Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 12 (540) z dnia 20.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wykup samochodu osobowego z leasingu operacyjnego i późniejsza jego sprzedaż - skutki w podatku dochodowym
Niniejszy artykuł kompleksowo omawia obowiązujące w 2021 r. przepisy z zakresu podatku dochodowego (PIT i CIT), które regulują zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu wydatków (...)
str. 4
1.1.
Rozliczenie kosztów z tytułu wstępnej opłaty i poszczególnych rat
Do celów podatkowych umowę, na podstawie której podatnik prowadzący działalność gospodarczą korzysta odpłatnie ze środka trwałego oddanego mu do używania, uważa się za umowę leasingu (...)
str. 4
1.2.
Wydatki poniesione na wykup przedmiotu leasingu
Przedsiębiorca po zakończeniu spłat rat leasingu ma prawo do wykupu przedmiotu leasingu za cenę niższą niż cena rynkowa. Wykupiony pojazd jako środek trwały Samochód osobowy (...)
str. 6
1.3.
Sprzedaż firmowego auta wykupionego wcześniej z leasingu
Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą stanowi przychód z tej działalności. Stosownie do art. 24 ust. 2a updof, dochodem albo stratą (...)
str. 9
1.4.
Wykup samochodu na cele prywatne i jego późniejsza sprzedaż
Przeznaczenie samochodu wykupionego z leasingu przez podatnika PIT ma decydujące znaczenie dla określenia skutków w podatku dochodowym w przypadku sprzedaży tego pojazdu. Zależnie od okoliczności, (...)
str. 11
2.
Rządowy program Polski Ład zreformuje podatek dochodowy
Rząd opracował nowy program społeczno-gospodarczy będący odpowiedzią na rzeczywistość postcovidową, w którym przedstawił liczne zamierzenia i propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego. Duże (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ujednolicono teksty rozporządzeń dotyczących cen transferowych w PIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 870 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie (...)
str. 14
2.
Ogłoszono wzór nowej deklaracji CIT-8E i załącznika CIT/EZ do rozliczenia estońskiego CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 912 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Hipotetyczne odsetki zaliczone do kosztów w CIT mogą stać się przychodem podatkowym
Spółka z o.o. przekazała w 2021 r. na kapitał zapasowy część zysku wypracowanego w ubiegłym roku. Czy w przypadku wypłaty tego zysku przed upływem 3-letniego (...)
str. 15
2.
Zapłata otrzymanej z opóźnieniem faktury za usługę
Spółka z o.o. w lutym 2021 r. otrzymała od podmiotu z nią niepowiązanego fakturę za usługę prawną, która miała miejsce w maju 2020 r. Termin (...)
str. 16
3.
Odsetki od zaległości a koszty uzyskania przychodów
Podatnik CIT zawarł ugodę sądową z kontrahentem w związku z niewywiązywaniem się z płatności czynszów za wynajem hali. Ustalono w niej terminy spłaty należności głównej (...)
str. 18
4.
Nieodpłatna praca stażysty nie skutkuje przychodem w firmie
Spółka z o.o. zatrudniła osobę na staż, która otrzymuje z tego tytułu stypendium z urzędu pracy. Czy dofinansowanie z urzędu pracy stanowi w spółce przychód (...)
str. 19
5.
Sfinansowanie testu na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w firmowych kosztach
Pracownik na koszt pracodawcy wykonał test na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Czy wydatek ten może być w firmie kosztem uzyskania przychodów? W naszej ocenie, wydatek na (...)
str. 20
6.
Strata blokuje możliwość rozliczenia ulgi na złe długi
W zeznaniu za 2020 r. skorzystaliśmy z możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty wierzytelności w ramach ulgi na złe długi unormowanej w przepisach ustawy o (...)
str. 21
7.
Data uwzględnienia kosztów z tytułu pracowniczych składek ZUS - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1350666] Wynagrodzenie za m-c I/2021 płatne w terminie do 07.02.2021 r. wypłacone w terminie, składki ZUS płatne do 15.03.2021 r. zapłacone w terminie. Czy dobrze (...)
str. 22
8.
Relacja z dyżuru telefonicznego - CIT
8.1.
Zaległe składki ZUS w spółce komandytowej
Spółka komandytowa od 1 maja 2021 r. stała się podatnikiem CIT. Zalega ze składkami ZUS naliczonymi od wynagrodzeń pracowników za marzec 2021 r. Opłaci je (...)
str. 23
8.2.
Wydatki na zakup gruntu
Spółka z o.o. zamierza nabyć grunt pod budowę swojej siedziby. Zleciła pośrednikowi znalezienie odpowiedniej lokalizacji oraz potencjalnego zbywcy. Czy koszt pośrednictwa powinien zwiększyć wartość początkową (...)
str. 24
8.3.
Moment uzyskania przychodu z tytułu nabycia udziałów
Spółka z o.o. ma zamiar wnieść aport (nieruchomość) do innej spółki z o.o. i nabyć jej udziały. Aport podwyższy kapitał zakładowy tej spółki. W którym (...)
str. 24
8.4.
