Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 11 (611) z dnia 01.06.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Przedmiot opodatkowania
Estoński CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek (zwany dalej ryczałtem), to sposób opodatkowania, w którym opodatkowaniu podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. (...)
str. 4
1.2.
Dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat
Zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 1 updop, opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w (...)
str. 4
1.3.
Dochód z tytułu ukrytych zysków
Kolejnym dochodem opodatkowanym ryczałtem jest dochód odpowiadający wysokości ukrytych zysków (art. 28m ust. 1 pkt 2 updop). Przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, (...)
str. 5
1.4.
Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
Kategoria wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą pojawia się w ustawie o CIT jako jedna z kategorii dochodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem. Ustawodawca nie zdefiniował jednak tego (...)
str. 7
1.5.
Dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku
Opodatkowaniu ryczałtem podlega również dochód odpowiadający nadwyżce wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z (...)
str. 8
1.6.
Dochód z tytułu zysku netto
Dochód z tytułu zysku netto rozpoznawany jest "przy wyjściu" z systemu opodatkowania ryczałtem, np. wskutek złożenia informacji o rezygnacji z tej formy opodatkowania, czy naruszenia (...)
str. 9
1.7.
Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych
Ostatnią kategorią dochodów opodatkowanych ryczałtem jest dochód odpowiadający wartości przychodów i kosztów podlegających zgodnie z przepisami o rachunkowości zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w (...)
str. 10
2.1.
Kwoty składek ZUS zwolnione z obowiązku ich opłacenia
Pod obrady Senatu trafiła uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 275), zwana dalej (...)
str. 10
2.2.
Usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami (druk sejmowy nr 316). Projekt dotyczy systemowego uregulowania korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami z (...)
str. 11
2.3.
Świadczenia dla aktywnych rodziców
Do Senatu trafiła uchwalona przez Sejm ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic" (druk sejmowy nr 319). Określa (...)
str. 11
3.
Pomoc w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - przedłużenie preferencji podatkowych
Do Senatu trafiła uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych (...)
str. 12
4.
Wzrost kwoty zmniejszającej PIT - projekt ustawy
Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 322), który przewiduje wzrost kwoty zmniejszającej podatek. Zakłada (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Potrącalność kosztów - zasady ogólne
Kosztami uzyskania przychodów są wydatki/koszty związane m.in. z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów bądź zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, z wyjątkiem wydatków/kosztów (...)
str. 13
1.2.
Wynagrodzenia pracowników
Kryterium stopnia powiązania kosztów z przychodami jako wyznacznik momentu ich potrącalności do celów podatkowych nie obejmuje wynagrodzeń pracowników. Wynagrodzenia oraz inne należności ze stosunku pracy (...)
str. 13
1.3.
Wynagrodzenia zleceniobiorców
Powołane przepisy ustawy o CIT odnoszące się do rozliczania kosztów wynagrodzeń pracowniczych nie budzą generalnie wątpliwości interpretacyjnych. Niestety inaczej jest, gdy mamy do czynienia z (...)
str. 14
2.
Pozapłacowe wydatki na rzecz pracowników
Zagadnienia dotyczące kwalifikacji pozapłacowych wydatków ponoszonych na rzecz pracowników jako kosztów podatkowych nieustannie wywołują wątpliwości i są przedmiotem licznych interpretacji indywidualnych. Przykładem jest jedna z (...)
str. 16
3.
Towar handlowy wykorzystywany do celów demonstracyjnych
Spółka z o.o. jest dealerem samochodów, które stanowią towar handlowy. Niektóre z nich przez pewien okres (nieprzekraczający roku) służą jako auta demonstracyjne albo zastępcze. Koszty (...)
str. 18
4.
Przychód w walucie obcej - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1490349) Mam pytanie odnośnie kursu waluty dla faktury w eksporcie. Zaliczkę w 100% otrzymano 9 kwietnia. Wystawiono fakturę zaliczkową 9 kwietnia przeliczoną do celów VAT (...)
str. 19
5.
Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
Towarzystwo budownictwa społecznego otrzyma z powiatowego urzędu pracy refundację części kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych. (...)
str. 21
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Odsetki od pożyczki udzielonej spółce z o.o. przez jej wspólnika
Spółka z o.o. spłaca pożyczkę wraz z odsetkami wspólnikowi, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Czy od wypłacanych odsetek jest zobowiązana naliczyć i odprowadzić do urzędu (...)
str. 23
1.1.
