Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 8 (608) z dnia 20.04.2024
Zasady ustalania i poboru podatku u źródła
Dodatek nr 8
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8
z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTALANIE I POBÓR PODATKU U ŹRÓDŁA
1.
Należności, od których pobiera się podatek u źródła
W określonych przepisami przypadkach, wypłacając należności na rzecz podmiotów zagranicznych, polski przedsiębiorca zobowiązany jest do obliczenia, pobrania oraz odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. podatku u (...)
str. 3
2.
Pozyskanie certyfikatu rezydencji
Płatnik przewidując konieczność poboru podatku u źródła od należności wypłaconych zagranicznemu kontrahentowi, w celu ograniczenia obciążeń podatkowych, powinien poinformować go o tym, że wykonywana usługa (...)
str. 5
2.1.
Ważność dokumentu
W przypadku certyfikatu rezydencji zawierającego konkretny okres ważności, możliwe jest stosowanie postanowień umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przez podany w nim okres ważności. Natomiast (...)
str. 5
2.2.
Możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji
Stosownie do art. 41 ust. 9e updof i art. 26 ust. 1n updop, miejsce zamieszkania/siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, (...)
str. 6
3.
Zwolnienie z podatku u źródła
W przypadku gdy wypłata należności, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 updop dokonywana jest na rzecz (...)
str. 6
4.
Postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania
Płatnicy w niektórych przypadkach mogą zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo nie pobrać podatku zgodnie z taką umową. Warunkiem (...)
str. 7
5.
Mechanizm pay & refund
Przy poborze podatku u źródła obowiązuje tzw. mechanizm pay & refund. Jego istota sprowadza się do konieczności poboru podatku u źródła według stawki podstawowej, a (...)
str. 7
6.
Stosowanie zwolnień po przekroczeniu limitu 2 mln zł
W przepisach ustawy o PIT i ustawy o CIT przewidziano dwie procedury pozwalające płatnikom na zastosowanie preferencyjnej stawki podatku albo zwolnienia lub niepobranie podatku po (...)
str. 8
6.1.
Oświadczenie płatnika
Płatnik po przekroczeniu kwoty 2.000.000 zł wypłat w roku podatkowym w stosunku do jednego podatnika może stosować preferencyjne zasady poboru podatku lub nie pobrać podatku, (...)
str. 8
6.2.
Opinia o stosowaniu preferencji
Na wniosek płatnika lub podatnika właściwy organ podatkowy wyda opinię o stosowaniu preferencji (art. 41d updof i art. 26b updop). Posiadanie takiej opinii zwalnia płatnika (...)
str. 9
7.
Zwrot podatku
Stosownie do art. 44f ust. 1 updof i art. 28b ust. 1 updop, organ podatkowy zwraca, na wniosek, podatek pobrany zgodnie z art. 41 ust. (...)
str. 10
8.1.
Informacje IFT-1/IFT-1R i IFT-2/IFT-2R
Płatnik ma obowiązek składania informacji: IFT-1/IFT-1R - w przypadkach gdy wypłacił należności podlegające opodatkowaniu u źródła na rzecz nierezydenta będącego podatnikiem PIT (art. 42 ust. (...)
str. 10
8.2.
Deklaracje o pobranym podatku
Płatnicy, którzy pobiorą zryczałtowany podatek dochodowy: od osób fizycznych - sporządzają deklarację PIT-8AR, którą należy przesłać do urzędu skarbowego do końca stycznia roku następującego po (...)
str. 11
8.3.
Zawiadomienie o należności wypłaconej na rzecz zagranicznego zakładu
W przypadku wypłaty należności wymienionych w art. 29 ust. 1 updof oraz art. 21 ust. 1 updop na rzecz położonego w Polsce zagranicznego zakładu nierezydenta, (...)
str. 11
II.
PYTANIA I ODPOWIEDZI
1.
Zakup usługi dostępu do aplikacji Chat GPT
Polska spółka kapitałowa subskrybuje aplikację Chat GPT na własny użytek - bez przeniesienia praw majątkowych - w celu wykorzystania do prowadzenia działalności gospodarczej. Czy wydatki (...)
str. 12
2.
Wypożyczenie za granicą samochodu przez pracownika spółki
Pracownik spółki z o.o. podczas podróży służbowej do Niemiec wynajął na miejscu samochód osobowy. Poruszał się nim wyłącznie na terenie Niemiec. Za najem została wystawiona (...)
str. 14
2.1.
Podatek u źródła od dochodów osiąganych na terytorium Polski
Z analizy art. 3 ust. 2a updof i art. 3 ust. 2 updop wynika, że podatkiem u źródła mogą zostać objęte tylko te dochody uzyskane (...)
str. 14
2.2.
Samochód jako urządzenie przemysłowe
Art. 29 ust. 1 updof i art. 21 ust. 1 updop dotyczą m.in. należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także (...)
str. 15
2.3.
Pobór podatku
W opisanej w pytaniu sytuacji zastosowanie ma umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (...)
str. 15
2.4.
Obowiązki informacyjne
Gdy odbiorcą należności jest osoba fizyczna, która nie jest polskim rezydentem podatkowym - płatnik ma obowiązek: 1) do końca stycznia następnego roku podatkowego przesłać do (...)
str. 16
3.
