Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Etapy związane ze zmianą systemu FK i migracją danych księgowych
Niewydolność dotychczasowych systemów, rozwój firmy (w tym wejście w nowe obszary działalności), pojawiające się nowe rozwiązania i możliwości automatyzacji procesów, zakończenie obsługi przez dotychczasowego wytwórcę (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Licencja na użytkowanie programu komputerowego w sprawozdaniu finansowym
Licencja na użytkowanie programu komputerowego może stanowić wartość niematerialną i prawną, jeżeli spełnia warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 8
1.1.
Zasady ujęcia licencji uznanej za wartość niematerialną i prawną w księgach rachunkowych
Wartości niematerialne i prawne zalicza się do aktywów trwałych jednostki. Są to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie (...)
str. 9
1.2.
Wycena bilansowa licencji zakwalifikowanej do wartości niematerialnych i prawnych
Dla Prenumeratorów GOFIN  Więcej o sporządzaniu sprawozdania finansowego w zakładce Bilans 2023 w serwisie www.gofin.pl » Licencje zakwalifikowane do wartości niematerialnych i prawnych wycenia (...)
str. 10
1.3.
Wątpliwości związane z ujęciem w księgach i sprawozdaniu licencji na użytkowanie programu komputerowego
W ewidencji księgowej naszej spółki figuruje licencja na użytkowanie programu komputerowego, którą ujęliśmy na koncie 02-3 "Inne wartości niematerialne i prawne - licencje". W grudniu (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych
Za faktury wystawione w złotówkach dokonywane są zapłaty w euro. Jak rozliczyć takie transakcje? Powstałe na rozrachunkach różnice nie będą stanowiły ani przychodów, ani kosztów (...)
str. 15
1.
Różnice kursowe powstałe na rozrachunkach w ujęciu bilansowym
Rozrachunki z kontrahentami (należności i zobowiązania) ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich powstania według wartości nominalnej. Tak stanowi art. 28 ust. 11 pkt (...)
str. 15
2.
Zasady ustalania podatkowych różnic kursowych na rozrachunkach
Kwestię ustalania różnic kursowych tzw. metodą podatkową uregulowano w art. 15a updop oraz art. 24c updof. Z przepisów tych wynika, że podatkowe różnice kursowe powstają (...)
str. 17
III.
Wycena środków trwałych nabytych w ramach aportu przedsiębiorstwa
Nasza spółka z o.o. otrzymała w formie aportu przedsiębiorstwo. Część środków trwałych wprowadziliśmy tylko do ewidencji podatkowej środków trwałych, ponieważ ich rynkowa wartość była oszacowana (...)
str. 18
1.
Podatkowa wycena objętych aportem środków trwałych
Zasady ustalania wartości poszczególnych składników majątku nabytych w drodze wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określa art. 15 ust. 1s updop. Na (...)
str. 18
2.
Bilansowa wycena objętych aportem środków trwałych
Objęte aportem środki trwałe wycenia się dla celów bilansowych w ich cenie rynkowej (godziwej). Jak stanowi art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości, za wartość (...)
str. 19
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Ujęcie w księgach kosztów ubezpieczenia AC, niestanowiących kosztów podatkowych
Zawarliśmy polisę ubezpieczeniową dotyczącą samochodu osobowego. Koszty polisy rozliczamy w czasie zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych. Przy czym część kosztów polisy (ubezpieczenie autocasco (...)
str. 20
1.
Rozliczenie kosztów ubezpieczenia w świetle ustawy o rachunkowości
Dla celów bilansowych koszty ubezpieczenia samochodu zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej bez żadnych limitów kwotowych czy procentowych. Jeżeli koszty ubezpieczenia dotyczą przyszłych okresów (...)
str. 20
2.
Podatkowe ograniczenia w zaliczaniu do kosztów składek na ubezpieczenie samochodu
Na mocy art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu składek (...)
str. 21
3.
Ustalenie wysokości składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na przykładzie
Przykład I. Założenia: Jednostka wykupiła roczną polisę ubezpieczenia OC i AC firmowego samochodu osobowego, stanowiącego jej środek trwały. Polisa obejmuje okres od 1 grudnia 2023 (...)
str. 22
V.
Rozwiązanie rezerw na odprawy emerytalne w jednostce stosującej tylko konta zespołu 4
Nasza jednostka nie stosuje konta 49 "Rozliczenie kosztów". W 2022 r. utworzyliśmy rezerwę na odprawy emerytalne, którą ujęliśmy w księgach rachunkowych na koncie kosztowym 40-5 (...)
str. 23
1.
Rozliczanie rezerw na odprawy emerytalne, jeżeli prowadzi się wyłącznie konto 40 i stosuje się konto 49
Dla Prenumeratorów GOFIN  Obszerna baza przykładów ewidencji księgowej dostępna w Serwisie PLAN KONT W klasycznym podejściu do ewidencji księgowej rezerw tworzonych w postaci biernych (...)
str. 23
2.
