Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI DODATKU DO NUMERU 6 (606) z dnia 20.03.2024
Firmowe przychody i koszty - wybrane zagadnienia z zakresu PIT i CIT
Dodatek nr 6
do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 6
z dnia 20.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
PRZYCHODY PODATKOWE
1.
Świadczenia otrzymane przez osoby pracujące na podstawie umów typu B2B
Firma zamierza przekazywać karty multisport osobom, z którymi zawarła umowy typu B2B. Nastąpi to na takich samych zasadach, jak dla jej pracowników, tj. połowę wydatków (...)
str. 3
2.
Sprzedaż towarów handlowych poniżej ceny zakupu
Spółka z o.o. ma zawarte umowy na stałą dostawę towarów dla odbiorców. W związku z inflacją zdarza się, że kupuje niektóre towary po cenie wyższej (...)
str. 4
3.
Zbycie środka trwałego w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej
Podczas zawieszenia działalności gospodarczej sprzedałem samochód ciężarowy będący środkiem trwałym. Czy osiągnięty z tego tytułu przychód powinienem wykazać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? Nie (...)
str. 5
4.
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce
Spółka komandytowa, której udziałowcami są dwie osoby fizyczne, zysk pozostawiony dotychczas na kapitale zapasowym przekazała na kapitał zakładowy. Zysk został wypracowany w okresie, w którym (...)
str. 6
5.
Podatkowe konsekwencje przedawnienia zobowiązania
Nie uregulowałem części swoich zobowiązań cywilnoprawnych. Z końcem 2023 r. uległy one przedawnieniu. Czy z tego tytułu należało ustalić przychód? Przedawnione zobowiązanie stanowi przychód podatkowy. (...)
str. 6
6.
Sprzedaż składnika majątku wycofanego z działalności
W 2023 r. wycofałem z prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej do majątku prywatnego garaż. Sprzedałem go w marcu 2024 r. Czy sprzedaż muszę rozliczyć w (...)
str. 7
7.
Skorzystanie z ulgi na zakup kasy rejestrującej
Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zainstalowałem kasę rejestrującą i skorzystałem z ulgi na zakup kasy. Czy ulgę tę powinienem wykazać w (...)
str. 7
8.
Data powstania przychodu w razie otrzymania zaliczki na poczet przyszłej usługi
Jestem przedsiębiorcą. W marcu 2024 r. otrzymałem zaliczkę na poczet usługi, która zostanie wykonana w kwietniu 2024 r. Czy zaliczkę powinienem wykazać jako przychód w (...)
str. 8
9.
Zbycie lokalu mieszkalnego wynajmowanego w ramach działalności gospodarczej
W 2015 r. małżonkowie nabyli do majątku wspólnego lokal mieszkalny. Małżonek, który prowadził działalność gospodarczą, wprowadził ten lokal na stan firmy. Ujął go w ewidencji (...)
str. 9
10.
Otrzymanie przez wspólnika składnika majątku w związku z likwidacją spółki
Osoba fizyczna jest wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych, która z końcem roku zostanie zlikwidowana. W ramach rozliczeń wspólnik otrzyma składnik majątku (samochód ciężarowy). Czy otrzymanie (...)
str. 10
11.
Wykorzystywanie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej użyczonego samochodu
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, na potrzeby której na podstawie umowy użyczenia wykorzystuję samochód osobowy mojej partnerki. Czy w tej sytuacji powinienem wykazać przychód z działalności (...)
str. 11
12.
Przychód wspólnika gdy pobrane zaliczki przekroczyły udział w zysku spółki jawnej
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych pobierała w 2023 r. zaliczki na poczet zysku. Nie została jeszcze podjęta uchwała w sprawie podziału zysku, (...)
str. 11
13.
Moment powstania przychodu w przypadku świadczenia usług rozliczanych w okresach miesięcznych
Podatnik w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym świadczy usługi transportowe. Na podstawie umowy usługi są rozliczane za okresy miesięczne. Fakturę za dany miesiąc wystawia (...)
str. 12
14.
