Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (605) z dnia 01.03.2024
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 5 (605) z dnia 01.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zeznanie CIT-8 za 2023 r.
W niniejszym artykule opisujemy m.in., kto składa zeznanie CIT-8 , w jakim terminie i jaką wersję. Pominęliśmy w nim kwestie odliczania strat z lat ubiegłych, (...)
str. 4
1.1.
Podmioty zobowiązane składać CIT-8
Obowiązek składania zeznania podatkowego wynika z faktu bycia podatnikiem CIT. Generalnie składają oni zeznanie na formularzu CIT-8 . Podatnicy niemający obowiązku składania zeznania podatkowego Niektórzy (...)
str. 4
1.2.
Obowiązująca wersja zeznania i załączników
CIT-8 za 2023 r. należy składać w wersji 33 tego formularza. W porównaniu ze wzorem zeznania CIT-8 obowiązującym przy rozliczeniu za 2022 r. nowa wersja (...)
str. 5
1.3.
Termin i sposób złożenia
Podatnicy składają CIT-8 za dany rok podatkowy do końca trzeciego miesiąca roku następnego. W tym terminie wpłacają podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od (...)
str. 7
1.4.
Pytania i odpowiedzi
1) Czy fundacja rodzinna składa CIT-8? Co do zasady, fundacja rodzinna jest zwolniona z podatku dochodowego (art. 6 ust. 1 pkt 25 updop). Musi ona (...)
str. 7
1.5.
Z interpretacji organu podatkowego
Spółki zarządzające wspólnotami gruntowymi muszą składać CIT-8 Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z 2 lipca 2018 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.194.2018.3.AG (...)
str. 9
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Przesłanki braku obowiązku sporządzenia deklaracji PIT-4R
W deklaracji PIT-4R płatnik wykazuje pobrane od podatnika należne zaliczki na podatek dochodowy, w tym np. z pracy na etacie, czy z umowy zlecenia zawartej (...)
str. 10
2.2.
Preferencje podatkowe dla samotnych rodziców
W informacji wydanej 9 lutego 2024 r. na zapytania dziennikarzy (ID informacji 578092), zamieszczonej na stronie https://eureka.mf.gov.pl, Ministerstwo Finansów odniosło się do problematyki preferencyjnego opodatkowania (...)
str. 11
3.
Projekt ustawy dotyczący podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do minimum 7.200 zł
Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 194 - autopoprawka), który ma na celu (...)
str. 11
4.
Pomoc na rzecz Ukraińców nadal będzie objęta preferencjami w zakresie PIT i CIT
Sejm uchwalił ustawę z dnia 9 lutego 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (...)
str. 11
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Limitowanie kosztów z tytułu najmu pojazdu
Spółka z o.o. jest najemcą samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150.000 zł. Nie jest to auto elektryczne ani napędzane wodorem. Ponosi koszty z tytułu czynszu (...)
str. 13
2.
Wyrównanie wynagrodzenia za czas choroby - moment uznania za koszt podatkowy
Spółka wypłaca wynagrodzenia 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który są one należne. 10 stycznia 2024 r. wypłaciła pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres od (...)
str. 14
3.
Skutki podatkowe wykupu leasingowanego samochodu osobowego i późniejszego jego zbycia
Spółka z o.o. użytkowała samochód osobowy (nieelektryczny ani nienapędzany wodorem) na podstawie umowy leasingu. Leasing do celów bilansowych był kwalifikowany jako finansowy, a do podatkowych (...)
str. 15
3.1.
Amortyzacja
Wykup auta z leasingu oznacza jego odpłatne nabycie i jeśli spełnia ono kryteria środka trwałego przewidziane w art. 16a ust. 1 updop, to należy je (...)
str. 16
3.2.
Przychód ze sprzedaży
Jeśli przedmiot wykupiony z leasingu zostanie po pewnym czasie sprzedany, wówczas skutki takiej transakcji również należy ustalić w oparciu o przepisy ustawy o CIT w (...)
str. 16
3.3.
