Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
piątek, 1 marca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.02.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.904 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 11 (539) z dnia 01.06.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Limitowanie kosztów usług niematerialnych - wybrane interpretacje i wyroki
W poprzednim numerze Przeglądu Podatku Dochodowego przedstawiliśmy przepisy ustawy o CIT dotyczące limitowania kosztów nabycia niektórych usług i praw od podmiotów powiązanych oraz podmiotów mających (...)
str. 4
1.1.
Koszty refakturowane
Wyłączenie z art. 15e ust. 11 pkt 2 updop odnosi się do podmiotu, który przenosi koszt nabytej przez siebie usługi na inny podmiot. Natomiast nie (...)
str. 4
1.2.
Usługi prawne od podmiotu powiązanego
Koszty zakupu usług prawnych od podmiotów powiązanych nie podlegają ograniczeniom w zaliczeniu ich do kosztów podatkowych. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 5
1.3.
Koszt bezpośrednio związany ze świadczeniem usługi
Opłaty licencyjne za prawo do użytkowania oprogramowania klienckiego, które obejmuje systemy informatyczne oraz diagnostyczne wspierające podstawową działalność podatnika, należy uznać za koszty mające bezpośredni związek (...)
str. 6
1.4.
Stosowanie PKWiU w celu określenia charakteru świadczenia
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może dopytywać podatnika o klasyfikację danej usługi według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz od określenia numeru tej klasyfikacji uzależniać (...)
str. 7
1.5.
Kryteria oceny skutków nabycia usługi od podmiotu powiązanego
Organ podatkowy w interpretacjach dotyczących wykładni art. 15e ust. 11 updop w pierwszej kolejności powinien ocenić związek świadczonej usługi z wytworzeniem lub nabyciem towaru lub (...)
str. 8
2.
Ulga termomodernizacyjna dla przyszłego właściciela budynku - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym czy też przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych mają prawo odliczać od podstawy opodatkowania kwoty z (...)
str. 10
3.
Skanowane dowody papierowe mogą dokumentować koszty podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w piśmie z 4 maja 2021 r., nr DOP4.054.1.2021 udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 21954, w której odniósł się (...)
str. 10
4.
Rozstrzygnięcia podatkowe w interpretacjach ogólnych
4.1.
Wymiana udziałów (akcji)
W Dz. Urz. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2021 r. pod poz. 76 opublikowano interpretację ogólną z 7 maja 2021 r., nr DD7.8203.1.2021 (...)
str. 13
4.2.
Zwolnienia podatkowe dla żołnierzy oraz pracowników wojska
W Dz. Urz. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 2021 r. pod poz. 77 opublikowano interpretację ogólną z 7 maja 2021 r., nr DD3.8201.5.2019 (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki na organizację szczepień przeciw COVID-19 w zakładach pracy
Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia ukazały się wytyczne na temat zasad przeprowadzenia w zakładach pracy szczepień przeciwko COVID-19. Program skierowany jest nie (...)
str. 15
2.
Płatności na rzecz wynajmujących przekazywane na rachunki płatnicze spoza białej listy a koszty podatkowe
Spółka komandytowa wynajmuje lokale mieszkalne w celu zakwaterowania w nich pracowników. Umowy najmu zawierane są m.in. z osobami fizycznymi w ramach prowadzonego przez nie prywatnego (...)
str. 17
3.
Rozliczenie składek OC i AC po wykupie leasingowanego samochodu na cele osobiste
Przedsiębiorca (podatnik PIT) wykorzystuje w działalności gospodarczej samochód osobowy objęty na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Okres na jaki została zawarta umowa, dobiega końca. Podatnik postanowił (...)
str. 19
4.
Świadczenia na rzecz wspólnika w kosztach uzyskania przychodów spółki
Podatnik prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem był międzynarodowy przewóz towarów. Obecnie zamierza zawiązać z inną osobą spółkę z o.o., w ramach której będzie wykonywał (...)
str. 21
5.
