Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 25 lutego 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2024 r., godz. 13:22 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 59.301 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 22 (598) z dnia 20.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
Informacja dla Czytelników
Szanowni Państwo! Zbliża się koniec roku wydawniczego. W związku z tym pragnę Państwu podziękować za okazane nam zaufanie oraz zachęcić do pozostania z nami w (...)
str. 4
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Redukcje obciążeń w obszarze sprawozdawczości w związku ze zmianą dyrektywy o rachunkowości
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse w zakładce Co robimy/Rachunkowość/Komunikaty poinformowało, iż Komisja Europejska (KE) w ramach działań zmniejszających obciążenia dla przedsiębiorstw przedstawiła tzw. Pakiet (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
1.
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym
Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi (...)
str. 6
2.
Postać i forma sprawozdania finansowego sporządzonego za 2023 r.
Co do zasady sprawozdanie finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej, w postaci elektronicznej. Sprawozdanie to opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem (...)
str. 10
3.
Podpisywanie sprawozdania finansowego spółki, w której prezes pełni również funkcję głównego księgowego
W spółce z o.o. jest jednoosobowy zarząd. W październiku 2023 r. rada nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa zarządu. Stanowisko to objął obecny główny księgowy do czasu (...)
str. 12
1.
Czynności związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
Zagadnienia związane z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych zostały uregulowane w przepisach Kodeksu cywilnego, w dziale dotyczącym umów zleceń, oraz w przepisach uszczegóławiających zawartych w rozdziale (...)
str. 14
2.
Omówienie najważniejszych elementów umowy
Określenie stron umowy W tej części umowy podaje się dane identyfikujące zleceniobiorcę (biuro rachunkowe) i zleceniodawcę (klienta), osoby reprezentujące zgodnie z zasadami reprezentacji obu stron, (...)
str. 15
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Definicja spółki nieruchomościowej
Definicję spółki nieruchomościowej zawiera art. 4a pkt 35 updop oraz art. 5a pkt 49 updof. Przez spółkę nieruchomościową rozumie się podmiot inny niż osoba fizyczna, (...)
str. 19
2.
Możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych bilansowo i podatkowo
W myśl art. 16a ust. 1 pkt 1 updop oraz art. 22a ust. 1 pkt 1 updop amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop oraz (...)
str. 21
3.
Odpisy amortyzacyjne jako koszt uzyskania przychodów
Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 updop oraz art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze (...)
str. 22
4.
Limit odpisów amortyzacyjnych w spółce nieruchomościowej
Ograniczenie w prawie zaliczania przez spółki nieruchomościowe do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT, o którym mowa w (...)
str. 22
5.
Amortyzacja podatkowa, gdy bilansowej brak
Na gruncie prawa bilansowego nieruchomości mogą być ujmowane jako inwestycja w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości. Przez inwestycję rozumie się (...)
str. 25
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Koszty odnowienia podpisu elektronicznego, dotyczące dwóch lat obrotowych
We wrześniu 2023 r. spółka zakupiła odnowienie podpisu elektronicznego na okres dwóch lat. Czy koszt zakupu należy rozliczać w czasie? Jeżeli koszty odnowienia podpisu elektronicznego (...)
str. 26
1.
Rozliczenie poniesionych wydatków w czasie co miesiąc, poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych rozlicza się poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Taki sposób postępowania wynika (...)
str. 26
2.
Zaliczenie poniesionych wydatków jednorazowo w koszty roku, którego dotyczą
W przypadku gdy koszty podlegające rozliczeniu w czasie nie są istotne w ocenie jednostki, na mocy art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości można zastosować (...)
str. 27
3.
Jednorazowe odpisanie w koszty wydatków w momencie ich poniesienia
Innym uproszczeniem stosowanym w praktyce dla celów bilansowych w odniesieniu do kosztów o nieistotnej wartości jest jednorazowe odpisanie w koszty całego wydatku w momencie jego (...)
str. 29
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Procedura ustalania odpisu aktualizującego w związku z trwałą utratą wartości środka trwałego - checklista
Nasza jednostka posiada wiele środków trwałych. W ostatnim czasie część z nich jest używana w mniejszym stopniu, a niektóre zostały wycofane z używania. Czy należy (...)
str. 30
2.
Ujawnienie w trakcie inwentaryzacji wartości niematerialnej i prawnej nieobjętej dotychczas ewidencją księgową
Podczas inwentaryzacji rocznej w naszej jednostce ujawniono nieobjętą dotychczas ewidencją licencję na program komputerowy. Licencja ta spełnia warunki do uznania jej za wartość niematerialną i (...)
str. 32
3.
