Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 7 grudnia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 7.12.2023 r., godz. 10:51 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 54.820 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 11 (587) z dnia 01.06.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Ważne terminy w czerwcu 2023 r.
Udostępnianie sprawozdań wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom ` Na temat udostępniania sprawozdań piszemy w ZMR nr 10 z 2023 r. , str. 6 W myśl art. (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
1.
Zakres informacji o transakcjach z jednostkami powiązanymi w sprawozdaniu finansowym
W świetle art. 4 ust. 1a ustawy o rachunkowości, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostka jest zobowiązana (...)
str. 5
2.
Przykłady transakcji z jednostkami powiązanymi i ich ujawnienie
Zakup ubezpieczenia budynków od jednostki powiązanej Spółka wykupiła od jednostki powiązanej ubezpieczenie budynków na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. Zobowiązanie uregulowała (...)
str. 7
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Zmniejszenie odpisu na należności nieściągalne w nocie podatkowej
Spółka z o.o. w 2021 r. utworzyła odpis aktualizujący na należność nieściągalną. Dla celów podatkowych odpis ten został wyłączony z kosztów uzyskania przychodów. W 2022 (...)
str. 11
1.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności w księgach rachunkowych
Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. W odniesieniu do należności wyceny (...)
str. 11
2.
Zaliczenie odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych
Dla celów podatkowych zaliczenie odpisu aktualizującego wartość należności do kosztów uzyskania przychodów może nastąpić, jak wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, (...)
str. 12
3.
Odpisanie z ksiąg należności nieściągalnej i wpływ tej operacji na podstawę opodatkowania
Stosownie do treści pytania, spółka w 2023 r. z powodu umorzenia postępowania egzekucyjnego przez komornika (prawdopodobnie ze względu na brak majątku dłużnika) uznała należność za (...)
str. 13
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Zaliczki pobrane przez pracowników do rozliczenia
Pracownik, któremu pracodawca udzielił zaliczki, np. na zakupy firmowe lub na pokrycie kosztów podróży służbowych, zobowiązany jest do jej rozliczenia. Terminy rozliczania zaliczek powinny zostać (...)
str. 15
1.
Wypłata pracownikowi zaliczki na zakup środków czystości i jej rozliczenie
Pracodawca udzielił w maju 2023 r. pracownikowi zaliczki na zakup środków czystości. W tym samym miesiącu pracownik rozliczył się z pobranych pieniędzy, przedkładając dokument "Rozliczenie (...)
str. 15
2.
Potrącenie z wynagrodzenia pracownika kwoty zaliczki, która nie została rozliczona w terminie
Pracownik działu administracji w maju 2023 r. pobrał z kasy zaliczkę na zakup materiałów biurowych. Jednostka nie posiada wewnętrznego regulaminu dotyczącego udzielanych zaliczek. Termin rozliczenia (...)
str. 18
3.
Rozliczenie kosztów podróży służbowej i pobranej na ich poczet zaliczki
Spółka wysłała jednego ze swoich pracowników w podróż służbową na terenie kraju - w celu przeprowadzenia negocjacji handlowych. Przed rozpoczęciem podróży pracownikowi wypłacono przelewem zaliczkę. (...)
str. 20
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Koszty uwzględniane przy ustalaniu wartości początkowej nieruchomości sfinansowanej kredytem
Zaciągnęliśmy kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości. Czy koszty kredytu, naliczone do dnia przekazania nieruchomości, będą podwyższać jej wartość początkową? Czy koszty wyceny nieruchomości, opłaty bankowej (...)
str. 23
2.
Nakłady na dodatkową zabudowę samochodu ciężarowego użytkowanego w ramach leasingu finansowego
Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności wykorzystuje samochód ciężarowy w ramach umowy leasingu. Umowa ta dla celów bilansowych jest leasingiem finansowym. W samochodzie, po (...)
str. 25
3.
Podatek od czynności cywilnoprawnych potrącony przy zakupie nieruchomości gruntowej
Przy zakupie nieruchomości gruntowej, która ma być naszym środkiem trwałym, notariusz potrącił podatek od czynności cywilnoprawnych. Czy możemy zaliczyć ten podatek do kosztów działalności? Podatek (...)
str. 26
4.