Podwójne koszty z jednej faktury
W spółce przez pomyłkę dwa razy zaksięgowano tę samą fakturę. Powstały podwójne koszty uzyskania przychodów. Czy korekty tych kosztów należy dokonać na bieżąco, czy wstecz? (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Szkolenie sfinansowane pracownikowi i zleceniobiorcom
Nasza firma zorganizowała szkolenie z obsługi maszyny, niezbędne do wykonywania pracy przez pracowników i zleceniobiorców. Na szkolenie został skierowany pracownik oraz dwóch zleceniobiorców. Firma szkoleniowa (...)
str. 26
2.1.
Kto, komu i kiedy wypłaca świadczenie?
Pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty mogą utworzyć Zakładowy (...)
str. 27
2.2.
Kwalifikacja podatkowa
Ustalenie źródła przychodu Za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu (...)
str. 28
2.3.
Składki ZUS
Świadczenie urlopowe wypłacone na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - do wysokości nieprzekraczającej rocznie (...)
str. 29
3.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
3.1.
Podatkowe konsekwencje umorzenia i przewalutowania kredytu zaciągniętego w walucie obcej
Umorzenie oraz przewalutowanie kredytu zaciągniętego w walucie obcej nie generuje u kredytobiorcy przychodu. Zatem bank nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Tak wynika z interpretacji (...)
str. 31
3.2.
Obowiązki płatnika w razie niezwrócenia przez uczestnika PPK wypłaconych mu środków
W przypadku gdy uczestnik PPK dokona wypłaty środków zgromadzonych na jego rachunku PPK i nie dokona zwrotu wypłaconych środków w terminie wynikającym z umowy, na (...)
str. 32
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Zakończone prace rozwojowe jako podlegająca amortyzacji wartość niematerialna i prawna
Spółka z o.o. ponosi koszty na wytworzenie wartości niematerialnej i prawnej, którą będą zakończone prace rozwojowe. Czy nakłady takie jak: koszty lekarza medycyny pracy związane (...)
str. 34
1.1.
Przesłanki uznania za wartość niematerialną i prawną
Jak wynika z art. 15 ust. 4a updop, koszty prac rozwojowych mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów: 1) w miesiącu, w którym zostały poniesione (...)
str. 34
1.2.
Zasady ustalania wartości początkowej
Koszt wytworzenia Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej wymaga ustalenia jej wartości początkowej. W myśl art. 16g ust. 1 pkt 2 updop, za wartość początkową środków (...)
str. 35
2.
Ulepszenie fabrycznie nowego środka trwałego
Spółka nabyła w 2021 r. fabrycznie nowe urządzenie, które zamortyzowała jednorazowo w ramach limitu 100.000 zł. Obecnie zamierza je ulepszyć. Czy wartość tego ulepszenia również (...)
str. 36
3.
Ujawnienie składnika majątku
3.1.
Mieszkanie wynajmowane w ramach prywatnego najmu
Małżonkowie, między którymi istnieje wspólność małżeńska, wynajmują w ramach prywatnego najmu mieszkanie objęte tą wspólnością. Od dochodu z najmu płacą podatek według skali podatkowej. Dotychczas (...)
str. 37
3.2.
Ujawnienie środka trwałego a przychód podatkowy
Spółka z o.o. ujawniła środek trwały, którego wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł. Ze względu na jego wartość jednorazowo go zamortyzowała. Czy wartość ujawnionego środka (...)
str. 39
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Przesłanki zaliczenia nieściągalnych wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów
Jak stanowi art. 14 ust. 1 updof, za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości (...)
str. 40
1.2.
Treść protokołu stwierdzającego nieściągalność wierzytelności
Wśród dokumentów wymienionych w art. 23 ust. 2 updof, tylko protokół stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo (...)
str. 41
1.3.
Dokonanie zapisu w podatkowej księdze
Ustawa o PIT nie wskazuje wprost, w którym momencie wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Biorąc jednak pod uwagę (...)
str. 42
2.1.
Wymóg i cel prowadzenia podatkowej księgi
Wymóg prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przewiduje art. 24a ust. 1 updof. Dotyczy on m.in. osób fizycznych kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach (...)
str. 43
2.2.
Termin przechowywania księgi
Organy podatkowe są uprawnione do weryfikowania rozliczeń w zakresie podatku dochodowego dokonywanych przez podatników oraz sprawdzania dokumentacji będącej podstawą tych rozliczeń. Z tego względu na (...)
str. 43
2.3.
Miejsce przechowywania i sposób archiwizowania
Wytyczne dotyczące miejsca przechowywania księgi wraz z dowodami księgowymi zawiera § 8 ust. 2 rozporządzenia. W myśl tego przepisu księga oraz dowody, na których podstawie (...)
str. 45
3.
Koszty materiałów dekoracyjnych zużywanych przez podatnika prowadzącego sprzedaż wysyłkową
Podatnik prowadzi działalność handlową, w szczególności polegającą na sprzedaży wysyłkowej. Towar przed spakowaniem do kartonu jest pakowany przy użyciu materiałów dekoracyjnych (np. kolorowej bibuły, papieru, (...)
str. 46
4.