Formy prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla środków trwałych oraz odpisów amortyzacyjnych
Środki trwałe stanowią w naszej jednostce znaczną część majątku. Ustawa o rachunkowości nakazuje, aby dla środków trwałych prowadzić konta ksiąg pomocniczych. W jakiej formie powinna (...)
str. 34
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
V.
Rozstrzygnięcie wątpliwości związanych z inwentaryzacją należności i zobowiązań
Według jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości jednostki mają obowiązek rzetelnie i jasno przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Pośrednio z tej zasady (...)
str. 34
1.
Terminy i metody inwentaryzacji należności i zobowiązań
Jakimi metodami należy zinwentaryzować należności i zobowiązania oraz w jakim terminie przeprowadzić ich roczną inwentaryzację, by wywiązać się z ustawowych obowiązków? Metody, terminy oraz częstotliwość (...)
str. 35
2.
Potwierdzenia sald należności wysyłane drogą elektroniczną
Czy można potwierdzenia sald wysłać e-mailem? Czy takie potwierdzenie sald musi zawierać podpisy? Jeśli tak, to jaki rodzaj podpisu można zastosować? Ustawa o rachunkowości nie (...)
str. 36
3.
Potwierdzenie salda wadium wpłaconego organizatorowi przetargu
Wpłaciliśmy wadium w ramach przetargu, które zaksięgowaliśmy na koncie pozostałych rozrachunków. Czy na koniec roku obrotowego należy wysłać potwierdzenie salda tej należności? Do ewidencji rozrachunków (...)
str. 37
4.
Inwentaryzacja należności w drodze weryfikacji, gdy metoda potwierdzenia sald okazała się bezskuteczna
Wysłaliśmy do naszych kontrahentów prośby o potwierdzenie sald należności. Pomimo wielokrotnych monitów w tej sprawie, niektórzy kontrahenci nie udzielili nam żadnej odpowiedzi. Jak postąpić w (...)
str. 38
5.
Przeprowadzenie weryfikacji należności spornych
Według ustawy o rachunkowości należności sporne należy poddać inwentaryzacji w drodze weryfikacji, a nie potwierdzenia sald. Jak przeprowadzić i udokumentować taką weryfikację? W myśl ustawy (...)
str. 39
6.
Sposób udokumentowania inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald zobowiązań
Jak przeprowadza się inwentaryzację zobowiązań w drodze weryfikacji sald? Ustawa o rachunkowości nie zobowiązuje dłużników do wysyłania potwierdzeń sald swoich zobowiązań, chociaż również tego nie (...)
str. 41
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Równoważnik pieniężny wypłacany strażakom Państwowej Straży Pożarnej w zamian za umundurowanie
Strażakom Państwowej Straży Pożarnej w zamian za umundurowanie wypłacany jest równoważnik pieniężny. Na jakim koncie kosztów rodzajowych powinien być księgowany taki równoważnik? Do jakiego paragrafu (...)
str. 43
1.1.
Zasady przyznawania i wypłaty równoważnika
Sposób przyznawania oraz zasady wypłaty strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 (...)
str. 43
1.2.
Ujęcie równoważnika w ewidencji księgowej
W księgach rachunkowych równoważnik pieniężny wypłacany strażakom PSP w zamian za umundurowanie kwalifikuje się do kosztów ujmowanych na koncie 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia". (...)
str. 44
1.3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na wypłatę równoważnika
W załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków (...)
str. 44
2.
Środki otrzymane od innych jednostek uczestniczących we wspólnej działalności socjalnej
Urząd gminy prowadzi wspólną działalność socjalną z kilkoma gminnymi jednostkami organizacyjnymi. Jak w księgach urzędu zaewidencjonować środki otrzymane od jednostek uczestniczących we wspólnej działalności socjalnej (...)
str. 44
3.
Nieodpłatne użyczenie środka trwałego innej instytucji kultury
Miejska biblioteka publiczna użyczyła nieodpłatnie innej instytucji kultury, na podstawie zawartej umowy użyczenia, składnik majątku będący jej środkiem trwałym. Czy użyczony środek trwały należy wyksięgować (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Skutki utraty prawa do uproszczeń w zakresie kwalifikowania umów leasingu według KSR nr 7
Nasza spółka cywilna przekroczyła za 2022 r. wszystkie trzy wielkości określone w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. W związku z tym w 2023 (...)
str. 46
1.