Ustalanie przychodu na dzień pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług
Prowadzę działalność gospodarczą. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chciałbym ustalać przychód na dzień pobrania wpłat na poczet dostawy towarów realizowanych w (...)
str. 13
15.
Otrzymanie przez przedsiębiorcę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy
Przedsiębiorca otrzymał jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Świadczenie wypłacił ZUS. Czy odszkodowanie należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej? Uzyskane przez przedsiębiorcę jednorazowe (...)
str. 14
16.
Niespłacone zobowiązania pozostałe na dzień likwidacji spółki
Z końcem miesiąca spółka z o.o. zakończy działalność i zostanie wykreślona z KRS. Posiada nieprzedawnione zobowiązanie z tytułu pożyczki, które nie zostanie jej umorzone. Czy (...)
str. 16
17.
Korekta przychodu na przełomie dwóch lat podatkowych
Prowadzę działalność handlową. W grudniu 2023 r. sprzedałem i wydałem kontrahentowi towar, doręczając jednocześnie fakturę. Przed końcem miesiąca (29 grudnia 2023 r.) kontrahent zwrócił towar. (...)
str. 16
18.
Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie roku podatkowego
Świadczę usługi na rzecz kontrahenta na podstawie umowy zawartej na okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. Przewiduje ona rozliczanie wykonanych (...)
str. 17
19.
Rezygnacja z ustalania przychodu w dacie otrzymania zaliczki na poczet dostaw towaru
W 2023 r. wspólnicy spółki cywilnej zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw towarów rozliczali podatkowo w miesiącu otrzymania tych zaliczek. W 2024 r. zrezygnowali z (...)
str. 18
II.
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
1.
Zapłata przez przedsiębiorcę kary za odstąpienie od umowy
Podatnik zawarł umowę na dostawę wyrobów własnej produkcji. Ustalona cena stała się nieopłacalna, a realizacja umowy przyniesie większe straty niż wynosi kara za odstąpienie. Czy (...)
str. 19
2.
Wynagrodzenie wypłacane wspólnikom za prowadzenie spraw spółki
Zgodnie z umową spółki komandytowej każdy wspólnik jest uprawniony i obowiązany do prowadzenia spraw spółki, a za prowadzenie spraw spółki pobiera wynagrodzenie miesięczne w kwocie, (...)
str. 20
3.
Zaległe składki ZUS pracowników sfinansowane przez pracodawcę
W następstwie kontroli ZUS i korekty deklaracji składkowych podatnik musiał dopłacić kwotę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne osób, które zatrudniał w poprzednich latach. Czy zapłaconą (...)
str. 21
4.
Koszty opłaty rejestracyjnej w przypadku samochodu osobowego używanego do celów mieszanych
Kupiłem nowy samochód osobowy, który zamierzam zaliczyć do środków trwałych. Jak rozliczyć opłatę rejestracyjną, jeżeli samochód będzie używany do celów mieszanych? W opisanym przypadku pełną (...)
str. 22
5.
Rozliczenie kosztów z faktury wystawionej przez firmę prowadzoną przez małżonka
Małżonkowie prowadzą odrębne działalności gospodarcze opodatkowane według skali podatkowej. Czy wartość usługi świadczonej przez męża na rzecz działalności żony może zostać zaliczona do kosztów uzyskania (...)
str. 22
6.
Faktura kosztowa otrzymana z opóźnieniem
Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą uproszczoną. W marcu 2024 r. otrzymałem fakturę za usługę transportową wystawioną w styczniu 2024 r. Czy powinienem dokonać (...)
str. 23
7.
Otrzymanie faktury w miesiącu poprzedzającym dostawę towarów handlowych do firmy
W marcu 2024 r. otrzymałem fakturę (wystawioną w tym samym miesiącu) dokumentującą zakup towarów handlowych, które do mojej firmy zostaną dostarczone w kwietniu 2024 r. (...)
str. 24
8.