Koszty używania obcego lokalu na potrzeby spółki
Wspólnicy spółki jawnej (małżonkowie) część lokalu mieszkalnego stanowiącego ich własność wykorzystują na potrzeby działalności prowadzonej w ramach tej spółki. Czy wspólnicy mogą zaliczać koszty mediów (...)
str. 22
6.
Moment powstania przychodu z tytułu umorzenia pożyczki - interpretacja organu podatkowego
Umorzenie zobowiązania pod warunkiem rozwiązującym skutkuje powstaniem przychodu podatkowego w dacie zawarcia umowy o umorzeniu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z (...)
str. 24
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Wyższa stawka podatku w razie osiągania dochodów ze stosunku pracy od dwóch pracodawców
Od czerwca 2021 r. zmieniłem pracę. W poprzednim zakładzie pracy moje dochody nie przekroczyły pierwszego progu podatkowego. Dochody osiągnięte u obecnego pracodawcy także tego progu (...)
str. 25
2.
Zapłata przez pracodawcę za personalizację karty kierowcy
Firma transportowa (przewóz towarów) zatrudnia kierowców zawodowych. Ze swoich środków zapłaciła fakturę za usługę personalizacji karty kierowcy, którą na imię jej pracownika wystawiła Polska Wytwórnia (...)
str. 26
3.
Zaliczka na podatek przy wynagrodzeniu za pracę i zasiłku chorobowym
Zakłady pracy z racji pełnienia funkcji płatnika PIT zobowiązane są do naliczania i uiszczania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy pobranych od (...)
str. 27
3.1.
Zasady obliczania zaliczki
Zaliczkę na podatek oblicza się od dochodu. Aby go ustalić, należy, w myśl art. 32 ust. 2 updof, od uzyskanych w ciągu miesiąca przychodów w (...)
str. 28
3.2.
Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
Z art. 83 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że w przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez (...)
str. 29
4.
Urząd miasta, a nie gmina jest płatnikiem podatku z tytułu umów cywilnoprawnych - wyrok NSA
Bycie stroną umowy cywilnoprawnej nie przesądza o byciu płatnikiem. Jeżeli stroną umowy była gmina, ale wypłaty dokonywał urząd miasta, to płatnikiem podatku dochodowego od osób (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja środka trwałego po jego ulepszeniu
Ulepszyliśmy środek trwały, który jest w trakcie amortyzacji. Czy w związku z tym wydłuży się okres amortyzacji? Ulepszenie składnika majątku powoduje dalsze naliczanie odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 31
2.
Stosowanie ograniczeń w obniżaniu stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności strefowej
Spółka z o.o. prowadzi działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. W 2021 r. planuje zmodernizować środek trwały wykorzystywany w działalności strefowej, który jest amortyzowany obniżoną (...)
str. 32
3.
Wymiana części składowej w środku trwałym - remont czy ulepszenie?
W ciągniku rolniczym, który jest środkiem trwałym wymieniono silnik. Czy wydatek ten powinien być rozliczony w ramach amortyzacji środka trwałego? Wymiana silnika w pojeździe zazwyczaj (...)
str. 33
4.
Przebudowa ciągów komunikacyjnych umożliwiających dostęp lub dojazd do realizowanej inwestycji - wyrok WSA
Wydatki dotyczące infrastruktury drogowo-komunikacyjnej realizowanej na gruncie cudzym, będącym np. własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub państwowych bądź samorządowych osób prawnych, nie stanowią wydatków (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Przeciwdziałanie zatorom płatniczym na gruncie ustawy o PIT - stosowanie przepisów przez dłużników
1.1.
Powstanie tzw. złych długów a zapisy w podatkowej księdze
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Koszty ujmuje w niej metodą uproszczoną. Niekiedy dochodzi do sytuacji, gdy przekroczony zostaje termin (...)
str. 36
1.2.
Niewykazanie w rozliczeniu rocznym nieopłaconych faktur kosztowych
Podatnik w 2020 r. nie ujmował do kosztów uzyskania przychodów tych zobowiązań, których nie zapłacił na rzecz kontrahentów. Składając zeznanie podatkowe, nie zastosował przepisów o (...)
str. 37
2.
