Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023 r., godz. 12:15 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Ubezpieczenia i Prawo Pracy
nr 5 (455) z dnia 01.03.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!
1.
Od 25 maja br. więcej danych osobowych pod specjalną ochroną - rozporządzenie RODO
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i (...)
str. 4
2.
Zakaz pracy w handlu oraz czynności związanych z handlem - od 1 marca 2018 r. - na nowych zasadach
Z dniem 1 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre (...)
str. 6
A.
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE
I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Zaliczenie wynagrodzeń i opłaconych składek ZUS do kosztów uzyskania przychodu po zmianie terminu wypłat
Od 1 stycznia br. zmieniliśmy termin wypłat wynagrodzeń z ostatniego dnia danego miesiąca na 10. dzień następnego. Wynagrodzenia za styczeń br. pracownicy otrzymali 9 lutego (...)
str. 8
2.
Opłacanie składek na Fundusz Pracy i FGŚP tylko do osiągnięcia wymaganego wieku
1) Jestem wspólnikiem w spółce komandytowej i z tego tytułu podlegam obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W lutym 2018 r. ukończyłam 55 lat. Od (...)
str. 10
3.
Uwzględnienie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2017 r.
Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, dalej przedsiębiorca, z własnych środków opłaca za siebie składki na: obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe (art. 6 ust. 1 pkt (...)
str. 11
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Właściwe ustawodawstwo dla przedsiębiorcy wykonującego jednocześnie umowę zlecenia w kilku państwach członkowskich UE
Spółka z o.o. świadczy usługi na terenie Polski i Niemiec. W celu realizacji kontraktów zatrudnia osoby na podstawie umowy zlecenia i występuje do terenowej jednostki (...)
str. 14
2.
Ubezpieczenia w razie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę i zlecenia w dwóch firmach
1) Małżonkowie, z których każdy prowadzi odrębną działalność gospodarczą, korzystają z pracy tej samej osoby. Jeden z nich zatrudnia ją na cały etat w ramach (...)
str. 16
B.
ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA
III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Dodatki do wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
Od stycznia br. przyznaliśmy kilku pracownikom dodatki do wynagrodzenia, m.in. brygadzistowski, za obsługę ciągnika lub kasy zapomogowo-pożyczkowej. Kwoty tych dodatków zostały określone w stałej wysokości (...)
str. 18
2.
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków po zmianie przepisów wewnątrzzakładowych
Do końca ubiegłego roku wypłacaliśmy pracownikom uznaniowe premie miesięczne (zmniejszane nieproporcjonalnie za czas choroby). Od tego roku w miejsce premii wprowadziliśmy prowizję obliczaną według ściśle (...)
str. 20
3.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczenia premii wypłaconej za niepełny rok zatrudnienia
W podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinniśmy uwzględnić premię za 2017 r. wypłaconą w lutym br. (pomniejszaną za okresy absencji chorobowej). W jakiej wysokości przyjąć ją (...)
str. 21
4.
Wysokość świadczenia chorobowego, gdy za okres choroby pracownik zachowuje prawo do premii
Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej oraz stałą premię miesięczną, do której (...)
str. 22
5.
Zasiłek chorobowy dla kierowcy zatrudnionego w transporcie międzynarodowym
Pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy w transporcie międzynarodowym otrzymuje m.in. ryczałty za nadgodziny i pracę w porze nocnej oraz zryczałtowane wyrównanie wynagrodzenia za pracę na (...)
str. 23
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Opieka nad dzieckiem, gdy jedno z rodziców objęte jest innym systemem zaopatrzenia emerytalnego
Pracownica w lutym 2018 r. dostarczyła zwolnienie lekarskie z tytułu sprawowania osobistej opieki nad chorym 15-letnim synem. Jej mąż jest strażakiem i w styczniu 2018 (...)
str. 25
2.
Czy wypłacić zasiłek za okres choroby przypadającej na urlop wypoczynkowy, wychowawczy albo bezpłatny?
Czy pracownikom korzystającym z urlopu wypoczynkowego, wychowawczego lub bezpłatnego można wypłacać wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłki z ubezpieczenia społecznego? Świadczenia za czas choroby (wynagrodzenie (...)
str. 26
3.
Wysokość zasiłku za czas pobytu w szpitalu pracownika 50+ w razie powstania ponownej niezdolności do pracy
Pracownik (51 lat) przez cały styczeń 2018 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby powstałej w wyniku wypadku przy pracy i za ten okres (...)
str. 27
V.
