Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI NUMERU 4 (604) z dnia 20.02.2024
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Złożenie zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT przed upływem przyjętego roku podatkowego - interpretacja ogólna Ministra Finansów
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 30 stycznia 2024 r. pod poz. 7 opublikowano interpretację ogólną nr DD8.8203.1.2023 Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2024 (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Należności z tytułu dostaw i usług
Należności z tytułu dostaw i usług, zarówno te o okresie spłaty do 12 miesięcy, jak i powyżej 12 miesięcy, prezentuje się w bilansie w aktywach (...)
str. 6
1.1.
Charakterystyka należności z tytułu dostaw i usług oraz ich prezentacja w bilansie
Do należności krótkoterminowych z tytułu dostaw i usług zalicza się należności wynikające z rozrachunków jednostki głównie z tytułu sprzedaży towarów, materiałów, wyrobów gotowych i usług (...)
str. 7
1.2.
Ustalenie wartości należności z tytułu dostaw i usług na dzień bilansowy
Wycena w kwocie wymaganej zapłaty Należności z tytułu dostaw i usług wycenia się, stosując art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, w kwocie (...)
str. 8
1.
Warunki stosowania metody łączenia udziałów do rozliczenia połączenia spółek handlowych
Kwestie dotyczące sposobu rozliczenia w księgach rachunkowych połączeń spółek handlowych, w przypadku jednostek sporządzających sprawozdania finansowe na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości reguluje rozdział 4a (...)
str. 12
2.
Czynności, które należy przeprowadzić, aby dokonać prawidłowego rozliczenia połączenia
Przy założeniu, że mamy do czynienia z połączeniem dwóch spółek kapitałowych prawa handlowego - spółki przejmującej "XX" i spółki przejmowanej "YY" - na dzień 30 (...)
str. 13
3.
Inne rachunkowe aspekty połączenia spółek handlowych
3.1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych spółki przejmowanej "YY" W omawianym przypadku, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, można nie zamykać ksiąg (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych dla celów podatkowych
W myśl art. 16a ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 22a ust. 1 pkt 1 updof, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop oraz (...)
str. 19
2.
Bilansowe zasady amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
W świetle art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. a) ustawy o rachunkowości, do środków trwałych zalicza się nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania (...)
str. 20
3.
Klasyfikacja budynków i lokali jako mieszkalnych
W celu prawidłowego rozliczenia - dla celów podatku dochodowego - wydatków ponoszonych na nabycie lub wytworzenie budynków lub lokali, wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (...)
str. 21
4.
Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych u podatnika na estońskim CIT
W przypadku podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), nowy sposób opodatkowania oznacza odejście od dotychczasowych zasad znanych z (...)
str. 22
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ewidencja spornej faktury w księgach rachunkowych
Otrzymaliśmy od naszego kontrahenta fakturę za wykonane usługi, która jest przez nas kwestionowana. Czy możemy jej nie ujmować w księgach rachunkowych, jeśli tylko w odniesieniu (...)
str. 24
2.
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego
Posiadamy w księgach rachunkowych fakturę z tytułu wykonanych dla nas usług. Zobowiązania wynikającego z tej faktury nie uregulowaliśmy, gdyż nie zgadzamy się z ceną usługi. (...)
str. 26
3.
Spisanie z ksiąg rachunkowych przedawnionego zobowiązania
Przejęliśmy księgi rachunkowe od biura rachunkowego i od 1 stycznia 2023 r. prowadzimy je we własnym zakresie. W księgach naszej spółki widnieje zobowiązanie, które może (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Metoda oraz termin inwentaryzacji licencji zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych
Rok obrotowy naszej spółki zakończy się 31 marca 2024 r. Wśród wartości niematerialnych i prawnych jakie posiadamy są wyłącznie licencje. Czy inwentaryzację licencji można rozpocząć (...)
str. 29
2.
Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych
Audytorzy badający sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. co roku wymagają przeglądu środków trwałych pod kątem ich ekonomicznej użyteczności. Przeprowadzamy więc taką weryfikację i jeśli (...)
str. 30
3.
