Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 26 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 26.02.2024 r., godz. 13:12 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 57.374 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWA WERSJA bezpłatnej aplikacji dla księgowych ASYSTENT GOFIN Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 21 (549) z dnia 01.11.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Skutki opóźnionych płatności w podatku dochodowym - praktyczne problemy
Podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z ulgi na złe długi najpierw na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy, a później w ramach zeznania podatkowego. (...)
str. 4
1.1.
Ulga na złe długi - rozliczenie u wierzyciela
Zwróć uwagę! Dla podatnika-wierzyciela ulga na złe długi jest prawem, a nie obowiązkiem. Rozliczanie ulgi na etapie obliczania zaliczki na podatek Na etapie obliczania zaliczek (...)
str. 4
1.2.
Złe długi u dłużnika
Zwiększanie dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki Po stronie podatnika-dłużnika dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość (...)
str. 8
1.3.
Warunki stosowania ulgi na złe długi
Przepisy regulujące ulgę na złe długi w podatkach dochodowych stosuje się, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki: 1) dłużnik na ostatni dzień miesiąca (...)
str. 11
2.
Od 2022 r. nowa danina - minimalny podatek dochodowy
Sejm uchwalił i przekazał do Senatu (na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku) ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy (...)
str. 12
2.1.
Kogo obejmie danina?
Danina obejmie spółki będące podatnikami CIT o nieograniczonym obowiązku podatkowym oraz podatkowe grupy kapitałowe. Znajdzie również zastosowanie do podatników - nierezydentów (art. 3 ust. 2 (...)
str. 12
2.2.
Podatnicy wyłączeni z obowiązku opłacania podatku
Z obowiązku płacenia minimalnego podatku dochodowego wyłączeni zostaną podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności w pierwszych trzech latach (za rozpoczynających nie będą jednak uznani podatnicy powstali w (...)
str. 13
2.3.
Podstawa opodatkowania i stawka podatku
Podstawa opodatkowania podatkiem minimalnym ma być sumą następujących elementów: 4% wartości przychodów innych niż z zysków kapitałowych oraz poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania (...)
str. 14
2.4.
Zeznanie i zapłata podatku
Podatnicy będą obowiązani do wykazania w zeznaniu podatkowym podstawy opodatkowania, dokonanych pomniejszeń oraz kwoty minimalnego podatku dochodowego. Minimalny podatek ma być wpłacany na rachunek właściwego (...)
str. 14
3.
Interpretacja ogólna w sprawie stosowania ulgi mieszkaniowej
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 145 została opublikowana interpretacja ogólna nr DD2.8202.4.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia (...)
str. 15
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Rekompensaty dla przedsiębiorców z terenów objętych stanem wyjątkowym nie są przychodem podatkowym
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 1803 opublikowano ustawę z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (...)
str. 18
2.
Lista krajów i terytoriów niechętnych współpracy do celów podatkowych
W Mon. Pol. z 2021 r. pod poz. 940 ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w (...)
str. 18
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki na wymianę nawierzchni
Spółka z o.o. handlująca materiałami budowlanymi wynajmuje budynek magazynowy wraz z okalającym go placem. Plac jest dość intensywnie eksploatowany. Poruszają się po nim wózki widłowe (...)
str. 19
2.
Przedawnione zobowiązanie odsetkowe - wątpliwy przychód u dłużnika
Spółka z o.o. posiada nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahenta, które uległy przedawnieniu. Stosownie do przepisów o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, kontrahentowi od tych zobowiązań (...)
str. 20
3.
Koszty działań w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu
Spółka ponosi wydatki związane z działaniami w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Czy takie wydatki mogą zostać zaliczone w całości do kosztów uzyskania przychodów? Czy może (...)
str. 22
3.1.
Ogólne zasady kwalifikacji wydatków do kosztów podatkowych
Jak wynika z ogólnej definicji zawartej w art. 15 ust. 1 updop i art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są racjonalne i gospodarczo (...)
str. 22
3.2.
Wydatki na CSR
Społeczna odpowiedzialność biznesu jest pojęciem bardzo szerokim, pod którym kryje się szereg różnych inicjatyw, czy procedur. Wytyczne dotyczące CSR zawiera norma ISO 26000. Definiuje ona (...)
str. 23
4.