Kwalifikacja do źródła przychodów na gruncie ustawy o PIT
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości (...)
str. 23
1.2.
Obowiązki spółki z o.o. (pożyczkobiorcy) jako płatnika
Jeżeli udzielanie pożyczek nie jest przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy będącego osobą fizyczną, to w takim przypadku spółka z o.o. (pożyczkobiorca), jako płatnik, ma obowiązek: przy (...)
str. 24
1.3.
Wysokość odsetek od pożyczki pomiędzy podmiotami powiązanymi
Dla porządku przypominamy, że jeżeli spółka z o.o. (pożyczkobiorca) i jej wspólnik (pożyczkodawca) są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, to ciąży na (...)
str. 24
2.
Wypłata dywidendy po zmianie statusu wspólnika spółki komandytowej z komandytariusza na komplementariusza
Spółka komandytowa ma czterech wspólników. Są to dwie osoby fizyczne z udziałami po 49% będące komplementariuszami, spółka z o.o. A z udziałem 1% będąca komplementariuszem (...)
str. 25
3.
Termin przechowywania przez płatnika informacji PIT-11 - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1489109] Czy PIT-11 (wydrukowane kopie) należy przechowywać tak jak dokumentację pracowniczą 50 lat, czy tylko 5 lat? Wypowiedź uczestnika forum Nie - dane podatkowe przechowujesz (...)
str. 27
4.
Zwrot zleceniobiorcy kosztów podróży krajowych i zagranicznych
Z treści umowy zlecenia wynika, że zleceniobiorcy przysługuje zwrot kosztów podróży krajowych i zagranicznych odbytych w związku z wykonywaniem zlecenia. Czy zwrot tych kosztów stanowi (...)
str. 28
4.1.
Skutki podatkowe
Otrzymane przez zleceniobiorcę należności z tytułu podróży służbowej stanowią jego przychód. Jak bowiem wynika z art. 11 ust. 1 updof, przychodami są otrzymane lub postawione (...)
str. 28
4.2.
Rozliczenie składkowe
Przepisy rozporządzenia w sprawie podróży służbowej są przydatne także w celu ustalenia, czy zwrot kosztów podróży służbowej podlega składkom ZUS. Bowiem, podobnie jak przy rozliczeniu (...)
str. 29
5.
Opodatkowanie przychodów z umowy o dzieło osiągniętych przez studenta do 26 roku życia
Ze studentem do 26 roku życia zawarto umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Czy należy mu obliczyć zaliczkę na podatek, czy też zastosować zwolnienie (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja ujawnionego środka trwałego
Spółka z o.o. w grudniu 2023 r. kupiła samochód osobowy i w tym samym miesiącu oddała go do używania. W kwietniu 2024 r. okazało się, (...)
str. 32
2.
Wydatki sfinansowane dotacją wolną od podatku
Spółka z o.o. w 2024 r. otrzymała dotację na wykonanie projektu w wysokości 70% jego wartości. Dotacja jest wypłacana w transzach. W kosztach kwalifikowanych są (...)
str. 33
2.1.
Wyłączanie z kosztów podatkowych
Otrzymanie dotacji wolnej od podatku dochodowego, co do zasady, powoduje obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych części wydatków pokrytych tą dotacją albo odpisów amortyzacyjnych (jeżeli jest (...)
str. 33
2.2.
Możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku dochodowego
Od 1 stycznia 2024 r. podatnik może nie stosować zwolnień z CIT, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21, 47 lub 48 (...)
str. 35
3.
Wpływ odsetek od pożyczki na wartość początkową środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu refinansowania wydatków inwestycyjnych naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania powinny zostać ujęte w jego wartości początkowej. Tak (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Strata z działalności po zastosowaniu zwolnienia dla rodzin 4+
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. W 2023 r. spełniał warunki do objęcia części przychodu z tej działalności zwolnieniem od podatku przewidzianym dla (...)
str. 37
1.1.
Przychody z działalności gospodarczej
W myśl art. 14 ust. 1 updof, u podatników prowadzących działalność gospodarczą za przychody z tego źródła uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie (...)
str. 37
1.2.
