Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 8 (584) z dnia 20.04.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Dane porównawcze w sprawozdaniu spółek, które przeszły na estoński CIT - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W trakcie 2022 r. wiele spółek wybrało opodatkowanie dochodów ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT), co wiązało się ze sporządzeniem dwóch sprawozdań finansowych - (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Koszty pracy zdalnej w księgach rachunkowych pracodawcy
Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej. Wiąże się to z ponoszeniem określonych kosztów, np. związanych z zapewnieniem pracownikom instalacji, serwisu i konserwacji narzędzi pracy, niezbędnych do wykonywania (...)
str. 5
1.
Obowiązki pracodawcy dotyczące pracy zdalnej, wynikające z przepisów prawa pracy
Od 7 kwietnia 2023 r. obowiązują przepisy Kodeksu pracy (K.p.) dotyczące pracy zdalnej, przez którą - zgodnie z art. 67 18 K.p. - rozumie się (...)
str. 5
2.
Koszty związane z zapewnieniem pracownikom materiałów i narzędzi prac
Jeżeli pracodawca zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, to wydatki związane z ich (...)
str. 6
3.
Ekwiwalent lub ryczałt przysługujący pracownikowi za wykorzystywanie własnych materiałów i narzędzi pracy
Koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej mogą być także rozliczane w oparciu o porozumienie dotyczące zasad wykorzystywania przez pracownika własnych materiałów i narzędzi pracy, w (...)
str. 9
II.
Kryptowaluty w systemie finansowo-księgowym
Spółka "ABC" dokonuje transakcji na giełdzie walut wirtualnych "XYZ" w walucie wirtualnej USDC i walucie realnej USD. Transakcje dotyczą m.in. zasilenia konta w walucie realnej, (...)
str. 10
1.
Podstawy obrotu walutami wirtualnymi
Waluty wirtualne oraz ich właściwe ujęcie i wycena w systemie finansowo-księgowym stanowią znaczące wyzwanie dla księgowych. Przedstawienie ogólnych zasad ich ujmowania i wyceny jest niezmiernie (...)
str. 10
2.
Ocena ekonomiczna problemu, będąca podstawą do zastosowania odpowiednich regulacji rachunkowości
Każda kryptowaluta znajdująca się w bezpośrednim posiadaniu jednostki sprawozdawczej powinna podlegać ekonomicznej ocenie, która jest podstawą do zastosowania odpowiednich regulacji rachunkowości. Kryptowaluty - w zależności (...)
str. 12
3.
Zasady ujęcia i wyceny w księgach transakcji dokonywanych za pośrednictwem giełdy walut wirtualnych
Możliwość prowadzenia ewidencji księgowej w walucie wirtualnej Podmiot, który podlega wytycznym ustawy o rachunkowości i prowadzi działalność w Polsce, co do zasady ujmuje aktywa finansowe (...)
str. 14
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
1.
Zasady rozliczania odpisów amortyzacyjnych, określone w ustawie o rachunkowości
Posiadane przez jednostkę nieruchomości, zależnie od ich przeznaczenia, mogą być zaliczane m.in. do środków trwałych lub inwestycji w nieruchomości. W świetle art. 3 ust. 1 (...)
str. 16
2.
Odpisy amortyzacyjne w spółce nieruchomościowej zaliczane do kosztów uzyskania przychodów
Od 1 stycznia 2022 r. w odniesieniu do spółek nieruchomościowych wprowadzono ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych w sytuacji, gdy amortyzacja dla celów (...)
str. 18
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
IV.
Wystąpienie wspólnika ze spółki z o.o.
W spółce z o.o. jest dwóch wspólników (osoby fizyczne). Jeden z nich ma 5% udziałów i chce w przyszłym miesiącu wystąpić ze spółki. W każdym (...)
str. 21
1.
Dobrowolne umorzenie udziałów w świetle przepisów Kodeksu spółek handlowych
Stosownie do treści art. 200 § 1 K.s.h., spółka z o.o. co do zasady nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. (...)
str. 21
2.
Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia w księgach spółki z o.o.
Udziały własne nabyte przez spółkę z o.o. w celu ich umorzenia kwalifikuje się w księgach rachunkowych do krótkoterminowych aktywów finansowych. Należy je wycenić w cenie (...)
str. 23
3.
Skutki bilansowe umorzenia udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego
W przypadku umorzenia udziałów własnych poprzez obniżenie kapitału zakładowego spółki z o.o. należy, na podstawie art. 36a ust. 3 ustawy o rachunkowości, uwzględnić regulacje wskazane (...)
str. 23
4.
