Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 12 (612) z dnia 20.06.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 12 (612) z dnia 20.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odpis aktualizujący wartość należności jako koszt i przychód podatkowy
Utworzony zgodnie z prawem bilansowym odpis aktualizujący na wartość należności - po spełnieniu określonych warunków - może stanowić koszt lub przychód podatkowy.
str. 4
1.1.
Przesłanki dokonania odpisu
Dokonanie odpisu aktualizującego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jest niezbędne do zaliczenia go w momencie uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. Odpisy aktualizujące (...)
str. 4
1.2.
Odpis jako koszt podatkowy
Odpisy aktualizujące wartość należności nie stanowią co do zasady kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Kosztem podatkowym są jednak określone w ustawie o rachunkowości (...)
str. 5
1.3.
Katalog uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności
Stosownie do art. 23 ust. 3 updof i art. 16 ust. 2a pkt 1 updop, nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy: dłużnik (...)
str. 6
1.4.
Moment ujęcia odpisu w kosztach podatkowych
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w razie spełnienia dwóch warunków: odpisu aktualizującego dokonano w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości (...)
str. 7
1.5.
Ulga na złe długi i odpis
Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania lub zwiększające kwotę straty w związku z przepisami dotyczącymi ulgi na złe długi nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 8
1.6.
Powstanie przychodu w związku z rozwiązaniem odpisu
Odpis aktualizujący wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona, może być kosztem podatkowym tylko tymczasowo. Rozwiązanie odpisu aktualizującego w części, w której kwota odpisu stanowiła koszt uzyskania (...)
str. 8
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Przychody z tytułu wytwarzania energii odnawialnej
W związku z niejednolitym stanowiskiem organów podatkowych wyrażanym w interpretacjach indywidualnych na temat uzyskania/braku uzyskania przychodu u podatników CIT z tytułu przekazania do sieci energetycznej (...)
str. 10
2.2.
Złożenie zeznania po rozliczeniu rocznym w PIT-40A
W związku z pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, w jakim trybie podatnik może odzyskać nadpłatę podatku dochodowego od osób (...)
str. 11
2.3.
Niejednoznaczne skutki przekazania upominków pracownikom na gruncie podatku dochodowego
Według aktualnego stanowiska prezentowanego przez organy podatkowe, upominki przekazywane pracownikom/dzieciom pracowników z okazji np. świąt, Dnia Dziecka, czy okoliczności takich jak narodziny dziecka, ślub pracownika, (...)
str. 12
2.4.
Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów należności z umowy zlecenia
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i art. 16 ust. 1 pkt 57 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. (...)
str. 13
3.
Projekt zmian przepisów w zakresie kasowego rozliczania przychodów i kosztów podatkowych
Według obecnego stanu prawnego przedsiębiorcy PIT ustalają przychód z działalności gospodarczej memoriałowo. Generalną zasadą jest, że przychodem są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Niestandardowe opłaty w leasingu operacyjnym
Spółka z o.o. objęła w leasing operacyjny auto osobowe. Obok standardowych opłat ponosi dodatkowe wynikające z faktur wystawianych przez leasingodawcę. Są to przykładowo opłaty za: (...)
str. 18
2.
Ubezpieczenie kosztów napraw
Czy ubezpieczenie kosztów napraw pojazdu osobowego - zawarte z serwisem samochodowym - podlega limitowi kosztów w PIT według wartości pojazdu (brak wartości pojazdu na polisie) (...)
str. 19
3.
Wina podatnika może wyeliminować poniesiony wydatek z kosztów uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zareklamowała nabyty towar. Został on odesłany do kontrahenta. Ten uznał reklamację tylko w części. Powodem nieuznania części reklamacji była wina spółki, gdyż (...)
str. 20
4.
Opłata SUP a przychody i koszty podatkowe
Czy otrzymana przez przedsiębiorcę opłata SUP stanowi jego przychód podatkowy? Czy opłata SUP wpłacona przez przedsiębiorcę na rachunek marszałka województwa jest kosztem uzyskania przychodów u (...)
str. 22
4.1.
Regulacje dotyczące opłaty
Opłata SUP (nazwa pochodzi od Dyrektywy UE Single-Use-Plastics, czyli plastiki jednorazowego użytku) to pewnego rodzaju opłata konsumencka, która obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. Zasady (...)
str. 22
4.2.
Kwalifikacja w PIT i CIT
Wprowadzając obowiązek poboru opłaty SUP, ustawodawca nie określił, jak należy rozliczać taką opłatę na gruncie przepisów o podatku dochodowym. Ustawa o CIT oraz ustawa o (...)
str. 22
5.
Zbycie lokalu wycofanego z firmy może skutkować powstaniem przychodu z działalności gospodarczej
Podatnik PIT w 1996 r. kupił lokal użytkowy, który wprowadził do działalności gospodarczej i ujął w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W (...)
str. 23
6.