Koszty uzyskania przychodów
Stosownie do art. 22 ust. 1 updof, kosztami uzyskania przychodów ze źródła przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła (...)
str. 38
1.3.
Rozliczanie straty
Tak więc na potrzeby ustalenia dochodu/straty z działalności gospodarczej w 2023 r. podatnik nie brał pod uwagę przychodów wolnych od podatku na podstawie art. 21 (...)
str. 39
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Odprawa emerytalna
Pracownikowi, który w 2024 r. przeszedł na emeryturę, została wypłacona odprawa emerytalna. Czy właściwie ujęto ten koszt w podatkowej księdze w kolumnie 12 "wynagrodzenia w (...)
str. 39
2.2.
Nieterminowa zapłata składek ZUS pobranych od pracowników
Pracodawca spóźnił się z wpłatą do ZUS składek pobranych z wynagrodzenia pracowników. Czy w tej sytuacji w podatkowej księdze należało ująć wynagrodzenia bez kwoty składek (...)
str. 40
2.3.
Ryczałt za pracę zdalną
Pracodawca wyraził zgodę na zdalne wykonywanie pracy przez pracownika. Zgodnie z obowiązującym regulaminem, pracownik będzie otrzymywał ryczałt na pokrycie kosztów energii elektrycznej i internetu. Wypłata (...)
str. 41
2.4.
Ujmowanie w księdze wpłat do PPK
Przez przeoczenie pracownika wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę, dotyczące wynagrodzeń za marzec 2024 r., a wypłaconych 10 kwietnia br. zostały wpłacone do instytucji finansowej (...)
str. 42
2.5.
Pakiet medyczny dla menedżera
Spółka jawna podpisała z osobą fizyczną niebędącą wspólnikiem kontrakt menedżerski. Przewiduje on m.in. finansowanie menedżerowi pakietu usług medycznych. Czy ponoszone z tego tytułu koszty będą (...)
str. 42
3.
Zaliczki na poczet zysku pobrane przez wspólników spółki
Dwie osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą zorganizowaną w formie spółki cywilnej. Udziały wspólników w prawie do zysku spółki są równe. Rozliczają oni podatek dochodowy na (...)
str. 43
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Dochody artystów
Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, która polega na organizowaniu koncertów z udziałem m.in. zagranicznych artystów. Suma wypłat dokonywanych przez spółkę na rzecz nierezydenta nigdy (...)
str. 44
1.2.
Wynagrodzenie wypłacane agencji artystycznej
Spółka z o.o. organizuje koncerty w Polsce. W związku z tym podpisuje umowy np. z firmą, która jest agentem artysty. Agent wystawia spółce faktury i (...)
str. 46
1.3.
Koncert zorganizowany poza granicami Polski
Polska spółka z o.o. będzie organizowała koncerty poza granicami Polski. Będzie wypłacać wynagrodzenia zagranicznym artystom za występy na tych koncertach. Czy w tych przypadkach będzie (...)
str. 49
2.
Wykonanie obowiązków informacyjnych przez płatnika podatku u źródła
Spółka A płaci zagranicznemu podmiotowi za zobowiązania spółki B (na mocy porozumienia) za usługi reklamowe. Czy spółka A ma obowiązek złożyć informację IFT-2/IFT-2R? W tym (...)
str. 49
3.
Sprostowanie błędów w konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Tunezją
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 636 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 kwietnia 2024 r. o sprostowaniu błędów. Z obwieszczenia (...)
str. 50
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zwolnienia podatkowe w zakresie świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS
Dla Prenumeratorów GOFIN f Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dostępna w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Zasady tworzenia przez pracodawców i funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (...)
str. 51
1.1.
Zapomogi
Do przychodów korzystających ze zwolnienia od podatku dochodowego - na mocy art. 21 ust. 1 pkt 26 updof - należą zapomogi, czyli bezzwrotne świadczenia finansowe (...)
str. 51
1.2.
Świadczenia przyznawane pracownikom
Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 updof, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe oraz świadczenia pieniężne, otrzymane przez pracownika w związku z (...)
str. 52
1.3.
Świadczenia na rzecz emerytów/rencistów od byłego zakładu pracy
Emeryci i renciści, jako byli pracownicy, mogą otrzymywać finansowane przez były zakład pracy świadczenia rzeczowe i pieniężne. Wartość tych świadczeń może być objęta zwolnieniem od (...)
str. 53
1.4.