Emerytury i renty
1.
Od 1 marca 2018 r. waloryzacja emerytur, rent oraz świadczenia przedemerytalnego
Emerytury i renty podlegają corocznej waloryzacji od dnia 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia (...)
str. 29
2.
Praca w czasie pobierania emerytury zwiększy jej wysokość
Od 1 października 2017 r. mam przyznaną emeryturę, a od listopada 2017 r. ponownie podjęłam pracę. Czy opłacane przeze mnie składki ZUS zwiększą wysokość świadczenia (...)
str. 31
C.
PRAWO PRACY
VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Zmiana miejsca wykonywania pracy w umowie o pracę
Firma zmieniła adres siedziby, a zarazem miejsca wykonywania pracy pracowników. Obecnie nadal znajduje się w tym samym mieście, z tym że przy innej ulicy. Fakt (...)
str. 33
2.
Skutki zmiany miejsca pracy wskazanego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Firma świadcząca usługi na terenie całego kraju zatrudnia także obcokrajowców. W obowiązującym od początku 2018 r. oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy wpisać konkretne (...)
str. 34
3.
Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności nie w każdym przypadku
1) Czy od kandydata do pracy pracodawca może domagać się zaświadczenia o niekaralności? Jeżeli taki wymóg wynika z przepisów szczególnych, to odpowiedź jest twierdząca. Podstawowy (...)
str. 37
4.
Podjęcie pracy zarobkowej w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego
Pracodawca chciałby zobowiązać pracowników przebywających na urlopach wychowawczych do przekazywania mu informacji o podejmowanej w tym okresie pracy, poprzez podanie jej miejsca, podstawy zatrudnienia, wymiaru (...)
str. 38
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Organizacja pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy
W zakładzie obowiązuje system podstawowy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym z wolnymi od pracy sobotami. Jeden z pracowników, zatrudniony na 0,3 etatu, pracuje po 3 godziny (...)
str. 39
2.
Podróż służbowa w celu odbioru zamówionej maszyny od kontrahenta połączona ze szkoleniem
Spółka zakupiła od firmy z Włoch maszynę. W ramach tego zakupu jej sprzedawca zorganizował we Włoszech szkolenie dla pracowników kupującego, dotyczące jej programowania. Pracodawca pokrył (...)
str. 41
3.
Zadaniowy czas pracy tylko dla nielicznych
Dla jednego z pracowników hurtowni chcielibyśmy wprowadzić zadaniowy czas pracy. Czym charakteryzuje się ten system? Czy możemy go w tym przypadku zastosować? Możliwość zastosowania zadaniowego (...)
str. 43
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Odliczanie w kolejnym terminie wypłaty, nadpłaconego z powodu choroby pracownika wynagrodzenia za pracę
Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną oraz dodatkiem stażowym. Od drugiej połowy grudnia ubiegłego roku do połowy stycznia br. chorował korzystając ze zwolnienia lekarskiego, w (...)
str. 44
2.
Ujednolicenie stawki dodatków za godziny nadliczbowe
Czy możemy wprowadzić jednolitą, stuprocentową stawkę dodatku za wszystkie godziny nadliczbowe? Wynagrodzenie za pracę nadliczbową składa się z normalnego wynagrodzenia oraz dodatku, którego wysokość zależy (...)
str. 46
3.
Przyznanie dodatku za obecność w pracy i wliczanie go do podstawy urlopowej
1) W celu zmotywowania pracowników zamierzamy wprowadzić dodatek funkcyjny w stałej stawce miesięcznej. Jak określić jego zasady, żeby przysługiwał jedynie za godziny efektywnej pracy, wyłączając (...)
str. 47
4.
Nabywanie prawa do dodatku stażowego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
Pracownica jest zatrudniona od 14 listopada 2011 r. w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, podległym Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wówczas przedstawiła jedno świadectwo pracy (...)
str. 48
5.
Wynagrodzenie za soboty, w których niepełnosprawny urzędnik nie świadczył pracy, w podstawie trzynastki
Pracownik z orzeczoną niepełnosprawnością otrzymał wynagrodzenie za trzy soboty robocze, wyznaczone przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako pracujące, za dni wolne odpowiednio 2 maja, (...)
str. 50
6.
