Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2024 r., godz. 7:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 2 (602) z dnia 20.01.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 2 (602) z dnia 20.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. - część II
W Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 1 z 2024 r. pisaliśmy o podmiotach, których może dotyczyć minimalny podatek dochodowy. Obecnie prezentujemy zasady ustalania podstawy opodatkowania tym (...)
str. 4
1.1.
Podstawa opodatkowania
Podatnik ma możliwość wyboru sposobu ustalenia podstawy opodatkowania. W tym zakresie ma dwie możliwości: zasady ogólne określone w art. 24ca ust. 3 updop, uproszczony sposób (...)
str. 4
1.2.
Pomniejszenie podstawy opodatkowania
Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem podlega pomniejszeniu o wartości wymienione w art. 24ca ust. 10 updop, którymi są: 1) odliczenia zmniejszające w roku podatkowym podstawę opodatkowania, (...)
str. 7
1.3.
Rozliczenie podatku
Minimalny podatek dochodowy wynosi 10% podstawy opodatkowania. Obliczenia tego podatku dokonuje się w części D druku CIT/M ( 2) . Jeżeli u podatnika wystąpi równolegle (...)
str. 9
2.
Do 31 stycznia 2024 r. należy złożyć zawiadomienie ZAW-RD i oświadczenie OSW-RD
ZAW-RD Spółki (podatnicy CIT) decydujące się na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzn. według modelu estońskiego) powinny o tym wyborze zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego, (...)
str. 10
3.
Faktura ustrukturyzowana a moment powstania przychodu - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
W podatku dochodowym od osób fizycznych moment powstania przychodu określa m.in. data wystawienia faktury ( art. 14 ust. 1c updof). Data wystawienia faktury wyznacza również (...)
str. 10
4.
Umowa o pomocy przy zbiorach - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z 7 grudnia 2023 r. pt. "Umowa o pomocy przy zbiorach a obowiązki rolnika i pomocnika rolnika w podatku dochodowym (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Wyłączenie mechanizmu pay & refund także w 2024 r.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2789 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia obowiązku (...)
str. 12
2.
Odliczenie składki zdrowotnej w 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1456 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty składki na (...)
str. 12
3.
Przedsiębiorstwa górnicze objęte systemem wsparcia zostały zwolnione z wpłacania zaliczek CIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2776 opublikowano ustawę z dnia 20 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, (...)
str. 13
4.
Zaniechanie poboru PIT i CIT od przychodu z tytułu umorzenia subwencji z PFR przedłużone na 2024 r.
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2795 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru (...)
str. 13
5.
Przesyłanie oświadczeń przez emitentów i płatników
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2797 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przesyłania oświadczenia emitenta i (...)
str. 13
6.
Drobne zmiany w PIT i CIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2760 opublikowano ustawę z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii (...)
str. 14
7.
Rodzaj bazowej stopy procentowej i marża dla potrzeb cen transferowych na 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1478 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy (...)
str. 14
8.
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o CIT
W Dz. U. z 2023 r. pod poz. 2805 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Stopień powiązania kosztów magazynowania towarów z przychodem z ich sprzedaży
Spółka z o.o. jest dealerem samochodów. Dostawca dostarcza samochody na plac, który wynajmuje od firmy logistycznej. W cenie samochodu uwzględnia m.in. koszty magazynowania, tj. koszty (...)
str. 15
2.
Wydatki na studia pracownika będącego jednocześnie wspólnikiem spółki
Jeden ze wspólników spółki z o.o. został w niej zatrudniony na umowę o pracę jako specjalista ds. informatyki. Jest odpowiedzialny za funkcjonowanie w firmie systemu (...)
str. 17
3.
Opłata za niedostarczenie firmie leasingowej polisy OC/AC
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu dotyczącą samochodu. Polisy OC/AC zawiera we własnym zakresie w firmie zewnętrznej. Na 14 dni przed upływem końca polisy jest (...)
str. 19
4.
Wydatki na samochód osobowy jako koszt podatkowy
Czy koszty związane z używaniem przez pracownika prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych firma (podatnik PIT) ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych w 100%, czy (...)
str. 20
5.
Kwalifikacja odszkodowania uzyskanego przez przedsiębiorcę
Przedsiębiorca otrzymał jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy. Świadczenie wypłacił ZUS. Czy odszkodowanie należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej? Uzyskane przez przedsiębiorcę jednorazowe (...)
str. 22
6.
Podatnik może zdecydować, w jaki sposób rozliczy firmowe przychody i koszty z tytułu uzyskanych dofinansowań
Podatnicy PIT otrzymujący dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Deklaracje i informacje składane przez płatnika do końca stycznia 2024 r.
