Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 23 (599) z dnia 01.12.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Opublikowano stanowisko dotyczące wykazywania w sprawozdaniu działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej
STANOWISKO KOMITETU STANDARDÓW RACHUNKOWOŚCI W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 17 listopada 2023 r. pod poz. 105 opublikowano uchwałę nr 12/2023 Komitetu Standardów Rachunkowości z (...)
str. 4
2.
Projekt aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości nr 2 "Podatek dochodowy"
PROJEKT KRAJOWEGO STANDARDU RACHUNKOWOŚCI Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl/web/finanse w zakładce O ministerstwie/Rady komisje, komitety, zespoły/Komitet Standardów Rachunkowości/Konsultacje zamieszczono do dyskusji publicznej projekt aktualizacji (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Wpływ stosowania zasady ostrożności na poszczególne elementy sprawozdania finansowego
Przed przystąpieniem do sporządzania sprawozdania finansowego należy m.in. dokonać wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wycenia się (...)
str. 7
1.1.
Zasada ostrożności w ustawie o rachunkowości
Zasadę ostrożności reguluje art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na (...)
str. 7
1.2.
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość aktywów
Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ (...)
str. 9
1.3.
Rezerwy klasyczne oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów o charakterze rezerw
W odniesieniu do pasywów zasada ostrożności przejawia się w tworzeniu rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów o charakterze rezerw, o których była już mowa w (...)
str. 11
II.
Obowiązki sprawozdawcze spółki przekształcanej i przekształconej
Mamy do odtworzenia za okres 3 lat księgi rachunkowe podmiotu, który na przestrzeni tych lat przekształcał się dwa razy. Pierwotnie od 2017 r. istniała spółka (...)
str. 13
1.
Podstawa prawna przekształcenia spółek osobowych prawa handlowego
W pierwszej kolejności wskazać należy, że spółka z o.o. spółka komandytowa to spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o., zatem jest to spółka osobowa. (...)
str. 13
2.
Obowiązki przekształcanej spółki osobowej
Przekształcenie w świetle ustawy o rachunkowości Prawo bilansowe traktuje przekształcenie spółek jak zmianę formy prawnej. Z art. 12 ust. 2 pkt 3 oraz art. 12 (...)
str. 13
3.
Obowiązki przekształconej spółki osobowej
Jeżeli przekształcenie następuje w trakcie roku obrotowego, to jednostka przekształcona jest zobowiązana do zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego. W opisanej w pytaniu sytuacji, (...)
str. 17
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
III.
Nota podatkowa - różnice z tytułu aktywowania kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Nasza spółka z o.o. koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych aktywuje dla celów bilansowych w koszcie wytworzenia wyrobów gotowych. Wpływają one na wynik finansowy dopiero w momencie (...)
str. 18
1.
Bilansowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
Na dzień powstania produkty, objęte bieżącą ewidencją księgową, ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o (...)
str. 18
2.
Szczególne zasady ujęcia wynagrodzeń w kosztach podatkowych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera ogólną zasadę określającą moment ujęcia w kosztach podatkowych zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich. Jednak przepisy szczególne (...)
str. 20
3.
Prezentacja w nocie podatkowej różnic w bilansowym i podatkowym ujęciu kosztów wynagrodzeń
Jeżeli na koniec roku obrotowego wyroby gotowe nie zostaną sprzedane, to koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych, składek ZUS oraz wpłat do PPK obciążających pracodawcę, które wchodzą (...)
str. 20
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Kaucja z tytułu najmu lokalu w księgach rachunkowych wynajmującego
Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. W (...)
str. 24
1.
Otrzymanie kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu
Nasza jednostka posiada lokal mieszkalny, który wynajmuje. Od najemcy pobraliśmy kaucję zabezpieczającą, w kwocie wynikającej z umowy najmu. Jak ująć wartość pobranej kaucji w księgach (...)
str. 24
2.
Zatrzymanie kaucji i zaliczenie jej na poczet ostatniego czynszu
Jednostka posiada lokal użytkowy przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Lokal ten wynajęła innej jednostce. Tytułem zabezpieczenia pobrała od najemcy kaucję w wysokości równowartości jednego czynszu. (...)
str. 26
3.
Zatrzymanie kaucji i zaliczenie jej na poczet odszkodowania
Spółka wynajmowała lokal stanowiący jej własność. Podpisując z najemcą umowę na 5 lat, spółka pobrała kaucję zabezpieczającą, w wysokości 5.000 zł. W ostatnim miesiącu obowiązywania (...)
str. 28
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych i ich wycena na potrzeby prezentacji w bilansie
Posiadamy wartości niematerialne i prawne, takie jak licencje, koncesje. W jaki sposób powinniśmy przeprowadzić ich inwentaryzację? Jak dokonać ich wyceny na potrzeby prezentacji w bilansie? (...)
str. 29
2.