Wypłata odsetek udziałowcowi spółki
Spółka z o.o. posiada siedzibę w Polsce i tutaj podlega opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów. Zawarła umowę pożyczki ze swoim udziałowcem (51% udziałów), firmą (nie (...)
str. 17
3.1.
Opodatkowanie w świetle ustawy podatkowej
Opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem u źródła) podlegają dochody osób zagranicznych, uzyskane przez nie na terytorium Polski. Na podstawie art. 3 ust. 5 updop, (...)
str. 17
3.2.
Unikanie podwójnego opodatkowania
Gdy odsetki płacone są na rzecz podmiotu zagranicznego będącego podatkowym rezydentem państwa, z którym Polska posiada zawartą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zakres opodatkowania w (...)
str. 18
4.
Podatek od należności licencyjnej zapłacony za granicą
Spółka z o.o. sprzedała licencję. Zagraniczny kontrahent płacąc za fakturę, pobrał podatek. Spółka przekazała mu certyfikat rezydencji, więc zastosował stawkę wynikającą z umowy o unikaniu (...)
str. 19
5.
Zapłata przez płatnika podatku u źródła z własnych środków
Spółka z o.o. wypłaca zagranicznym kontrahentom należności za tzw. usługi niematerialne, od których, jako płatnik, powinna pobrać podatek. Zdarza się, że na moment wypłaty należności (...)
str. 21
5.1.
Zasady poboru
Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium (...)
str. 21
5.2.
Tryb zwrotu
Od 1 stycznia 2019 r. istnieją dwa tryby zwrotu podatku u źródła, tj. określony w art. 28b updop oraz w przepisach Ordynacji podatkowej (w dziale (...)
str. 23
5.3.
Rozliczenie jako koszt podatkowy
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 23
6.
Usługa badania jakości towarów wyprodukowanych za granicą
Spółka zleca podmiotom zagranicznym wyprodukowanie dla niej towarów. W związku z tym nawiązała współpracę z kontrahentem mającym siedzibę w Chinach, który świadczy dla spółki usługi (...)
str. 24
7.
Zakup biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika
Firma zamierza kupić od zagranicznego przewoźnika bilet lotniczy z Polski do USA. Czy płacąc za niego, trzeba będzie pobrać podatek u źródła? Płacąc za bilet (...)
str. 24
8.
Świadczenie usług prawnych przez zagraniczną kancelarię
Spółka z o.o. skorzystała z usług słowackiej kancelarii prawnej (osoby prawnej) i otrzymała od niej fakturę za rejestrację spółki w rejestrze partnerów sektora publicznego. Czy (...)
str. 25
8.1.
Zasady poboru podatku
Zgodnie z zasadą ograniczonego obowiązku podatkowego, dochody osiągane przez nierezydentów (rezydentów podatkowych innych niż Polska państw) podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko wówczas, kiedy (...)
str. 25
8.2.
Zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Chociaż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje pobranie podatku u źródła m.in. od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom z tytułu usług niematerialnych, takich jak (...)
str. 26
8.3.
Obowiązki informacyjne
Obowiązek poboru podatku od wypłacanej zagranicznemu podmiotowi należności powoduje, że krajowy podmiot ma również obowiązek sporządzenia informacji IFT-2R. Należy ją sporządzić i przekazać drogą elektroniczną (...)
str. 26
8.4.
Mechanizm pay & refund
Mechanizm pay & refund dotyczy wypłat niektórych należności, w przypadku gdy kwota należności na rzecz tego samego podatnika przekroczyła w roku podatkowym łącznie kwotę 2.000.000 (...)
str. 27
9.
Nabycie usług reklamowych od zagranicznego kontrahenta
Rozpoczynamy nabywanie usług reklamowych od Google Ireland Ltd. Posiadamy certyfikat rezydencji na rok 2024. Nie mamy możliwości uzyskania oświadczenia, kto jest właścicielem wpłaconych przez nas (...)
str. 27
9.1.
Opodatkowanie u źródła
Przez dochody (przychody) uzyskane na terytorium Polski przez nierezydentów rozumie się m.in. przychody z tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, (...)
str. 28
9.2.
Obowiązki płatnika
Pobór podatku Obowiązek poboru podatku u źródła ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który (...)
str. 28
10.
Wypłata nierezydentowi wynagrodzenia z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Zawarliśmy umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą mającą miejsce zamieszkania w Ukrainie. Na podstawie wspomnianej umowy osoba ta ma wykonać dwa rysunki, (...)
str. 30
11.
Zapłata zagranicznemu kontrahentowi za usługę serwisową wykonaną w Polsce
Od kontrahenta z Czech nabyłem usługę serwisową maszyny budowlanej. Serwis był wykonany w Polsce. Czy w tej sytuacji wystąpi podatek u źródła? Przychód nierezydenta z (...)
str. 32
12.
Podatek u źródła potrącony przez zagranicznego kontrahenta
Spółka z o.o. otrzymała wynagrodzenie od kontrahenta mającego siedzibę w USA, który potrącił zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła). Do otrzymanych dochodów będzie miała (...)
str. 33
13.
Nabycie usług certyfikacji produktów
Zakupiliśmy usługi certyfikacji produktów od firmy mającej siedzibę w Szwecji. Czy w momencie zapłaty za te usługi trzeba pobrać podatek u źródła i odprowadzić go (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.