Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 21 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2024 r., godz. 15:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.139 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 10 (610) z dnia 20.05.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 10 (610) z dnia 20.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Budynek na cudzym gruncie
Podatnik CIT na dzierżawionym gruncie wybudował budynek użytkowy, który uznał za środek trwały. Budynek ten na podstawie umowy dzierżawy oddał innemu podmiotowi do używania. Wartość (...)
str. 4
1.2.
Samodzielne lokale nie są objęte podatkiem
Spółka z o.o. jest właścicielem budynków mieszkalnych i samodzielnych lokali mieszkalnych (zlokalizowanych w różnych budynkach), które stanowią jej środki trwałe i są przeznaczone na wynajem. (...)
str. 5
1.3.
Budynek hotelowy
Czy spółka świadcząca usługi hotelowe jest zobowiązana do obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem hotelowym? Według organów podatkowych daninę (...)
str. 6
1.4.
Budynki nieujawnione w ewidencji
Czy budynki, które nie są ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków? Odpowiedź na tak (...)
str. 6
1.5.
Podstawa opodatkowania
Spółka jest właścicielem centrum handlowego, które przeznaczone jest pod wynajem. Składa się ono z kilkudziesięciu wyodrębnionych lokali oraz części wspólnych nieprzeznaczonych do wynajmu (komunikacja, toalety, (...)
str. 7
1.6.
Nieruchomości inwestycyjne
Podatnik zajmuje się kupnem i sprzedażą nieruchomości. Nabyte nieruchomości ujmuje w bilansie nie jako środki trwałe, tylko jako inwestycje długoterminowe. Zdarzało się, że przed sprzedażą (...)
str. 8
1.7.
Obliczanie wysokości podatku
Podatnik jest właścicielem dwóch budynków, które zostały w całości oddane w najem. Na dzień 1 stycznia 2024 r. ich wartość początkowa wynosiła 7.778.000 zł i (...)
str. 9
1.8.
Zależność pomiędzy zaliczką na CIT a zaliczką na podatek od przychodów z budynków
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wynajmu nieruchomości. Wartość wynajmowanych nieruchomości przekracza 10.000.000 zł. Mimo to podatnik od początku 2024 r. nie płaci podatku (...)
str. 9
1.9.
Zwrot podatku
Czy w sytuacji nadwyżki podatku należnego CIT za dany rok podatkowy nad zapłaconym podatkiem od przychodów z budynków, zapłacony podatek od przychodów z budynków zostanie (...)
str. 10
2.
Ustalanie przychodów na zasadzie kasowej
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)
str. 11
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
WSA na korzyść podatnika
Dla Prenumeratorów GOFIN S Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna w serwisie www.orzecznictwo.gofin.pl » W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 14 z 2021 r., (...)
str. 12
1.2.
Stanowisko NSA
Niestety NSA w wyroku z 12 marca 2024 r., sygn. akt II FSK 759/21 był innego zdania. Rozpatrując skargę organu interpretacyjnego wniesioną na wskazany wyrok (...)
str. 12
2.
Promowanie towarów kontrahenta
Spółka z o.o. zajmuje się sprzedażą hurtową. Dla swojego głównego dostawcy towarów świadczy też usługi marketingowe. Polegają one na zakupie przez spółkę z własnych środków (...)
str. 14
3.
Czesne za studia członka zarządu
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę, w której zobowiązali prezesa spółki pełniącego swą funkcję na podstawie powołania do podjęcia studiów podyplomowych w celu podniesienia kwalifikacji (...)
str. 15
4.
Samochód specjalny używany w prowadzonej działalności
Przedsiębiorca świadczy usługi pomocy drogowej. W tym celu wykorzystuje samochód-lawetę. W dowodzie rejestracyjnym widnieje wpis, że jest to samochód specjalny z przeznaczeniem do pomocy drogowej. (...)
str. 16
4.1.
Samochód pomocy drogowej
Usługa pomocy drogowej polega na transportowaniu pojazdów, które w wyniku awarii powstałej z różnych przyczyn nie mogą przemieszczać się samodzielnie. Pojazdy wykorzystywane w pomocy drogowej (...)
str. 16
4.2.
Koszty eksploatacji samochodu specjalnego w firmie
Kwalifikowanie firmowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów odbywa się w oparciu o ogólną definicję takich kosztów podaną w art. 22 ust. 1 updof. Zgodnie z (...)
str. 17
5.
Przychody i koszty w spółce, która zaniechała produkcji rolnej
Spółka z o.o. prowadziła dotychczas działalność rolniczą. Obecnie wydzierżawia grunty rolne i będzie otrzymywać z tego tytułu czynsz, a także wyprzedaje maszyny rolnicze. Inne przychody, (...)
str. 18
6.
Rozliczenia finansowe inwestora bezpośrednio z podwykonawcą skutkują kosztem podatkowym u wykonawcy - interpretacja organu podatkowego
Kwota wynagrodzenia zapłaconego przez inwestora na rzecz podwykonawcy jest u wykonawcy usługi budowlanej kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Sfinansowanie pracownikom pakietów medycznych
Stosownie do postanowień art. 229 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić pracownikom, na swój koszt, badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ponieść inne koszty profilaktycznej (...)
str. 22
1.1.