Do 31 stycznia 2024 r. (środa) należy przesłać drogą elektroniczną urzędowi skarbowemu sporządzone za 2023 r.: PIT-11, PIT-R, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40A/11A, CIT-6R i CIT-10Z. (...)
str. 25
2.
Sfinansowanie członkowi rady nadzorczej udziału w konferencji branżowej
Spółka z o.o. zamierza sfinansować członkowi rady nadzorczej udział w konferencji branżowej związanej z działalnością prowadzoną przez spółkę. Pokryje koszty uczestnictwa, zakwaterowania i transportu do (...)
str. 27
2.1.
Powstanie przychodu w rozumieniu ustawy o PIT
Zgodnie z systematyką przyjętą przez ustawodawcę, przychody otrzymywane z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki z o.o. zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej (...)
str. 27
2.2.
Składki ZUS
Członek rady nadzorczej, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Z kolei ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega członek rady nadzorczej (...)
str. 29
3.
Obliczenie zaliczki na podatek pracownika po przekroczeniu limitu ulgi dla rodzin 4+
Zatrudniamy pracownika, który jest uczestnikiem PPK oraz korzysta z ulgi dla rodzin 4+. W listopadzie 2023 r. jego przychody przekroczyły limit zwolnienia (tj. kwotę 85.528 (...)
str. 29
3.1.
Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę
Stosownie do unormowań ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.), w przypadku (...)
str. 30
3.2.
Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy
Pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego pracodawcy przychody (...)
str. 30
4.
Nieodpłatne zakwaterowanie jest przychodem u oddelegowanych pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wartość nieodpłatnego zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą, stanowi u nich przychód ze stosunku pracy. Przychód ten może korzystać ze zwolnienia (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Mieszkanie wykorzystywane na biuro a amortyzacja
Jesteśmy spółką z o.o. W 2022 r. kupiliśmy lokal mieszkalny, który przearanżowaliśmy na pomieszczenia biurowe. W księgach wieczystych widnieje on jako lokal mieszkalny. W związku (...)
str. 34
2.
Wynagrodzenia i obciążające je pochodne w wartości początkowej wytwarzanego środka trwałego
Podatnik CIT wytworzył we własnym zakresie budynek gospodarczy, który został przyjęty do używania jako środek trwały. Czy koszty wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS, pracowników zatrudnionych (...)
str. 35
3.
Czy przerwa w najmie daje prawo do amortyzacji nieruchomości?
Przedsiębiorca (podatnik PIT) w ramach działalności gospodarczej posiada lokal użytkowy, który jest jego środkiem trwałym przeznaczonym na wynajem. Pomimo zamieszczenia stosownej informacji w biurze ogłoszeń, (...)
str. 36
4.
Prace remontowe przeprowadzone wkrótce po wprowadzeniu budynku do ewidencji - interpretacja organu podatkowego
Wydatki na prace remontowe, które miały za zadanie wyeliminowanie usterek ujawnionych podczas używania budynku, już po wprowadzeniu go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 37
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Opodatkowanie dochodów/przychodów z działalności gospodarczej osób fizycznych
Osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej na 2024 r. mogą wybrać opodatkowanie: według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, czyli na zasadach określonych w ustawie (...)
str. 39
1.1.
Wybór/zmiana sposobu opodatkowania
Podstawową formą opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej jest skala podatkowa. Ma ona zastosowanie z mocy prawa, w związku z czym nie jest konieczne informowanie naczelnika (...)
str. 39
1.2.
Ograniczenia w ryczałcie ewidencjonowanym i podatku liniowym
Przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych trzeba pamiętać, że stosowanie tej formy opodatkowania nie jest możliwe w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. (...)
str. 40
2.
Ewidencje podatkowe dla celów rozliczenia PIT w 2024 r.
Na podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy, przepisy ustawy o PIT nakładają obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej. Może ona (...)
str. 41
2.1.
Zakres podmiotowy obowiązku i cel prowadzenia ewidencji
W art. 24a ust. 1 updof wskazano katalog podmiotów, których dotyczy obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej. Generalnie podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe muszą (...)
str. 41
2.2.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (zwana dalej podatkową księgą lub księgą) stanowi uproszczoną formę ewidencji podatkowej. Sposób jej prowadzenia, szczegółowe warunki, jakim powinna ona odpowiadać, (...)
str. 42
2.3.
Księgi rachunkowe
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które kontynuują wykonywanie działalności, w kolejnym roku podatkowym nie zawsze mają możliwość (...)
str. 43
2.4.
Działalność kontynuowana po śmierci podatnika/wspólnika spółki
W przypadku śmierci podatnika będącego jednoosobowym przedsiębiorcą lub wspólnika spółki cywilnej osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ewidencji podatkowej ciąży odpowiednio na przedsiębiorstwie w spadku bądź spółce (...)
str. 44
3.