Rozliczanie rezerw na odprawy emerytalne, jeżeli prowadzi się wyłącznie konto 40, bez stosowania konta 49
Z treści pytania wynika, że jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na koncie 40 "Koszty według rodzajów". W ramach ewidencji księgowej nie stosuje konta 49 "Rozliczenie (...)
str. 25
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Sprzęt przekazany do używania kontrahentowi na podstawie umowy dzierżawy
Zakupiliśmy sprzęt, który zaraz po zakupie przekazaliśmy naszemu kontrahentowi do używania na podstawie umowy dzierżawy. Czy możemy zakwalifikować ten sprzęt do środków trwałych? Jak powinniśmy (...)
str. 26
1.1.
Przeznaczenie składnika aktywów na własne potrzeby jako warunek uznania go za środek trwały
W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o (...)
str. 26
1.2.
Analiza umowy dzierżawy pod kątem leasingu finansowego
Punkt 4.27 KSR nr 11 wymaga szerszego wyjaśnienia ze względu na definicje umowy dzierżawy i leasingu zawarte w KSR nr 5 oraz uregulowania w zakresie (...)
str. 27
2.
Ujęcie w księgach kosztów związanych z rozbudową zakładu produkcyjnego
Spółka podjęła decyzję o rozbudowie zakładu produkcyjnego. W związku z tą inwestycją spółka poniesie koszty fazy koncepcyjnej (opracowanie koncepcji, analiza itp.), koszty prac przygotowawczych (wybór (...)
str. 28
3.
Wydłużenie okresu amortyzacji środków trwałych
Spółka z o.o. posiada w ewidencji środki trwałe, które będzie wykorzystywała dłużej niż przewidywany okres amortyzacji. Czy w takiej sytuacji powinna wydłużyć okres amortyzacji poprzez (...)
str. 29
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji - część II - nadwyżki ujawnione w drodze spisu z natury zapasów i środków trwałych
W wyniku porównania stanów rzeczywistych ustalonych w drodze spisu z natury ze stanem ewidencji księgowej mogą powstać różnice inwentaryzacyjne i mieć postać niedoborów, szkód oraz (...)
str. 31
1.
Wprowadzenie nadwyżek ujawnionych podczas spisu z natury do ksiąg rachunkowych
Przedmiotem inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, są przede wszystkim rzeczowe aktywa trwałe i obrotowe, czyli (...)
str. 32
2.
Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych według stanowiska w sprawie inwentaryzacji zapasów
Procedura wyjaśniania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych Procedurę wyjaśnia i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych szczegółowo opisuje stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury (...)
str. 33
3.
Ustalanie wartości początkowej oraz ujęcie środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji według KSR nr 11
Zalecenia w kwestii ustalania wartości początkowej oraz sposobu ujęcia środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji zawiera Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" (KSR nr 11). (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Ewidencja wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu ich wyłączenia w łącznym sprawozdaniu finansowym
Jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązani jesteśmy do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, które tworzone jest przez zsumowanie sprawozdań jednostkowych z uwzględnieniem odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń. Jakie (...)
str. 39
2.
Inwentaryzacja leków znajdujących się w apteczkach oddziałowych
Szpital (SP ZOZ) prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zapasów leków na koncie 310-01 "Materiały - leki", które odzwierciedla aktualny stan leków w aptece szpitalnej. Po wydaniu leków (...)
str. 42
3.
Zobowiązanie wobec pracownika z tytułu używania prywatnego pojazdu do celów służbowych w bilansie
Samorządowa jednostka budżetowa wypłaca jednemu z pracowników ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych. Czy zobowiązanie wobec pracownika z tego tytułu (...)
str. 43
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VII.
Ujęcie i wycena zobowiązań finansowych według MSR - część II - ujęcie początkowe według MSSF 9
W Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 24 z 2023 r. wskazaliśmy, iż zobowiązania finansowe stanowią w świetle MSR bardzo szeroką grupę zobowiązań jednostki gospodarczej. Podstawowym standardem (...)
str. 44
1.
Ujęcie początkowe zobowiązania finansowego - ogólna zasada
Zgodnie z paragrafem 3.1.1 MSSF 9 jednostka ujmuje zobowiązanie finansowe w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wtedy i tylko wtedy, gdy staje się związana postanowieniami umowy (...)
str. 44
2.
Zobowiązanie do udzielenia pożyczki
W praktyce często występuje sytuacja, gdy jednostka sprawozdawcza zawiera wiążącą umowę na finansowanie, lecz przekazanie finansowania następuje w późniejszym terminie. Transakcje takie wymagają dodatkowej analizy (...)
str. 45
3.
Instrumenty pochodne
Zgodnie z wytycznymi paragrafu 3.1.1 MSSF 9, jednostka powinna ująć w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zawarte instrumenty pochodne na moment, gdy staje się związana postanowieniami (...)
str. 46
4.
