Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 13 (613) z dnia 01.07.2024
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 13 (613) z dnia 01.07.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Zbliża się termin przekazania sprawozdania finansowego za 2023 r. do odpowiednich organów
Do 15 lipca 2024 r. należy złożyć sprawozdanie za 2023 r. w KRS Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, złożenie rocznego sprawozdania (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Opinia biegłego rewidenta o rocznym sprawozdaniu finansowym
Efektem końcowym prac firmy audytorskiej zatrudnionej do obowiązkowego lub fakultatywnego zbadania rocznego sprawozdania finansowego jest raport zawierający opinię niezależnego biegłego rewidenta o zbadanym sprawozdaniu finansowym. (...)
str. 7
1.
Zawartość sprawozdania z badania oraz opinii biegłego rewidenta
W wyniku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego biegły rewident sporządza na piśmie sprawozdanie z badania, które powinno zawierać elementy wymienione w art. 83 ust. 3 ustawy (...)
str. 8
2.
Przykłady opinii z badania sprawozdań jednostek niebędących jednostkami zaufania publicznego
Po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego biegły rewident może wydać: 1) opinię niezmodyfikowaną - bez zastrzeżeń do sprawozdania finansowego, która może jednak zawierać dodatkowe wyjaśnienia lub (...)
str. 10
3.
Sprawozdanie zarządu z działalności jako przedmiot audytu
W sprawozdaniu biegłego rewidenta zawarty będzie także punkt odnoszący się do sprawozdania zarządu z działalności sporządzanego w oparciu o art. 49 ustawy o rachunkowości. Niezmodyfikowana (...)
str. 15
II.
Rezerwy na świadczenia pracownicze w kosztach wytworzenia produktów
Spółka tworzy rezerwy na świadczenia pracownicze, tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Początkowo rezerwy były tworzone tylko w koszty ogólnozakładowe, a więc były rozliczane w (...)
str. 15
1.
Ogólne zasady tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący (...)
str. 16
2.
Rozwiązanie rezerw na świadczenia pracownicze w momencie powstania zobowiązania
Zamiana biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów w zobowiązanie, wobec przekształcenia się przewidywanego ryzyka wykonania przez jednostkę świadczeń, wynikających z ciążących na niej obowiązków w pewność, powoduje (...)
str. 16
3.
Wycena rezerw na świadczenia pracownicze i ujęcie różnic spowodowanych zmianą założeń aktuarialnych
W rozdziale IV KSR nr 6 odnosi się do wyceny rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W pkt 4.1 standard wskazuje, iż jednostka dokonuje wyceny (...)
str. 17
4.
Przykład ustalenia kwoty rezerw na odprawy emerytalne na dzień bilansowy w kolejnych latach obrotowych
Na kolejnej stronie przedstawiamy przykład dotyczący tworzenia rezerwy na odprawy emerytalne, opracowany na podstawie przykładu 8, zamieszczonego w KSR nr 6. Przykład I. Założenia: Jednostka (...)
str. 18
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Estoński CIT - zasady rozliczania różnic kursowych przy zakupie środka trwałego
Spółka z o.o. opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT) zdecydowała się na zakup środka trwałego od dostawcy krajowego. Zakup ten będzie rozliczała w (...)
str. 21
1.
Przepisy regulujące zasady naliczania różnic kursowych przez podatników estońskiego CIT
Ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej także estońskim CIT lub ryczałtem) jest alternatywną formą opodatkowania w stosunku do klasycznego CIT. Regulacje dotyczące tej formy opodatkowania (...)
str. 21
2.
Przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej na potrzeby VAT
W obowiązujących przepisach dotyczących VAT nie ma jakiegokolwiek zastrzeżenia świadczącego o obowiązku wystawiania przez polskich podatników faktur jedynie w polskich złotych. Zatem czynny podatnik VAT (...)
str. 22
3.
Rozliczenie zakupu środka trwałego na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości
Wartością początkową środka trwałego w razie jego odpłatnego nabycia jest cena nabycia, o której mowa w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o rachunkowości. (...)
str. 24
4.
Rozliczenie zakupu środka trwałego w jednostce stosującej KSR nr 11
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości, w sprawach nieuregulowanych przepisami tej ustawy przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości (...)
str. 27
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Ustalenie kwoty należności podlegającej wykazaniu w bilansie
W 2022 r. objęliśmy odpisem aktualizującym należność, wobec której dłużnik spóźniał się z płatnością. W 2023 r. z powodu braku zapłaty skierowaliśmy należność na drogę (...)
str. 29
1.