Okoliczności skutkujące wykluczeniem przedsiębiorcy z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (zwane dalej przedsiębiorcami) mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ta forma opodatkowania (...)
str. 38
2.1.
Opłacanie karty podatkowej
Podatnik prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą może wybrać tylko jedną formę opodatkowania. W praktyce taki przedsiębiorca może jednak być również wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną (np. (...)
str. 38
2.2.
Okresowe zwolnienie z opodatkowania
Przedsiębiorcy nie mogą stosować opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli korzystają z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego (art. 8 ust. 1 pkt 2 (...)
str. 39
2.3.
Osiąganie przychodów z określonych rodzajów działalności
Z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. a, c i f ustawy wynika, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od (...)
str. 39
2.4.
Wytwarzanie wyrobów akcyzowych
W art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy, wśród przesłanek wskazanych jako powodujące utratę prawa do stosowania opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zostało wymienione wytwarzanie (...)
str. 40
2.5.
Zmiany w zakresie działalności małżonków
W art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy sformułowane zostały zastrzeżenia odnośnie stosowania opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez podatników pozostających w związku (...)
str. 40
2.6.
Dostawa towarów lub świadczenie usług dla (byłego) pracodawcy
Wykluczenie opodatkowania ryczałtem następuje również, gdy przedsiębiorca uzyska przychody ze sprzedaży towarów handlowych lub wyrobów na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Utrata prawa do opłacania (...)
str. 41
2.7.
Sprawdź czy nie utraciłeś prawa do ryczałtu - checklista
W tabeli wymieniamy listę pytań, które są przydatne w celu dokonania oceny możliwości opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na którekolwiek pytanie oznacza utratę prawa (...)
str. 42
3.
Podatek od dopłaty przyznanej w związku z nierównym podziałem majątku likwidowanej spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Gdy w związku z likwidacją spółki wspólnikowi, który otrzyma składniki majątku rzeczowego poniżej wartości swojego udziału, przyznana zostanie dopłata, to jej wartość stanowić będzie u (...)
str. 42
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zaliczka na podatek od dochodów z pracy wykonywanej za granicą
Czy polski rezydent podatkowy pracujący za granicą na podstawie umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą, niemającym w Polsce oddziału lub filii, ma obowiązek wpłacać zaliczki (...)
str. 44
1.1.
Zaliczka po powrocie do kraju
Najczęściej wyjazd do pracy za granicą nie wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania, bo nawet jeżeli pobyt podatnika za granicą trwa długo, to za miejsce (...)
str. 44
1.2.
Obliczenie zaliczki
Do obliczenia należnej zaliczki stosuje się odpowiednio art. 44 ust. 3a oraz 3c updof. Z art. 44 ust. 3a updof wynika, że podatnicy uzyskujący dochody (...)
str. 45
2.
Prawo do korzystania z programu komputerowego a podatek u źródła
Spółka z o.o. prowadzi dystrybucję programów komputerowych, które nabywa od zagranicznych firm. Składając zamówienie na określoną liczbę licencji, od razu wskazuje użytkownika końcowego (wcześniej przyjmuje (...)
str. 47
2.1.
Dystrybucja programów komputerowych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 sierpnia 2019 r., nr 0114-KDIP2-1.4010.246.2019.3.JS wypowiedział się w sprawie spółki z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą m.in. (...)
str. 48
2.2.
Nabycie egzemplarza lub dostępu do oprogramowania na użytek własny
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2021 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.527.2020.2.BG rozpatrywał sprawę dotyczącą spółki z o.o., która planuje nabyć od podmiotu (...)
str. 49
3.