Dieta dla przedsiębiorcy świadczącego usługi transportowe
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest wykonywanie usług transportowych. Ich realizacja wymaga ciągłych wyjazdów poza siedzibę firmy. Czy podatnik w wyniku takich wyjazdów odbywa (...)
str. 24
5.
Pożyczka a różnice kursowe - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1359998] Spółka z o.o. otrzymała od banku pożyczkę w wysokości 10.000 euro. Kwota pożyczki została wpłacona na rachunek dewizowy. Po jakim kursie powinna być wyceniona (...)
str. 26
6.
Odszkodowanie otrzymane za wyrządzenie szkody przez pracownika
Pracownica umyślnie wyrządziła spółce jawnej szkodę. W rezultacie procesu wytoczonego przez spółkę przed sądem pracy doszło do ugody z byłą już pracownicą. Na mocy ugody (...)
str. 27
7.
Drobne upominki opatrzone firmowym logo to nie reprezentacja - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przekazywanie kontrahentom drobnych upominków opatrzonych firmowym logo nie przejawia działań o charakterze reprezentacyjnym. W związku z tym wydatki na zakup takich gadżetów są kosztami uzyskania (...)
str. 29
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Zmiany w zakresie obniżania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
W ramach tzw. Polskiego Ładu została uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu (na dzień oddania niniejszego numeru czasopisma do druku) ustawa o zmianie ustawy (...)
str. 31
2.
50% koszty uzyskania przychodów u pracownika, który stracił prawo do ulgi dla młodych
20 września 2021 r. pracownik skończył 26 lat. Do tego momentu jego przychód zwolniony od podatku w ramach ulgi dla młodych wyniósł 84.600 zł. W (...)
str. 33
2.1.
Pracownicze koszty
W 2021 r. pracownicze zryczałtowane koszty uzyskania przychodów wynoszą: 250 zł miesięcznie - są to tzw. koszty podstawowe, 300 zł miesięcznie - są to tzw. (...)
str. 33
2.2.
Stosowanie ulgi dla młodych a koszty
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 148 updof, wolne od podatku są przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z (...)
str. 34
2.3.
Obliczenie zaliczki na podatek u pracownika, który skończył 26 lat
Zastosowanie przez płatnika ulgi dla młodych oznacza, że przychodów objętych tą ulgą nie wlicza się do podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, jak również nie (...)
str. 34
3.
Podróż służbowa menedżera
Spółka zatrudnia na kontrakcie menedżerskim osoby, które odbywają podróże służbowe. Koszty związane z wyjazdami tych osób (w tym koszty posiłków) są rozliczane na podstawie faktur (...)
str. 36
4.
Sfinansowanie pracownikom pakietów medycznych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Sfinansowanie pracownikom pakietów medycznych obejmujących świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej związanej z wykonywaną pracą, nie powoduje u nich powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód (...)
str. 39
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Adaptacja budynku na potrzeby produkcji towarów do walki z COVID-19
Spółka z o.o. wynajmuje budynek, w którym produkuje wyroby związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Obiekt ten musiał być dostosowany do produkcji tych wyrobów. Wykonano w nim (...)
str. 40
2.
Wymiana centrali wentylacyjnej - remont czy ulepszenie?
Budynek pływalni wyposażony jest w centralę wentylacyjną. Wydatki na nią są ujęte w wartości początkowej budynku. Po wielu latach użytkowania centrala uległa całkowitemu zepsuciu. Kupiliśmy (...)
str. 41
3.
Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego sfinansowanego z częściowo umorzonej pożyczki
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jej celem było sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków. Z umowy pożyczki wynika, że (...)
str. 43
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Polski Ład zmniejsza limit obrotu gotówkowego, którego przekroczenie wywołuje sankcje podatkowe u przedsiębiorców
Prawo zaliczenia kosztów ponoszonych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na sposób zapłaty ogranicza art. 22p updof. Początkowo przewidywał (...)
str. 45
2.
Dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy
Podatnik w ramach wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek epidemii koronawirusa otrzymał z urzędu pracy dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy (na podstawie art. 15gga (...)
str. 46
3.
Wybrane zagadnienia z zakresu rozliczania podróży służbowych
3.1.