Zakup oprogramowania i jego użytkowanie na podstawie kodu dostępu
Spółka we wrześniu 2023 r. nabyła licencję na oprogramowanie komputerowe, które użytkuje na podstawie kodu dostępu. Kod otrzymała we wrześniu 2023 r., a usługa dotyczy (...)
str. 31
3.
Warunki, jakie musi spełnić budynek, aby został uznany za zdatny do użytku środek trwały
Wybudowaliśmy budynek i uzyskaliśmy pozwolenie na jego użytkowanie. Jednak decyzja ta nie uprawomocniła się jeszcze. Czy w tej sytuacji możemy uznać budynek za zdatny do (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów - ujęcie w księgach i weryfikacja na dzień bilansowy
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, powinny ustalić, jakie koszty przypadają na dany okres sprawozdawczy. Pod uwagę należy wziąć zarówno przypadające na ten okres koszty, które (...)
str. 34
1.
Podstawa prawna dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ustawa o rachunkowości wymaga, aby w księgach rachunkowych jednostki ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami (...)
str. 35
2.
Ogólne zasady ewidencji księgowej czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Z treści art. 39 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynika, że koszty dotyczące przyszłych okresów można rozliczać stosownie do upływu czasu (w równych kwotach przypadających (...)
str. 35
3.
Rozliczenie kosztów przyszłych okresów na przykładach liczbowych
3.1. Koszty ubezpieczenia majątku jako koszty działalności operacyjnej rozliczane w czasie Czas rozliczania kosztów powinien pokrywać się z okresem wynikającym z otrzymanych dokumentów źródłowych. Przykładowo (...)
str. 39
3.1.
Koszty ubezpieczenia majątku jako koszty działalności operacyjnej rozliczane w czasie
Czas rozliczania kosztów powinien pokrywać się z okresem wynikającym z otrzymanych dokumentów źródłowych. Przykładowo w odniesieniu do kosztów ubezpieczeń będzie to okres wskazany w polisie. (...)
str. 37
3.2.
Koszty potrąconej z góry prowizji od kredytu jako koszty finansowe rozliczane w czasie
Z rozliczaniem w czasie kosztów finansowych możemy mieć do czynienia w sytuacji, gdy bank pobierze prowizję od kredytu obrotowego i w związku z tym na (...)
str. 38
3.3.
Sposoby rozliczania kosztów przygotowania nowej produkcji
Generalnie koszty przygotowania nowej produkcji mogą być w miesiącu uruchomienia produkcji jednorazowo zaliczone do kosztów działalności produkcyjnej (konto 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej"). Jeżeli (...)
str. 39
4.
Wycena bilansowa i inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Ustawa o rachunkowości nie zawiera odrębnej definicji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, stąd w odniesieniu do nich stosuje się ogólną definicję aktywów określoną w art. 3 (...)
str. 40
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych
Samorządowa jednostka oświatowa (szkoła podstawowa) otrzymała od spółki "X" finansowe wsparcie przeznaczone na remont pomieszczeń szkolnych. Środki pieniężne wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów. Jak ująć (...)
str. 43
2.
Zasądzony od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego w księgach jednostki budżetowej
Jesteśmy jednostką budżetową (gminnym ośrodkiem pomocy społecznej). Wygraliśmy sprawę w sądzie i otrzymaliśmy wyrok zasądzający od dłużnika zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Jakich zapisów powinniśmy dokonać (...)
str. 44
3.
Inwentaryzacja mienia gminnego użytkowanego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych
Gmina powierzyła jednostce ochotniczej straży pożarnej składniki aktywów (środki trwałe). Jaką metodą zinwentaryzować mienie gminne użytkowane przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej? Składniki aktywów powierzone przez (...)
str. 46
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Zakup gruntów i budowa domów na sprzedaż według KSR nr 8
Spółka jawna zajmująca się tylko handlem towarami, zamierza sfinansować z własnych środków zakup gruntów i budowę na nich domów na sprzedaż. Ewidencję kosztów spółka prowadzi (...)
str. 46
1.
Definicja i przedmiot działalności deweloperskiej
Działalność deweloperska jest to działalność gospodarcza obejmująca wykonywanie jednego lub więcej przedsięwzięć deweloperskich polegających na budowie lub przebudowie (ulepszeniu) budynków i ich odprzedaży w całości (...)
str. 46
2.
Ewidencjonowanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Przepisy ustawy o rachunkowości nie regulują szczegółowo zasad rozliczania i prezentacji kosztów podstawowego elementu działalności deweloperskiej, jakim jest przedsięwzięcie deweloperskie. Na podstawie art. 10 ust. (...)
str. 47
3.
Koszty wytworzenia niezakończonego na dzień bilansowy przedsięwzięcia deweloperskiego na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Deweloper sp. z o.o. od lipca 2023 r. realizuje przedsięwzięcie deweloperskie, tj. budowę domu jednorodzinnego "MORENA" na gruncie zakupionym przed rozpoczęciem tego (...)
str. 51
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy korektę VAT należnego można ująć na koncie odpisów aktualizujących wartość należności?
Nasza jednostka posiada w ewidencji księgowej nieściągalną należność. Nie jest ona objęta odpisem aktualizującym. Zamierzamy skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny w ramach tzw. ulgi (...)
str. 53
2.
Czy poprawione sprawozdanie finansowe za 2022 r. należy przesłać ponownie do Szefa KAS?
Osoba fizyczna prowadząca księgi rachunkowe sporządziła sprawozdanie finansowe za 2022 r. w terminie do 31 marca 2023 r. i wysłała je do Szefa KAS w (...)
str. 54
3.
Na jakie konto odnieść palety drewniane otrzymane wraz z towarem?
Otrzymaliśmy fakturę za płytki podłogowe oraz palety drewniane. Termin płatności za palety został na fakturze odroczony do 2024 r. Płytki zakupiliśmy na potrzeby remontu, natomiast (...)
str. 55
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Konsolidacja sprawozdań finansowych a inny rok obrotowy jednostki podporządkowanej
Spółka stała się członkiem grupy kapitałowej. Rok obrotowy spółki trwa od 1 lipca do 30 czerwca, a rok obrotowy jednostki dominującej jest równy kalendarzowemu. Czy (...)
str. 56
2.
Technika ustalania różnic kursowych z wyceny rozrachunków po przejściu na estoński CIT
Na koniec 2022 r. dokonaliśmy wyceny bilansowej przedmiotu leasingu po średnim kursie NBP z 30 grudnia 2022 r. Z dniem 1 stycznia 2023 r. przeszliśmy (...)
str. 58
3.
Koszty usług transportowych dotyczących sprzedanych towarów w księgach i sprawozdaniu jednostki handlowej
Jesteśmy firmą handlową. Nie posiadamy własnych środków transportu. Sprzedając towar organizujemy transport do nabywcy za pośrednictwem firm zewnętrznych (transportowych, spedycyjnych). Za zakupione usługi transportowe otrzymujemy (...)
str. 59
4.
Korekta kosztów ubezpieczenia z tytułu sprzedaży pojazdów
W październiku 2023 r. nasza spółka sprzedała dwa samochody. Polisy ubezpieczeniowe OC tych samochodów obejmowały okresy od 8 grudnia 2022 r. do 7 grudnia 2023 (...)
str. 60
5.
Wniesienie samochodu ciężarowego do spółki z o.o. - podwyższenie kapitału zakładowego, czy zapasowego?
Wspólnik spółki z o.o. zamierza przekazać samochód ciężarowy poprzez podniesienie kapitału zapasowego. Czy takie postępowanie jest prawidłowe, czy może jednak należy podwyższyć kapitał zakładowy? Wspólnicy (...)
str. 62
6.
Zabezpieczenie wierzytelności polegającej na ustanowieniu zastawu na nabytych papierach wartościowych
Spółka dokonała poprzez biuro maklerskie zakupu akcji spółki "X" w celach inwestycyjnych. Akcje te na podstawie dyspozycji blokady instrumentów finansowych na rachunku inwestycyjnym zostały zablokowane (...)
str. 63
7.
Ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanej rekompensaty dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Spółka otrzymała rekompensatę na podstawie ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Jak ująć w księgach rachunkowych otrzymaną rekompensatę? Czy rekompensatę należy wykazać (...)
str. 65
8.
Ustalenie wartości zniszczonych wyrobów gotowych i produkcji w toku
Jesteśmy firmą produkcyjną. Ewidencję wyrobów gotowych prowadzimy w stałych cenach ewidencyjnych. Podczas pożaru uległa zniszczeniu część wyrobów i elementów przygotowanych do ich montażu. Jak wycenić (...)
str. 66
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.