Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 3 (603) z dnia 01.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ogólne zasady rozliczenia straty podatkowej
Ze stratą podatkową mamy do czynienia, w sytuacji gdy w roku podatkowym koszty uzyskania przychodów przewyższają sumę przychodów z danego źródła przychodów. Podatnicy mogą rozliczyć (...)
str. 4
1.2.
Rozliczanie straty w zeznaniu za 2023 r.
Aby w zeznaniu CIT-8 za 2023 r. pomniejszyć dochód o straty z lat ubiegłych, należy wpisać je w odpowiednich pozycjach załącznika CIT-8/O . Załącznik wymaga (...)
str. 7
1.3.
Straty w przypadku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT)
Strata powstała przed pierwszym rokiem opodatkowania ryczałtem Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek osiągnął stratę ze źródła przychodów (...)
str. 7
1.4.
Straty wspólników spółek komandytowych poniesione zanim spółki stały się podatnikami CIT
W 2021 r. nastąpiła zmiana zasad opodatkowania spółek komandytowych, w wyniku której spółki te od 1 stycznia lub 1 maja 2021 r. stały się podatnikami (...)
str. 9
1.5.
Straty spółek tworzących podatkową grupę kapitałową i podatkowej grupy kapitałowej
Na gruncie ustawy o CIT podatkowa grupa kapitałowa traktowana jest jako odrębny podatnik CIT. W podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy (...)
str. 9
1.6.
Straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
W myśl art. 24d ust. 7 updop, dochodem/stratą z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowanych praw IP) jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód/strata: (...)
str. 10
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki mające charakter kosztów pośrednich dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy
Spółka z o.o. kupiła usługę dostępu do platformy szkoleniowej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Fakturę opłaciła w grudniu (...)
str. 11
2.
Wyżywienie pracownika w podróży służbowej
Pracownicy firmy (spółki z o.o.) często wyjeżdżają w delegacje zagraniczne. Z tego tytułu nabywają prawo do diet. Firma zamierza zwracać im koszty posiłków ponad wysokość (...)
str. 12
2.1.
Firmowe koszty
Na podstawie art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 12
2.2.
Przychód u pracownika
Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof, wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika - (...)
str. 13
3.
Kwalifikacja podatkowa odsetek od pożyczki zaciągniętej na nabycie udziałów
Spółka z o.o. zaciągnęła pożyczkę w celu nabycia udziałów w innej spółce z o.o. Czy odsetki od tej pożyczki należy zaliczyć do kosztów bezpośrednio związanych (...)
str. 14
4.
Koszt w walucie obcej - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1474818] Mam fakturę za opłaty drogowe w walucie EUR. Faktura wystawiona 2.01.2024 r. Opłaty drogowe za 1.12.2023 r.-31.12.2023 r. Księgi handlowe, więc koszty do 2023 (...)
str. 15
5.
Wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki
Spółkę komandytowo-akcyjną tworzą dwie osoby fizyczne, które są komplementa- riuszami oraz akcjonariuszami tej spółki. W spółce nie ma rady nadzorczej. Walne zgromadzenie podjęło uchwalę o (...)
str. 16
6.
Samochód prywatny używany w prowadzonej działalności gospodarczej - rozliczenie wydatków eksploatacyjnych
Podatnik PIT jest właścicielem samochodu do 3,5 tony z jednym rzędem siedzeń. Rząd siedzeń jest oddzielony trwałą przegrodą od części samochodu przeznaczonej do przewozu ładunków. (...)
str. 18
7.
Moment wyłączenia z kosztów wydatków pokrytych dotacją - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Gdy podatnik CIT ponosi wydatki z wcześniej otrzymanej dotacji, która jest zwolniona z opodatkowania, to wydatki takie nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Jeśli natomiast (...)
str. 20
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Opodatkowanie wynagrodzenia komplementariusza
Spółka komandytowo-akcyjna posiada dwóch komplementariuszy będących osobami fizycznymi, którzy mają równy udział w zysku. Osoby te są również akcjonariuszami spółki. Zgodnie ze statutem spółki, na (...)
str. 22
1.1.
Regulacje kodeksowe
Dla Prenumeratorów GOFIN f Kodeks spółek handlowych dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, której zasady funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. (...)
str. 22
1.2.
Kwalifikacja do źródła przychodów
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami - co do zasady - są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym (...)
str. 23
2.
Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników na zimowisku
Zimowy wypoczynek dzieci pracowników bywa dofinansowywany przez pracodawcę ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub ze środków obrotowych. Źródło finansowania jest istotne, gdyż wpływa na (...)
str. 24
2.1.
Rozliczenie podatkowe
Za przychody ze stosunku pracy ustawodawca uważa: wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania (...)
str. 24
2.2.