Gwarancja finansowa jako forma ekonomicznego ubezpieczenia wierzyciela
W praktyce można spotkać się z poglądem, że gwarancje finansowe stanowią pozycje pozabilansowe. Pogląd taki nie jest zawsze poprawny i uzależniony jest od dodatkowych czynników. (...)
str. 48
5.
Pozostałe zobowiązania finansowe
Inne zobowiązania finansowe (niewskazane powyżej, a do których ma zastosowanie MSSF 9), podlegają generalnie ogólnym zasadom dotyczącym ujmowania, czyli uwzględniają moment powstania instrumentu finansowego. Przykład (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji pasywów bilansu wykazuje się zaliczkę otrzymaną na poczet dywidendy?
W 2023 r. otrzymaliśmy zaliczkę na poczet dywidendy. Na dzień bilansowy kwota zaliczki widnieje na koncie 24. W której pozycji bilansu wykazać tę kwotę? Sprawozdanie (...)
str. 50
2.
Czy jednostka mała może nie sporządzać zestawienia zmian w kapitale własnym?
Organ zatwierdzający naszej spółki podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2023 r. według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe podlega badaniu (...)
str. 50
3.
Jak zaksięgować wydanie wyrobów z magazynu w celu ich zbadania przez sanepid?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Przekazaliśmy gotowe wyroby do zbadania przez sanepid. Jak ująć w księgach rozchód tych wyrobów z magazynu? Koszty działalności operacyjnej księgujemy na kontach (...)
str. 51
4.
Czy całkowicie zamortyzowane środki trwałe należało objąć spisem z natury?
Wśród środków trwałych posiadamy takie, których wartość księgowa wynosi 0 zł, gdyż są całkowicie zamortyzowane. Czy zamortyzowane w 100% środki trwałe powinniśmy objąć spisem z (...)
str. 52
IX.
Z listów Czytelników
1.
Dokumenty przekazywane Szefowi KAS przez firmę osoby fizycznej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą prowadzi księgi rachunkowe. Jej sprawozdanie finansowe za 2023 r. podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Czy wysyłając to sprawozdanie Szefowi KAS (...)
str. 52
2.
Możliwość rozszerzenia zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
Jesteśmy jednostką, która według ustawy o rachunkowości kwalifikuje się do jednostek mikro. Nasz organ zatwierdzający podjął decyzję o możliwości sporządzania sprawozdania finansowego według załącznika nr (...)
str. 53
3.
Rozliczenie straty za 2023 r. z kapitałem zapasowym oraz zyskami lat następnych
Spółka z o.o. za 2023 r. wykaże po raz pierwszy stratę. Czy można ją częściowo rozliczyć z kapitałem zapasowym utworzonym z zysków w poprzednich latach, (...)
str. 54
4.
Aktualizacja danych w zakresie miejsca prowadzenia ksiąg
Byliśmy zobowiązani do przejścia od 1 stycznia 2024 r. z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe. Czy musimy o tym fakcie powiadomić urząd (...)
str. 55
5.
Połączenie spółek metodą łączenia udziałów a kapitały własne spółki przejmującej po połączeniu
Spółka "A" w następstwie połączenia przejęła spółkę "B" i rozliczyła fuzję metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych. Nie wydano dodatkowych udziałów ani nie przyznawano (...)
str. 56
6.
Faktury korygujące sprzedaż na przełomie roku
Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej spółka z o.o. w okresie od stycznia do marca 2024 r. będzie wystawiać do NFZ faktury korygujące (in plus i in (...)
str. 58
7.
Prezentacja sald kont rozrachunkowych powstałych w wyniku umowy faktoringu mieszanego
Zawarliśmy umowę faktoringu mieszanego. Zgodnie z zapisami umowy faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika do 90% kwoty wierzytelności. Kwota powyżej tego limitu jest nabywana z zastrzeżeniem (...)
str. 59
8.
Skutki zajęcia wierzytelności przez organ egzekucyjny w księgach dłużnika i wierzyciela
Spółka z o.o. "X" dokonała zapłaty za fakturę zakupu od spółki z o.o. "Y" na wskazany rachunek organu egzekucyjnego. Wobec spółki "Y" toczy się postępowanie (...)
str. 61
9.
Wyposażenie nowego budynku produkcyjnego
Spółka wybudowała nowy budynek produkcyjny. Czy rzeczy stanowiące wyposażenie nowego budynku powinny być rozliczone poprzez nakłady inwestycyjne, czy mogą być odpisane w koszty? Jakie zasady (...)
str. 63
10.
Zapłata VAT od transakcji nieuznanej za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
Urząd skarbowy zajął konto bankowe naszej spółki i ściągnął jako zabezpieczenie kwotę VAT do transakcji, które uznano za niespełniające warunków do zastosowania stawki 0%. Kwota (...)
str. 64
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.