Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 8 (608) z dnia 20.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Samochód osobowy w firmie - ograniczenia w zakresie kosztów uzyskania przychodów
Stosownie do art. 5a pkt 19a updof i art. 4a pkt 9a updop, samochodem osobowym jest pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o (...)
str. 4
1.1.
Limity dla odpisów amortyzacyjnych
Samochód osobowy (bez względu na rodzaj napędu) podlega amortyzacji, o ile spełnia wymogi określone odpowiednio w art. 22a ust. 1 updof lub art. 16a ust. (...)
str. 4
1.2.
Wydatki poniesione z tytułu używania
Pojazd firmowy Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania firmowego samochodu osobowego na potrzeby (...)
str. 6
1.3.
Składki na ubezpieczenie pojazdu
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są składki na (...)
str. 8
1.4.
Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze
Wyłączeniu z kosztów podlegają dotyczące samochodów osobowych opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Limity kosztów z tytułu opłat (...)
str. 9
2.
Pobrana opłata produktowa nie jest przychodem ani kosztem uzyskania przychodów - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Na podstawie art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (...)
str. 11
3.
Od 2025 r. zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców
Ministerstwo Finansów na stronie https://www.podatki.gov.pl opublikowało 21 marca 2024 r. broszurę informującą o planowanych zmianach w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, mających wejść w życie 1 (...)
str. 11
4.
Doliczenie składki zdrowotnej w PIT-36L i PIT-28 za 2023 r. - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z pytaniami Czytelników nadsyłanymi do naszego Wydawnictwa zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii. Na podstawie art. (...)
str. 12
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Nieregulowanie zobowiązań - wpływ na podstawę opodatkowania
1.1.
Zwiększenie dochodu/podstawy opodatkowania u zobowiązanego
Podatnik PIT prowadzący działalność gospodarczą w listopadzie 2023 r. zaliczył do kosztów uzyskania przychodów kwotę z faktury "zakupowej". Wynikającego z niej zobowiązania nie uregulował w (...)
str. 13
1.2.
Korekta podstawy opodatkowania u wierzyciela
Kontrahent nie dokonał zapłaty za usługę wykonaną przez spółkę z o.o. w kwietniu 2023 r. Od nakazu zapłaty odwołał się do sądu, argumentując, że ma (...)
str. 14
2.
Składki emerytalno-rentowe od wynagrodzeń członków rady nadzorczej w kosztach podatkowych
W spółce z o.o. funkcjonuje rada nadzorcza. Jej członkowie otrzymują wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Są one kosztami uzyskania przychodów. Czy do takich kosztów spółka ma (...)
str. 15
3.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów
Spółka z o.o. dokonała transakcji z kontrahentem zagranicznym zarejestrowanym w Polsce jako podatnik VAT czynny. Posiada on polski NIP i transakcja została zrealizowana w Polsce. (...)
str. 16
4.
Koszty naprawy środka trwałego z uwzględnieniem otrzymanego odszkodowania
W spółce z o.o. uszkodzeniu uległa maszyna (środek trwały). Jest ona ubezpieczona od wszelkich nagłych zdarzeń, w tym uszkodzeń. W lipcu 2023 r. spółka poniosła (...)
str. 18
5.
Bilansowe rozliczenie kosztów remontu nie ma wpływu na ich rozliczenie podatkowe - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Koszty remontu generalnego jako pośrednie koszty uzyskania przychodu powinny być zaliczone do kosztów podatkowych jednorazowo, w dacie ich poniesienia, pomimo że dla celów bilansowych są (...)
str. 19
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obniżanie u pracowników składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
Pracodawca, jako płatnik, ma obowiązek obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku pracy. (...)
str. 21
1.1.
Uzyskiwanie przychodów opodatkowanych
W przypadku gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika (pracodawcę) jest wyższa od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, obliczonej zgodnie z przepisami ustawy o (...)
str. 21
1.2.
Korzystanie z ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów
Przychody osób, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152-154 updof, są wolne od podatku dochodowego w ramach ulgi: dla młodych, (...)
str. 23
1.3.
Przychód z wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego
Wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy to dwa odrębne źródła przychodów. Wynagrodzenie za pracę stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w (...)
str. 24
2.
Zwrot kosztów wyżywienia pracownika w krajowej podróży służbowej
Pracownik odbył delegację krajową. Po powrocie z podróży przedstawił pracodawcy rachunek za nocleg (150 zł) oraz śniadanie (60 zł). W rezultacie otrzymał zwrot kosztów wyżywienia (...)
str. 26
3.
Wypłata wynagrodzenia menedżerowi-przedsiębiorcy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Spółka dokonująca na rzecz członka zarządu świadczeń wynikających z umowy o zarządzanie zawartej w ramach działalności gospodarczej pełni rolę płatnika. Tak wynika z interpretacji indywidualnej (...)
str. 28
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Dotacja na zakup środka trwałego
Spółka z o.o. w 2023 r. otrzymała dotację na zakup środka trwałego. Jak należało rozliczyć ją dla celów podatkowych? Otrzymaną dotację trzeba było wykazać w (...)
str. 29
1.1.