Nieodliczony VAT z tytułu nabycia usługi noclegowej
Spółka z o.o. kupiła usługę noclegową od kontrahenta zagranicznego. Obejmowała ona nocleg na terenie Polski. Spółka rozlicza import usług. Czy VAT naliczony z tytułu importu (...)
str. 24
9.
Korekta kosztów uzyskania przychodów w przypadku błędnie dokonanych odpisów amortyzacyjnych
Maszyna nabyta w 2023 r. na potrzeby działalności została zakwalifikowana do niewłaściwej grupy KŚT. To spowodowało, że odpisy amortyzacyjne były dokonywane według błędnie określonej stawki (...)
str. 26
10.
Umorzenie zobowiązań kontrahentowi
Spółka z o.o. ze względu na złą kondycję finansową klienta zdecydowała, że po spłaceniu przez niego 80% zobowiązań umorzy mu pozostałą ich kwotę. Podstawą umorzenia (...)
str. 26
11.
Rozliczenie podatku od wartości dodanej
Czy w związku z wypożyczeniem za granicą samochodu osobowego od brytyjskiej firmy polski podatnik z faktury dokumentującej tę usługę powinien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (...)
str. 27
12.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym prowadzona jest działalność
Podatnik PIT nabył lokal mieszkalny za środki finansowe pochodzące z kredytu hipotecznego. Część pomieszczeń wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy odsetki od wymienionego kredytu, (...)
str. 28
13.
Wydatki na zakup telewizora
Podatnik PIT prowadzi działalność usługową w zakresie tworzenia programów komputerowych. Wymaga to częstych spotkań z klientami, które odbywają się on-line. Zamierza kupić telewizor, który będzie (...)
str. 29
14.
Utrata zaliczki wpłaconej na poczet przyszłego zamówienia
Spółka z o.o. zamówiła dużą partię towaru z Chin. Kontrahent przed wysłaniem towaru zażądał wpłaty zaliczki w wysokości 20% jego wartości. Okazał się jednak nieuczciwy (...)
str. 29
15.
Koszty zakupu soczewek kontaktowych dla przedsiębiorcy
Przedsiębiorca wykonuje zawód księgowego w ramach własnej działalności gospodarczej. W związku z wielogodzinną pracą przy komputerze planuje zakup soczewek kontaktowych z filtrem niebieskim. Czy wydatek (...)
str. 30
16.
Wydatki pracownicze poniesione przed zawarciem z pracownikiem umowy o pracę
Ubranie robocze dla pracownika kupiliśmy w lutym 2024 r., ale pracownik został zatrudniony od 1 marca 2024 r. W którym miesiącu powinnyśmy zaliczyć do kosztów (...)
str. 31
17.
Wniesienie do majątku firmowego samochodu nabytego za gotówkę
Od 2022 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeszcze przed (...)
str. 32
18.
Transakcje handlowe między wspólnikiem i jego spółką
Spółka cywilna nabyła towary handlowe od wspólnika, który likwidował jednoosobową działalność gospodarczą. Czy przy rozliczaniu dochodu z udziału w zyskach spółki, wspólnik ten może uwzględnić (...)
str. 33
19.
Koszty rehabilitacji pracownika, który uległ wypadkowi podczas wykonywania pracy
Pracownik budowlany uległ wypadkowi podczas wykonywania pracy. Pracodawca (spółka z o.o.) nie ponosi winy w zaistnieniu wypadku. Zobowiązał się jednak pokryć pracownikowi wszelkie koszty rehabilitacji. (...)
str. 34
20.
Wydatki na wyjazd integracyjny pracowników
Aby wzmocnić współpracę między członkami załogi i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, podatnik sfinansował pracownikom wyjazd integracyjny w góry. Czy wydatki z tego tytułu, poniesione (...)
str. 35
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.