Środki trwałe przejęte przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia spółki jawnej prowadzącej PKPiR
Do spółki jawnej, która nie miała obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeden ze wspólników wniósł w 2021 r. wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części prowadzonego przez (...)
str. 27
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ustawowy wymóg oddzielnej prezentacji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
Jak stanowi art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki zobowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową (...)
str. 29
2.
Wynik z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Z zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, określonego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości wynika, iż w rachunku zysków i strat (zarówno w (...)
str. 30
3.
Wynik z tytułu rozchodu aktywów finansowych
Obowiązek kompensowania w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych w związku z rozchodem aktywów finansowych wynika z art. 42 ust. 3 ustawy o (...)
str. 32
4.
Nadwyżka dodatnich lub ujemnych różnic kursowych
Do pozycji przychodów i kosztów finansowych, które prezentuje się w rachunku zysków i strat per saldo należą również przychody i koszty z tytułu różnic kursowych. (...)
str. 34
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Dopłaty do czynszu wypłacane w ramach programu "Mieszkanie na start" - odpowiedź Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa
Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. (...)
str. 36
2.
Potrącenia z wynagrodzeń pracowników jednostki budżetowej dokonywane za ich zgodą
Jesteśmy jednostką budżetową. Z wynagrodzeń pracowników za ich zgodą potrącamy np. składki na PKZP oraz składki na ubezpieczenia grupowe na życie. Na jakich kontach księgować (...)
str. 37
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
V.
Nowe lokale użytkowe jako inwestycje w księgach dewelopera według KSR nr 8
Jesteśmy firmą deweloperską, budującą lokale mieszkalne i użytkowe na sprzedaż. W ostatnim czasie część umów została rozwiązana i lokale użytkowe nie zostaną sprzedane. Postanowiliśmy je (...)
str. 39
1.
Regulacje prawne w zakresie zmiany kwalifikacji nieruchomości w księgach rachunkowych
Do nieruchomości inwestycyjnych - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości - zalicza się te nieruchomości (w tym grunty, prawo użytkowania (...)
str. 39
2.
Lokale wynajęte lub oddane w leasing przez dewelopera
Jak wynika z pkt 9.5 KSR nr 8, jeżeli deweloper uchwałą swoich władz (np. zarządu) zmienił przeznaczenie nowo wybudowanych lub ulepszonych nieruchomości bądź ich części (...)
str. 40
3.
Wycena nieruchomości przekwalifikowanej do inwestycji
Z treści pkt 9.5 KSR nr 8 wynika, iż wycena początkowa nieruchomości przekwalifikowanej do inwestycji (osobno budynku lub jego części i osobno gruntu bądź prawa (...)
str. 41
4.
Sprzedaż nieruchomości wcześniej przeklasyfikowanej do inwestycji
Jeżeli nieruchomość lub jej części wybudowane w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego oraz grunt, na którym są posadowione (prawo do wieczystego użytkowania) zostały wcześniej zaklasyfikowane do nieruchomości (...)
str. 41
5.
Przykład przekwalifikowania budynku powstałego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego do inwestycji
Poniżej przedstawiamy przykład przekwalifikowania budynku wybudowanego w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego do inwestycji w nieruchomości, opracowany na podstawie przykładu 10, zamieszczonego w rozdziale XII KSR nr (...)
str. 42
VI.
Praktyczne zastosowanie MSR - uwzględnianie zmiany stóp procentowych w zobowiązaniach leasingowych
Nasza spółka stosuje MSR jako podstawę sprawozdawczości finansowej. W związku z wymaganiami MSSF 16 ujmujemy aktywa z tytułu praw do użytkowania oraz zobowiązania leasingowe generalnie (...)
str. 45
1.
Ocena przyczyn wystąpienia zmian w przepływach związanych z umowami leasingowymi
Zasady ujmowania zmian w przepływach związanych z umowami leasingowymi reguluje MSSF 16 "Leasing", który różnicuje podejście w zależności od tego, co jest przyczyną powstania zmiany. (...)
str. 45
2.
