Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (613) z dnia 01.07.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 13 (613) z dnia 01.07.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Warunki zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów
Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Przy tym (...)
str. 4
1.2.
Dokumentowanie nieściągalności wierzytelności
Ustawodawca w art. 23 ust. 2 updof i art. 16 ust. 2 updop określił katalog dokumentów potwierdzających nieściągalność wierzytelności, w którym wymienił: 1) postanowienie o (...)
str. 5
1.3.
Moment zaliczenia do kosztów
Przepisy ustaw o podatku dochodowym nie precyzują momentu, w którym należy zaliczyć nieściągalne wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik ma prawo zakwalifikować je do kosztów (...)
str. 9
1.4.
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności, na którą dokonano odpisu aktualizującego
Uznanie wierzytelności za nieściągalną, w przypadku gdy wcześniej dokonano odpisu aktualizującego wartość należności i zaliczono go do kosztów uzyskania przychodów, skutkuje powstaniem przychodu (art. 14 (...)
str. 10
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Bon energetyczny objęty zwolnieniem od podatku
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 859 opublikowano ustawę z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw (...)
str. 11
2.
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród dla Powstańców Warszawskich
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 847 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego (...)
str. 11
3.
Preferencje podatkowe w związku z wojną w Ukrainie przedłużone na 2025 r.
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 854 opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w (...)
str. 12
4.
Wsparcie dla aktywnych rodziców wolne od PIT
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 858 opublikowano ustawę z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w (...)
str. 12
5.
Składki ZUS zwolnione z ich opłacenia - następstwa w podatku dochodowym
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 863 opublikowano ustawę z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz (...)
str. 13
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Koszty uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży składnika majątku nabytego w formie aportu
Wspólnik spółki z o.o. wniósł do niej w drodze aportu zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w skład której wchodził m.in. grunt. Grunt ten wraz z innymi składnikami (...)
str. 14
2.
Zapłata w euro z rachunku złotowego a różnice kursowe - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1493691] Z rachunku pln zlecono zapłatę kontrahentowi określonej kwoty w euro. Bank przeliczył tę transakcję po kursie bankowym. Kontrahent otrzymał euro. Czy tak powstałe różnice (...)
str. 15
3.
Rozliczenie kosztów prac typu fit-out
Termin fit-out nie ma precyzyjnej definicji. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres możliwych stanów faktycznych. W praktyce fit-out polega na przeprowadzeniu prac mających na celu przystosowanie (...)
str. 16
3.1.
Rearanżacja przestrzeni
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 kwietnia 2024 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.125.2024.1.DK rozpatrywał sprawę spółki (najemcy), która w ramach prac fit-out częściowo pokrywała (...)
str. 17
3.2.
Ingerencja w elementy konstrukcyjne
Z kolei w interpretacji indywidualnej z 23 stycznia 2023 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.198.2022.2.MR1 Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozpatrywał sprawę spółki (wynajmującego), która w celu pozyskania nowych (...)
str. 18
4.
Wznowienie umowy leasingowej
Jesteśmy firmą transportową, a także czynnym podatnikiem VAT. Nie zapłaciliśmy na czas raty leasingu ciągnika siodłowego. Firma leasingowa zerwała z nami umowę leasingową. Aby nie (...)
str. 19
5.
Czy środki pieniężne są kosztem podatkowym przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
Prawidłowe rozliczenie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (zwanej dalej też ZCP) w aspekcie podatku dochodowego wiąże się z ustaleniem we właściwej wysokości m.in. kosztów uzyskania przychodów. (...)
str. 20
6.
Czy odszkodowanie za nienależyte wykonanie usługi może być kosztem uzyskania przychodów?
Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów wykonał dla kontrahenta usługę zabezpieczenia ościeżnic przed uszkodzeniem w trakcie remontu. Jednak po zdjęciu zabezpieczeń okazało się, że (...)
str. 22
7.
Wspólna działalność socjalna a przychód z nieodpłatnych świadczeń - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wykorzystywane przez pracowników jednego z pracodawców w ramach wspólnej działalności socjalnej ponad wartość dokonanych przez tego pracodawcę odpisów na Fundusz (...)
str. 23
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Roczny limit kosztów członka zarządu spółki z o.o. zatrudnionego na podstawie umowy o zarządzanie oraz umowy o pracę
Prezes zarządu spółki z o.o. ma zawartą umowę cywilnoprawną o zarządzanie, z której potrącane są mu koszty uzyskania przychodów w kwocie 250 zł miesięcznie. Jednocześnie (...)
str. 25
2.