Skutki bilansowe umorzenia udziałów własnych z czystego zysku
Dokonując umorzenia udziałów tylko z czystego zysku nie dochodzi do obniżenia kapitału zakładowego. Oznacza to, że jego wielkość figurująca na koncie 80 "Kapitał zakładowy" nie (...)
str. 25
5.
Sprzedaż udziałów przez dotychczasowego wspólnika spółki z o.o.
` Na ten temat w GP nr 75 z 2022 r. str. 17, GP nr 79 z 2022 r. str. 17, GP nr 21 z (...)
str. 26
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Dyskontowanie umowy leasingu finansowego samochodu osobowego
Zawarliśmy umowę leasingu samochodu osobowego. Jak sprawdzić czy suma opłat pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej (...)
str. 27
2.
Likwidacja części środków trwałych w związku z realizacją projektu inwestycyjnego
W wyniku realizacji projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków" powstaną nowe środki trwałe lub istniejące ulegną ulepszeniu. Część starych środków trwałych w wyniku realizacji projektu będzie zlikwidowana. (...)
str. 30
3.
Trwała utrata wartości środka trwałego w budowie
W styczniu 2023 r. rozpoczęliśmy budowę środka trwałego i wszystkie nakłady ujęliśmy na koncie 08 "Środki trwałe w budowie". W marcu 2023 r. podjęliśmy decyzję (...)
str. 32
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Obowiązki podatników podatku od nieruchomości w zależności od formy prawnej
Podatek od nieruchomości normuje ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70). W świetle (...)
str. 33
2.
Moment zaliczenia podatku od nieruchomości do kosztów bilansowych
Dla celów rachunkowości podatek od nieruchomości zalicza się do kosztów podstawowej działalności operacyjnej jednostki. W księgach rachunkowych podatek ten ujmuje się w ramach kont zespołu (...)
str. 35
3.
Rozliczanie podatku od nieruchomości za dany rok za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
W przypadku gdy kwota podatku od nieruchomości za cały rok jest dla jednostki istotna, ujmuje się ją w księgach rachunkowych za pomocą czynnych rozliczeń międzyokresowych (...)
str. 36
4.
Księgowanie poszczególnych rat podatku od nieruchomości bezpośrednio na koncie kosztów
W praktyce raty podatku od nieruchomości można również księgować bezpośrednio w koszty tego miesiąca, którego rata dotyczy, bez wcześniejszego ujmowania na koncie 64-0, jako kosztu (...)
str. 38
5.
Ujęcie kwoty podatku od nieruchomości należnego za cały rok jednorazowo na koncie kosztów
Jeśli kwota należnego podatku od nieruchomości za cały rok jest niewielka, tj. w ocenie jednostki nie wpływa istotnie na wynik finansowy bieżącego okresu, to kwotę (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Zwrot budynku otrzymanego przez SP ZOZ w nieodpłatne użytkowanie do podmiotu tworzącego
Szpital (SP ZOZ) otrzymał w 1997 r. od podmiotu tworzącego budynek w nieodpłatne użytkowanie i wprowadził go do ewidencji środków trwałych, w korespondencji z funduszem (...)
str. 39
2.
Ujęcie składek na ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza w księgach jednostki pomocy społecznej
Jesteśmy placówką pomocy społecznej, która korzysta z pomocy wolontariuszy. W przypadku gdy wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym, zgłaszamy go do tego ubezpieczenia. Jak zaksięgować (...)
str. 41
3.
Czasowe powierzenie stanowiska byłemu głównemu księgowemu jednostki samorządowej
W jednostce samorządowej nie rozstrzygnięto konkursu na wolne stanowisko kierownicze (głównego księgowego) z powodu braku ofert. Czy w związku z tym poprzedni główny księgowy, będący (...)
str. 42
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
VI.
Umowy wieloelementowe według KSR nr 15 - alokacja wynagrodzenia
Prowadzimy działalność w zakresie ochrony mienia. W ramach umowy z klientem oferujemy świadczenie usług ochrony mienia przez okres dłuższy niż rok, powiązane z zakupem systemu (...)
str. 43
1.
Przychód ze sprzedaży usługi powiązanej ze sprzedażą dobra
W myśl art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości, przez przychody i zyski rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o (...)
str. 43
2.
Wyodrębnienie elementów umowy w proporcji do wartości sprzedaży na przykładzie liczbowym
Z pkt 4.10.2 KSR nr 15 wynika, że w przypadku niewyodrębniania w umowie poszczególnych jej elementów i wykazania w umowie łącznej wartości rabatów i opustów, (...)
str. 44
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy konto "Rozliczenie zakupu" można stosować do rozliczania zakupów środków trwałych?