Pakiety dla pracowników i członków ich rodzin
1) Zakład pracy zamierza ze środków obrotowych sfinansować pakiety medyczne dla pracowników. Czy ich wartość będzie stanowiła u pracowników przychód ze stosunku pracy? Wartość pakietów (...)
str. 22
1.2.
Pakiet medyczny a ulga dla młodych
Zakład pracy zatrudnia pracownika, którego wynagrodzenie za pracę jest zwolnione od podatku w ramach ulgi dla młodych. Czy jeżeli będzie on korzystał z pakietu medycznego (...)
str. 24
1.3.
Świadczenie dla osoby, która nie otrzymuje środków pieniężnych od zakładu pracy
Zakład pracy opłaca pakiet medyczny pracownikowi przebywającemu na zasiłku chorobowym wypłacanym przez ZUS. Nie otrzymuje on w tym czasie żadnych wypłat od pracodawcy. Jak w (...)
str. 25
1.4.
Oskładkowanie świadczenia
Pracodawca zamierza objąć pracowników opieką zdrowotną wykraczającą poza tzw. medycynę pracy, tj. sfinansować im pakiety medyczne. Czy oskładkowanie pakietów medycznych uzależnione jest od tego, czy (...)
str. 25
2.
Opodatkowanie zaliczki wypłaconej wykonawcy umowy o dzieło
Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wykonawca dzieła zwrócił się z prośbą o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia z tytułu (...)
str. 26
3.
Interpretacje indywidualne organów podatkowych
3.1.
Podatkowa kwalifikacja umowy o dzieło zawartej przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
W sytuacji gdy umowa o dzieło została zawarta przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej i po jej rozpoczęciu jest kontynuowana, to przychody osiągane na podstawie tej (...)
str. 26
3.2.
Zwolnienie od podatku dochodowego dodatków wypłaconych w związku z relokacją pracownika
Dodatek z tytułu przeprowadzki oraz dodatek relokacyjny otrzymane przez pracownika przeniesionego do nowej lokalizacji korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego wymienionego w art. 21 ust. (...)
str. 27
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Środek trwały będący we współwłasności
Ustrój majątkowy małżeński, definiowany jako sytuacja prawna małżonka wobec majątku drugiego małżonka, regulują przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stanowią one, że ustrojem ustawowym pomiędzy małżonkami (...)
str. 29
1.2.
Wartość początkowa
Składnik majątku stanowiący własność małżonków Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych będących przedmiotem współwłasności zawiera art. 22g ust. 11 updof. W jego myśl, w razie (...)
str. 30
1.3.
Przekazanie środka trwałego między firmami małżonków
W myśl art. 22g ust. 12 updof, w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość (...)
str. 31
1.4.
Ograniczenie prawa do jednorazowej amortyzacji
Do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych uprawieni są m.in. rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Mogą oni dokonywać tych odpisów od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 (...)
str. 32
1.5.
Koszty z tytułu amortyzacji samochodu osobowego
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad (...)
str. 33
2.
Samochód firmowy użytkowany krócej niż rok
Podatnik kupił w 2024 r. samochód z zamiarem jego krótkotrwałego używania w prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie odsprzedaży. Cena nabycia pojazdu przekroczyła 10.000 zł. Jak (...)
str. 34
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Czy możliwe jest sporządzenie dokumentu zbiorczego w celu ujęcia wydatków w podatkowej księdze?
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą świadczy usługi transportu towarów. W związku z nimi ponosi w kraju i za granicą koszty zakupu paliwa oraz za przejazdy (...)
str. 35
2.
Nagroda otrzymana w ramach sprzedaży premiowej
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Na jej potrzeby nabyłem sprzęt fotograficzny. Po trzech miesiącach od zakupu otrzymałem na firmowy rachunek bankowy wpłatę (...)
str. 37
2.1.
Kwalifikacja do źródła przychodów
Nagrody związane ze sprzedażą premiową, w zakresie nieobjętym zwolnieniem od podatku, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10% nagrody, stosownie do art. 30 ust. (...)
str. 38
2.2.
Stosowanie zwolnienia podatkowego
Nie wszystkie przychody, w tym osiągane z tytułu prowadzonej działalności podlegają opodatkowaniu. Zastosowanie określonego zwolnienia podatkowego wymaga każdorazowo oceny, czy są spełnione przesłanki warunkujące jego (...)
str. 39
2.3.
Sytuacja u ryczałtowca
W opisanym przypadku podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, co oznacza, że przychód do opodatkowania ustala zgodnie z art. 14 (...)
str. 39
3.
Przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej małżonków
Podatnik od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i stosuje opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zamierza również utworzyć spółkę cywilną, która będzie (...)
str. 40
4.