Sfinansowanie wyjazdu do SPA dla pracowników i członków ich rodzin
W czerwcu 2024 r. pracodawca dofinansował ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) weekendowy wyjazd do SPA dla pracowników oraz członków ich rodzin. Czy kwota (...)
str. 27
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie umowy zlecenia zawartej z małżonkiem
W prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniłem żonę na umowę zlecenia. Czy dla celów składkowych powinienem traktować ją jako osobę współpracującą? Jak obliczyć obciążenia podatkowo-składkowe od wynagrodzenia (...)
str. 28
3.1.
Status osoby współpracującej
Dla potrzeb ZUS za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i (...)
str. 28
3.2.
Opodatkowanie wynagrodzenia
W sytuacji gdy przychody z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia uzyskiwane są m.in. wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, to kwalifikuje się je (...)
str. 29
4.
Możliwe jest korzystanie z ulgi dla młodych tylko u jednego pracodawcy
Od 1 lipca 2024 r. zatrudniliśmy na umowę o pracę osobę w wieku 25 lat, która jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Czy można amortyzować inwestycję w obcą nieruchomość mieszkalną?
Od 1 stycznia 2022 r. amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu (...)
str. 33
2.
Kwalifikacja wydatków na zakup i montaż telebimu
Poniosłem wydatki na zakup dużego telebimu LED. Będzie on zamontowany na ścianie wynajmowanego przeze mnie na potrzeby prowadzonej działalności budynku użytkowego. Czy skoro jego koszt (...)
str. 34
3.
Amortyzacja po zmianie formy opodatkowania
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w latach 2020-2023 opłacał zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Od 2024 r. rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów (...)
str. 35
3.1.
Prowadzenie wykazu środków trwałych w okresie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Przedsiębiorca stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w celu ustalenia podstawy opodatkowania nie pomniejsza przychodów o koszty ich uzyskania. Oznacza to, że nie ma on wówczas (...)
str. 35
3.2.
Obliczanie odpisów amortyzacyjnych po przejściu z ryczałtu na skalę podatkową lub podatek liniowy
Odpisy przypadające na okres opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym wiąże się z koniecznością (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wpłata gotówki na rachunek płatniczy kontrahenta nie jest płatnością dokonywaną bezgotówkowo
Podatnik nie dysponując wystarczającymi środkami pieniężnymi na firmowym rachunku bankowym, pobrał gotówkę z rachunku osobistego i wpłacił ją na rachunek płatniczy kontrahenta, który zrealizował usługę. (...)
str. 39
2.
Opłaty za nieprawidłowe przygotowanie wysyłki towarów
Aby zwiększyć sprzedaż towarów, zawarłem umowę z zagranicznym portalem sprzedażowym. Narzuca ona wymóg przestrzegania określonych wytycznych m.in. w zakresie zabezpieczenia i opakowania towarów. W razie (...)
str. 40
3.
Ustalanie i rozliczanie różnic kursowych u ryczałtowców
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą opłacać z tego tytułu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór tej formy opodatkowania nie zwalnia ich od ustalania różnic kursowych na (...)
str. 41
3.1.
Ograniczenie przypadków skutkujących powstaniem różnic kursowych
Przepis art. 24c ust. 2 i 3 updof zawiera zamknięty katalog przypadków, których zaistnienie skutkuje powstaniem różnic kursowych. Wystąpienie różnic kursowych w innych przypadkach niż (...)
str. 41
3.2.
Rozliczenie dodatnich i ujemnych różnic kursowych
Różnice kursowe mogą być dodanie lub ujemne. W myśl art. 24c ust. 1 updof, dodatnie różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo (...)
str. 43
4.
Czy zatrudnienie na etat lub podjęcie współpracy z podmiotem powiązanym skutkuje utratą prawa do karty podatkowej?
Prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą, z której na zasadach praw nabytych opłacam kartę podatkową. W 2024 r. od jednej z firm, z którą współpracuję, otrzymałem ofertę (...)
str. 44
5.
Przedsiębiorca nie ustala sankcyjnego przychodu, gdy zatrudnia nielegalnie zleceniobiorców - interpretacja organu podatkowego
W przypadku ujawnienia przez Państwową Inspekcję Pracy, że podatnik zatrudnia nielegalnie osoby fizyczne w ramach umowy zlecenia, nie ma zastosowania art. 14 ust. 2 pkt (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Wynagrodzenie za usługi niepodlegające podatkowi u źródła
Spółka kupiła od kontrahenta zagranicznego usługę polegającą na analizie zdolności produkcyjnych nowo budowanego zakładu produkcyjnego. Czy usługa taka jest opodatkowana podatkiem u źródła? W naszej (...)
str. 48
2.
Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom zarządzającym spółką
Spółka z o.o. mająca siedzibę w Polsce wypłaca dwóm niemieckim rezydentom podatkowym miesięczne wynagrodzenie za zarządzanie spółką. Jeden z nich wykonuje swoje zadania na podstawie (...)
str. 49
2.1.