Dotacja jako przychód podatkowy
Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne. Oznacza to, że przychodem są m.in. środki (...)
str. 29
1.2.
Koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
str. 29
2.
Amortyzacja jednorazowa a pomoc de minimis
Czy ustalając kwotę pomocy de minimis w zakresie jednorazowej amortyzacji, uwzględnia się jednorazową amortyzację środków trwałych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł? Ustalając kwotę (...)
str. 31
2.1.
Zasady dokonywania jednorazowej amortyzacji
W myśl art. 22k ust. 7 updof i art. 16k ust. 7 updop, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność gospodarczą, oraz mali podatnicy, (...)
str. 31
2.2.
Ustalenie kwoty pomocy
W myśl art. 22k ust. 10 updof i art. 16k ust. 10 updop, jednorazowa amortyzacja stanowi pomoc de minimis udzielaną na zasadach określonych w aktach (...)
str. 33
3.
Modyfikacja stawek amortyzacyjnych po okresie korzystania ze zwolnienia z opodatkowania
Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Ma przyznany limit pomocy publicznej w formie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. W celu efektywniejszego wykorzystania (...)
str. 33
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wynajem składnika majątku pozostałego po likwidacji działalności
Po likwidacji działalności gospodarczej dysponuję lokalem użytkowym, który wcześniej był środkiem trwałym. Obecnie lokal będzie wynajmowany pod działalność gospodarczą. Czy od przychodów z najmu powinienem (...)
str. 35
2.
Zbycie lokali mieszkalnych wykorzystywanych w ramach działalności
Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie najmu lokali mieszkalnych opodatkowaną według skali podatkowej. Zamierzam sprzedać część tych lokali. Są one środkami trwałymi, które wykorzystuję w działalności (...)
str. 36
3.
Zapisy w podatkowej księdze prowadzonej przez aktywnego seniora
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, pomimo ukończenia 65 roku życia i nabycia uprawnień emerytalnych, nie pobiera świadczeń z ZUS. W tej sytuacji może korzystać ze zwolnienia (...)
str. 37
4.
Rozliczenie podatku dochodowego przez podatnika stosującego procedurę VAT marża
Podatnik zamierza prowadzić działalność gospodarczą, której przedmiotem będzie sprzedaż dzieł sztuki. Do celów VAT będzie korzystał z procedury VAT marża. Jak stosowanie tej preferencji wpłynie (...)
str. 38
4.1.
Regulacje na gruncie przepisów o VAT
Podatnicy dokonujący sprzedaży dzieł sztuki mogą korzystać z preferencyjnego sposobu opodatkowania VAT, zwanego VAT marża. Tę szczególną procedurę regulują przepisy zawarte w dziale XII rozdziale (...)
str. 38
4.2.
Sprzedaż w systemie marży a podatek dochodowy
Skala podatkowa/podatek liniowy W ustawie o PIT nie zostały wprowadzone regulacje określające szczególny tryb rozliczania działalności gospodarczej, gdy na gruncie VAT sprzedaż podlega opodatkowaniu w (...)
str. 39
4.3.
Dokumentowanie i ewidencjonowanie
Niezależnie od formy opodatkowania podatkiem dochodowym, zakup i sprzedaż dzieł sztuki dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik musi właściwie udokumentować. W myśl § 11 (...)
str. 41
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ustalenie obowiązku podatkowego
Podatnik, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski (polski rezydent podatkowy), ma obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od całości swoich dochodów, osiąganych w kraju (...)
str. 42
1.2.
Metody unikania podwójnego opodatkowania
Jeżeli, jako polski rezydent podatkowy, podatnik uzyskuje dochody za granicą, to mogą być one opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania. (...)
str. 42
1.3.
Rozliczenie w zeznaniu podatkowym
Jeżeli w 2023 r. podatnik, który ma status rezydenta podatkowego w Polsce, uzyskał tylko dochody za granicą, do których na podstawie umowy o unikaniu podwójnego (...)
str. 43
2.
Przychody z najmu zagranicznej nieruchomości
Podatnik, który jest polskim rezydentem podatkowym, pracuje na etacie w Polsce. W 2023 r. uzyskał również przychody z prywatnego najmu nieruchomości położonej w Grecji. Czy (...)
str. 44
3.
Honoraria zagranicznych artystów a podatek u źródła
Jednostka kultury zawarła umowę z agencją artystyczną z Ukrainy na wykonanie koncertu w Polsce przez artystów z Ukrainy. Zagraniczna agencja wystawi fakturę na łączną kwotę (...)
str. 45
3.1.
Polskie regulacje dotyczące dochodów zagranicznych artystów
Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania (tzw. nierezydenci), podlegają w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi (...)
str. 45
3.2.
Postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
W omawianym przypadku należy odnieść się do postanowień konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się (...)
str. 46
4.
