Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (609) z dnia 01.05.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 9 (609) z dnia 01.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Moment korekty
Jeśli korekta przychodu/kosztu uzyskania przychodów jest wynikiem innej przyczyny niż błąd rachunkowy czy inna oczywista omyłka, wówczas skutki takiej korekty uwzględnia się w rachunku podatkowym (...)
str. 4
1.2.
Ustalanie przyczyny korekty
O tym czy korekta przychodu/kosztu uzyskania przychodów powinna być dokonana na bieżąco, czy też wstecz, decyduje rzeczywisty powód, dla którego jest dokonywana. Kluczowe znaczenie ma (...)
str. 5
1.3.
Korekta kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych
Ogólne zasady Zasady korekty kosztów, które są określone w art. 22 ust. 7c updof i art. 15 ust. 4i updop, dotyczą też korekty kosztów z (...)
str. 7
1.4.
Okres dokonywania korekty a przedawnienie
Stosownie do ogólnej zasady zawartej w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, (...)
str. 9
1.5.
Likwidacja działalności lub zmiana formy opodatkowania
W art. 14 ust. 1p i art. 22 ust. 7f updof przewidziane są szczególne zasady dotyczące korekty przychodu/kosztu uzyskania przychodów, która nie jest spowodowana błędem (...)
str. 9
1.6.
Korekta cen transferowych
Ustawy o podatku dochodowym zawierają regulacje definiujące szczegółowe warunki korekty cen transferowych. Na podstawie art. 23q updof i art. 11e updop, podatnicy mają prawo dokonać (...)
str. 10
1.7.
Przejście na estoński CIT
Wybór przez podatników CIT ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT) powoduje odejście od klasycznego modelu ustalania dochodu do opodatkowania. Podatnicy opodatkowani tym podatkiem ustalają (...)
str. 10
2.
Świadczenie w postaci laptopów lub bonów na ich zakup ma być wolne od podatku dochodowego
Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl) opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (...)
str. 11
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Faktura w walucie obcej uregulowana w złotych - skutki w CIT
Strony kontraktu postanowiły, że należność wynikająca z faktury wystawionej w EUR zostanie uregulowana w PLN. Kontrahent zobowiązany do uregulowania kwoty wynikającej z otrzymanej faktury powinien (...)
str. 12
2.
Jaką wartość z polisy AC przyjąć do ustalenia wysokości składki kwalifikowanej do kosztów uzyskania przychodów?
Spółka z o.o. ubezpieczyła firmowy samochód osobowy. Na polisie ubezpieczeniowej na potrzeby składki AC podane są dwie różne wartości. Widnieje na niej suma ubezpieczenia i (...)
str. 13
3.
Postępowanie układowe nie daje podstaw do uznania wierzytelności za nieściągalną
Firma sprzedała towar kontrahentowi, który pomimo wezwań do zapłaty nie uregulował należności. Uzyskała sądowy nakaz zapłaty i skierowała sprawę do egzekucji komorniczej. W oparciu o (...)
str. 14
3.1.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Przyspieszone postępowanie układowe jest jedną z form postępowań restrukturyzacyjnych wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z (...)
str. 14
3.2.
Odpis aktualizujący wartość należności
W przypadku wierzytelności, których nieściągalność jest zagrożona, firma może utworzyć odpis aktualizujący i zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów. Wprawdzie stosownie do art. 16 ust. (...)
str. 15
3.3.
Uznanie wierzytelności za nieściągalną
Kosztem uzyskania przychodów mogą być również same wierzytelności, jeśli zostaną uznane za nieściągalne w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Chociaż podobnie jak w przypadku odpisów (...)
str. 15
3.4.
Kwalifikacja wątpliwych wierzytelności do kosztów podatkowych
W analizowanej sytuacji firma nie otrzymała należności za sprzedany towar. W celu odzyskania należnej kwoty skierowała sprawę do sądu, a następnie do egzekucji komorniczej. Czynności (...)
str. 16
4.
Hostel dla pracowników
Spółka z o.o. ze względu na problemy z pozyskaniem odpowiedniej liczby pracowników wśród osób zamieszkałych w pobliżu miejsca, gdzie znajduje się jej zakład produkcyjny, podjęła (...)
str. 16
5.
