Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 16 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2024 r., godz. 13:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.223 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS TREŚCI BIEŻĄCEGO NUMERU
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 7 (607) z dnia 01.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano stanowisko w sprawie ustalania wartości godziwej dla potrzeb rozliczenia połączeń jednostek metodą nabycia
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 8 marca 2024 r. pod poz. 23 opublikowano stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ustalania (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
I.
Dane porównawcze w sprawozdaniach spółki przekształconej, która przeszła na estoński CIT
Spółka z o.o. powstała 7 października 2022 r. z przekształcenia osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, nieprowadzącej ksiąg rachunkowych. Od 1 lipca 2023 r. spółka (...)
str. 8
1.
Moment otwarcia ksiąg spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
Na podstawie art. 551 § 5 K.s.h., przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej działalności w (...)
str. 8
2.
Pierwszy rok obrotowy spółki z o.o. powstałej z przekształcenia
Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to (...)
str. 8
3.
Dane porównawcze w pierwszym sprawozdaniu spółki przekształconej
Jeżeli w roku obrotowym nastąpiła zmiana formy prawnej jednostki - przedsiębiorca będący osobą fizyczną (jednostka przekształcana) przekształcił się w spółkę z o.o. (jednostka przekształcona) - (...)
str. 9
4.
Zakres danych w sprawozdaniach sporządzanych w roku, w trakcie którego jednostka przeszła na estoński CIT
Jednym z warunków przejścia na opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) w trakcie roku podatkowego jest złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze tej (...)
str. 10
5.
Roczne sprawozdanie finansowe jednostki małej
Jednostki małe, o których mowa w art. 3 ust. 1c i 1d ustawy o rachunkowości mogą sporządzać sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5, jeżeli organ (...)
str. 11
II.
Aktualizacja udzielonej pożyczki w związku z postawieniem dłużnika w stan upadłości
Nasza spółka w ramach działalności gospodarczej zajmuje się m.in. udzielaniem pożyczek dla innych podmiotów gospodarczych. Jednemu z kontrahentów udzieliliśmy pożyczki i co miesiąc wystawialiśmy faktury (...)
str. 12
1.
Opodatkowanie VAT czynności polegającej na udzieleniu oprocentowanej pożyczki
Czynność polegającą na udzielaniu oprocentowanych pożyczek w ramach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o (...)
str. 12
2.
Powstanie należności z tytułu udzielenia oprocentowanej pożyczki
Udzielone pożyczki powinny być kwalifikowane i ujmowane w księgach rachunkowych pożyczkodawcy jako aktywa finansowe zaliczane do inwestycji. Wynika to z definicji określonej w art. 3 (...)
str. 13
3.
Utrata wartości należności z tytułu udzielonej pożyczki i dokonanie odpisu aktualizującego
Jeżeli w odniesieniu do należności istnieje ryzyko, że nie zostanie ona uregulowana w całości bądź w części, to w świetle prawa bilansowego uznaje się, że (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Estoński CIT - wydatki na ubezpieczenie samochodu używanego dla celów mieszanych
Spółka z o.o. jest opodatkowana estońskim CIT. W swojej działalności wykorzystuje samochód osobowy do tzw. celów mieszanych (m.in. do celów prywatnych wspólnika), w związku z (...)
str. 15
1.
Zasady ujęcia kosztów ubezpieczenia samochodów osobowych w księgach rachunkowych
Umowy ubezpieczenia zawierane są najczęściej na 12 miesięcy, zatem dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych (np. miesięcy, kwartałów lub lat). W związku z tym ma do nich (...)
str. 15
2.
Podatkowe rozliczenie składek na ubezpieczenie samochodu osobowego używanego dla celów mieszanych
Jak wynika z pytania spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT). Opodatkowaniu estońskim CIT podlega m.in. dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (dochód (...)
str. 17
3.
Dostosowanie ewidencji analitycznej w celu wyodrębnienia wydatków z tytułu ukrytych zysków
Ustawa o rachunkowości nie zawiera regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ujmowania w księgach rachunkowych wydatków, które na gruncie estońskiego CIT, są uznawane (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych nieodpłatnego otrzymania obligacji mającego formę dotacji rządowej
Jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych i stosujemy ustawę o rachunkowości jako podstawę sprawozdawczości finansowej. W dniu 15 grudnia 2023 r. otrzymaliśmy od jednostki rządowej (Ministerstwa (...)
str. 22
2.
Zasady klasyfikacji otrzymanych obligacji
Czy powinniśmy otrzymane obligacje zaklasyfikować do aktywów przeznaczonych do obrotu? Jeżeli jednostka nie stosuje przepisów rozporządzenie w sprawie instrumentów finansowych, to nie ma obowiązku klasyfikacji (...)
str. 25
3.