Ustalenie rezydencji podatkowej
Obywatele obcych państw mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub nierezydenci. W zależności od tego czy ktoś jest rezydentem podatkowym, czy nie, różnie (...)
str. 49
2.2.
Przychody z działalności wykonywanej osobiście
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek (...)
str. 50
2.3.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Zgodnie z art. 14 ust. 1 umowy, dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w umawiającym się państwie osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej (...)
str. 51
2.4.
Obowiązki płatnika
Spółka wypłacająca osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym należności na podstawie kontraktu menedżerskiego oraz z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu jest płatnikiem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego (...)
str. 51
3.
Dochody podmiotu organizującego występ artystyczny
Jako samorządowa instytucja kultury zawarliśmy umowę z firmą z Wielkiej Brytanii na koncert artysty. Posiadamy certyfikat rezydencji tej firmy. Firma wystawi fakturę, w której wyszczególnione (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zakres zastosowania zwolnienia podatkowego w ramach ulgi dla powracających z zagranicy
Podatnik jest obywatelem Polski. W 2015 r. przeniósł się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii. Tam pracował i kupił dom, a jego dzieci pobierały edukację. (...)
str. 54
2.
Pokrycie wydatków na cele mieszkaniowe w walucie wirtualnej a ulga mieszkaniowa - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnik może skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, gdy przychód osiągnięty z odpłatnego zbycia nieruchomości wydatkuje na określone cele mieszkaniowe, nawet jeśli cenę nieruchomości określoną w (...)
str. 55
3.
Niepodleganie ubezpieczeniom społecznym wyłącza korzystanie z ulgi dla pracujących seniorów - wyrok WSA
Ze względu na to, że czynny zawodowo sędzia z tytułu uzyskania przychodów nie podlega ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, nie spełnia (...)
str. 58
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz informacji o cenach transferowych
Ojciec i syn odrębnie prowadzą swoje działalności gospodarcze, jako osoby fizyczne wpisane do CEIDG. Od dochodu uzyskanego ze swojej działalności każdy z nich opłaca podatek (...)
str. 59
1.1.
Zasada ceny rynkowej
Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Przy czym pod pojęciem ceny transferowej należy rozumieć rezultat finansowy (...)
str. 59
1.2.
Powstanie obowiązku dokumentacyjnego oraz informacyjnego
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy - w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które (...)
str. 59
2.
Rok podatkowy - wpływ na stosowanie 9% stawki CIT w spółce powstałej z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy
W trybie przepisów prawa handlowego podatnik we wrześniu 2022 r. przekształcił jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z o.o. Od którego roku spółka będzie mogła rozpocząć (...)
str. 60
3.
Amortyzacja w specjalnej strefie ekonomicznej
Spółka posiada zwolnienie strefowe z 2017 r. w wartości odpowiadającej 45% wydatków inwestycyjnych poniesionych w SSE. Czy amortyzacja dokonywana od środków trwałych, które stanowiły wydatki (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Korekta CIT-8 za poprzedni rok
Spółka z o.o., której rok podatkowy jest tożsamy z kalendarzowym, w zeznaniu podatkowym za 2023 r. wykazała dochód. Zapomniała odliczyć stratę poniesioną w 2022 r. (...)
str. 64
2.
Koszty obsługi konta bankowego ZFŚS jako koszt podatkowy
Spółka z o.o. dokonuje odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i gromadzi je na odrębnym rachunku bankowym. Bank potrącił z tego konta prowizję za (...)
str. 64
3.
Ujęcie w kosztach wydatków na usługę gastronomiczną poniesionych podczas wyjazdu służbowego
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Podczas wyjazdu służbowego poniosłem wydatek na usługę gastronomiczną. Czy mogę go uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów? Zaliczenie wydatku na usługę gastronomiczną (...)
str. 65
4.
Otrzymanie od kontrahenta bonu podarunkowego i opłacenie nim poniesionego wydatku
Przy zakupie towarów otrzymałem od kontrahenta bon podarunkowy uprawniający do zapłaty za zakupy dokonane w innych firmach. Czy wartość otrzymanego bonu jest u mnie przychodem (...)
str. 66
5.
Zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie umowy kupna-sprzedaży
Mam sklep z płytami. Od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej kupiłem kilkanaście sztuk płyt, co potwierdza umowa kupna-sprzedaży. Czy taka umowa może być podstawą zapisu (...)
str. 66
6.
Skutki podatkowe utraty w trakcie roku prawa do opodatkowania podatkiem liniowym
Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej, z której dochody opodatkowuję podatkiem liniowym. Niebawem zamierzam rozpocząć prowadzenie również jednoosobowej działalności gospodarczej. W jej ramach będę świadczył usługi (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.