Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 5 (605) z dnia 01.03.2024
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 5 (605) z dnia 01.03.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Projekty ustaw nowelizujących ustawę o rachunkowości
1.
Ujawnianie informacji o zapłaconym podatku dochodowym
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji https://legislacja.rcl.gov.pl w zakładce Projekty ustaw opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 4
2.
Ujawnianie informacji niefinansowych oraz podniesienie progów definiujących kategorie poszczególnych jednostek
PROJEKT USTAWY Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://www.gov.pl/web/premier w zakładce O Radzie Ministrów/Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono informację o projekcie (...)
str. 6
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
II.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Harmonogram prac bilansowych, które należy zakończyć w marcu 2024 r.
Jednostki, których rok obrotowy jest zgodny z kalendarzowym, w harmonogramie prac bilansowych za 2023 r. powinny uwzględnić terminy wymienione poniżej. Do tego dnia należy wyjaśnić (...)
str. 9
2.
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jako istotna część informacji dodatkowej
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego jest bardzo ważnym element tego sprawozdania wchodzącym w skład informacji dodatkowej. Zamieszcza się w nim podstawowe informacje o jednostce stanowiące bazę (...)
str. 12
2.1.
Minimalny zakres informacyjny wprowadzenia do sprawozdania finansowego
Właściwie sporządzone wprowadzenie do sprawozdania finansowego powinno przynajmniej zawierać dane, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu (...)
str. 12
2.2.
Omówienie elementów wprowadzenia do sprawozdania finansowego sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
` Na temat sporządzania informacji dodatkowej pisaliśmy w dodatku nr 16 z 2023 r. Poniżej omawiamy zakres danych prezentowanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego sporządzanego (...)
str. 13
2.3.
Zalecenia dotyczące informacji prezentowanych we wprowadzeniu do sprawozdania wynikające z KSR
Wskazówki na temat informacji zamieszczanych we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego można znaleźć nie tylko w ustawie o rachunkowości, ale także w Krajowych Standardach Rachunkowości, w (...)
str. 16
3.
Ustalanie per salda różnic kursowych celem prezentacji w rachunku zysków i strat
Z wyceny środków pieniężnych w walucie obcej znajdujących się na rachunku prowadzonym w EUR dokonanej na 31 grudnia 2023 r. powstały ujemne różnice kursowe. Polityka (...)
str. 17
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Dotacja na zakup środka trwałego - rozliczenie bilansowe i podatkowe w spółce z o.o.
Spółka z o.o. w styczniu 2024 r. zakupiła środek trwały i w tym samym miesiącu przyjęła go do używania. Od lutego 2024 r. rozpoczęła amortyzację (...)
str. 20
1.
Dofinansowanie otrzymane na zakup środka trwałego w ujęciu podatkowym
Otrzymane środki wolne od podatku dochodowego Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne. Oznacza (...)
str. 20
2.
Bilansowe rozliczenie środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie zakupu środka trwałego
Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, podlegają szczególnym zasadom ewidencji. W (...)
str. 23
3.
Przykłady ujęcia w księgach dotacji na zakup środka trwałego z uwzględnieniem rozliczeń podatkowych
Ewidencja księgowa w jednostce, która stosuje zwolnienie dotacji od podatku dochodowego Jeżeli otrzymane przez jednostkę środki pieniężne w formie dotacji na zakup środka trwałego podlegającego (...)
str. 25
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Etapy ewidencji księgowej towarów od zakupu po przerób własny
Spółka z o.o. prowadzi działalność handlową w zakresie skupu i sprzedaży kukurydzy. Kukurydzę kupuje od rolników, poddaje ją przeróbce, tzn. osuszaniu we własnej suszarni (wybudowany (...)
str. 28
1.
Skup i przekazanie towarów do przerobu handlowego
Działalność polegająca na skupie i sprzedaży zboża (w tym kukurydzy) w stanie nieprzetworzonym stanowi działalność handlową. Dlatego też ewidencja operacji z tym związanych powinna być (...)
str. 28
2.
Udokumentowanie wydania i przyjęcia towarów podlegających przerobowi
] Dowód Rw - Rozchód wewnętrzny oraz PW - Przyjęcie wyrobu dostępne w Programie DRUKI Gofin Rodzaje dokumentów, jakimi będą potwierdzane operacje gospodarcze dotyczące zarówno (...)
str. 29
3.
Koszty przerobu handlowego i ustalenie ceny towaru po przerobie
Koszty przerobu handlowego nie zwiększają wartości towarów (tu: kukurydzy) poddanych przerobowi. Zalicza się je do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, do ewidencji których służy konto 51 (...)
str. 29
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Wydatki na remont kapitalny silnika samochodu - koszty okresu czy ulepszenie środka trwałego?