Wycena na dzień bilansowy należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności
Jak wynika z art. 46 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień (...)
str. 29
2.
Utworzenie na dzień bilansowy odpisu aktualizującego wartość należności głównej oraz odsetek
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji (por. (...)
str. 30
3.
Ujęcie w księgach skutków skierowania należności spornej na drogę postępowania sądowego
Należności z tytułu dostaw i usług kwestionowane przez dłużników, będące przedmiotem sporu i skierowane na drogę postępowania sądowego, przeksięgowuje się z konta 20 "Rozrachunki z (...)
str. 31
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Moment wyksięgowania niskocennych środków trwałych całkowicie zamortyzowanych, ale nadal używanych
Spółka zgodnie z aktualną polityką rachunkowości zalicza do środków trwałych przedmioty o wartości nabycia większej niż 10.000 zł. W ewidencji środków trwałych znajdują się jednak (...)
str. 33
2.
Zwrot wydatków poniesionych na modernizację środków trwałych, otrzymany od kontrahenta
Jesteśmy firmą produkującą wyroby z tworzywa sztucznego. Produkujemy detale dla kontrahentów. Posiadamy własne formy wtryskowe, które są przyjęte na środki trwałe. Dla jednego z kontrahentów (...)
str. 35
3.
Wydatki na polisę ubezpieczeniową dołączoną do kredytu na sfinansowanie budowy środka trwałego
Zawarliśmy z bankiem umowę kredytu na sfinansowanie budowy środka trwałego. Umowa z bankiem przewiduje, że należność z tytułu kredytu zostanie ubezpieczona. Jak pod względem bilansowym (...)
str. 36
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Zasady amortyzacji degresywnej środka trwałego i ewidencja księgowa odpisów amortyzacyjnych
Planujemy zakup kilku nowych środków trwałych, które będą wykorzystywane do działalności produkcyjnej. Rozważamy dokonywanie amortyzacji metodą degresywną przewidzianą w przepisach podatkowych. Czy możliwe jest zastosowanie (...)
str. 37
2.
Podwyższenie wartości środka trwałego podlegającego amortyzacji metodą degresywną
W maju 2024 r. zmodernizowaliśmy środek trwały z grupy 5 KŚT. Środek ten jest amortyzowany metodą degresywną. Dla celów bilansowych również stosujemy metodę amortyzacji degresywnej (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika
Jako organ podatkowy wydajemy czasami decyzje orzekające o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej. W jaki sposób w organie księgować rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich (...)
str. 43
2.
Saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów nierozliczone na dzień połączenia instytucji kultury
W wyniku połączenia dwóch instytucji kultury powstanie nowa jednostka, która przejmie cały majątek, wierzytelności i zobowiązania obu instytucji. Jedna z łączonych instytucji w okresie działalności (...)
str. 46
3.
Konto właściwe do ujęcia odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty za zajęcie pasa drogowego
Wójt jako zarządca dróg gminnych wydaje decyzje administracyjne dotyczące naliczania opłaty za zajęcie pasa drogowego. Czy właściwym kontem do ewidencji odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty (...)
str. 47
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VI.
Zdarzenia po dniu bilansowym - część II - podejście z perspektywy auditingu i regulacji MSR
W pierwszej części artykułu opublikowanej w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 12 z 20 czerwca 2024 r . przedstawiliśmy podejście do zdarzeń po dniu bilansowym określone (...)
str. 48
1.
Porównanie rozwiązań przyjętych w MSR w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym z regulacjami polskimi
W kwestii będącej tematem niniejszego opracowania właściwym standardem międzynarodowym jest MSR 10 "Zdarzenia po dniu kończącym okres sprawozdawczy", którego postanowienia obowiązują już w swej zasadniczo (...)
str. 48
2.
Procedury i działania, jakie powinien podjąć biegły rewident w zakresie zdarzeń po dniu bilansowym
Zdarzenia po dniu bilansowym mogą mieć wpływ na wydawaną przez biegłego rewidenta opinię o sprawozdaniu finansowym, w tym procedury badania. Przepisy art. 53 ust. 1 (...)
str. 52
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto ponosi odpowiedzialność za księgi, w przypadku powierzenia ich prowadzenia biuru rachunkowemu?
