Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 20 czerwca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2024 r., godz. 13:19 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 45.246 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
SPIS TREŚCI NUMERU 9 (609) z dnia 01.05.2024
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 9 (609) z dnia 01.05.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Prezydent RP podpisał zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące ujawniania informacji o podatku dochodowym
W dniu 16 kwietnia 2024 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (...)
str. 4
2.
Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Czy po sporządzeniu (w oparciu o (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA
1.
Zasady podziału zysku za 2023 r. w spółkach z o.o.
Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty w spółce z o.o. objęte jest przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników, jeżeli zgodnie z art. 191 § (...)
str. 6
2.
Opodatkowanie dywidend wypłacanych podatnikom CIT i PIT
Dywidenda otrzymana przez wspólnika będącego osobą fizyczną stanowi przychód z kapitałów pieniężnych na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 updof. Przychód ten powstaje w (...)
str. 8
3.
Wypłata dywidendy w walucie obcej i przeliczenie kwoty zobowiązania po odpowiednim kursie
Co do zasady przysługującą udziałowcom dywidendę ustala się w polskich złotych. Nie ma jednak przeszkód, aby dywidenda określona w uchwale o podziale zysku i wyrażona (...)
str. 10
4.
Przekazanie dywidendy wspólnikom w formie niepieniężnej
Przepisy prawa handlowego nie określają formy wypłaty dywidendy. W praktyce w obrocie gospodarczym najpopularniejszą formą wypłaty dywidendy jest świadczenie pieniężne. Jednak dozwolone jest także przekazanie (...)
str. 12
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych - rozliczenie w spółce osobowej
Spółka jawna chce zastosować podatkowy odpis amortyzacyjny fabrycznie nowego środka trwałego (maszyny specjalistycznej) w wysokości 100.000 zł. Bilansowo środek trwały będzie amortyzowany liniowo. Na jakie (...)
str. 16
1.
Regulacje podatkowe dotyczące amortyzacji nabytych fabrycznie nowych środków trwałych
Dla Prenumeratorów GOFIN G Klasyfikacja Środków Trwałych dostępna w serwisie www.klasyfikacje.gofin.pl » Stosownie do art. 22k ust. 14 updof, podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych (...)
str. 16
2.
Zasady amortyzacji bilansowej i możliwe uproszczenia w tym zakresie
Przepisy bilansowe nie przewidują jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w przepisach podatkowych. Z treści art. 32 ustawy o rachunkowości wynika, że odpisów amortyzacyjnych lub (...)
str. 17
3.
Możliwość ujęcia amortyzacji podatkowej w prowadzonej ewidencji
Z pytania wynika, iż spółka prowadzi odrębną amortyzację dla celów podatkowych i bilansowych. W księgach rachunkowych spółki powinny zostać ujęte wyłącznie bilansowe odpisy amortyzacyjne. Natomiast (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Zadatek jako forma zabezpieczenia wykonania umowy przyrzeczonej
Zadatek jest to kwota przekazywana przy zawarciu umowy w celu zapewnienia jej wykonania. Ma on na celu wyegzekwowanie od obu stron umowy jej właściwego wykonania, (...)
str. 20
1.
Otrzymanie zadatku w księgach rachunkowych sprzedawcy
Jednostka prowadząca księgi rachunkowe w marcu 2024 r. zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości (działki budowlanej), stanowiącej jej środek trwały, i otrzymała od kupującego zadatek. Akt (...)
str. 20
2.
Wpłata zadatku w księgach rachunkowych nabywcy
Jednostka prowadząca księgi rachunkowe w marcu 2024 r. zawarła przedwstępną umowę kupna nieruchomości (działki budowlanej). Wpłaciła sprzedającemu zadatek i otrzymała z tego tytułu fakturę. Akt (...)
str. 23
IV.
Bilansowe skutki wstrzymania budowy, likwidacji i sprzedaży środka trwałego w budowie
Środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". Na koncie tym gromadzi (...)
str. 24
1.
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego
W 2023 r. rozpoczęliśmy budowę hali magazynowej, która po ukończeniu budowy będzie stanowiła środek trwały naszej jednostki. W marcu 2024 r. wstrzymaliśmy budowę ze względu (...)
str. 24
2.
Likwidacja środka trwałego w budowie
Spółka jawna podjęła decyzję o ostatecznym zaniechaniu budowy środka trwałego i jego likwidacji. Jakich księgowań powinna dokonać w związku z likwidacją środka trwałego w budowie? (...)
str. 26
3.
