Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 5 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 5.12.2022 r., godz. 11:57 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 168.168 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Ubezpieczeń i Prawa Pracy
Rocznik
Kodeks pracy. Stan prawny na 1 stycznia 2018 r.
Dodatek nr 2
do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 2
z dnia 10.01.2018
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
USTAWA Z DNIA 26 CZERWCA 1974 R. KODEKS PRACY
(publikacja: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666; ostatnia zmiana w Dz. U. z 2017 r. poz. 962) Preambuła (uchylona)
str. 3
DZIAŁ PIERWSZY - Przepisy ogólne
Rozdział I Przepisy wstępne Art. 1. (Przedmiot regulacji) Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Art. 2. (Definicja pracownika) Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie (...)
str. 3
DZIAŁ DRUGI - Stosunek pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 22. (Cechy charakterystyczne stosunku pracy) § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz (...)
str. 8
DZIAŁ TRZECI - Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Rozdział I Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą Art. 771. (Układy zbiorowe pracy) Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustalają (...)
str. 27
DZIAŁ CZWARTY - Obowiązki pracodawcy i pracownika
Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. (Zakres obowiązków pracodawcy) Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na (...)
str. 34
DZIAŁ PIĄTY - Odpowiedzialność materialna pracowników
Rozdział I Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy Art. 114. (Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków) Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej (...)
str. 41
DZIAŁ SZÓSTY - Czas pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 128. (Definicje związane z czasem pracy) § 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu (...)
str. 44
DZIAŁ SIÓDMY - Urlopy pracownicze
Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. (Niezbywalne prawo do urlopu) § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". § 2. Pracownik (...)
str. 54
DZIAŁ ÓSMY - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Art. 1751. (Zakres podmiotowy) Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ubezpieczonej - matce dziecka - należy przez to rozumieć matkę dziecka niebędącą pracownicą, objętą (...)
str. 60
DZIAŁ DZIEWIĄTY - Zatrudnianie młodocianych
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 190. (Definicja pracownika młodocianego) § 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. § 2. Zabronione (...)
str. 73
DZIAŁ DZIESIĄTY - Bezpieczeństwo i higiena pracy
Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy Art. 207. (Zakres obowiązków pracodawcy) § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy (...)
str. 77
DZIAŁ JEDENASTY - Układy zbiorowe pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 238. (Definicje stron układu) § 1. Ilekroć w przepisach działu jest mowa o: 1) ponadzakładowej organizacji związkowej - należy przez to rozumieć (...)
str. 95
DZIAŁ DWUNASTY - Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rozdział I Przepisy ogólne Art. 242. (Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy) § 1. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. § 2. Przed (...)
str. 105
DZIAŁ TRZYNASTY - Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) Art. 281. (Rodzaje wykroczeń) Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu: 1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 (...)
str. 108
DZIAŁ CZTERNASTY - Przedawnienie roszczeń
Art. 291. (Terminy przedawnienia roszczeń) § 1. Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. § 2. Jednakże roszczenia (...)
str. 110
DZIAŁ CZTERNASTYa - (uchylony)
(zawierający art. 2951 i art. 2952 - uchylony)
str. 111
DZIAŁ PIĘTNASTY - Przepisy końcowe
Art. 296. (uchylony) Art. 297. (Upoważnienie do wydania rozporządzenia) Minister Pracy i Polityki Socjalnej*) określi w drodze rozporządzenia: 1) sposób ustalania wynagrodzenia: a) przysługującego w okresie niewykonywania pracy, (...)
str. 111
II.
KOMENTARZ REDAKCJI
1.
W 2018 r. wyczerpie się limit czasowy niektórych umów na czas określony
Od 22 lutego 2016 r. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych (...)
str. 115
2.
Umowy na czas określony niepodlegające "limitowaniu"
Nie wszystkie umowy zawarte na czas określony podlegają limitowaniu. Na podstawie art. 251 § 4 K.p. nie stosuje się go do umów o pracę zawartych na czas określony: (...)
str. 116
3.
Wypowiadanie umów na czas określony i nieokreślony
Zgodnie z art. 32 K.p. każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Następuje to z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku umów o pracę zawartych na czas określony i na (...)
str. 117
4.
Ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym
Zgodnie z art. 39 K.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia (...)
str. 117
5.
Stan zatrudnienia obligujący pracodawcę do tworzenia regulaminów wynagradzania i pracy
Regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli działa u niego zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia z nią ten akt (art. 772 § 4 K.p.). Z kolei regulamin pracy ustala pracodawca w uzgodnieniu z zakładową organizacją (...)
str. 120
6.
Minimalne wynagrodzenie za pracę
Wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Tak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 października (...)
str. 121
7.
Wynagrodzenie przestojowe
Zgodnie z art. 81 § 1 K.p., pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego (...)
str. 121
8.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym nie zaplanowano pracy
Jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż (...)
str. 122
9.
Dodatek za pracę w porze nocnej
Pracownikowi za każdą godzinę pracy w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). W celu jego (...)
str. 122
10.
Kwota wolna od potrąceń
Przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę w większości przypadków występuje kwota wolna wyznaczająca ich ostateczną granicę, zapewniająca pracownikowi minimum bytowe. Podstawą wyliczenia tej wielkości jest aktualnie (...)
str. 123
11.
Odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania i mobbing
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Podobnie, gdy pracodawca dopuścił (...)
str. 125
12.