Zamierzamy powierzyć prowadzenie ksiąg naszej spółki biuru rachunkowemu. Czy w takiej sytuacji odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg ponosi biuro, czy kierownik jednostki? Kierownik jednostki, który powierzył (...)
str. 54
2.
Kiedy można rozwiązać niewykorzystaną rezerwę na naprawy gwarancyjne sprzedawanych produktów?
Spółka tworzy rezerwy na naprawy gwarancyjne sprzedawanych produktów długotrwałego użytku. Kiedy można rozwiązać niewykorzystane rezerwy? Zasadniczo rezerwy na naprawy gwarancyjne powinno się rozwiązać po upływie (...)
str. 55
3.
W którym momencie ująć w księgach wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia wypłacone po terminie?
Zleceniobiorca ma w umowie zlecenia zapis, że wynagrodzenie płatne jest na ostatni dzień każdego miesiąca. Czasem się jednak zdarza, że wypłacamy je w następnym miesiącu. (...)
str. 56
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Moment zaliczenia usługi badania rocznego sprawozdania finansowego do kosztów w księgach rachunkowych
Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r. zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta. W grudniu 2023 r. wpłaciliśmy zaliczkę na (...)
str. 56
2.
Koszty poniesione na projekty graficzne w ramach akcji reklamowych promujących spółkę i jej produkty
Nasza spółka prowadzi różnego rodzaju akcje reklamowe promujące wyroby spółki i samą spółkę. W związku z tym często ponosimy także wydatki na różnego typu projekty (...)
str. 58
3.
Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej
Jesteśmy spółką komandytową. Na podstawie umowy spółki wypłacamy komplementariuszowi wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki. Jak ująć w księgach rachunkowych taką operację gospodarczą? Umowa spółki komandytowej (...)
str. 59
4.
Zapłata kary umownej wyrażonej w euro, nałożonej przez kontrahenta za wykonanie usług z opóźnieniem
Kontrahent obciążył nas karą umowną z tytułu wykonania usług z opóźnieniem. Kwota w nocie obciążeniowej została wyrażona w walucie obcej. Zapłaty kary dokonamy z własnego (...)
str. 60
5.
Zapis w polityce rachunkowości, dotyczący przyjęcia do stosowania zastępczych dowodów księgowych
W polityce rachunkowości naszej jednostki widnieje następujący zapis: "W przypadku braku możliwości otrzymania źródłowego dowodu potwierdzającego dokonanie operacji gospodarczej, dopuszcza się księgowanie dowodu zastępczego zatwierdzonego (...)
str. 62
6.
Rozliczenie nadwyżki wynikającej z faktury potwierdzającej zakup okularów korekcyjnych przez pracownika
Pracownik jednostki, zatrudniony na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, zakupił okulary korekcyjne i wystąpił o zwrot poniesionych na ten cel wydatków. Pracodawca refunduje koszty zakupu (...)
str. 63
7.
Nieprawidłowo zaksięgowany aport w latach ubiegłych i możliwość korekty w roku bieżącym
Spółka komandytowa powstała w 2009 r. z przekształcenia spółki cywilnej. Jeszcze przed przekształceniem wspólnicy wnieśli do spółki cywilnej grunt z przeznaczeniem pod prowadzoną działalność deweloperską (...)
str. 64
8.
Wypłata i rozliczenie oprocentowanej pożyczki, udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych
Na prośbę pracownika nasza spółka udzieliła mu ze środków obrotowych oprocentowanej pożyczki. Jak ująć w księgach rachunkowych kwotę udzielonej pożyczki, oprocentowanie oraz jej spłatę? Kwotę (...)
str. 66
9.
Podział gruntu inwestycyjnego na działki budowlane oraz wydzielenie i nieodpłatne przekazanie drogi
Spółka akcyjna w 2016 r. zakupiła grunt w cenie 50 zł/m 2 . Zaliczyła go do inwestycji długoterminowych, przyjmując model wyceny jak dla środków trwałych. (...)
str. 67
10.
Uproszczenie dotyczące najmu krótkoterminowego w jednostce stosującej MSR
Spółka sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF wynajmuje powierzchnie magazynowe oraz biurowe od różnych dostawców. Większość umów spółka zawiera na kilka lat, a niektóre na (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.