Koszty uzyskania przychodów
Wydatków na nabycie lub wytworzenie środka trwałego nie odnosi się bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 updop, nie (...)
str. 17
4.
Zaniechanie inwestycji obejmującej usługi o charakterze niematerialnym - moment zaliczenia do kosztów
Spółka z o.o. podjęła decyzję o modernizacji zakładu produkcyjnego w celu zwiększenia mocy przerobowych. Poniosła wydatki na przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwoleń oraz innych niezbędnych (...)
str. 18
5.
Czy opłata zastępcza jest kosztem uzyskania przychodów bezpośrednio związanym z przychodami?
Spółka z o.o. (przedsiębiorstwo energetyki cieplnej) zgodnie z przepisami ustawy o efektywności energetycznej obowiązane jest do wniesienia opłaty zastępczej za 2023 r. (wypełniła stosowne obowiązki (...)
str. 19
6.
Korekta kosztów z tytułu rabatu - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1479071] Firma sporządziła bilans. Nie jest on jeszcze zatwierdzony, ale nie zostanie już zmieniony. W lutym 2024 r. otrzymała fakturę na rabat potransakcyjny dotyczący kosztów (...)
str. 21
7.
Profity dla pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Rabaty udzielane pracownikom, zleceniobiorcom oraz innym osobom z nią współpracującym na towary sprzedawane przez spółkę obniżają jej przychód podatkowy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 22
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Opodatkowanie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
W marcu 2024 r. zamierzam wypłacić pracownikom dodatkowe wynagrodzenie za 2023 r., tzw. trzynastkę. Jak należy wypłatę tę rozliczyć podatkowo i składkowo, jeśli zostanie dokonana (...)
str. 24
1.1.
Obciążenia podatkowe
Przychód ze stosunku pracy W myśl art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną (...)
str. 24
1.2.
Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w (...)
str. 25
1.3.
Rozliczenie dwóch wypłat dokonanych w jednym miesiącu
• dwie wypłaty w różnych terminach W sytuacji gdy pracodawca wypłaci w różnych terminach dodatkowe wynagrodzenie oraz wynagrodzenie za pracę należne za dany miesiąc, to (...)
str. 26
2.
Zleceniodawca nie pobiera PIT od wypłacanego zasiłku chorobowego
Czy zleceniodawca uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowych z ubezpieczeń społecznych, wypłacając taki zasiłek zleceniobiorcy, może pobrać zaliczkę na podatek, pomimo że zgodnie z obowiązującym prawem (...)
str. 27
3.
Wpłata do PPK sfinansowana przez pracodawcę a koszty uzyskania przychodu u pracownika
Stosownie do przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wykonywanie obowiązków nauczyciela akademickiego jest działalnością twórczą o indywidualnym charakterze. W związku z tym (...)
str. 28
4.
Kiedy podatek od umowy o dzieło? - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1477837] Umowa o dzieło została zawarta 26 stycznia 2024 r., termin jej zakończenia to 30 stycznia 2024 r. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła zgodnie z umową w (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Wydatki na wykończenie i wyposażenie mieszkania
Spółka z o.o. w 2023 r. kupiła od dewelopera mieszkanie z przeznaczeniem na wynajem. Czy wydatki związane z zakupem i montażem drzwi, glazury i podłogi (...)
str. 31
2.
Limit jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych
Czy przy zbiegu uprawnień w zakresie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł limit 100.000 zł ulegnie zmniejszeniu w przypadku (...)
str. 32
2.1.
Ogólne zasady
W myśl art. 16k ust. 14 updop, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 (...)
str. 32
2.2.
Amortyzacja dedykowana dla środków trwałych o niskiej wartości a limit jednorazowej amortyzacji
Odpisów amortyzacyjnych zrealizowanych na podstawie art. 16f ust. 3 updop nie uwzględnia się przy określaniu limitu, o którym mowa w art. 16k ust. 14 updop. (...)
str. 34
3.