Pokrycie kosztów dojazdu w zagranicznej podróży służbowej
Pracownicy podczas zagranicznych podróży służbowych często korzystają za granicą z przejazdów taksówkami na odcinkach lotnisko-hotel, hotel-lotnisko. W przypadku gdy koszty takich przejazdów przewyższają przysługujący ryczałt (...)
str. 17
5.1.
Koszt pracodawcy
Wydatki ponoszone z tytułu prowadzonej działalności, po wyłączeniu zastrzeżonych w art. 16 ust. 1 updop i art. 23 updof, są kosztami uzyskania przychodów, o ile (...)
str. 17
5.2.
Przychód pracownika
Należności wypłacane pracownikowi z tytułu odbywanych podróży służbowych stanowią przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 updof. Przychód ten podlega zwolnieniu od (...)
str. 19
6.
Przerzucanie kosztów na inny podmiot
Spółka z o.o. ponosi wydatki, w tym także niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, np. koszty reprezentacji, które następnie "przerzuca" na spółkę matkę (nierezydenta), na podstawie umowy (...)
str. 19
7.
Korekta faktury - problemy z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
7.1.
Błędna ilość towaru na fakturze
[1487039] W marcu została wystawiona faktura sprzedaży, na której zafakturowano zbyt dużą ilość towaru (wysłano prawidłowo). W kwietniu wystawiono fakturę korygującą. Czy dobrze myślę, że (...)
str. 21
7.2.
Podwyżka czynszu
[1487390] Spółka z o.o. w kwietniu dostała korektę zwiększającą wartość najmu dotyczącą stycznia 2024 r. Czy powinna ją uwzględnić w CIT w kosztach stycznia 2024 (...)
str. 22
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Stosowanie przez płatnika kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek w pytaniach i odpowiedziach
W myśl art. 31b updof, zakład pracy będący płatnikiem pomniejsza zaliczki na podatek o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik (...)
str. 23
2.
Czy zakład pracy może uwzględnić nierezydentowi ulgę dla pracującego seniora?
Firma zatrudnia na podstawie umowy o pracę obcokrajowca, który nie jest polskim rezydentem podatkowym. Pracownik ten ma 80 lat i nie pobiera w Polsce emerytury (...)
str. 26
3.
Przychód członka wspólnoty mieszkaniowej z tytułu pożytku z nieruchomości wspólnej
Wspólnota mieszkaniowa zawiera umowy najmu, których przedmiotem są: część ściany szczytowej budynku wspólnoty, części jego dachu, a także gruntu, na którym posadowiony jest ten budynek. (...)
str. 27
4.
Zwrot kosztów używania samochodu do celów służbowych - interpretacja organu podatkowego
Jeżeli zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych dotyczy wydatków poniesionych przez niego w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, tj. na potrzeby i (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Przekazanie prywatnego składnika majątku na cele firmowe
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozlicza na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chciałby wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 31
2.
Określenie właściwej stawki amortyzacyjnej
Czy właściwą stawką amortyzacyjną dla kserokopiarki (rodzaj 803 KŚT) jest 20%, czy 14%, czy może 30% - jak dla zestawu komputerowego? Roczna stawka amortyzacyjna dla (...)
str. 32
3.
Ujawnienie środka trwałego
Podatnik 30 kwietnia 2024 r. przeprowadził inwentaryzację posiadanych w firmie maszyn produkcyjnych. W jej wyniku okazało się, że w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 33
4.
Wydatki na dzierżawę gruntu a koszt wytworzenia
Spółka ma zawartą umowę dzierżawy gruntu i co miesiąc płaci czynsz dzierżawny. Wydatki te są niezbędne w związku z planowaną budową farmy wiatrowej i dalszą (...)
str. 34
4.1.
Wartość początkowa wytworzonego składnika majątku
Obok "typowych" środków trwałych zdefiniowanych w art. 16a ust. 1 updop, amortyzacji podlegają, niezależnie od przewidywanego okresu używania, m.in. budynki i budowle wybudowane na cudzym (...)
str. 34
4.2.