Infrastruktura i materiały zapewniane współpracownikom
Spółka jawna w wykonywanej działalności usługowej współpracuje z osobami prowadzącymi jednoosobowe działalności gospodarcze. Na podstawie umów o współpracę zapewnia im infrastrukturę biurową i materiały konieczne (...)
str. 42
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Opodatkowanie zagranicznej dywidendy
Osoba fizyczna mieszka w Polsce. W 2024 r. otrzymała z Danii dywidendę, od której za granicą pobrano podatek. W jaki sposób powinna rozliczyć się w (...)
str. 43
2.1.
Powstanie zagranicznego zakładu
Przedsiębiorcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce prowadzący działalność za granicą powinni mieć na uwadze, że może to prowadzić do powstania zagranicznego zakładu. Mogą (...)
str. 44
2.2.
Czym jest zakład?
Zagraniczny zakład to - stosownie do art. 5a pkt 22 updof i art. 4a pkt 11 updop - stała placówka, poprzez którą podmiot mający odpowiednio (...)
str. 45
2.3.
Plac budowy jako zakład
Za zakład uznaje się również: plac budowy, prace budowlane, montażowe lub instalacyjne, pod warunkiem jednak, że trwają przez czas dłuższy niż określony w danej umowie (...)
str. 47
2.4.
Działalność przedstawiciela
Przedstawiciel zależny Oprócz ogólnych zasad określających kiedy działalność przedsiębiorstwa wykonywana na terytorium drugiego państwa uznawana jest za zakład, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują szczególną (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Budowa domu mieszkalnego finansowana przychodem ze sprzedaży udziału w działce budowlanej
Dwie osoby fizyczne nabyły działkę budowlaną, na której - zgodnie z pozwoleniem - prowadzą budowę domu mieszkalnego. Pierwotne ich udziały w prawie własności działki były (...)
str. 51
2.1.
Wyrok WSA
Twierdzenie, że rozliczenia ulgi termomodernizacyjnej należy dokonywać po wykonaniu całości prac związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wystawieniu faktury końcowej, nie ma oparcia w przepisach (...)
str. 52
2.2.
Stanowisko organów podatkowych
W kontekście stosowania ulgi termomodernizacyjnej zagadnienie prawne, którego dotyczy omówiony wyrok WSA, ma duże znaczenie. Poniesienie w roku podatkowym wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, nie (...)
str. 54
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiana roku podatkowego
Dotychczas rokiem podatkowym spółki był rok kalendarzowy. W grudniu 2023 r. wspólnicy podjęli uchwałę dotyczącą zmiany umowy spółki w zakresie zmiany roku podatkowego. Postanowili, że (...)
str. 56
2.
Ważność oświadczenia o opodatkowaniu przychodów z prywatnego najmu przez jednego z małżonków
Małżonkowie w ramach prywatnego najmu zamierzają wynajmować składniki majątku wspólnego. Całość przychodów będzie opodatkowana przez jednego z nich. Czy oświadczenie w tej sprawie należy składać (...)
str. 57
3.
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia samochodu osobowego wygranego w loterii
Osoba fizyczna wzięła udział w loterii i wygrała nagrodę główną - samochód osobowy. Zamierza sprzedać go przed upływem sześciu miesięcy od daty nabycia. Czy koszty (...)
str. 59
4.
Wartość dodana jako warunek opodatkowania estońskim CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli usługa pośrednictwa świadczona na rzecz podmiotu powiązanego powoduje powstanie wartości dodanej i wartość ta nie jest znikoma, to spełniona jest jedna z przesłanek, która (...)
str. 60
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wpłata kontrahentowi zaliczki na poczet przyszłych usług
W lutym 2024 r. spółka z o.o. zapłaciła kontrahentowi zagranicznemu zaliczkę na poczet importu usług. W maju 2024 r. kontrahent wystawił w dolarach ostateczną fakturę (...)
str. 62
2.
Wierzytelność nieściągalna w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. wyprodukowała i dostarczyła niemieckiej firmie konstrukcje stalowe na budowę magazynów. Wystawiła fakturę i należność zarachowała jako przychód należny. Kontrahent nie dokonał zapłaty (...)
str. 63
3.
Czy koszty nasadzeń zwiększają wartość początkową budowanego środka trwałego?
Czy wydatki poniesione na zagospodarowanie terenu wokół biurowca budowanego na potrzeby firmy (posadzenie krzewów, drzew) powinny być zaliczone do wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego, od (...)
str. 63
4.
Moment utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi transportowe. Od przychodów z tego tytułu opłacam ryczałt ewidencjonowany. Zakres prowadzonej działalności chciałbym rozszerzyć o handel częściami samochodowymi, co (...)
str. 64
5.
Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów paragonów za parkowanie firmowego auta
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą często korzysta z płatnych parkingów. Czy na podstawie wydrukowanego z parkometru paragonu może ująć koszt parkingu w podatkowej księdze przychodów i (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - CZERWIEC 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.06.2024 r. (piątek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za maj 2024 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.