Koszty używania samochodów osobowych wykorzystywanych do nauki jazdy
Podatnik PIT rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie nauki jazdy. Ze względu na przedmiot działalności jest zwolniony z VAT. W działalności będzie wykorzystywać samochody (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Sprzedaż ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych
Spółka z o.o. zamierza nabyć ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej, której wspólnikami są osoby fizyczne. W związku z tym została zawarta umowa (...)
str. 27
1.1.
Regulacje kodeksowe
Spółka jawna jest spółką osobową, której zasady funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Unormowania tego Kodeksu dopuszczają możliwość przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki (...)
str. 27
1.2.
Powstanie przychodu i obowiązki płatnika
Przychód uzyskany przez osobę fizyczną ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków z tytułu uczestnictwa w spółce jawnej osób fizycznych zalicza się do źródła przychodów z (...)
str. 28
2.
Przekroczenie przez dochód pracownika pierwszego progu podatkowego - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1490600] Pracownik przekroczył pierwszy próg podatkowy, rozlicza się wspólnie z małżonkiem, który ma niski dochód. Do tej pory liczyłam podatek 12%, stosowałam podstawowe koszty uzyskania (...)
str. 29
3.
Termin wystawienia przez pracodawcę informacji PIT-11 pracownikowi zatrudnionemu sezonowo
W ramach działalności gospodarczej prowadzę restaurację w nadmorskiej miejscowości. W związku ze zbliżającym się sezonem letnim zatrudniłem na umowę o pracę dwóch kelnerów. Czy będę (...)
str. 30
4.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
4.1.
Dofinansowanie do wczasów i wycieczek dzieci pracowników
Dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wypoczynku dziecka pracownika, które nie ukończyło 18 lat, w formie: wczasów zorganizowanych przez podmiot prowadzący działalność w (...)
str. 31
4.2.
Obowiązki płatnika w związku ze zwrotem przez podatnika nienależnie pobranego świadczenia
Płatnik, który otrzymał od podatnika zwrot nienależnie pobranych świadczeń, może pomniejszać dochód podatnika osiągnięty w tym roku podatkowym, w którym nastąpi ten zwrot. Tak wynika (...)
str. 32
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Możliwość podwyższenia stawki amortyzacyjnej
W 2023 r. podatnik CIT, którego rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, kupił środek trwały, wprowadził go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i (...)
str. 34
2.
Ulepszenie zamortyzowanego środka trwałego
Ulepszono środek trwały, który wcześniej został w 100% zamortyzowany metodą degresywną. W którym momencie rozpocząć amortyzację od zwiększonej wartości? Od następnego miesiąca po zakończeniu prac (...)
str. 35
3.
Wydatki na ulepszenie nieruchomości mieszkalnej
Podatnik PIT prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zamontował drzwi wewnętrzne w biurze znajdującym się w wydzielonej części budynku mieszkalnego (nie była to wymiana). Wydatek (...)
str. 36
4.
Środki trwałe ujmowane zbiorczo w ewidencji - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Ujęcie środka trwałego w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych warunkuje dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środka trwałego, a nie od wartości (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Ujęcie składki zdrowotnej i jej rocznego rozliczenia w rachunku podatkowym przedsiębiorcy
Prowadzenie działalności gospodarczej stanowi tytuł do podlegania przez przedsiębiorcę (podatnika) ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach (...)
str. 39
1.1.
Obliczenie podatku według skali podatkowej
Opłacanie podatku dochodowego obliczanego według skali podatkowej stanowi podstawową formę opodatkowania działalności gospodarczej. Z jej stosowaniem wiąże się obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w (...)
str. 39
1.2.
Ustalanie podatku liniowego
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może ją opodatkować na zasadach określonych w art. 30c updof, czyli w formie podatku liniowego. Wiąże się to z koniecznością opłacania (...)
str. 40
1.3.
Wyliczenie ryczałtu ewidencjonowanego
Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru stanowiącej odpowiednio 60%, 100%, 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...)
str. 42
2.
Zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków
Na działce nabytej w 2013 r. do majątku wspólnego małżeńskiego podatnik wybudował dwa budynki magazynowe z zapleczem socjalnym. W 2016 r. ujął je w ewidencji (...)
str. 43
3.
Opodatkowanie usług przewozu towarów świadczonych na rzecz jednego kontrahenta
Podatnik w ramach działalności gospodarczej świadczy usługi kierowcy. Wykonuje przewozy samochodami o ładowności powyżej 6 ton wyłącznie dla jednego przedsiębiorstwa. Samochody te stanowią własność tego (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Certyfikat rezydencji podatkowej
Spółka ma obowiązek pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego osobie fizycznej zamieszkałej w Niemczech, z którą zawarła kontrakt menedżerski. W celu zastosowania regulacji umowy (...)
str. 47
2.
Podatek u źródła z tytułu wypłaty odsetek
Zagraniczny wspólnik spółki z o.o. udzielił jej pożyczki. Do tej pory od wypłacanych odsetek spółka płaciła podatek u źródła. Teraz na podstawie porozumienia wspólnik zrezygnuje (...)
str. 49
3.
