Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 12 (612) z dnia 20.06.2024
Zdarzenia gospodarcze - ewidencja w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
Dodatek nr 10
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 12
z dnia 20.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
EWIDENCJONOWANIE PRZYCHODÓW
1.
Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego
Podatnik ewidencjonuje w kasie rejestrującej sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Przychody wpisuje do podatkowej księgi na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych. Jakich zapisów powinien dokonać w (...)
str. 3
2.
Otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej
Osoba fizyczna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia. Całą otrzymaną (...)
str. 3
3.
Osiąganie przychodów ze zbycia odpadów powstałych w trakcie produkcji
W zakładzie produkcyjnym w trakcie produkcji wyrobów powstają odpady, które są sprzedawane do skupu surowców wtórnych. W której kolumnie podatkowej księgi należy wykazać przychód z (...)
str. 5
4.
Ujmowanie przychodów przez podatnika korzystającego z ulgi dla seniorów
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, którą rozlicza w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów. Pomimo ukończenia 65 roku życia i nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobiera (...)
str. 6
5.
Wynajmowanie pomieszczeń biurowych
Przedsiębiorca osiąga przychody z działalności produkcyjnej oraz z wynajmu pomieszczeń biurowych. Do której kolumny w podatkowej księdze przychodów i rozchodów powinien wpisywać przychody z najmu? (...)
str. 7
6.
Rozliczanie zaliczek otrzymanych na poczet przyszłych dostaw towarów i usług
W prowadzonej działalności gospodarczej chciałbym ustalać przychód na dzień pobrania wpłat na poczet dostawy towarów realizowanych w przyszłych okresach sprawozdawczych. Jakie warunki muszę spełnić? Zaznaczam, (...)
str. 8
7.
Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek
Przedsiębiorca zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. W związku z tym jako płatnik oblicza, potrąca i wpłaca na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na (...)
str. 9
8.
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego w darowiźnie
W działalności gospodarczej wykorzystuję środek trwały, który otrzymałem w darowiźnie. Odpisów amortyzacyjnych dokonywałem na zasadach kontynuacji, tj. z uwzględnieniem odpisów dokonanych przez darczyńcę. Po zamortyzowaniu (...)
str. 10
II.
UJMOWANIE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Moment ujęcia w księdze faktury dokumentującej zakup towarów handlowych
W czerwcu 2024 r. otrzymałem fakturę (wystawioną w tym samym miesiącu) dokumentującą zakup towarów handlowych, które do mojej firmy zostaną dostarczone w lipcu 2024 r. (...)
str. 11
2.
Otrzymanie od kontrahenta faktury kosztowej wystawionej kilka miesięcy temu
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W czerwcu 2024 r. otrzymałem fakturę za usługę transportową wystawioną w lutym 2024 r. Czy powinienem dokonać (...)
str. 12
3.
Ewidencja faktury zaliczkowej dokumentującej przyszłą dostawę
W czerwcu 2024 r. wpłaciłem zaliczkę na poczet zakupu towarów handlowych, które zostaną dostarczone w lipcu 2024 r. Otrzymanej faktury zaliczkowej nie ująłem w podatkowej (...)
str. 12
4.
Wydatek na nabycie urządzenia o wartości poniżej 10.000 zł
Przedsiębiorca rozliczający się na podstawie podatkowej księgi kupił lodówkę o wartości 5.000 zł. Czy może nie zaliczać jej do środków trwałych, a wydatek jednorazowo ująć (...)
str. 13
5.
Obciążenie dłużnika kosztami odzyskiwania należności
Zalegam kontrahentowi ze spłatą należności za dostawę towarów, wobec czego zażądał rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 euro. Czy kwota tej rekompensaty na (...)
str. 14
6.
Faktura za szkolenie, które odbędzie się w następnym miesiącu
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W czerwcu 2024 r. kontrahent wystawił mi fakturę za szkolenie branżowe, które odbędzie się w lipcu br. (...)
str. 14
7.
Przyjęcie od kontrahenta materiałów w celu wykonania zamówionej usługi
Kontrahent zamówił u mnie wykonanie usługi z powierzonych przez niego materiałów. Czy wartość tych materiałów powinienem ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów? (...)
str. 15
8.
Utylizacja towarów, których termin przydatności do spożycia upłynął
Podatnik prowadzi sklep spożywczy. Dokonujemy przeceny towarów z krótkim terminem przydatności do spożycia. Jednakże nie zawsze udaje się sprzedać te towary i wówczas zostają one (...)
str. 15
9.
Ponoszenie kosztów pracowniczych
Pracodawca sfinansował pracownikom wyjazd integracyjny nad morze. Ma on wzmocnić współpracę między członkami załogi i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę. Czy wydatki z tego tytułu, (...)
str. 16
10.
Koszty zakupu usług obcych u przedsiębiorcy świadczącego usługi
Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na organizacji kampanii reklamowych. W celu kompleksowego wykonania usługi korzystam z usług obcych (usługi transportowe, wynajmu powierzchni magazynowej). Możliwe jest powiązanie (...)
str. 17
11.
Zaniechanie realizowanej inwestycji
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zamierzałem rozbudować budynek będący środkiem trwałym. W związku z czym poniosłem koszty dokumentacji technicznej. Ze względów finansowych nie doszło jednak (...)
str. 19
12.