Aktualizacja wyceny obligacji na dzień bilansowy
Czy na dzień bilansowy 31 grudnia 2023 r. powinniśmy zrobić aktualizację wyceny obligacji - jeśli tak, to w jaki sposób? Wycena obligacji na dzień bilansowy (...)
str. 26
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
V.
Dopłata do kapitału przeznaczona na budowę zakładu produkcyjnego
Udziałowiec spółki z o.o. dokonał podwyższenia kapitału spółki. Zwiększenie kapitału nastąpiło w formie dopłaty środków pieniężnych, które zostaną przeznaczone na budowę zakładu produkcyjnego. W związku (...)
str. 28
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych spółki z o.o. dopłat do kapitału
Zagadnienia dotyczące wnoszenia dopłat do kapitału zakładowego w spółce z o.o. regulują w sposób szczegółowy przepisy art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.). Z przepisów tych (...)
str. 29
2.
Zasady ustalania kosztu wytworzenia środka trwałego
Z pytania wynika, że spółka z o.o. przeznaczy dopłaty na budowę środka trwałego. W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie, jego wartością początkową jest (...)
str. 29
3.
Koszty związane z dopłatami do kapitału, poniesione przez spółkę z o.o.
Na mocy art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. (...)
str. 30
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Uwzględnienie w księgach rachunkowych utraty wartości towarów handlowych
Z ustawy o rachunkowości wynika, że wycena rzeczowych aktywów obrotowych, w tym m.in. towarów następuje w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia z zachowaniem zasady ostrożności. (...)
str. 32
1.
Wycena towarów na dzień ich nabycia lub powstania
Na dzień nabycia towary ujmuje się w księgach rachunkowych według cen nabycia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Jednostki mogą również (...)
str. 32
2.
Ocena czy nastąpiła trwała utrata wartości handlowej lub użytkowej towarów
Ustawa o rachunkowości w art. 3 ust. 1 pkt 12 definiuje aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku (...)
str. 33
3.
Obniżka cen towarów i utworzenie odpisu aktualizującego na przykładach liczbowych
W myśl art. 34 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (w tym towarów) dokonane w związku z utratą ich (...)
str. 34
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zmiana stanu produktów w samorządowym zakładzie budżetowym
Zakład budżetowy prowadzi ewidencję księgową rozliczeń międzyokresowych kosztów, dotyczących ubezpieczeń i prenumeraty, na koncie 640. Jak dla celów CIT należy ująć powyższe koszty, jeśli dla (...)
str. 37
1.1.
Wydatki mające charakter kosztów pośrednich w kosztach podatkowych
Dla celów podatkowych wydatki na zakup ubezpieczeń czy prenumeraty zalicza się do tzw. kosztów pośrednich. Są to koszty związane z ogólnym funkcjonowaniem jednostki. Nie można (...)
str. 37
1.2.
Ewidencja księgowa rozliczeń międzyokresowych kosztów
Stosownie do art. 39 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Odpisy czynnych (...)
str. 38
1.3.
Prezentacja zmiany stanu produktów w rachunku zysków i strat
Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, (...)
str. 39
2.
Zmniejszenie wartości początkowej gruntu w związku ze skróceniem okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej
Jesteśmy instytucją kultury. W 2020 r. otrzymaliśmy informację o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności z dniem 1 stycznia 2019 r. i (...)
str. 40
3.
Wspólna obsługa a zatrudnianie głównego księgowego w jednostce obsługiwanej
Gminne centrum usług wspólnych prowadzi wspólną obsługę jednostek i placówek oświatowych z terenu gminy. Czy w każdej jednostce obsługiwanej przez CUW musi być zatrudniony główny (...)
str. 40
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
VII.
Połączenia prawne spółki zależnej z dominującą - mity o połączeniach pod wspólną kontrolą - część II
W części I niniejszego artykułu, opublikowanej w Zeszytach Metodycznych Rachunkowości nr 6 z 20 marca 2024 r., przedstawiliśmy argumenty uzasadniające tezę o obaleniu mitu wokół (...)
str. 42
1.
Przykład rozliczenia połączenia prawnego spółek, które przybrało formę inkorporacji
Jeśli dochodzi do połączenia prawnego spółki dominującej ze spółką zależną, będącego następstwem lub konsekwencją połączenia jednostek, które spełniało definicję połączenia przedsięwzięć z MSSF, nie ma (...)
str. 42
2.
Przykład transakcji na udziałach niekontrolujących, rozliczanej zgodnie z MSSF 10
Wątpliwość co do właściwości zastosowania rozwiązania na podstawie metody pełnej konsolidacji może wystąpić wówczas, gdy przed prawnym połączeniem spółka dominująca nie posiadała wszystkich (100%) udziałów (...)
str. 46
3.