Składki ZUS
U pracowników zasadniczo podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód osiągnięty z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (...)
str. 25
3.
Przekroczenie rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodów
Do całości wynagrodzenia nauczycieli akademickich uczelnia stosuje 50% koszty uzyskania przychodów. Czy w sytuacji gdy koszty te przekroczą limit w kwocie 120.000 zł, powinna stosować (...)
str. 27
4.
Interpretacje indywidualne organu podatkowego
4.1.
Środki pieniężne przekazane na spłatę zadłużenia na służbowej karcie kredytowej
Środki pieniężne przekazane pracownikom na spłatę zadłużenia na służbowej karcie kredytowej nie stanowią u pracownika przychodu ze stosunku pracy. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 29
4.2.
Zwrot wydatków związanych z podróżą służbową
Pracodawca może zastosować zwolnienie od podatku dochodowego wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof, gdy zwraca pracownikowi świadczącemu pracę zdalnie koszty (...)
str. 30
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Podatnik PIT
Dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na zakup lub wytworzenie we własnym zakresie (...)
str. 31
1.2.
Podatnik CIT
U podatnika CIT (inaczej niż u podatnika PIT), środki otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie (...)
str. 32
2.
Amortyzacja środków trwałych w interpretacjach organu podatkowego
2.1.
Quad wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
Limity kosztów uzyskania przychodów, w tym z tytułu odpisów amortyzacyjnych, które obowiązują dla samochodów osobowych, nie mają zastosowania w odniesieniu do quada będącego ciągnikiem rolniczym. (...)
str. 34
2.2.
Środki trwałe o niskiej wartości ujmowane zbiorczo w ewidencji
Gdy wartość początkowa zakupionych środków trwałych nie przekracza 10.000 zł, to samo wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wydatki na wyjazd integracyjny - ujęcie w kosztach i podatkowej księdze
Aby wzmocnić współpracę między członkami załogi i zwiększyć ich zaangażowanie w pracę, podatnik sfinansował pracownikom wyjazd integracyjny w góry. Czy wydatki z tego tytułu, poniesione (...)
str. 37
2.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne u liniowca opłacającego zaliczki w uproszczonej formie
Podatnik w 2024 r. kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej. Wybrał przy tym opłacanie podatku liniowego oraz wpłacanie zaliczek na podatek w uproszczonej formie. Czy w tej (...)
str. 38
2.1.
Obliczenie zaliczki
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym mogą opłacać zaliczki w uproszczonej formie. Jak wynika z art. 44 ust. 6h updof, u takich podatników kwotę (...)
str. 38
2.2.
Rozliczenie składek
Składki na ubezpieczenie zdrowotne u liniowców w 2024 r. W obecnym stanie prawnym podatnicy opłacający podatek liniowy mają możliwość odliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne poprzez (...)
str. 39
3.
Relacja z dyżuru telefonicznego
3.1.
Przychód wspólnika gdy pobrane zaliczki przekroczyły udział w zysku spółki jawnej
Osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki jawnej osób fizycznych pobierała w 2023 r. zaliczki na poczet zysku. Nie została jeszcze podjęta uchwała w sprawie podziału zysku, (...)
str. 40
3.2.
Korekta przychodu na przełomie dwóch lat podatkowych
Prowadzę działalność handlową. W grudniu 2023 r. sprzedałem i wydałem kontrahentowi towar, doręczając jednocześnie fakturę. Przed końcem miesiąca (29 grudnia 2023 r.) kontrahent zwrócił towar. (...)
str. 41
3.3.
Skutki przystąpienia kartowicza do spółki jawnej
Prowadzę działalność gospodarczą i na zasadzie praw nabytych korzystam z opodatkowania w formie karty podatkowej. W 2024 r. planuję założyć spółkę jawną osób fizycznych. Czy (...)
str. 41
3.4.
Odpis aktualizujący należność z tytułu wpłaconej zaliczki
Zawarłem umowę na dostawę urządzenia. Na poczet tej dostawy wpłaciłem zaliczkę. Kontrahent zmarł i jego działalność nie będzie kontynuowana. Szanse na odzyskanie zaliczki są znikome. (...)
str. 42
3.5.
Sprzedaż nieudokumentowana fakturami w ewidencji przychodów
Zamierzam rozpocząć prowadzenie działalności usługowej na rzecz osób fizycznych. Będę stosował w tym zakresie opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego. W jaki sposób powinienem dokumentować przychody (...)
str. 43
4.
Otrzymanie i wydatkowanie dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Środki z PFRON otrzymane na podjęcie działalności gospodarczej nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu - niezależnie od przeznaczenia tych środków. Nie stoi to na przeszkodzie w (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Czy wynagrodzenie za przygotowanie i wygłoszenie wykładu może być przedmiotem opodatkowania podatkiem u źródła?