Wydatki poniesione na projekt, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania pracą magazynu
Spółka zawarła umowę z firmą informatyczną na projekt, wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania pracą magazynu. Początkowym etapem prac było wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu. Na jej (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji - część III - inwentaryzacja w drodze potwierdzenia sald i weryfikacji
Rozliczenie wyników inwentaryzacji powinno nastąpić w księgach rachunkowych tego roku, na który przypadał termin inwentaryzacji. Ostatecznym terminem rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych za 2023 r., w jednostce, (...)
str. 33
1.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze potwierdzenia sald
W świetle ustawy o rachunkowości drogą potwierdzenia sald inwentaryzuje się: 1) aktywa finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych lub przechowywane przez inne jednostki, w tym papiery (...)
str. 34
2.
Rozliczenie wyników inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze weryfikacji
Inwentaryzacji metodą weryfikacji, czyli porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników podlegają aktywa i pasywa, o których mowa w art. (...)
str. 37
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Zakup sprzętu przekazywanego nieodpłatnie w ramach pomocy humanitarnej - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z licznymi pytaniami naszych Czytelników w kwestii ewidencji księgowej wydatków związanych z zakupem sprzętu przekazywanego nieodpłatnie w ramach pomocy humanitarnej na rzecz obywateli (...)
str. 40
2.
Rozliczenie faktury korygującej dotyczącej zakupu węgla w roku poprzednim
W styczniu 2024 r. jednostka budżetowa (placówka opiekuńczo-terapeutyczna) otrzymała fakturę korygującą dotyczącą zakupu węgla w roku poprzednim i ujęła ją w księgach 2023 r., zapisem (...)
str. 41
2.1.
Księgowanie faktury korygującej dotyczącej poprzedniego roku
Z pytania wynika, iż fakturę korygującą zakup węgla w 2023 r. jednostka otrzymała jeszcze przed sporządzeniem sprawozdania finansowego i zamknięciem ksiąg za ten rok. Należy (...)
str. 41
2.2.
Klasyfikacja budżetowa otrzymanej nadpłaty
Wpływ środków od kontrahenta tytułem zwrotu nadpłaty dotyczącej wydatków dokonanych w latach poprzednich wskazane jest ująć w paragrafie dochodowym 094 "Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat (...)
str. 42
3.
Wydatki poniesione na naprawę sprzętu laboratoryjnego w stacji sanitarno-epidemiologicznej
Jesteśmy jednostką budżetową (stacją sanitarno-epidemiologiczną). Ponieśliśmy wydatki na naprawę sprzętu laboratoryjnego. Koszt tej naprawy to około 20.000 zł. Czy wydatki te powinniśmy pokryć z paragrafu (...)
str. 43
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Sprawozdanie z działalności według ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 9
Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzenia sprawozdania finansowego. Wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym niektóre jednostki mają dodatkowo obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności. (...)
str. 43
1.
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności
Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności według art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości dotyczy takich jednostek jak spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa (...)
str. 44
2.
Informacje, które należy przedstawić w sprawozdaniu z działalności według ustawy o rachunkowości
Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis (...)
str. 45
3.
Forma i cel sprawozdania z działalności
Sprawozdanie z działalności jest dokumentem uzupełniającym roczne sprawozdanie finansowe, ma bowiem za zadanie objaśnić dane i informacje prezentowane w tym sprawozdaniu. Forma sprawozdania z działalności (...)
str. 46
4.
Cechy jakościowe sprawozdania z działalności według KSR nr 9
Wiarygodność sprawozdania z działalności Sprawozdanie z działalności jest wiarygodne, jeżeli prezentowane w nim informacje są prawdziwe, obiektywne, poprawne i zgodne ze sprawozdaniem finansowym. Wiarygodność mogą (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji bilansu wykazać zaliczkę otrzymaną od jednostki powiązanej?