Rozliczanie wydatku na zakup programu kadrowo-płacowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Oprogramowanie komputerowe, z nabyciem którego nie łączy się uzyskanie licencji lub autorskich praw do programu, nie jest zaliczane do podlegających amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych. (...)
str. 36
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Podstawa obliczenia uproszczonej zaliczki przez przedsiębiorcę korzystającego z ulgi dla rodzin 4+
Podatnik w 2024 r. kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym. Jest uprawniony do ulgi dla rodzin 4+. W zeznaniu PIT-36L złożonym za 2022 r. (...)
str. 37
1.1.
Zasady obliczania zaliczki
Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, mogą opłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w uproszczonej formie (zwane dalej (...)
str. 37
1.2.
Wpływ przychodów wolnych od PIT na podstawę obliczenia zaliczek
Określając zasady ustalania uproszczonych zaliczek, przepisy art. 44 ust. 6b i ust. 6h updof wskazują, że podstawą obliczenia zaliczek jest dochód z działalności gospodarczej wykazany (...)
str. 38
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Sprzedaż samochodu otrzymanego w darowiźnie
W 2020 r. podatnik wprowadził do ewidencji środków trwałych samochód osobowy o wartości 48.000 zł, który otrzymał w darowiźnie w 2019 r. Odpisów amortyzacyjnych nie (...)
str. 39
2.2.
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie dyrektora szkoły
Podatnik prowadzi szkołę. Na 2024 r. wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Źródłem finansowania działalności jest m.in. dotacja oświatowa. Jej część jest przeznaczana na wynagrodzenie (...)
str. 40
2.3.
Rezerwa na sporne zobowiązania
Spółka jawna osób fizycznych zamierza na podstawie przepisów o rachunkowości utworzyć rezerwę na sporne zobowiązania. Czy wartość tych rezerw będzie stanowić koszty uzyskania przychodów? Nie. (...)
str. 41
2.4.
Składka społeczna zapłacona za pracownika
W następstwie kontroli ZUS i korekty deklaracji składkowych podatnik musiał dopłacić kwotę zaległych składek na ubezpieczenia społeczne osób, które zatrudniał w poprzednich latach. Czy wartość (...)
str. 41
3.
Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
Warunki stosowania i rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez (...)
str. 42
3.1.
Limit przychodów z działalności prowadzonej w dwóch spółkach
Te same osoby fizyczne są wspólnikami w dwóch spółkach jawnych (mają w nich równe udziały w prawie do zysku). Badając warunki stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w (...)
str. 42
3.2.
Przychody z działalności usługowej - stawka ryczałtu
Osoby fizyczne prowadzą odrębne działalności gospodarcze, z tytułu których opłacają podatek według skali podatkowej. Zamierzają utworzyć spółkę jawną, która będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (...)
str. 43
3.3.
Zwrot składki zdrowotnej - sposób rozliczenia i ujęcie w zeznaniu podatkowym PIT-28
Podatnik prowadzi działalność budowlaną. Od kilku lat opłaca ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z zastosowaniem 5,5% stawki podatku. W 2023 r. otrzymał zwrot części składki zdrowotnej (...)
str. 44
3.4.
Spis z natury i koszty zakupu towaru po rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Od 2024 r. podatnik zmienił formę opodatkowania działalności gospodarczej z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na skalę podatkową. Czy w tej sytuacji powinien był sporządzić spis (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ustalenie rezydencji podatkowej
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. (...)
str. 47
1.2.
Złożenie zeznania podatkowego
Jeżeli cudzoziemiec został zatrudniony przez polską firmę na podstawie umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof, to sposób rozliczenia jego przychodów (...)
str. 48
2.
Podatek od należności licencyjnej zapłacony za granicą
Spółka z o.o. sprzedała licencję. Zagraniczny kontrahent płacąc za fakturę, pobrał podatek. Spółka przekazała mu certyfikat rezydencji, więc zastosował stawkę wynikającą z umowy o unikaniu (...)
str. 51
3.