Spółka kupiła usługę przygotowania i wygłoszenia wykładu od osoby fizycznej z Włoch (rezydenta podatkowego tego kraju). Osoba ta wystawiła fakturę i oświadczenie, że wykonuje usługę (...)
str. 46
2.
Zdalne świadczenie usług z Polski a powstanie zagranicznego zakładu - wyrok WSA
Aby uznać, że na terytorium Polski został utworzony zakład, należy stwierdzić, iż istniała placówka (pomieszczenia, a w pewnych okolicznościach maszyny i urządzenia) o stałym charakterze. (...)
str. 47
3.
Zeznanie podatkowe osoby młodej uzyskującej dochody za granicą - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeśli dochody uzyskane w Holandii są objęte ulgą dla młodych, to przygotowując PIT-36 za 2023 r., przychody uzyskane w Holandii należy zsumować z dochodami uzyskanymi (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.1.
Regulacje ustawowe
Warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej określa art. 26 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 7-7g i 13a updof. Regulacje te mają zastosowanie również w przypadku dokonywania (...)
str. 51
1.2.
Praktyka organów podatkowych
Leki dla niepełnosprawnego pełnoletniego dziecka Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Kwestia udokumentowania wydatków na (...)
str. 52
2.
Koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów - zakres i moment rozliczenia
Spółka komandytowa ponosi wydatki, których celem jest zwiększenie przychodów osiąganych ze sprzedaży produktów. Zamierza więc skorzystać z ulgi na ekspansję. Czy za koszty poniesione na (...)
str. 54
2.1.
Istota i warunki korzystania z ulgi
Na gruncie ustawy o CIT zasady i warunki stosowania ulgi na ekspansję określa art. 18eb. Z jego treści wynika, że podatnik, który uzyskuje przychody inne (...)
str. 54
2.2.
Ponoszone koszty
Wydatki na wyżywienie W okolicznościach opisanych w pytaniu podatnik wskazuje, że w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów zamierza uczestniczyć w targach i konferencjach branżowych. (...)
str. 54
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Długość roku podatkowego przy przekształceniu spółki i przejściu na estoński CIT a status małego podatnika
1 kwietnia 2022 r. spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z o.o. Od 1 września 2022 r. wybrała opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Rok podatkowy (...)
str. 57
1.1.
Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej. Z kolei otwiera się (...)
str. 57
1.2.
Definicja roku podatkowego w ustawie o CIT
Wymienione wcześniej w pkt 1.1 czynności wpływają na czas trwania roku podatkowego. W myśl art. 8 ust. 1 updop, rokiem podatkowym, z zastrzeżeniem art. 8 (...)
str. 58
2.1.
Wskaźnik rentowności
Podatnik CIT dokonuje amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zakłada, że może podlegać opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym. Czy w celu obliczenia wskaźnika, od (...)
str. 59
2.2.
Mali podatnicy
Czy opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym podlegają również mali podatnicy? Mali podatnicy nie podlegają opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym. Ustawodawca wprowadzając obowiązek uiszczania minimalnego podatku dochodowego, w (...)
str. 60
3.
Spółka z o.o. i jednoosobowa działalność gospodarcza wspólnika
Czy wspólnik spółki z o.o. może jednocześnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której dokonuje transakcji z tą spółką? Czy w świetle przepisów podatkowych będą (...)
str. 61
4.
Umowa o dożywocie jest neutralna podatkowo - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odpłatne nabycie prawa do nieruchomości w ramach umowy o dożywocie nie stanowi źródła przychodu w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza (...)
str. 63
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Koszty krótkoterminowego wypożyczenia samochodu
Prezes spółki z o.o. lata samolotem w podróże służbowe. Często wracając z zagranicy, przylatuje na inne lotnisko niż to, z którego wyleciał. W związku z (...)
str. 64
2.
Obliczenie wysokości zaliczek uproszczonych
Spółka z o.o. wybrała na 2024 r. opłacanie miesięcznych zaliczek na podatek w uproszczonej formie. W zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2022 r. zadeklarowała zarówno podatek (...)
str. 64
3.
Termin zapłaty zaliczki na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego
W spółce z o.o. zaliczka na podatek powstała dopiero za grudzień 2023 r. Czy należało ją uiścić do 20 stycznia 2024 r., czy też można (...)
str. 65
4.
Wykazanie w deklaracji PIT-4R osób przebywających przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym
W deklaracji PIT-4R w liczbie podatników nie wykazałam pracownika, który przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym i w związku z tym w tym miesiącu (...)
str. 66
5.
Czas na zmianę formy opodatkowania
Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Chciałbym w 2024 r. przejść na ryczałt ewidencjonowany. Czy mam jeszcze czas na tę zmianę? W sytuacji, o (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.