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji
W Dzienniku Ustaw z dnia 29 sierpnia 2022 r. pod poz. 1812 opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej. Powołanym aktem (...)
str. 65
2.
Nowe rozwiązania w placówkach oświatowych
W UiPP nr 17/2022 , str. 64 zamieściliśmy artykuł, w którym omówiliśmy część zmian w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (...)
str. 65
2.1.
Zwiększenie poziomu zatrudnienia specjalistów
Odpowiednie przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej posiadają wszyscy nauczyciele pracujący w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia (...)
str. 65
2.2.
Reguły zatrudnienia z ustawy o pomocy uchodźcom
Na zasady organizacji pracy w roku szkolnym 2022/2023 wpłynęła również ustawa z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy... (Dz. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.