Sprzedaż środka trwałego w budowie
Kierownik jednostki podjął decyzję o ostatecznym zaniechaniu budowy budynku administracyjnego i sprzedaży rozpoczętej budowy w związku z pogorszeniem sytuacji finansowej jednostki. Wartość poniesionych nakładów na (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w spółdzielni mieszkaniowej
Spółdzielnia posiada grunty własne, które nabyła na mocy ustawy, w wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Z tego tytułu wnosi do gminy przez 20 lat (...)
str. 28
2.
Usługa doradztwa prawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego
Spółka z o.o. zawarła z kancelarią prawną umowę na usługę dotyczącą doradztwa prawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. Inwestycja trwa od ponad dwóch lat (...)
str. 30
3.
Nakłady poniesione na modernizację boiska sportowego
Nasza spółka z o.o. powstała w 2016 r. z przekształcenia jednostki budżetowej. W związku z przekształceniem dokonaliśmy wyceny majątku. Jedną z pozycji środków trwałych wprowadzoną (...)
str. 32
4.
Odzyskanie środka trwałego utraconego w wyniku kradzieży
W ubiegłym roku skradziono nam jeden z naszych środków trwałych. Sprawę zgłosiliśmy na policję. Ostatecznie środek trwały uznaliśmy za utracony i wyksięgowaliśmy go z ksiąg (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość towarów
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych, ujęte na koncie 34-7 "Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów", powinny pozostać na tym koncie do (...)
str. 34
1.
Podstawowe zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość towarów w księgach rachunkowych
W świetle art. 28 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, rzeczowe składniki aktywów obrotowych, w tym towary, wycenia się nie rzadziej niż na dzień (...)
str. 34
2.
Ustanie przyczyny, dla której odpis aktualizujący został utworzony
W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego wartość aktywów, w tym również odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części (...)
str. 35
3.
Rozchód towarów w związku z ich sprzedażą
W praktyce ustanie przyczyny, dla której odpis aktualizujący utworzono, występuje bardzo rzadko. Najczęściej mamy do czynienia z rozchodem towarów w wyniku ich sprzedaży. W takim (...)
str. 36
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W PRAKTYCE
1.
Odsetki od środków pieniężnych mieszkańców DPS, dopisywane do rachunku sum depozytowych
Dom pomocy społecznej (jednostka budżetowa) na rachunku depozytowym przechowuje środki pieniężne swoich mieszkańców. Dla każdego mieszkańca prowadzone jest odrębne subkonto. Jak ująć w księgach rachunkowych (...)
str. 39
2.
Księgowe ujęcie opłaty skarbowej, pobieranej za wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa
Za wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa pobieramy opłatę skarbową. Na jakim koncie w księgach urzędu gminy ująć taką opłatę? W księgach rachunkowych urzędu gminy (...)
str. 40
3.
Nieodpłatnie otrzymane pozycje wydawnicze w ewidencji instytucji kultury
Biblioteka gminna (samorządowa instytucja kultury) otrzymała nieodpłatnie pozycje wydawnicze (książki), które dla celów bilansowych stanowić będą środki trwałe o niskiej wartości (amortyzowane jednorazowo). Na jakim (...)
str. 41
H.
STANDARDY RACHUNKOWOŚCI KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE
1.
Regulacje ustawy o rachunkowości w zakresie przychodów i kosztów z usług długoterminowych
Zasady ustalania przychodów i kosztów z tytułu niezakończonych usług budowlanych Z przepisów art. 34a i 34c ustawy o rachunkowości wynika, iż na równi z przychodami (...)
str. 42
2.
Zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane według KSR 3
Szczegółowe zasady ustalania przychodów i kosztów z niezakończonych umów o usługi budowlane, a także zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniach finansowych określa (...)
str. 46
3.
Księgowe ujęcie przychodów i kosztów z realizacji umów długoterminowych według KSR nr 3
Przychody z częściowego wykonania umowy długoterminowej KSR nr 3 proponuje, aby w celu ułatwienia porównania w księgach przychodów szacowanych z należnościami zafakturowanymi jednostki stosowały odpowiednie (...)
str. 48
4.
Obowiązek tworzenia rezerwy na stratę oczekiwaną na umowie
Przepis art. 34a ust. 5 ustawy o rachunkowości stanowi, że bez względu na zastosowany sposób ustalania przychodów na wynik finansowy jednostki wpływają przewidywane straty związane (...)
str. 49
5.