Przyznanie pracownikowi odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę
Jesteśmy małym zakładem pracy, który nie ma obowiązku wypłacania odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy. Chcielibyśmy jednak z własnej woli zabezpieczyć odchodzących pracowników i (...)
str. 51
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zamieszczenie informacji o wykorzystanym urlopie rodzicielskim w treści świadectwa pracy
Czy wykazać w treści świadectwa pracy urlop rodzicielski zakończony z powodu rozwiązania się umowy o pracę (z upływem czasu na jaki była zawarta) po 3 (...)
str. 52
2.
Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
Jesteśmy firmą, która świadczy usługi na terenie całego kraju. W umowie o pracę, jako miejsce jej wykonywania pracownik mobilny ma wpisaną siedzibę firmy oraz teren (...)
str. 54
3.
Zawarcie umowy o dzieło czy zlecenia na badanie sprawozdania finansowego?
Czy z biegłym rewidentem można zawrzeć umowę o dzieło na badanie sprawozdania finansowego, czy też powinna to być umowa zlecenia? Umowa na badanie sprawozdania finansowego, (...)
str. 55
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Okresy pracy zaliczane do stażu w służbie bhp
Czy okres przebywania na urlopie macierzyńskim wlicza się do stażu pracy w służbie bhp? Zgodnie ze zdaniem pierwszym art. 237 11 § 1 K.p., pracodawca (...)
str. 57
D.
ROZLICZENIA Z PFRON
1.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej u dwóch pracodawców
1) Spółka z o.o. zatrudniła od 1 lutego br. na część etatu pracownika legitymującego się umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoba ta jest równocześnie zatrudniona na podstawie (...)
str. 58
E.
VADEMECUM KADROWCA
1.
Zasady ogólne
Nawiązując stosunek pracy jego strony ustalają najważniejsze warunki, na jakich zatrudniony wykonywać będzie pracę, czyli tzw. treść stosunku pracy. W trakcie jego trwania wystąpić mogą (...)
str. 61
2.
Pracownicy służby cywilnej
2.1. Zmiana treści stosunku pracy pracowników służby cywilnej Pracodawca zamierzając zmodyfikować treść łączącego go z pracownikami stosunku pracy może posłużyć się wypowiedzeniem warunków pracy i (...)
str. 61
2.1.
Zmiana treści stosunku pracy pracowników służby cywilnej
Pracodawca zamierzając zmodyfikować treść łączącego go z pracownikami stosunku pracy może posłużyć się wypowiedzeniem warunków pracy i płacy (wypowiedzenie zmieniające) uregulowanym w art. 42 § (...)
str. 61
2.2.
Zmiana warunków zatrudnienia w drodze wypowiedzenia zmieniającego
Uregulowaną w art. 42 K.p. instytucją wypowiedzenia zmieniającego można objąć różne elementy treści stosunku pracy. Zmiana musi być jednak istotna, bowiem wszelkie inne modyfikacje warunków (...)
str. 61
2.3.
Czasowa zmiana warunków zatrudnienia pracownika służby cywilnej
Pracodawca może czasowo zlecić pracownikowi służby cywilnej wykonywanie innej pracy. Przez określenie "inna praca" należy zasadniczo rozumieć pracę innego rodzaju niż umówiona. Aby czynność ta (...)
str. 63
3.
Urzędnicy służby cywilnej
3.1. Zmiana treści stosunku pracy urzędników mianowanych Instytucja wypowiedzenia zmieniającego nie ma zastosowania do urzędników służby cywilnej, bowiem analogiczny cel, jakim jest zmiana warunków pracy (...)
str. 63
3.1.
Zmiana treści stosunku pracy urzędników mianowanych
Instytucja wypowiedzenia zmieniającego nie ma zastosowania do urzędników służby cywilnej, bowiem analogiczny cel, jakim jest zmiana warunków pracy w drodze jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy w (...)
str. 63
3.2.
Przeniesienie urzędnika służby cywilnej decyzją dyrektora
Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami urzędu, dyrektor generalny urzędu może, w każdym czasie (a więc także w trybie (...)
str. 64
3.3.
Przeniesienie urzędnika służby cywilnej w drodze decyzji Szefa Służby Cywilnej
Do zmiany treści stosunku pracy urzędnika służby cywilnej dojść może nie tylko w drodze decyzji dyrektora generalnego urzędu, w którym jest on zatrudniony, ale także (...)
str. 65
4.
Zmiana treści stosunku pracy osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej
Powołanie na wyższe stanowisko jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Tak stanowi art. 53a ust. 5 ustawy. (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.