Sprostowanie błędów w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Islandią
W Dz. U. z 2024 r. pod poz. 418 opublikowano obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 marca 2024 r. o sprostowaniu błędów. Dla Prenumeratorów (...)
str. 48
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Unieważnienie kredytu frankowego u beneficjentów ulgi odsetkowej
Ulga odsetkowa przypomniała o sobie za sprawą wygranej przez kredytobiorców batalii prawnej, która najpierw doprowadziła do uznania przez sądy za niedopuszczalne szeregu postanowień zawartych w (...)
str. 49
1.1.
Zwrot świadczeń a przychód podatkowy
Stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytu frankowego powoduje, że taka umowa jest eliminowana z obrotu prawnego. Na gruncie prawa cywilnego stwierdzenie nieważności umowy wywołuje skutki (...)
str. 49
1.2.
Skutki zwrotu odsetek
Mechanizm stosowania ulgi odsetkowej Jak wcześniej wspomniano, otrzymanie zwrotu nienależnych świadczeń od banku nie u wszystkich kredytobiorców jest neutralne podatkowo. Skutki podatkowe powstaną u tych (...)
str. 50
1.3.
Rezygnacja z odliczenia poprzez korektę zeznań
W kontekście rozważanego zagadnienia dotyczącego obowiązku rozliczenia przez kredytobiorców zwracanych im przez banki kwot nienależnie wpłaconych odsetek od kredytów frankowych uznanych za nieważne, warto przypomnieć, (...)
str. 52
2.
Sposób korzystania z ulgi termomodernizacyjnej
Podatnik poniósł wydatki związane z instalacją paneli fotowoltaicznych w kwocie 50.000 zł. Uzyskany dochód pozwala na odliczenie całej kwoty wydatków, ale podatnik chce odliczyć tylko (...)
str. 53
3.
Ulga prorodzinna na dzieci z różnych związków
Mam troje małoletnich dzieci i jedno pełnoletnie dziecko uczące się w szkole, które nie ukończyło 25 roku życia. Mieszka ze mną tylko jedno małoletnie dziecko, (...)
str. 54
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Udokumentowanie wydatku fakturą nieoznaczoną MPP
Spółka podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. Na podstawie faktury proforma uregulowała należność na rzecz kontrahenta w wysokości przekraczającej 15.000 zł. Kontrahent wystawił fakturę bez (...)
str. 56
1.2.
Kiedy opodatkować dochód w przypadku korekty faktury?
Podatnik wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. W związku z tym, że w działalności wykorzystuje samochód osobowy, który nie jest używany wyłącznie do celów tej (...)
str. 58
1.3.
Wspólne przedsięwzięcie
Spółka z o.o. na estońskim CIT w ramach umowy konsorcjum zamierza zrealizować wspólne przedsięwzięcie z inną firmą. Wykona usługę elektryczną, a "wspólnik" sfinansuje zakup materiałów. (...)
str. 59
2.
Koszty faktycznie poniesione z działalności wykonywanej osobiście - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podatnik, który świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia, kwalifikowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, może w zeznaniu podatkowym pomniejszyć uzyskane z tego tytułu przychody (...)
str. 60
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wydatki związane z rekrutacją pracowników jako koszt podatkowy
Spółka z o.o. prowadzi rekrutację na stanowisko specjalisty. By pozyskać wykwalifikowanego pracownika, wdrożyła program poleceń pracowniczych. Przewiduje on wypłatę wynagrodzenia osobie, która poleci kandydata do (...)
str. 62
2.
Zwrot gotówkowy z tytułu ulgi B+R
Czy spółka z o.o., która w pierwszym roku działalności poniosła stratę, może otrzymać zwrot gotówkowy wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową? Spółka, która w pierwszym roku (...)
str. 62
3.
Koszty szkoleń kontrahentów
Dla kontrahentów firma organizuje szkolenia dotyczące nowych towarów. Składają się one zazwyczaj z części merytorycznej i rozrywkowej. Czy poniesione na ten cel wydatki mogą obciążać (...)
str. 63
4.
Amortyzacja programu komputerowego przez małego podatnika
Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej kupiłem licencję na program komputerowy. Czy jako mały podatnik mogę ją zamortyzować jednorazowo w ramach limitu 50.000 euro? Licencja na (...)
str. 64
5.
Ujęcie w księdze materiałów powierzonych przez kontrahenta w celu wykonania usługi
Z kontrahentem zawarłem umowę na wykonanie usługi z powierzonych przez niego materiałów. Czy wartość tych materiałów powinienem ująć w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i (...)
str. 64
6.
Sprzedaż przez ryczałtowca towarów handlowych po likwidacji działalności gospodarczej
Do końca 2022 r. prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym. Na dzień jej likwidacji pozostały towary handlowe, które sprzedałem w 2023 r. Czy mimo że (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MAJ 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.05.2024 r. (wtorek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za kwiecień 2024 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.