Przykład rozliczenia umowy o usługę budowlaną według wskazówek KSR nr 3
Przykład I. Założenia: Przedsiębiorstwo budowlane "X" podpisało w 202X r. umowę o usługę budowlaną z firmą "Y". Cena za wykonanie umowy wynosiła: 1.500.000 zł, zaś (...)
str. 49
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie kary ciążą na jednostce za niesporządzenie rocznego sprawozdania finansowego?
Nie sporządziliśmy sprawozdania finansowego za 2023 r. Czy ustawa o rachunkowości przewiduje kary za niewywiązanie się z tego obowiązku? Z ustawy o rachunkowości wynika, że (...)
str. 52
2.
Czy udziały w spółce postawionej w stan upadłości należy objąć odpisem aktualizującym?
W naszych księgach rachunkowych figurują udziały w spółce, którą postawiono w stan upadłości. Czy udziały te powinniśmy objąć odpisem aktualizującym? Jednostka posiadająca udziały w spółce, (...)
str. 52
3.
Czy korektę przychodu można zaksięgować stornem czerwonym?
Zamierzamy zaksięgować korektę przychodu z tytułu sprzedaży towarów. Czy możemy tego dokonać stornem czerwonym, czy raczej powinniśmy zastosować w tym przypadku storno czarne? Jednostka może (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zawarcie ugody sądowej, w wyniku której umorzono dłużnikowi odsetki od należności
Naliczyliśmy kontrahentowi odsetki w związku z niezapłaconą karą umowną i ujęliśmy je w księgach rachunkowych, zapisem po stronie Wn konta 20 "Rozrachunki z odbiorcami", w (...)
str. 54
2.
Rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego
W związku z pozwem sądowym złożonym przez naszego kontrahenta, dotyczącym niezapłaconej przez nas kary umownej, utworzyliśmy w księgach rachunkowych 2023 r. rezerwę na przewidywane koszty (...)
str. 55
3.
Sprzedaż opakowań wielokrotnego użytku, których zakup sfinansowano z dotacji na bieżącą działalność
Sprzedaliśmy opakowania wielokrotnego użytku (skrzyniopalety), których zakup sfinansowaliśmy w 75% z dotacji udzielonej na bieżącą działalność. Jak zaksięgować przychód z tej sprzedaży? Przychód ze sprzedaży (...)
str. 56
4.
Koszty dostawy materiałów nabytych w sklepie internetowym, przeznaczonych do zużycia na potrzeby jednostki
Spółka z branży usługowej dokonuje zakupów artykułów spożywczych, środków czystości, materiałów biurowych, drobnego wyposażenia firmy, w sklepach internetowych ponosząc koszty ich dostawy do biura. Spółka (...)
str. 57
5.
Aspekty księgowe związane z przekształceniem spółki komandytowej w spółkę z o.o. w ciągu roku
W 2022 r. spółka komandytowa podpisała umowę na badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. W dniu 1 lipca 2023 r. spółka komandytowa (...)
str. 58
6.
Utworzenie odpisu na fundusz na cele inwestycyjne i ustalenie odroczonego podatku dochodowego
W 2023 r. spółka z o.o. dokonała odpisu na fundusz na cele inwestycyjne z zysku osiągniętego za 2022 r. i zaliczyła ten odpis do kosztów (...)
str. 60
7.
Skutki skorzystania z ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników w księgach rachunkowych
Z uwagi na niski dochód do opodatkowania uzyskany w 2023 r. spółka z o.o. nie wykorzystała pełnej ulgi badawczo-rozwojowej. Obecnie zaczęła korzystać z ulgi na (...)
str. 62
8.
Prezentacja w bilansie spółki z o.o. uchwalonych, lecz niewniesionych dopłat do kapitału
W 2023 r. wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o dopłatach do kapitału. W uchwale przewidziano, iż dopłaty mogą być wniesione do końca marca 2024 (...)
str. 63
9.
Przychody netto uwzględniane przy ustalaniu wielkości jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości
W celu ustalenia wielkości jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości brana jest pod uwagę wielkość przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy. (...)
str. 65
10.
Konto kosztów według rodzajów, właściwe do ujęcia opłaty e-TOLL
Nasza jednostka dokonuje opłat za przejazdy autostradą w systemie e-TOLL. Czy opłatę należy zaksięgować w ciężar konta 40-2 "Usługi obce", czy konta 40-3 "Podatki i (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.