Zakwalifikowanie umowy do leasingu operacyjnego według zasad podatkowych
Sposób kwalifikowania umów leasingu dla celów bilansowych reguluje art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Stosownie do tego przepisu, jednostka wykorzystująca w swojej działalności obce (...)
str. 46
2.
Zmiana polityki rachunkowości spowodowana utratą prawa do uproszczonego kwalifikowania umów leasingu
Jeżeli w trakcie trwania umowy leasingu jednostka utraci prawo do stosowania uproszczenia, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości, to uprzednio (...)
str. 47
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych skutków utraty prawa do uproszczeń na przykładzie liczbowym
Przykład I. Założenia: Jednostka zawarła w styczniu 2020 r. umowę leasingu, której przedmiotem jest maszyna produkcyjna. Dla celów podatkowych jest to leasing operacyjny, natomiast dla (...)
str. 48
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować dofinansowanie do szkoleń pracowników otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?
Nasza jednostka otrzymała z KFS dofinansowanie w wysokości 80% do kosztów kształcenia ustawicznego pracowników. Jak ująć w księgach rachunkowych wpływ środków pieniężnych z tytułu takiego (...)
str. 51
2.
Według jakiego kursu należy przeliczyć przychody za 2023 r. w celu ustalenia statusu jednostki mikro?
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ze względu na przekroczenie limitu przychodów zobowiązana była od 1 stycznia 2023 r. otworzyć księgi rachunkowe. Z przepisów ustawy o (...)
str. 52
3.
Czy możliwe jest wydłużenie pierwszego po przekształceniu roku obrotowego spółki komandytowej?
Spółka cywilna osób fizycznych przekształciła się w październiku 2023 r. w spółkę komandytową. Rokiem obrotowym spółki komandytowej jest rok kalendarzowy. Czy w świetle ustawy o (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Korekta błędu polegającego na zawyżeniu przychodów ze sprzedaży towarów w roku ubiegłym
Spółka z o.o. w 2023 r. wykryła błąd, który popełniła w 2022 r. Polegał on na ujęciu w księgach rachunkowych 2022 r. dwa razy tej (...)
str. 54
2.
Dodatkowe opłaty leasingowe za skrócenie okresu umowy oraz za wniosek o wykup przedmiotu leasingu
Spółka użytkująca samochód na podstawie umowy leasingu operacyjnego postanowiła dokonać przedwczesnego wykupu. Pojazd nadal będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności. Jak zaksięgować opłaty za skrócenie (...)
str. 56
3.
Odpisanie nieuregulowanych należności od pracowników
Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego są finansowane usługi sportowe dla pracowników. Część świadczenia pokrywa fundusz, a część pracownik. Odpowiednia kwota potrącana jest (...)
str. 57
4.
Faktury korygujące, dotyczące otrzymanych rabatów oraz zmniejszające przychody z usług marketingowych
Jesteśmy dealerem samochodów. Importer udziela nam rabatów (z różnych tytułów) za dany miesiąc, a my jako dealer wystawiamy faktury (także za okresy miesięczne) za działania (...)
str. 59
5.
System alarmowy w spółdzielni mieszkaniowej sfinansowany ze środków funduszu remontowego
W wyniku kontroli przeciwpożarowej spółdzielnia mieszkaniowa została zobligowana do zamontowania głównego wyłącznika prądu na danej nieruchomości. W jakie koszty ująć wydatki związane z montażem przeciwpożarowego (...)
str. 60
6.
Konto służące do ewidencji wynagrodzeń kierownika działu kontroli, z którym zawarto umowę typu B2B
Nasza spółka księguje koszty według układu rodzajowego i miejsc powstawania. Zatrudniliśmy kierownika działu kontroli na podstawie umowy typu B2B. Osoba ta prowadzi działalność gospodarczą i (...)
str. 61
7.
Obrót świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w OZE
Spółka jawna posiada elektrownię wiatrową, która wytwarza energię elektryczną. Uzyskuje świadectwa pochodzenia dotyczące energii wytworzonej w OZE, następnie prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii (...)
str. 62
8.
Darowizna wniesiona przez fundatora do fundacji rodzinnej
Po utworzeniu fundacji rodzinnej, tj. po dokonaniu określonej w statucie wpłaty na fundusz założycielski otrzymujemy darowizny od fundatorów? Czy wartość takiej darowizny odnosi się na (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.