Maksymalna kwota odprawy z tytułu zwolnień grupowych
Pracownikowi w związku z rozwiązaniem stosunku pracy na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych przysługuje odprawa pieniężna w wysokości uzależnionej od zakładowego stażu, która wynosi: jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był (...)
str. 125
13.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń za czas choroby, opieki i macierzyństwa
Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej (...)
str. 125
14.
Wynagrodzenie chorobowe pracowników 50+
Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracownikowi, który ukończył 50. rok życia najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r., począwszy od (...)
str. 127
15.
Wymiar czasu pracy w 2018 r.
Sposób ustalenia obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy reguluje art. 130 K.p. (z wyłączeniem zatrudnionych w ruchu ciągłym, do których stosuje się zasady wynikające z art. 138 K.p.). Stosownie do powołanego (...)
str. 127
16.
Współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop oblicza się przy użyciu współczynnika, który jest wartością stałą dla danego roku kalendarzowego i wyraża przeciętną miesięczną liczbę dni przypadających do przepracowania (...)
str. 129
17.
Wykorzystywanie zaległych urlopów wypoczynkowych
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo (art. 161 K.p.). Jeśli nie zachodzą żadne przeszkody, urlop powinien być (...)
str. 130
18.
Wydawanie świadectwa pracy
Stosownie do art. 97 § 1-13 K.p. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., wprowadzonym ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (...)
str. 131
19.
Liczenie terminów w prawie pracy
Na podstawie art. 300 K.p. terminy w prawie pracy zasadniczo liczy się według Kodeksu cywilnego. Wynika to z faktu, że sposób ich ustalania w większości przypadków nie jest określony (...)
str. 132
20.
Dni świąteczne, w których obowiązuje zakaz pracy w handlu
W aktualnym stanie prawnym praca w święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy, w placówkach handlowych jest niedozwolona. Powyższe stosuje się także, gdy święto przypada w niedzielę. W styczniu 2018 r. (...)
str. 133
21.
Wiek pracownika młodocianego
Młodocianym w rozumieniu przepisów prawa pracy jest osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 16 lat jest zabronione (art. 190 (...)
str. 136
III.
WYBRANE WYJAŚNIENIA RESORTOWE
1.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w przypadku przerwy w legitymowaniu się niepełnosprawnością
Czy pracownik niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym (znacznym), który w wyniku jego "obniżenia" do lekkiego bądź utraty w ogóle, utracił prawo do dodatkowego urlopu z tytułu niepełnosprawności, a następnie po jakimś (...)
str. 137
2.
Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy
Czy pracodawca, u którego fakultatywnie obowiązuje regulamin pracy, powinien rozszerzyć informację o warunkach zatrudnienia o dodatkowe informacje, tj. o porę nocną, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób (...)
str. 137
3.
Podróż służbowa pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy i pracujących w ruchomym rozkładzie czasu pracy
Stanowiska resortu pracy udostępnione naszemu Wydawnictwu w dniu 3 marca 2017 r. W sprawie podróży służbowej pracownika objętego zadaniowym systemem czasu pracy (stanowisko z 4 stycznia 2017 r.) "Jeżeli podróż (...)
str. 138
4.
Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajęło stanowisko w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy pracownicy w ciąży bezpośrednio po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę, udostępnione naszemu Wydawnictwu (...)
str. 140
5.
Odpracowanie wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych
W dniu 10 sierpnia 2017 r. Główny Inspektorat Pracy udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko Komisji Prawnej GIP z 28 października 2014 r. w sprawie możliwości odpracowania przez pracowników niepełnosprawnych czasu zwolnienia (...)
str. 141
6.
Obowiązek urlopowy pracownika młodocianego
Resort pracy w piśmie otrzymanym przez nasze Wydawnictwo 8 maja 2017 r. zajął stanowisko w sprawie udzielania urlopu pracownikowi młodocianemu w okresie ferii. Jak wyjaśnił resort pracy: "(?) zgodnie (...)
str. 142
7.
Planowanie terminu wykorzystania opieki na dziecko w wieku do 14 lat
Główny Inspektorat Pracy 14 lipca 2017 r. udostępnił naszemu Wydawnictwu stanowisko w sprawie "planowania" zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat (znak GNP-364-4560-14-1/17/PE/RP). Jak czytamy w stanowisku (...)
str. 143
8.
Obniżenie urlopu wypoczynkowego pracownika odbywających terytorialną służbę wojskową pełnioną rotacyjnie
W sprawie ustalenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika nieobecnego w pracy w związku z odbywaniem terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W odpowiedzi, (...)
str. 143
9.
Wynagrodzenie za miesiąc, w którym wystąpiła niepłatna absencja chorobowa
Przepisy nie wskazują sposobu ustalania wynagrodzenia określonego stałą stawką miesięczną w razie choroby pracownika, za okres której nie nabywa on prawa do świadczeń, gdyż np. nie (...)
str. 144
10.
Wpływ NN zakończonej rozwiązaniem umowy na wymiar urlopu
Stosownie do art. 1552 § 2 K.p., w razie co najmniej miesięcznego niewykonywania pracy z przyczyn wymienionych w art. 1552 § 1 pkt 1 i 3-6 K.p. (m.in. nieobecności nieusprawiedliwionej) nabyty w danym roku urlop (...)
str. 145
11.
Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
Przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego składniki zmienne uwzględnia się w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu. W razie znacznego wahania ich wysokości (...)
str. 146
12.
Świadectwo pracy za zakończone umowy terminowe
Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255), dalej zwanej ustawą, wprowadzono zmiany m.in. do Kodeksu pracy. Jedna (...)
str. 146
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.