Nasza jednostka posiada samochód służbowy zakwalifikowany do środków trwałych. Zamierzamy przeprowadzić remont kapitalny silnika. Czy wydatki poniesione na ten cel możemy zaliczyć bezpośrednio w koszty (...)
str. 32
2.
Wyroby gotowe przekazane firmie zewnętrznej do testowania zamówionego środka trwałego
Podpisaliśmy z firmą zewnętrzną umowę na zakup robotów pakujących. Do testów wyślemy tej firmie nasze wyroby gotowe. Czy wyroby gotowe wysłane na testy (po nich (...)
str. 34
3.
Urządzenie, które może być częścią peryferyjną środka trwałego lub samodzielnym środkiem trwałym
W grudniu kupiliśmy podciśnieniowe urządzenie podnoszące blachy. Urządzenie przekracza kwotę 10.000 zł i może być używane przez nasze wózki widłowe (zakwalifikowane do grupy 7 KŚT) (...)
str. 36
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Pozabilansowa ewidencja zobowiązań i ich ujawnienie w sprawozdaniu finansowym
W ewidencji pozabilansowej ujmuje się zobowiązania warunkowe oraz zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki w pełnej wysokości tych zobowiązań wynikających z odpowiednich dokumentów. Zobowiązań ujmowanych w (...)
str. 38
1.
Definicja zobowiązań warunkowych
Ustawa o rachunkowości nie reguluje zasad prowadzenia ewidencji pozabilansowej, niemniej jednak wymaga, by niektóre informacje pochodzące z tej ewidencji były ujawniane m.in. w informacji dodatkowej (...)
str. 38
2.
Zasady ewidencji pozabilansowej zobowiązań warunkowych
Zobowiązania warunkowe wykazuje się wyłącznie w ewidencji pozabilansowej. Zwracamy uwagę, że konta pozabilansowe nie wchodzą w zakres ksiąg rachunkowych (por. art. 13 ust. 1 ustawy (...)
str. 39
3.
Ujawnianie zobowiązań warunkowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
Zobowiązań, tak długo jak mają charakter warunkowych, nie ujmuje się w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Wymagają one jednak ujawnienia w informacji dodatkowej do (...)
str. 39
4.
Ewidencja pozabilansowa zobowiązań zabezpieczonych na majątku i ujawnienie ich w informacji dodatkowej
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki to zobowiązania wobec wierzycieli zabezpieczone na ich rzecz na aktywach jednostki, w tym m.in. na podstawie hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie, (...)
str. 43
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Wyjaśnienie MF dotyczące klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
W związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu ujmowania w klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za nieterminową ich wpłatę Ministerstwo (...)
str. 44
2.
Odpisanie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w związku ze śmiercią dłużnika
W księgach rachunkowych ośrodka pomocy społecznej widnieją nienależnie pobrane świadczenia rodzinne. Jednak w związku ze śmiercią osoby, która je pobrała, należności te wygasły. Jakich księgowań (...)
str. 45
3.
Przeksięgowanie wyniku wykonania budżetu na konto skumulowanych wyników budżetu
Pod jaką datą należy dokonać przeksięgowania wyniku wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r. na konto skumulowanych wyników budżetu? Czy można dokonać tego przeksięgowania (...)
str. 47
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
1.
Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy
Produkty wycenia się w koszcie wytworzenia, który w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości, obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem (...)
str. 47
2.
Rodzaje zdolności produkcyjnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo
Zdolność produkcyjna, według definicji zawartej w pkt 3.18 KSR nr 13, to wielkość produkcji możliwa do wytworzenia w jednostce czasu (miesiącu, kwartale, roku, przy pracy (...)
str. 49
3.
Sposób ustalania i ujęcia w księgach rachunkowych kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
Niewykorzystanie zdolności produkcyjnych ma miejsce, gdy normalne zdolności produkcyjne jednostki są wyższe od wykorzystanych. Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, stanowiący część stałych kosztów pośrednich produkcji, przypadający (...)
str. 50
4.
Etapy ustalania kosztu wytworzenia produktów przy uwzględnieniu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
W celu prawidłowego ustalenia kosztu wytworzenia poszczególnych produktów należy im przypisać bezpośrednie koszty produkcji, zmienne pośrednie koszty produkcji oraz uzasadnioną część stałych pośrednich kosztów produkcji. (...)
str. 51
5.