Zmiana umowy z Baliwatem Guernsey
31 grudnia 2023 r. wszedł w życie protokół zmieniający Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zakres ulgi prorodzinnej przysługującej na maturzystę niekontynuującego nauki
Małżonkowie mają dwoje dzieci, z których jedno jest małoletnie. Drugie dziecko w kwietniu 2023 r. ukończyło naukę w liceum, a w maju zdało maturę. Nie (...)
str. 53
2.
Realizowanie ulgi dla seniora w zeznaniu podatkowym
Osoba fizyczna pozostawała w stosunku pracy do końca lutego 2023 r. Po rozwiązaniu umowy o pracę przeszła na emeryturę, co miało miejsce w marcu 2023 (...)
str. 54
2.1.
Ogólne warunki korzystania ze zwolnienia
Ulga dla seniorów to preferencja przewidziana dla podatnika, który ukończył 60 rok życia w przypadku kobiety i 65 rok życia w przypadku mężczyzny. Polega ona (...)
str. 54
2.2.
Praktyczne wskazówki
Okoliczności stanu faktycznego przedstawione w pytaniu nie pozwalają stwierdzić, czy w przypadku danej osoby fizycznej zostały spełnione wszystkie określone ustawowo przesłanki, od których uzależnione jest (...)
str. 55
3.
Ograniczone prawo rzeczowe do lokalu nie uprawnia do korzystania z ulgi na zabytki - interpretacja organu podatkowego
Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z ponoszeniem wpłat na fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, nie skorzysta z odliczenia w ramach (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Przekazanie wspólnikom środków pieniężnych likwidowanej spółki
W stan likwidacji została postawiona spółka z o.o., której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, oraz spółka komandytowa, w skład której wchodzą osoby fizyczne i osoba (...)
str. 59
1.1.
Wypłata z tytułu likwidacji spółki z o.o.
W pytaniu wskazano, że wspólnikami likwidowanej spółki z o.o. są wyłącznie osoby fizyczne. Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość majątku otrzymanego (...)
str. 59
1.2.
Wypłata z tytułu likwidacji spółki komandytowej
Przychód podatkowy wspólnika Od 1 stycznia 2021 r. (albo od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane przez wspólników (...)
str. 60
2.
Rozdysponowanie zysku wypracowanego przez spółkę komandytową zanim uzyskała status podatnika CIT
W spółce komandytowej A komplementariuszem jest spółka z o.o. D, a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne X i Y. Z kolei w spółce komandytowej B (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Błędne rozliczenie w kosztach wstępnej opłaty leasingowej
Spółka z o.o. wzięła w leasing operacyjny samochód osobowy. Kwotę wstępnej opłaty leasingowej dzieliła na równe miesięczne części i zaliczała do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie (...)
str. 64
2.
Wydatki na nabycie składników wyposażenia są kosztem w dacie ich oddania do używania
Firma (osoba prawna) prowadzi działalność usługową - sieć restauracji. W październiku 2023 r. wynajęła kolejny lokal przeznaczony na restaurację. Obecnie trwają w nim prace adaptacyjne. (...)
str. 65
3.
Zawiadomienie o ustalaniu różnic kursowych metodą rachunkową
Spółka z o.o. zdecydowała się w 2024 r. ustalać na potrzeby CIT różnice kursowe według przepisów o rachunkowości. Czy ma jeszcze czas na poinformowanie urzędu (...)
str. 65
4.
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości, w której udziały nabyto w różnych latach podatkowych
W listopadzie 2019 r. przekazałam, w drodze darowizny, udział (50%) w prawie własności gruntu, którego właścicielką jestem od sierpnia 2016 r. Własność tego udziału odzyskałam (...)
str. 66
5.
Opodatkowanie działalności a wspólne rozliczenie małżonków
Podatnik pobiera emeryturę, a dodatkowo prowadzi działalność gospodarczą. Czy wybierając opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem liniowym, utraci możliwość wspólnego rozliczenia emerytury z dochodami małżonki, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.