Delegowany do Polski cudzoziemiec ma przychód z nieodpłatnego świadczenia - wyrok NSA
W sytuacji gdy zagraniczny pracodawca zapewni delegowanemu do Polski pracownikowi nocleg oraz poniesie koszt transportu, to wartość tych świadczeń stanowi u pracownika przychód z innych (...)
str. 50
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienie od PIT pakietów medycznych dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia
Pracownicy dobrowolnie przystąpili do programu opieki zdrowotnej w ramach pakietów medycznych opłacanych przez pracodawcę. W tej grupie są osoby młode, które nie ukończyły 26 roku (...)
str. 51
2.1.
Przesłanki stosowania ulgi
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 updof, ze zwolnienia od podatku korzystają dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od (...)
str. 52
2.2.
Kwalifikowanie przychodów ze zbycia nieruchomości przeznaczonych pod wynajem w ramach działalności
Przy kwalifikacji przychodów decydujące znaczenie ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania. Oznacza to, że przychody z odpłatnego zbycia domków (...)
str. 53
2.3.
Nabycie usługi budowlanej od własnej firmy
Nie jest możliwe skorzystanie z ulgi mieszkaniowej, w sytuacji gdy budynek mieszkalny został wybudowany przez firmę, którą prowadzi podatnik chcący skorzystać z tej ulgi. Tak (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Ustalanie limitu przychodów przez podatników CIT na potrzeby stosowania 9% stawki podatku
Podatnik CIT, którego rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, posiadał w 2020 r. status małego podatnika dla celów CIT. W związku z tym opłacał zaliczki na (...)
str. 56
1.1.
Warunki uprawniające do preferencji
W 2020 r. podatnicy CIT mogli opłacać podatek dochodowy według preferencyjnej 9% stawki, w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych, po spełnieniu (...)
str. 56
1.2.
Limit bieżących przychodów
Jak wcześniej wspomnieliśmy, preferencyjna 9% stawka CIT, może być stosowana przez małych podatników (podatników rozpoczynających prowadzenie działalności) w odniesieniu do przychodów innych niż z zysków (...)
str. 57
1.3.
Interpretacje indywidualne organów podatkowych
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kilka interpretacji indywidualnych dotyczących kwestii ustalania limitu decydującego o możliwości stosowania 9% stawki CIT. Dalej prezentujemy rozstrzygnięcia z wybranych interpretacji. (...)
str. 59
2.
Stan zatrudnienia dla celów sporządzenia informacji CIT-ST
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sporządza CIT-ST. W informacji tej podaje się m.in. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy (...)
str. 60
3.
Dofinansowanie otrzymane z NFZ przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej
Jesteśmy podmiotem leczniczym prowadzącym działalność w formie spółki ze 100% udziałem gminy. Otrzymaliśmy z NFZ dofinansowanie służące informatyzacji placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Zrefundowano nam w (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Spóźniona rejestracja VAT kontrahenta zagranicznego a płatność uregulowana poza białą listą
W ubiegłym roku spółka z o.o. nabyła usługi od kontrahenta zagranicznego o wartości przekraczającej 15.000 zł. Nie był on wówczas zarejestrowany w Polsce na potrzeby (...)
str. 64
2.
Diety podróżującego przedsiębiorcy w kosztach podatkowych
Jestem przedsiębiorcą. Rozliczam się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W ramach działalności gospodarczej raz lub dwa razy w tygodniu wyjeżdżam poza siedzibę firmy, (...)
str. 65
3.
Jednorazowa amortyzacja gdy małżonek prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą
W 2012 r. zlikwidowałem prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Moja żona od stycznia 2017 r. rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Natomiast ja od maja 2021 r. (...)
str. 65
4.
Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup paczek dla dzieci pracowników
Z okazji Dnia Dziecka pracodawca przekazał dzieciom pracowników paczki, które zostały sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czy wydatki na ich zakup można zaliczyć (...)
str. 66
5.
Stawka ryczałtu dla przychodu ze sprzedaży środka trwałego
Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Według jakiej stawki ryczałtu powinienem opodatkować sprzedaż środka trwałego? Stawka ryczałtu dla przychodu ze sprzedaży środka trwałego zależy od (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.