W grudniu 2023 r. spółka z o.o. otrzymała od jednostki powiązanej zaliczkę na poczet usługi, którą wykona w 2024 r. W której pozycji bilansu powinna (...)
str. 50
2.
Jak obliczyć średnioroczne zatrudnienie dla potrzeb sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego?
Zamierzamy podjąć decyzję, co do statusu naszej jednostki i stosowania uproszczeń w sporządzanym sprawozdaniu finansowym za 2023 r. W treści przepisów ustawy o rachunkowości dotyczących (...)
str. 51
3.
Czy koszty reklamy trwającej dłuższy czas można zaliczyć do rozliczeń międzyokresowych?
Ponosimy koszty reklamy internetowej towarów. Czy koszty te możemy rozliczać poprzez rozliczenia międzyokresowe? Co do zasady nie zalicza się do rozliczeń międzyokresowych kosztów reklamy, również (...)
str. 52
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Inwentaryzacja towarów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową
Spółka przeprowadza inwentaryzację zapasów w dniach od 10 grudnia do 20 grudnia. Ewidencja magazynowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest w systemie magazynowym odrębnym od systemu FK. Spis (...)
str. 53
2.
Korekta podatku dochodowego od osób prawnych za lata poprzednie w księgach i sprawozdaniu spółki z o.o.
Spółka z o.o. złożyła w 2023 r. korektę zeznania CIT-8 za 2019 r., wykazując zwiększenie podatku dochodowego do zapłaty i zapłaciła zaległy podatek. Kwota dopłaconego (...)
str. 54
3.
Informacja o braku założenia kontynuowania działalności w uproszczonym sprawozdaniu finansowym jednostki mikro
Jesteśmy spółką z o.o., spełniającą warunki kwalifikujące nas według ustawy o rachunkowości do jednostek mikro. Wspólnicy podjęli decyzję o sporządzaniu sprawozdania finansowego według załącznika nr (...)
str. 55
4.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów w sytuacji gdy dostawa została wstrzymana
W grudniu 2023 r. klient zakupił od naszej spółki towar i opłacił całość dostawy. Towar został dostarczony klientowi, na jego prośbę, pod koniec stycznia 2024 (...)
str. 57
5.
Kwalifikacja gruntu zakupionego przez spółkę z o.o. i przeznaczonego pod budowę domów na sprzedaż
Spółka z o.o. nabyła grunt w celu budowy na nim kilku domów na sprzedaż. W związku z trudnościami natury prawnej przedsięwzięcie zostało opóźnione. Jak ująć (...)
str. 58
6.
Obowiązki sprawozdawcze związane z otwarciem likwidacji spółki z o.o. na początku roku obrotowego
Jesteśmy spółką z o.o. Rok obrotowy w naszej spółce pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2 stycznia 2024 r. podjęliśmy uchwałę o likwidacji i złożyliśmy stosowny (...)
str. 60
7.
Sprawozdanie finansowe osoby fizycznej podlegające publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Osoba fizyczna będzie musiała ogłosić sprawozdanie finansowe za 2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do publikacji należy ogłosić m.in. zestawienie zmian w kapitale i (...)
str. 61
8.
Prezentacja podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym, jeśli podatek odroczony ma wartość ujemną
Spółka tworzy corocznie rezerwę oraz ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W 2023 r. rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony spowodowało, że podatek ten wykazany (...)
str. 62
9.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez małżonków prowadzących wspólne gospodarstwo rolne
Małżonkowie, których łączy małżeńska wspólność majątkowa prowadzą odrębne pozarolnicze działalności gospodarcze. Dodatkowo osiągają przychody ze sprzedaży produktów rolnych pochodzących ze wspólnie prowadzonego gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo (...)
str. 63
10.
Wydatki poniesione na roczną opłatę utrzymaniową oprogramowania do wystawiania faktur w KSeF
Jesteśmy na etapie wdrożenia oprogramowania do wystawiania faktur w KSeF. Nakłady związane z wdrożeniem oraz licencje na oprogramowanie będą elementem wyceny wartości niematerialnej i prawnej. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.