Obalenie mitu głoszącego, że połączenia prawne pod wspólną kontrolą muszą być rozliczane metodą łączenia udziałów
Obalenie drugiego mitu, który głosi, że połączenia prawne pod wspólną kontrolą - jeśli takimi rzeczywiście są - muszą być rozliczane metodą łączenia udziałów jest bardzo (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wykazać nadwyżkę dodatnich różnic kursowych w rachunku zysków i strat jednostki małej?
Prowadzimy księgi rachunkowe i sporządzamy sprawozdanie finansowe według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości dla jednostek małych. W jakiej pozycji rachunku zysków i strat (...)
str. 51
2.
Czy zestawienia obrotów i sald można wygenerować w postaci pliku PDF?
Prowadzimy księgi rachunkowe i jesteśmy jednostką mikro. Sprawozdanie finansowe sporządzamy na 31 grudnia każdego roku kalendarzowego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości. Czy (...)
str. 52
3.
W ciężar jakich kosztów odnieść odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości firmy?
Spółka nabyła przedsiębiorstwo osoby fizycznej, w związku z czym powstała dodatnia wartość firmy. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości firmy księguje się w ciężar konta (...)
str. 53
IX.
Z listów Czytelników
1.
Podpisanie sprawozdania finansowego po terminie
Czy sprawozdanie finansowe (zarówno roczne, jak i sporządzane w trakcie roku, niebędące rocznym) podpisane po terminie uznaje się za niesporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości? (...)
str. 53
2.
Utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na część straty podatkowej
Spółka w 2022 r. poniosła bardzo dużą stratę podatkową i nie ma pewności czy uda się ją rozliczyć w ciągu kolejnych pięciu lat. Dochód za (...)
str. 55
3.
Faktury za zakup paliwa na potrzeby spółki, opłacone pierwotnie z rachunku osobistego wspólnika
W grudniu 2023 r. wspólnik spółki komandytowej zapłacił z prywatnego konta fakturę za paliwo na kwotę 400 zł. Spółka chce zwrócić wspólnikowi te środki. Jak (...)
str. 57
4.
Ujęcie w księgach faktur dotyczących zakupu towarów, wystawionych w styczniu z datą sprzedaży w grudniu
Jesteśmy spółką jawną. Zakupiony towar otrzymaliśmy od dostawcy 8 grudnia 2023 r. Faktura za ten towar wpłynęła do nas 19 stycznia 2024 r. Widnieją na (...)
str. 58
5.
Ujęcie w ewidencji pozabilansowej magazynu wraz z gruntem, użytkowanego na podstawie umowy najmu
Jesteśmy spółką z o.o. i prowadzimy pełną rachunkowość. Podlegamy badaniu przez biegłego rewidenta. Podpisaliśmy umowę najmu na halę magazynową wraz z gruntem do składowania naszych (...)
str. 59
6.
Wykazywanie w sprawozdaniu transakcji z jednostką, nad którą spółka utraciła kontrolę na dzień bilansowy
Spółka "A" posiada jednostki podporządkowane "B", "C" i "D". Do 31 grudnia 2022 r. spółka "A" wykazywała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym transakcje z jednostkami "B", (...)
str. 60
7.
Przychód z tytułu sprzedaży ośrodka wczasowego, stanowiącego zakładowy obiekt socjalny
Spółka posiada w ewidencji środków trwałych ośrodek wczasowy stanowiący zakładowy obiekt socjalny. Koszty związane z utrzymaniem ośrodka, tj. amortyzacja, podatki od nieruchomości, remonty, rozliczane są (...)
str. 61
8.
Moment ujęcia w księgach faktury zaliczkowej, wystawionej przez sprzedawcę przed otrzymaniem zapłaty
Wystawiamy faktury zaliczkowe naszym nabywcom przed otrzymaniem zapłaty. Zdarza się, że taka faktura jest wystawiana w danym roku obrotowym (np. w grudniu 2023 r.), a (...)
str. 62
9.
Amortyzacja i fundusz zasobowy w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej
Czy można zaksięgować amortyzację pawilonu handlowego w spółdzielni mieszkaniowej w koszty (zespół 4 i 5) i równocześnie tę samą amortyzację zaksięgować na funduszu zasobowym, jako (...)
str. 63
10.
Sprzedaż towaru wraz z usługą montażu w jednostce prowadzącej działalność handlową
Jesteśmy firmą handlową, która sprzedaje towary. Zdarza się, że nabywca zamawia u nas usługę montażu zakupionego towaru. Z tego względu, że sami takiej usługi nie (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.