Kwalifikacja czynszu dzierżawnego wciąż problematyczna
Organy podatkowe nie wypracowały jednolitego stanowiska w kwestii, czy czynsz za dzierżawę gruntu, na którym prowadzona jest inwestycja, powinien zwiększać wartość początkową wytworzonych środków trwałych, (...)
str. 34
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Rozszerzenie zakresu usług świadczonych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej
Prowadzę działalność w zakresie usług budowlanych opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam rozszerzyć zakres usług o wynajem sprzętu budowlanego z operatorem i bez operatora. Według (...)
str. 36
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie zaliczek PIT
Zamierzam zatrudnić pracownika. Jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy będę miał prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia. Ile obecnie ono wynosi? Czy wynagrodzenie to należy wpisać do (...)
str. 38
2.2.
Zapłata za towar na podstawie faktury pro forma
Zapłaciłem za nabyte towary w oparciu o fakturę pro forma. Towary zostały do mnie dostarczone, ale nie otrzymałem faktury. Czy zatem koszt zakupu można wpisać (...)
str. 39
2.3.
Polikwidacyjna wyprzedaż firmowego majątku
Po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej podatnikowi pozostały składniki majątku, na które poszukuje kupca. Czy w sytuacji gdy w związku ze zbyciem tych (...)
str. 39
2.4.
Dodatkowa gwarancja na smartfon
Nabywając smartfon o wartości poniżej 10.000 zł, który będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej, wykupiłem dodatkową gwarancję. Zakup towaru i usługi potwierdza jedna faktura. Czy do (...)
str. 40
2.5.
Utrzymanie terenów zielonych wokół siedziby firmy znajdującej się w domu
Czy mogę wpisać do podatkowej księgi jako koszt podatkowy wydatek za prace związane z uporządkowaniem terenu (przycięcie krzewów, nowe nasadzenia, wertykulację trawnika) przy swoim domu, (...)
str. 41
2.6.
Faktura do paragonu fiskalnego
Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych. Obrót ewidencjonuje w kasie rejestrującej. Przychody wpisuje do podatkowej księgi na podstawie miesięcznych raportów fiskalnych. Jak ma postępować, (...)
str. 41
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Odliczenie podatku pobranego od dywidendy otrzymanej z zagranicy
Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym założyła spółkę w Niemczech. W tym roku spółka wypłaci jej (czyli swojemu wspólnikowi) dywidendę. Dywidenda będzie opodatkowana w Niemczech. (...)
str. 42
1.1.
Opodatkowanie dywidendy w państwie źródła
Dla Prenumeratorów GOFIN f Teksty umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Opodatkowanie dywidendy w państwie źródła, tj. w Niemczech, jest realizowane (...)
str. 42
1.2.
Odliczenie zagranicznego podatku
Na podstawie art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) (...)
str. 43
1.3.
Ustalenie kwoty do odliczenia od podatku
Przeliczanie na złote przychodu i podatku Dla Prenumeratorów GOFIN U Kursy średnie walut obcych ogłaszane przez NBP dostępne w serwisie www.wskazniki.gofin.pl » Dywidendy z zagranicy (...)
str. 43
2.1.
Regulacje prawne
Istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji (...)
str. 45
2.2.
Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Postanowienia dotyczące wymiany informacji przyjęte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zazwyczaj odzwierciedlają regulacje z Modelowej konwencji OECD. Przepis poświęcony wymianie informacji określa zakres informacji, (...)
str. 45
2.3.
Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych
Ministerstwo Finansów na stronie https://www.podatki.gov.pl/podatkowa-wspolpraca-miedzynarodowa/ publikuje listę umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych, która zawiera 15 pozycji. Państwa, które są tam wymienione to: Andora, (...)
str. 47
2.4.
Wymiana informacji a preferencje podatkowe
Istnienie podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji (...)
str. 47
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej przy ograniczonym zakresie władzy rodzicielskiej
Małżeństwo podatnika ustało w związku z orzeczeniem rozwodu. Władzę rodzicielską nad dwójką małoletnich dzieci sąd powierzył matce, wskazując, że miejsce zamieszkania dzieci znajduje się przy (...)
str. 50
2.1.