Diety za soboty i niedziele spędzone w podróży
Podatnik przez kilka dni przebywał w podróży, która miała związek z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Zamierza zaliczyć do kosztów podatkowych diety za każdy dzień (...)
str. 48
3.2.
Zwrot kosztów podróży związanej z realizacją zlecenia
Przedsiębiorca zamierza podpisać umowę zlecenia z osobą fizyczną. Wykonanie zleconych czynności może wymagać od zleceniobiorcy odbycia kilkudniowych podróży. Czy jeżeli zleceniodawca zdecyduje się na sfinansowanie (...)
str. 48
3.3.
Zaliczka na poczet kosztów podróży służbowej
Niekiedy podatnik deleguje pracowników w podróż służbową. Zdarza się, że taka podróż trwa w jednym miesiącu, a jej rozliczenia pracownicy dokonują w miesiącu następnym. Kiedy (...)
str. 49
4.
Relacja z dyżuru telefonicznego
4.1.
Zakup materiałów reklamowych
Planuję zlecić wykonanie kalendarzy opatrzonych logo firmy. Będą one również zawierały adres firmy, telefony kontaktowe oraz informacje o oferowanych produktach. Kalendarze będę wydawał klientom. Czy (...)
str. 50
4.2.
Wykorzystanie towaru na potrzeby własnej firmy
W ramach działalności prowadzę sklep wielobranżowy. Zdarza się, że towary nabyte do odsprzedaży, jak np. środki czystości, pobieram do zużycia na potrzeby swojej działalności. Jak (...)
str. 51
4.3.
Używanie w działalności wynajętego pojazdu
Prowadzę działalność gospodarczą związaną z organizacją imprez plenerowych. W tej działalności zamierzam korzystać nieodpłatnie z kampera, który stanowi wyłączną własność męża. Samochód w trakcie imprez (...)
str. 51
4.4.
Straty w towarach handlowych
Część towarów w opakowaniach szklanych została uszkodzona i nie nadaje się do sprzedaży. Czy stratę można uznać za koszt podatkowy i wykazać w podatkowej księdze? (...)
str. 52
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Koszty ponoszone przez zagraniczne przedsiębiorstwo posiadające swój oddział w Polsce
Spółka akcyjna z siedzibą w Czechach (firma budowlana) utworzyła w Polsce swój oddział, który stanowi zagraniczny zakład w rozumieniu polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)
str. 53
1.1.
Ustalanie zysków zagranicznego zakładu
Z pytania wynika, że zagraniczny przedsiębiorca (tzw. nierezydent) prowadzi działalność gospodarczą poprzez położony na terytorium naszego kraju oddział - stanowiący jego zagraniczny zakład, w rozumieniu (...)
str. 53
1.2.
Koszty uzyskania przychodu przy połączeniu spółek
Przeprowadzenie skutecznego i pewnego prawnie procesu połączenia spółek wymaga poniesienia licznych kosztów, m.in. doradztwa podatkowego, prawnego, opłat skarbowych, notarialnych. W interpretacji indywidualnej z 16 kwietnia (...)
str. 54
2.
Czy usługi szkoleniowe nabywane z zagranicy podlegają opodatkowaniu u źródła?
Spółka z o.o. prowadzi międzynarodową działalność. W związku z tym jej pracownicy uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez zagraniczne podmioty (osoby prawne). Szkolenia przybierają formę wykładów, (...)
str. 55
3.
Rozliczenie podatku od zagranicznej dywidendy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W sytuacji gdy rezydent polski zapłacił za granicą więcej podatku niż wynika z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. 30% zamiast 15%), to odliczyć (...)
str. 56
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Nowa preferencja w PIT dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy (...)
str. 58
1.1.
Osoby uprawnione
Z nowej preferencji będzie mógł skorzystać podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci: a) małoletnich lub pełnoletnich, które zgodnie z (...)
str. 58
1.2.
Istota preferencji
Nowa preferencja polega na objęciu zwolnieniem od PIT przychodów uprawnionego podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnieniem tym objęte będą przychody (...)
str. 59
1.3.
Wymogi formalne
Korzystając ze zwolnienia, podatnik będzie obowiązany w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego przedłożyć informację, według ustalonego wzoru, zawierającą dane o liczbie dzieci i ich (...)
str. 59
2.