Kalkulacja kosztów produktów na przykładzie liczbowym
Na poniższym przykładzie prezentujemy sposób ustalenia kosztu wytworzenia produktu w przypadku, gdy produktowi przypisuje się koszty bezpośrednie produkcji w wysokości rzeczywiście poniesionej oraz koszty pośrednie (...)
str. 53
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jaki jest ostateczny termin na rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych?
W wyniku przeprowadzonej w jednostce rocznej inwentaryzacji ujawniono różnice inwentaryzacyjne. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Do kiedy należy rozliczyć w księgach rachunkowych te różnice? (...)
str. 56
2.
Co może zrobić wierzyciel w przypadku braku odpowiedzi na wezwanie do potwierdzenia salda?
W związku z obowiązkiem inwentaryzacji należności, wysłaliśmy wezwania do potwierdzenia sald do naszych kontrahentów prowadzących księgi rachunkowe. Nie otrzymaliśmy jednak wszystkich odpowiedzi. Jak w takiej (...)
str. 56
3.
Jakie dane o stanie rezerw należy wykazać w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego?
Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jakie informacje o rezerwach powinna wykazać w informacji dodatkowej sporządzanej do (...)
str. 57
4.
Czy można wydłużyć rok obrotowy sp. z o.o. powstałej z przekształcenia jednoosobowej działalności?
Jednoosobowa działalność gospodarcza z dniem 12 października 2022 r. została przekształcona w spółkę z o.o. Spółka nie sporządziła rocznego sprawozdania finansowego za 2022 r., bowiem (...)
str. 58
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Prezentacja rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu VAT w aktywach i pasywach bilansu
Jesteśmy spółką z o.o. Na dzień bilansowy podsiadamy należność do zwrotu z tytułu VAT za listopad 2023 r. w kwocie 1.000 zł oraz zobowiązanie do (...)
str. 59
2.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego w spółce z o.o. przekształconej ze spółki jawnej
Od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja 2022 r. nasza spółka była spółką jawną. Z dniem 1 czerwca 2022 r. spółka jawna została przekształcona (...)
str. 60
3.
Korekta faktury za energię zmniejszająca koszty, otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
Fundacja w 2022 r. z dotacji otrzymanej z budżetu gminy opłaciła faktury za energię elektryczną w 2022 r. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2022 r. (...)
str. 61
4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych nieściągalnej wierzytelności nieobjętej odpisem aktualizującym
W księgach naszej jednostki widnieje przeterminowana lecz nieprzedawniona należność z 2021 r. W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy postanowienie komornika sądowego o umorzeniu postępowania wobec naszego (...)
str. 63
5.
Otrzymanie wkładu niepieniężnego (aportu) w księgach rachunkowych komunalnej spółki z o.o.
Gmina posiadająca 100% udziałów w spółce komunalnej z o.o. wniosła do tej spółki wkład niepieniężny (aport) w postaci środków trwałych (budowle, węzły cieplne, kotły itp.). (...)
str. 64
6.
Ujęcie wpłaty na PFRON w kosztach bilansowych okresu, za który dokonywana jest płatność
Jak zaksięgować miesięczną wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych? Czy koszt ten można księgować w korespondencji z kontem bankowym, czy przez konto rozrachunkowe? Wpłaty (...)
str. 65
7.
Ewidencja księgowa ulgi na złe długi, w sytuacji gdy wierzycielowi nie uda się odzyskać należności
Spółka w ramach działalności gospodarczej zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek dla innych podmiotów gospodarczych. Jednemu z kontrahentów udzieliła pożyczki i co miesiąc wystawiała faktury za (...)
str. 66
8.
Ujawnienie w sprawozdaniu finansowym pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości
Nasza jednostka otrzymała pomoc de minimis polegającą na zwolnieniu z podatku od nieruchomości. Czy kwotę takiej pomocy należy ująć w księgach rachunkowych jako pozostałe przychody (...)
str. 67
9.
Zryczałtowany podatek potrącony z wypłacanego komplementariuszowi udziału w zysku spółki komandytowej
Spółka z o.o. (komplementariusz) otrzymała od spółki komandytowej wypracowaną część zysku za 2023 r. Spółka zaksięgowała przyznaną w uchwale należną jej kwotę zysku brutto na (...)
str. 68
10.
Wniesienie aportem całego przedsiębiorstwa JDG lub jego zorganizowanej części do spółki z o.o.
Przedsiębiorca prowadzi jednoosobowo działalność gospodarczą o charakterze handlowym. Zamierza wnieść aportem swoje przedsiębiorstwo do nowo powstałej spółki z o.o., której wspólnikami jest on (80%) oraz (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.