Sposób postępowania w zależności od przyczyny wystąpienia zmiany przepływów
Zmiany przepływów związane ze zmianą okresu lub planów co do opcji wykupu Zmiany okresu leasingu na warunkach umownych (skrócenie trwania umowy lub jej wydłużenia zgodnie (...)
str. 45
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jakim koncie kosztów według rodzajów ująć wydatki na kontrolę stanu technicznego budynku?
Zleciliśmy przeprowadzenie kontroli stanu technicznego budynku figurującego w ewidencji środków trwałych. Na jakim koncie kosztów według rodzajów powinniśmy ująć poniesiony w związku z tym wydatek? (...)
str. 49
2.
W jakich pozycjach bilansu wykazać lokaty wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego?
W dniu 30 grudnia 2022 r. założyliśmy lokatę na okres 4 miesięcy. Kwotę tej lokaty wykazaliśmy w bilansie jako inne środki pieniężne, natomiast nie wykazaliśmy (...)
str. 50
3.
Jak ująć w księgach VAT naliczony z faktur zakupu, dotyczących działalności mieszanej?
Spółka z o.o. prowadzi działalność mieszaną (czyli opodatkowaną i zwolnioną z VAT). Jak ująć w księgach rachunkowych tej spółki VAT naliczony rozliczony wskaźnikiem proporcji, wynikający (...)
str. 50
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wypłata zysku na rzecz komplementariusza w księgach rachunkowych spółki komandytowej
Spółka komandytowa wypłaca komplementariuszowi zysk za 2022 r. Może on odliczyć przypadającą na niego część podatku CIT od podatku obliczonego od wypłaty zysku. Jak ująć (...)
str. 51
2.
Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia w ciężar kosztów działalności operacyjnej
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (jednolita produkcja). Koszty rozliczam w księgach rachunkowych wyłącznie na kontach zespołu 4. W ciągu miesiąca koszty produkcji księguję na konta kosztowe (...)
str. 53
3.
Wyksięgowanie przedawnionego zobowiązania z tytułu dostaw towarów
Posiadamy w księgach rachunkowych zobowiązanie z tytułu zakupu towarów, które przedawniło się w 2023 r. Czy należy je wyksięgować z ewidencji bilansowej? Czy potrzebna jest (...)
str. 55
4.
Koszty zastępstwa procesowego związane z dochodzeniem należności i ich zwrot przez dłużnika
Jednostka wystąpiła do sądu z pozwem o zapłatę należności z tytułu sprzedaży towarów. Otrzymała fakturę z kancelarii prawnej, której powierzyła prowadzenie sprawy w sądzie, tytułem (...)
str. 57
5.
Koszty naprawy wyrobów gotowych w jednostce nietworzącej rezerw
Jesteśmy jednostką produkującą wyroby. Jeden z naszych wyrobów, po sprzedaży, okazał się wadliwy. W ramach zgłoszonej reklamacji, odebraliśmy wyrób od klienta, przyjęliśmy go do magazynu, (...)
str. 58
6.
Ujęcie w księgach oprocentowanej pożyczki, udzielonej pracownikowi ze środków obrotowych
Udzieliliśmy naszemu pracownikowi oprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych, na podstawie zawartej z nim umowy. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? Udzielenie pracownikowi pożyczki ze (...)
str. 59
7.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku zaliczonym do inwestycji w nieruchomości
Spółka z o.o. posiada na własność nieruchomość (budynek wraz z gruntem), ujętą na koncie 04 "Inwestycje w nieruchomości i prawa". Odpisy amortyzacyjne odnoszone są w (...)
str. 61
8.
Skutki przekształcenia spółki zależnej, wchodzącej w skład małej grupy kapitałowej, w spółkę akcyjną
Spółka "X" ma większość udziałów w spółkach "A", "B", "C", "D". Korzysta jednak ze zwolnienia z konsolidacji, gdyż mieści się w wielkościach progów wymienionych w (...)
str. 63
9.
Operacje gospodarcze związane z zawarciem umowy faktoringu niepełnego w księgach rachunkowych faktoranta
Podpisaliśmy z bankiem umowę faktoringu niepełnego. W ramach tej umowy otrzymaliśmy na rachunek bankowy tzw. zaliczkę faktoringową oraz fakturę tytułem prowizji pobranej za usługę faktoringową. (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.