Zmiana w trakcie roku rezydencji podatkowej a obowiązek wykazania dochodów w zeznaniu
Polski obywatel w 2015 r. przeniósł się wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii. Tam pracował i płacił podatek dochodowy, kupił dom, dzieci chodziły do angielskiej (...)
str. 50
4.
Czy dochód ze zbycia nieruchomości położonej za granicą podlega opodatkowaniu w Polsce?
Osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, mieszkająca na stałe w Polsce kupiła w 2020 r. nieruchomość w Chorwacji. W 2024 r. będzie ona sprzedana. Czy sprzedaż (...)
str. 51
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Przychody z wynajmu pokoi turystom wolne od opodatkowania
Podatniczka jest właścicielką gospodarstwa rolnego położonego na terenach wiejskich. W budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie gospodarstwa zamierza wynajmować 4 pokoje osobom deklarującym przebywanie na (...)
str. 52
2.
Zwolnienie podatkowe dla powracających z zagranicy
Przeniesienie miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonane po 31 grudnia 2021 r., może uprawniać osoby fizyczne do korzystania ze zwolnienia podatkowego określanego jako tzw. (...)
str. 54
2.1.
Warunki nabycia prawa do preferencji
Z preferencji mogą korzystać osoby fizyczne, które przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Musi temu towarzyszyć uzyskanie statusu polskiego rezydenta podatkowego, z czym wiąże (...)
str. 54
2.2.
Rodzaje przychodów wolnych od podatku
Uprawnieni podatnicy stosując zwolnienie podatkowe, muszą brać pod uwagę, że ulga na powrót ma ograniczony zakres przedmiotowy. Dotyczy wyłącznie przychodów osiąganych z tytułów, których zamknięty (...)
str. 55
2.3.
Stosowanie zwolnienia przez podatnika i płatnika
Ulga na powrót może być stosowana w trakcie roku podatkowego, zarówno gdy uprawniony podatnik osiąga przychody z działalności gospodarczej, od których obowiązany jest samodzielnie obliczać (...)
str. 56
2.4.
Kwestie wyjaśniane przez organy podatkowe
Zgodnie z powszechnie obowiązującym stanowiskiem, zwolnienia podatkowe jako odstępstwa od zasady powszechności opodatkowania, mogą być stosowane wyłącznie w razie spełnienia wszystkich warunków określonych ustawowo. Chcąc (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Dochody będące podstawą obliczenia zaliczek
Spółka z o.o. ze 100% kapitałem gminy podpisała z gminą umowę o współpracy, na podstawie której gmina powierzyła spółce prowadzenie Społecznej Agencji Najmu (dalej SAN). (...)
str. 59
1.2.
Uwzględnienie przysługujących odliczeń
Spółka z o.o. wybrała na 2024 r. opłacanie miesięcznych zaliczek na podatek w uproszczonej formie na podstawie zeznania podatkowego za rok 2022. W zeznaniu tym (...)
str. 60
2.
Straty podatkowe można rozliczać na różnych zasadach
Spółka z o.o. uzyskuje przychody z innych źródeł przychodów. W 2022 i 2023 r. poniosła z tego źródła straty podatkowe. Czy jeśli za 2024 r. (...)
str. 60
3.
Umorzenie odsetek od pożyczek udzielonych spółce na estońskim CIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Umorzenie przez wspólników odsetek od pożyczek udzielonych spółce na estońskim CIT nie powoduje powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 61
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej jako koszt uzyskania przychodów
Spółka z o.o. przystąpiła do izby gospodarczej zrzeszającej przedsiębiorców z branży hotelowej. Z tego tytułu opłaca składki członkowskie. Czy składki te mogą być zaliczone do (...)
str. 63
2.
Wykazanie przychodu gdy zapomniano o wystawieniu faktury dla kontrahenta
W kwietniu 2024 r. wykonałem dla kontrahenta usługę. Zapomniałem jednak o wystawieniu faktury dokumentującej to zdarzenie. Wystawiłem ją dopiero w czerwcu 2024 r. Zapłaty za (...)
str. 64
3.
Moment zastosowania przez pracodawcę po raz pierwszy ulgi dla seniorów
Pracownica osiągnęła wiek emerytalny 14 czerwca 2024 r. Złożyła pracodawcy oświadczenie, że od tego dnia spełnia warunki do stosowania zwolnienia od podatku w ramach ulgi (...)
str. 64
4.
Wydatki na zakup towarów handlowych poniesione przed założeniem działalności gospodarczej
Od lipca 2024 r. zamierzam otworzyć kwiaciarnię. W związku z tym już w czerwcu poniosłam wydatki na zakup towarów handlowych, np. doniczek, suszonych kwiatów. Czy (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 8.07.2024 r. (poniedziałek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za czerwiec 2024 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.