Wniesienie do majątku firmowego samochodu nabytego za gotówkę
Od 2021 r. prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeszcze przed (...)
str. 45
4.
Ustalanie przychodu na dzień pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług
Prowadzę działalność gospodarczą. Dochód ustalam na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chciałbym ustalać przychód na dzień pobrania wpłat na poczet dostawy towarów realizowanych w (...)
str. 46
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Przychód osiągany za granicą a zaliczki na podatek
Spółka z o.o. otrzymała wynagrodzenie od kontrahenta mającego siedzibę w USA, który potrącił zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła). Do otrzymanych dochodów będzie miała (...)
str. 48
2.
Usługa serwisowa maszyny bez podatku u źródła
Od kontrahenta z Czech nabyłem usługę serwisową maszyny budowlanej. Serwis był wykonany w Polsce. Czy w tej sytuacji wystąpi podatek u źródła? Przychód nierezydenta z (...)
str. 49
3.1.
Metoda unikania podwójnego opodatkowania
W zawartych przez Polskę umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania występują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, tj. metoda: wyłączenia z progresją, proporcjonalnego odliczenia. W przypadku gdy (...)
str. 51
3.2.
Zmiany w opodatkowaniu dochodów z pracy za granicą w 2024 r.
Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 ze (...)
str. 52
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Powrót niższych limitów zwolnień podatkowych
Odwołanie stanu epidemii na terytorium Polski, które nastąpiło 16 maja 2022 r., ma konsekwencje na gruncie podatku dochodowego. Skutkuje bowiem zniesieniem wprowadzonych do przepisów ustaw (...)
str. 53
2.
Darowizna na cele krwiodawstwa
Dla podatników będących dawcami krwi ustawodawca przewidział preferencję podatkową - ulgę, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c updof (zwaną (...)
str. 53
3.
Wydatki na zakup urządzeń i sprzętu elektronicznego jako wydatki na cele rehabilitacyjne
Podatnik ma stwierdzoną niepełnosprawność. Czy w zeznaniu podatkowym za 2023 r. będzie mógł odliczyć wydatki na zakup komputera, smartfona i smartwatcha, z których korzystanie ułatwia (...)
str. 55
4.
Podatkowe skutki otrzymania zwrotu odsetek odliczonych w ramach ulgi odsetkowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeżeli podatnik korzystał z ulgi odsetkowej, to w razie otrzymania zwrotu zapłaconych odsetek w związku z unieważnieniem umowy kredytowej, będzie obowiązany w zeznaniu składanym za (...)
str. 56
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Przesłanki pozwalające na stosowanie 9% stawki CIT
Czy spółka z o.o., którą tworzy dwóch wspólników, może być opodatkowana 9% stawką CIT? Jeden z jej wspólników prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Czy jeśli przekształciłby (...)
str. 58
2.
Podmioty powiązane - obowiązki dokumentacyjne i informacyjne w zakresie cen transferowych
Te same osoby fizyczne (mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski) są jednocześnie udziałowcami w spółce z o.o. A oraz w innej spółce z o.o. B., (...)
str. 59
3.
Zerowy dochód nie uprawnia do złożenia CIT-8 w wersji papierowej - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nieosiągnięcie za rok podatkowy dochodu nie uprawnia podatnika do złożenia zeznania w formie papierowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 (...)
str. 61
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Termin płatności do urzędu skarbowego ryczałtu ewidencjonowanego za grudzień 2023 r.
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Czy ryczałt za grudzień 2023 r. powinienem wpłacić do urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania PIT-28, tj. do 30 (...)
str. 62
2.
Dokument będący podstawą ujęcia kosztu podatkowego
Spółka komandytowa kupiła usługę od zagranicznego kontrahenta. W zawarciu z nim umowy pośredniczył polski podmiot. Pośrednik wystawił notę obciążeniową w złotych. Kwota w złotych stanowi (...)
str. 62
3.
Utracona zaliczka nie jest kosztem uzyskania przychodów
Spółka z o.o. zamówiła dużą partię towaru z Chin. Kontrahent przed wysłaniem towaru zażądał wpłaty zaliczki w wysokości 20% jego wartości. Okazał się jednak nieuczciwy (...)
str. 63
4.
Przechowywanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów po likwidacji działalności gospodarczej
Z końcem grudnia 2023 r. zlikwidowałem działalność gospodarczą, którą rozliczałem na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy po likwidacji działalności mogę zniszczyć księgę, czy (...)
str. 64
5.
Kwota zmniejszająca podatek przy wypłacie należności po ustaniu stosunku pracy
W styczniu 2024 r. wypłacimy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownikowi, który był zatrudniony do 31 grudnia 2023 r. W trakcie zatrudnienia miał stosowaną kwotę (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.02.2024 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za styczeń 2024 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.