Tworzymy w naszej spółce zakładowy plan kont. Czy możemy zapisać w nim, że konto 30 "Rozliczenie zakupu" będzie stosowane do rozliczania zakupów środków trwałych? Czy (...)
str. 47
2.
Jak zaprezentować w bilansie niezafakturowaną usługę?
W polityce rachunkowości przyjęliśmy rozwiązanie, że na przełomie roku wartość niezafakturowanych kosztów usług ujmujemy dowodem "PK - Polecenie księgowania", w korespondencji ze stroną Ma konta (...)
str. 47
3.
Czy można sporządzić uproszczone sprawozdanie dla jednostki małej już za pierwszy rok działalności?
Jesteśmy spółką z o.o., która powstała w 2022 r. Spełniamy kryteria przewidziane dla jednostki małej i organ zatwierdzający naszej spółki podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdania (...)
str. 48
4.
Kiedy spółka z o.o. spełniająca warunki dla jednostek małych może nie sporządzać sprawozdania z działalności?
Spółka z o.o. sporządza sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, choć spełnia warunki dla jednostki małej. Czy w takim przypadku istnieje (...)
str. 49
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Skutki kontroli ZUS w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
W wyniku kontroli za lata 2021-2022 ZUS przypisał naszej spółce z o.o. do zapłaty składki. Protokół kontroli ma datę z września 2022 r. Po kontroli (...)
str. 49
1.1.
Regulacje prawne dotyczące zawarcia układu ratalnego z ZUS
Stosownie do art. 29 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1009 ze zm.), ze (...)
str. 50
1.2.
Zasady korekty składek ZUS za bieżący i poprzedni rok obrotowy
Dla celów rachunkowości składki ZUS stanowią zobowiązania publicznoprawne podlegające wykazaniu w pasywach bilansu. W bilansie zobowiązania te obejmują zarówno bieżące zobowiązania wobec ZUS spowodowane tym, (...)
str. 50
2.
Obowiązek potwierdzania sald zobowiązań z kontrahentami oraz bankami na wniosek biegłego rewidenta
Sprawozdanie finansowe naszej spółki z o.o. podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, który zgłosił kilka uwag do przeprowadzonej przez nas inwentaryzacji należności i zobowiązań. Czy (...)
str. 52
3.
Spotkanie rady nadzorczej z biegłym rewidentem badającym roczne sprawozdanie finansowe
Według Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółce z o.o. ma m.in. obowiązek zaproszenia biegłego rewidenta w celu omówienia badania sprawozdania finansowego. Czy są jakieś (...)
str. 54
4.
Drobne wyposażenie nabyte wraz z innymi aktywami trwałymi przedsiębiorstwa
Spółka zakupiła wybrane składniki przedsiębiorstwa. Były to głównie środki trwałe oraz wiedza techniczna, które zostały wycenione przez rzeczoznawcę. Wśród zakupionych składników były również dwa telefony (...)
str. 55
5.
Obciążenie najemców kosztami zużycia energii na podstawie refaktury
Prowadzimy działalność gospodarczą oraz wynajmujemy lokale. Faktury za zużytą energię księgujemy na bieżąco na koncie 40-1 "Zużycie materiałów i energii", a na koniec każdego miesiąca (...)
str. 56
6.
Przypisanie do właściwego okresu faktury korygującej wystawionej w 2023 r., a dotyczącej kosztów 2022 r.
W 2023 r. nasza spółka z o.o. prowadząca działalność produkcyjną otrzymała fakturę korygującą (in minus), dotyczącą kosztów energii za listopad i grudzień 2022 r. Kwota (...)
str. 58
7.
Dotacja na remont siedziby jednostki, otrzymana w miesiącu poniesienia wydatków
Spółka otrzymała w marcu 2023 r. dotację na pokrycie kosztów remontu budynku, w którym znajduje się jej siedziba. Wydatki na remont poniosła w tym samym (...)
str. 59
8.
Ujęcie rozrachunków w bilansie otwarcia jednostki prowadzącej w poprzednim roku PKPiR
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej do końca 2022 r. prowadziło podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2023 r., ze względu na przekroczony limit przychodów, zobowiązane (...)
str. 60
9.
Możliwość uczestnictwa zarządu w formułowaniu zapisów umowy o badanie sprawozdania finansowego
Nasza spółka jest zobowiązana do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Czy do umowy o badanie można wprowadzić zakaz zlecenia badania podwykonawcom lub biegłym rewidentom, którzy (...)
str. 62
10.
Prezentacja niewniesionych dopłat w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
Wspólnicy spółki z o.o. podjęli w grudniu 2022 r. uchwałę o wniesieniu dopłat na działalność bieżącą. Część z nich została wniesiona jeszcze w grudniu, natomiast (...)
str. 63
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.