Polski Ład usuwa wątpliwości w stosowaniu ulgi mieszkaniowej
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1532 (...)
str. 60
3.
Ulga termomodernizacyjna w praktyce
Począwszy od 2019 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub opłacający ryczałt od przychodów (...)
str. 61
3.1.
Konserwacja dachu
Podatnik jest właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Poniósł wydatki na pokrycie blachy dachowej podkładem i farbą, aby zabezpieczyć ją przed korozją. Czy ma prawo odliczyć tego (...)
str. 61
3.2.
Poniesienie wydatków a sposób zapłaty
Wykonanie usługi związanej z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostało potwierdzone fakturą. Podatnik dokonał zapłaty w gotówce. Czy aby odliczyć poniesiony z tego tytułu wydatek, musi posiadać (...)
str. 62
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Podział spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki podatkowe w spółce i u jej wspólnika
Spółka z o.o. A ulegnie podziałowi przez wydzielenie. Jej część majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa zostanie przeniesiona do nowo utworzonej spółki z o.o. B. (...)
str. 63
1.1.
Sposoby podziału w przepisach Kodeksu spółek handlowych
Zasady dotyczące dzielenia spółek normują przepisy art. 528-550 1 Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich, że podzielić można jedynie spółkę kapitałową. Nie jest dopuszczalny podział (...)
str. 63
1.2.
Przychód w spółce dzielonej
Przepisy ustawy o CIT przewidują w określonych sytuacjach konieczność ustalenia przychodu w związku z podziałem spółki. Jak wynika z treści art. 12 ust. 1 pkt (...)
str. 63
1.3.
Sytuacja wspólnika obejmującego udziały w nowo utworzonej spółce
Generalnie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 12 updop, do przychodów nie zalicza się m.in. w przypadku podziału spółek przychodów wspólnika spółki dzielonej, stanowiących (...)
str. 64
2.
Wysokość uproszczonej zaliczki po korekcie zeznania
Spółka z o.o. opłaca w 2021 r. zaliczki w formie uproszczonej ustalone w oparciu o podatek należny wykazany w zeznaniu za 2019 r. W październiku (...)
str. 65
2.1.
Zasady ustalania zaliczek płaconych w uproszczonej formie
Przypominamy, że na podstawie art. 25 ust. 6 updop podatnicy mają prawo wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 (...)
str. 65
2.2.
Wpływ korekty podatku należnego na wysokość zaliczek
Jeśli podatnik złoży korektę zeznania, powodującą zmianę wysokości podatku należnego będącego podstawą obliczenia miesięcznych zaliczek płaconych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek: 1) ulega zwiększeniu (...)
str. 66
3.
Dochód wydatkowany przez fundację na zakup samochodu jest wolny od CIT- interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dochód przeznaczony na cele statutowe, z którego to dochodu sfinansowano zakup samochodu i przeznaczono go na cele statutowe, jest wolny od podatku dochodowego od osób (...)
str. 66
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Zakup karnetów sportowych dla pracowników
Spółka z o.o. oferuje pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę karnety na zajęcia sportowe. Korzystanie z tego rodzaju świadczenia jest dobrowolne. Zakup karnetów został częściowo (...)
str. 68
2.
Wydatek poniesiony na nabycie okularów dla przedsiębiorcy pracującego przy komputerze
W ramach działalności gospodarczej świadczę usługi informatyczne. Praca przy komputerze spowodowała u mnie pogorszenie wzroku, w związku z czym musiałem nabyć okulary korygujące wzrok. Czy (...)
str. 69
3.
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu lokali użytkowych na czas określony, z terminem obowiązywania do końca 2025 r. Jednak w związku z dynamicznym rozwojem i (...)
str. 69
4.
Opłata za rejestrację prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie
Prowadzę działalność gospodarczą. Prywatnie kupiłem samochód osobowy, który jest przeze mnie używany także na potrzeby tej działalności. Czy 20% opłaty za rejestrację tego samochodu mogę (...)
str. 70
5.
Niezamortyzowana wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym
Podatnik w 2021 r. przeprowadził inwestycję w obcym środku trwałym polegającą na adaptacji wynajmowanego pomieszczenia dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Po kilku miesiącach amortyzowania tej (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.