Korekta kosztów podatkowych w związku z darowizną działek stanowiących towar
Na potrzeby działalności związanej z budową domów na sprzedaż podatnik nabył grunty od osoby prywatnej. Poniósł też wydatki na projekty budowlane i projekt sieci wodnej (...)
str. 47
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zawarcie umowy o dzieło z nierezydentem nieprowadzącym działalności gospodarczej
Spółka zawarła umowę o dzieło z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, niemającą na terytorium Polski miejsca zamieszkania. Jej centrum interesów osobistych lub gospodarczych jest w Berlinie. (...)
str. 48
2.
Usługi świadczone przez blogera a podatek u źródła
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową. W celu wypromowania i zareklamowania oferowanych produktów na rynku krajowym i zagranicznym korzysta z usług blogerów. Jedną z takich (...)
str. 49
3.
Ustalenie limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu w Polsce - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Dla celów kalkulacji limitu odliczenia podatku zapłaconego za granicą konieczne jest uwzględnienie dochodu uzyskanego w obcym państwie, a nie przychodu. Nie ma przy tym znaczenia, (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odliczanie wydatków na instalację fotowoltaiczną w ramach ulgi termomodernizacyjnej
1.1.
Odliczenie wydatków termomodernizacyjnych potwierdzonych fakturą wystawioną na oboje małżonków
Małżonkowie posiadają dom mieszkalny jednorodzinny, który stanowi ich współwłasność na zasadach wspólności majątkowej. Ponieśli koszty z tytułu instalacji paneli fotowoltaicznych udokumentowane fakturą wystawioną na oboje (...)
str. 53
1.2.
Instalacja służąca budynkowi mieszkalnemu i gospodarczemu
Podatnik poniósł wydatki związane z instalacją paneli fotowoltaicznych na budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Energia z paneli będzie zasilała budynek mieszkalny, a w pewnej części (ok. 20% (...)
str. 54
2.
Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego ze współmałżonkiem
Podatniczka w 2020 r. sprzedała mieszkanie, którego właścicielką była trzy lata. W złożonym zeznaniu PIT-39 zadeklarowała, że dochód z transakcji podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. (...)
str. 55
3.
Dochód z wynajmu części dachu w budynku mieszkalnym a zwolnienie od podatku - wyrok NSA
Dach budynku, w którym znajdują się lokale mieszkalne, należy do zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej tym budynkiem, a wynajem jego powierzchni na cele firmy komercyjnej (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Spółka z o.o. w roli komandytariusza i komplementariusza
Komandytariuszami spółki komandytowej są: spółka z o.o. A oraz osoba fizyczna. Natomiast komplementariuszem jest spółka z o.o. B. Obydwie spółki posiadają powyżej 10% udziałów w (...)
str. 58
1.1.
Komandytariusz
Ustawodawca część należności uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej zwolnił od podatku dochodowego. Stanowi o tym art. 22 ust. 4e updop, (...)
str. 58
1.2.
Komplementariusz
W stosunku do komplementariusza ustawodawca nie przewidział zwolnień od podatku analogicznych do przysługujących komandytariuszowi. Mają tu jednak zastosowanie inne regulacje. Na podstawie art. 22 ust. (...)
str. 59
2.
Dokumentacja cen transferowych - odpowiedź na interpelację poselską
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 19562 (pismo z 16 kwietnia 2021 r., nr DCT2.054.1.2021DCT2.054.1.2021) w sprawie istnienia obowiązku dokumentacyjnego (...)
str. 60
3.
Czy przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną rodzi obowiązek złożenia CIT-15J?
Spółka komandytowa zmieniła swój skład osobowy, w ten sposób, że skład mieszany (wspólnikami byli: osoba prawa i osoby fizyczne) został zastąpiony wyłącznie wspólnikami będącymi osobami (...)
str. 61
4.
Wspólnota mieszkaniowa składa zeznanie CIT-8 - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wspólnota mieszkaniowa jest zobowiązana do składania zeznania CIT-8. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2021 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.39.2021.3.AT. Wspólnota (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Ubezpieczenie grupowe pracowników w kosztach pracodawcy
Spółka z o.o. zawarła z ubezpieczycielem umowę grupowego ubezpieczenia pracowników. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego choroby skutkującej potrzebą skorzystania (...)
str. 63
2.
Zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych
Spółka komandytowa refunduje pracownikom zakup okularów do pracy przy monitorach ekranowych. Czy do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć wydatek udokumentowany fakturą wystawioną na pracownika? Do (...)
str. 64
3.
Dochody szpitala są wolne od CIT
Szpital publiczny otrzymał od fundacji środki pieniężne na remont. Za uzyskaną kwotę wymieni okna w salach chorych. Czy środki te są opodatkowane? Środki pieniężne przeznaczone (...)
str. 64
4.
Odliczenie przez ryczałtowca od przychodu zaległych składek społecznych
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowuje ryczałtem ewidencjonowanym. W maju 2021 r. skorygował w dokumentach ZUS składki na własne ubezpieczenia społeczne za czerwiec (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LIPIEC 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.07.2021 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za czerwiec 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.