Realizacja preferencji poprzez odliczenie od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym
Posiadam dom jednorodzinny i zamierzam dokonać jego termomodernizacji. Czy będę mógł skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli osiągam dochody z działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym? Osoby (...)
str. 51
2.2.
Zwrot części wydatków na fotowoltaikę odliczonych przez małżonków w różnych częściach
Małżonkowie są współwłaścicielami budynku jednorodzinnego na zasadach współwłasności łącznej. W 2023 r. z majątku wspólnego sfinansowali montaż paneli fotowoltaicznych w tym budynku. Kwotą wydatków podzielili (...)
str. 52
3.
Wsparcie finansowe otrzymane od fundacji będącej OPP - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Środki pochodzące z wpłat 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zgromadzone na subkoncie prowadzonym dla podopiecznego, stanowią u niego przychód z innych źródeł. Przychód (...)
str. 53
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Wpływ korekty zeznania na wysokość zaliczek opłacanych w uproszczonej formie
Spółka z o.o. opłaca w 2024 r. zaliczki na podatek dochodowy ustalone według uproszczonych zasad. Wysokość tych zaliczek obliczyła w oparciu o podatek należny wynikający (...)
str. 55
2.
Podatek od przychodów z budynków może dotyczyć wydzierżawiającego a nie dzierżawcy
Spółka z o.o. (miejski ośrodek sportu i rekreacji) dzierżawi od gminy halę sportową oraz budynek na stadionie miejskim. Czy przy obliczaniu podatku od przychodów z (...)
str. 57
3.
Przychód z najmu składników majątku przez małżonków
Podatnik osiąga przychody w ramach prywatnego najmu nieruchomości będącej składnikiem jego majątku osobistego. W czerwcu 2023 r. w najem oddał również nieruchomość stanowiącą własność jego (...)
str. 58
4.
Ustalenie progu wartości transakcji kontrolowanej pomiędzy podmiotami uznawanymi za powiązane
Spółka komandytowa świadczy usługi dla dwóch powiązanych z nią spółek z o.o. Czy obliczając próg wartości transakcji kontrolowanej, powinna sumować wartość transakcji dokonanych z obydwoma (...)
str. 60
4.1.
Powstanie obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy - w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone (...)
str. 60
4.2.
Wyłączenie spod obowiązku dokumentacyjnego
Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma jednak zastosowania do transakcji kontrolowanych wymienionych w art. 11n updop. I tak, na podstawie art. 11 pkt (...)
str. 61
5.
Najem nieruchomości od wspólnika a dochód z ukrytych zysków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Kwota czynszu z tytułu najmu nieruchomości wypłacana przez spółkę wynajmującemu (wspólnikowi spółki) nie stanowi w spółce dochodów z ukrytych zysków opodatkowanych estońskim CIT. Tak wynika (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Rozliczenie ulgi na złe długi w zeznaniu podatkowym
Spółka z o.o. 10 sierpnia 2023 r. wystawiła i doręczyła klientowi fakturę za świadczone usługi z terminem zapłaty 24 sierpnia 2023 r. Do dnia złożenia (...)
str. 64
2.
Składka członkowska na rzecz cechu rzemiosł różnych limitowanym kosztem uzyskania przychodów
Spółka z o.o. przystąpiła do cechu rzemiosł różnych. Co miesiąc opłaca składki członkowskie. Czy ma prawo zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów? Składki opłacane na (...)
str. 64
3.
Kiedy wartość niewykorzystanych kart przedpłaconych staje się przychodem podatkowym?
Spółka z o.o. jest właścicielem sieci sklepów handlowych. W celu zwiększenia obrotów uruchomiła w swoich sklepach sprzedaż kart przedpłaconych. Odbiorca karty zasila ją środkami pieniężnymi, (...)
str. 65
4.
Rezygnacja z kwoty zmniejszającej podatek
W firmie wynagrodzenia za dany miesiąc są wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. Czy jeśli pracownik złoży oświadczenie (PIT-2) np. 6 maja 2024 r., w którym (...)
str. 66
5.
Dywidenda dla gminy nie podlega opodatkowaniu
Uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. postanowiono, że zysk wypracowany w ubiegłym roku zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy wspólnikom. Jednym z nich jest jednostka samorządu (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.