Wypłata wynagrodzenia zmarłego pracownika jego małżonkowi
W trakcie miesiąca zmarła nasza pracownica. Wynagrodzenie należne za ten miesiąc zostanie wypłacone jej mężowi. W której kolumnie podatkowej księgi (12 czy 13) ująć ten (...)
str. 20
13.
Ewidencja faktury, na której wykazano dwie pozycje
Przy zakupie telefonu komórkowego o wartości poniżej 10.000 zł, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, wykupiłem dodatkową gwarancję. Zakup towaru i usługi potwierdza jedna faktura. (...)
str. 20
14.
Stałe koszty ponoszone podczas zawieszenia działalności gospodarczej
W maju 2024 r. zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. Ponoszę jednak stałe koszty związane z firmą, które wynikają z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, np. opłaty za najem. (...)
str. 21
III.
DOKUMENTOWANIE ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
1.
Otrzymanie faktury pro forma dokumentującej zapłatę za towary
Kontrahent przesłał mi fakturę pro forma, na podstawie której zapłaciłem za nabyte towary. Towary te do mnie dostarczono, ale nie otrzymałem faktury. Czy koszt zakupu (...)
str. 22
2.
Braki formalne faktury kosztowej
Wraz z fakturą otrzymałem towar. Jednakże na fakturze widnieje niepełna nazwa dostawcy. Czy pomimo tego braku formalnego mogę wpisać koszt wynikający z tej faktury do (...)
str. 23
3.
Koszty używania prywatnego samochodu w działalności
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuję prywatny samochód osobowy. Na potrzeby ujęcia w podatkowej księdze kosztów z tego tytułu sporządzałem dotychczas dowód wewnętrzny. Uzyskałem informację, że (...)
str. 23
4.
Brak daty przyjęcia towarów handlowych na fakturach dokumentujących ich zakup
Działalność gospodarczą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zorientowałem się, że na fakturach dokumentujących zakup towarów handlowych pracownik nie zamieszczał adnotacji o dacie (...)
str. 24
5.
Posezonowa obniżka cen towarów handlowych
W ramach działalności gospodarczej prowadzę sklep odzieżowy. Po zakończeniu sezonu letniego zamierzam dokonać obniżki cen posiadanych towarów handlowych. Jak udokumentować taką obniżkę i czy wykazać (...)
str. 25
6.
Koszty korzystania w działalności gospodarczej z użyczonego samochodu
Spółka cywilna zawarła z osobą trzecią umowę użyczenia samochodu osobowego. Na tej podstawie wspólnicy spółki będą używali samochodu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy umowa (...)
str. 26
7.
Sporządzenie przez podatnika dokumentu zbiorczego potwierdzającego poniesione wydatki
Przedsiębiorca świadczy usługi transportu towarów. W związku z nimi ponosi w kraju i za granicą koszty zakupu paliwa oraz za przejazdy autostradami. W trakcie miesiąca (...)
str. 27
8.
Dowody przesunięć towarów między sklepami
W ramach działalności gospodarczej prowadzę kilka sklepów. Faktury za zakupione towary handlowe wystawiane są na adres siedziby firmy. Czy postępuję prawidłowo, zaznaczając tylko na fakturze, (...)
str. 29
IV.
POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
1.
Sporządzenie spisu z natury w formie elektronicznej
Prowadzę hurtownię spożywczą. Na koniec 2024 r. zamierzam zmienić formę sporządzania spisu z natury - z papierowej na elektroniczną. Czy taki spis trzeba będzie drukować, (...)
str. 29
2.
Wycena w remanencie przecenionych towarów handlowych
Prowadzę sklep rowerowy. Na stanie sklepu znajdują się rowery kupione kilka lat temu, które stanowiły element ekspozycji. Pomimo przeceny nie znalazły nabywcy. Według jakich cen (...)
str. 30
3.
Przechowywanie podatkowej księgi po likwidacji działalności gospodarczej
Z końcem grudnia 2024 r. zlikwiduję działalność gospodarczą, którą rozliczam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy po likwidacji działalności będę mógł zniszczyć księgę, (...)
str. 31
4.
Sprzedaż firmowego majątku pozostałego podatnikowi po likwidacji działalności gospodarczej
Podatnikowi po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej pozostały składniki majątku, na które poszukuje kupca. Czy w sytuacji gdy w związku ze zbyciem tych (...)
str. 32
5.
Objęcie końcowym spisem z natury towarów udokumentowanych nieopłaconymi fakturami
W czerwcu 2024 r. upłynął 90-dniowy termin na opłacenie kwot z faktur zakupu towarów handlowych, których koszt wpisałem w księdze w kolumnie 10 - "Zakup (...)
str. 32
6.
Zawieszenie działalności na przełomie dwóch lat podatkowych a spis z natury i założenie nowej księgi
W trakcie 2024 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Jej wznowienie planuję w lutym 2025 r. Czy na koniec roku podatkowego powinienem sporządzić spis z natury, pomimo (...)
str. 33
7.
Prowadzenie księgi w przedsiębiorstwie wielozakładowym
Prowadzę lokal gastronomiczny. Dochód z tej działalności ustalam na podstawie podatkowej księgi. Zamierzam otworzyć kolejny lokal gastronomiczny, ale w innej miejscowości. Czy dla tego lokalu (...)
str. 34
8.
Numeracja dowodów księgowych
W czerwcu 2024 r. rozpocząłem prowadzenie działalności gospodarczej. W podatkowej księdze przychodów i rozchodów zaewidencjonowałem już pierwsze faktury. W jaki sposób powinien je ponumerować? Czy (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.