Dofinansowanie opieki nad małymi dziećmi
Do zakresu działalności socjalnej, którą pracodawca może finansować ze środków ZFŚS, wchodzą usługi świadczone na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych oraz przedszkolach. (...)
str. 53
1.5.
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Realizując zadania z zakresu działalności socjalnej, pracodawca może przeznaczać środki ZFŚS również na dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży. Wartość takich dopłat przyznanych pracownikom podlega (...)
str. 54
2.
Data nabycia prawa do nieruchomości przez obdarowanego małżonka - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Włączenie prawa do nieruchomości do majątku wspólnego małżeńskiego na podstawie umowy darowizny, ma taki sam skutek, jak umowa rozszerzająca wspólność majątkową. W rezultacie datą nabycia (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Samochód służbowy
Fundacja rodzinna kupiła samochód osobowy, który jest wykorzystywany przez członków zarządu wyłącznie na potrzeby działalności fundacji. Zakres działalności nie wykracza poza dozwolony przepisami ustawy o (...)
str. 57
1.2.
Opodatkowanie środków pieniężnych
Czy środki pieniężne wniesione do fundacji rodzinnej, w przypadku rozwiązania fundacji i przekazania fundatorowi takich środków (zgromadzonych jako mienie fundacji), w celu ustalenia przychodu podlegającego (...)
str. 58
1.3.
Odliczenie podatku od przychodów z budynków
Fundacja rodzinna prowadzi działalność gospodarczą wykraczającą poza zakres określony w ustawie o fundacji rodzinnej, który zwalnia ją od CIT. W związku z tym zobowiązana jest (...)
str. 58
2.
Działalność nierejestrowa
Możliwość prowadzenia tzw. działalności nierejestrowej istnieje od 30 kwietnia 2018 r. Instytucja ta została uregulowana w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (...)
str. 60
2.1.
Istota i warunki prowadzenia
Ogólne uwagi Przepisy ustawy - Prawo przedsiębiorców nie definiują działalności nierejestrowej. Określają jedynie warunki, których spełnienie pozwala przyjąć, że osoba fizyczna wykonuje tego rodzaju działalność. (...)
str. 60
2.2.
Obowiązki w podatku dochodowym
Działalność nierejestrowa jako działalność o charakterze zarobkowym wywołuje określone skutki w zakresie podatku dochodowego. Na potrzeby opodatkowania tym podatkiem przyjęto, że przychody osiągane z tego (...)
str. 61
3.
Kwalifikacja zadatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości, zatrzymany zadatek powinien być zakwalifikowany do przychodów z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Przeznaczenie zysku na pokrycie straty a hipotetyczne odsetki
Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wypracowała za 2020 r. zysk, który stosowną uchwałą podjętą w 2021 r., przeznaczyła w (...)
str. 64
2.
Koszty szkolenia pracownika
Spółka z o.o., na podstawie umowy zawartej z pracownikiem, finansuje mu koszty studiów, których kierunek jest zgodny z jego stanowiskiem pracy. Czy spółka ma prawo (...)
str. 64
3.
Wydatki na dzierżawę terminala płatniczego ponoszone podczas zawieszenia działalności
W 2024 r. na trzy miesiące zawiesiłem wykonywanie działalności gospodarczej. W tym czasie otrzymywałem faktury za dzierżawę terminala płatniczego. Czy udokumentowane nimi wydatki mogę ująć (...)
str. 65
4.
Ewidencja w podatkowej księdze zwrotu sprzedanego towaru
Prowadzę hurtownię. Nabywca zwrócił mi sprzedany mu w zeszłym miesiącu towar, co udokumentowałem fakturą korygującą. Czy w tej sytuacji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (...)
str. 66
5.
Nakłady na wykonanie ogrodzenia
Jesteśmy w trakcie budowy budynku magazynowego, który został ogrodzony. Czy nakłady na wykonanie tego ogrodzenia zwiększają wartość początkową budynku? Tak. W tym przypadku nakłady na (...)
str. 66
6.
Koszty uzyskania przychodu i kwota zmniejszająca podatek u członka zarządu
Członek zarządu wykonujący swą funkcję na podstawie powołania będzie co miesiąc otrzymywał z tego tytułu wynagrodzenie. Jakie koszty uzyskania przychodów należy mu zastosować przy poborze (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.