Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 1 (601) z dnia 01.01.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Minimalny podatek dochodowy w 2024 r. - część I
Od 1 stycznia 2024 r. zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego (zwanego dalej też minimalnym podatkiem). Jednak obowiązek jego zapłaty po raz pierwszy może (...)
str. 4
1.1.
Zakres podmiotowy
Podmioty zobowiązane Celem minimalnego podatku jest opodatkowanie podmiotów, które nie generują dochodu lub osiągają go na minimalnym poziomie bez uzasadnionej przyczyny. Zwróć uwagę! Minimalny podatek (...)
str. 4
1.2.
Kategorie przychodów i kosztów pomijane przy obliczaniu straty lub dochodu
Zarówno stratę, jak i wysokość udziału dochodów w przychodach, które warunkują objęcie podatnika minimalnym podatkiem dochodowym, wylicza się w oparciu o przepisy ustawy o CIT, (...)
str. 7
2.
Szybsze rozliczenie w kosztach wydatków inwestycyjnych
Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl/web/finanse poinformowało o przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy wprowadzającej przepisy umożliwiające szybsze rozliczenie w podatku dochodowym wydatków inwestycyjnych. Przyjęte (...)
str. 8
3.
Prawo do zwolnienia dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Stosownie do art. 52a ust. 1 pkt 3 updof, dochody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt (...)
str. 9
4.
Wartość darowizny - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z VAT, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik (...)
str. 10
5.
Do 31 stycznia 2024 r. można złożyć oświadczenie o wyborze/rezygnacji z ryczałtu od przychodów zagranicznych
W obowiązujących od 1 stycznia 2022 r. przepisach art. 30j-30p updof ustawodawca unormował zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium (...)
str. 11
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Ogłoszono wartości wskaźnika dochodów na mieszkańca w gminie na potrzeby amortyzacji
Podatnicy PIT oraz CIT będący mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wytworzonych we własnym (...)
str. 13
2.
Sejm uchwalił ustawę chroniącą przed nadmiernym wzrostem kosztów energii elektrycznej, gazu i ciepła
W związku z dalszą koniecznością ochrony przed nadmiernym wzrostem kosztów dla gospodarstw domowych, podmiotów użyteczności publicznej oraz jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do energii elektrycznej, (...)
str. 13
3.
Wpłaty na IKZE w 2024 r.
Osoby, które gromadzą oszczędności na indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), w 2024 r. mogą dokonywać wpłat na to konto do wysokości 9.388,80 zł . Więcej, (...)
str. 14
4.
Limit wpłat na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) w 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1347 opublikowano obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości (...)
str. 14
5.
Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2024 r.
W Mon. Pol. z 2023 r. pod poz. 1342 ukazało się obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie (...)
str. 14
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Zwrot składki ubezpieczeniowej skutkuje korektą bieżących kosztów
Spółka z o.o. w 2022 r. ujęła w kosztach uzyskania przychodu wartość polisy z tytułu ubezpieczenia składników majątku. W listopadzie 2023 r. otrzymała aneks do (...)
str. 15
2.
Zaliczka a różnice kursowe - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1469860] Klient z Niemiec wpłacił w marcu 2023 r. zaliczkę w kwocie 1.960 euro na poczet WDT. Sprzedaż z Polski miała miejsce w kwietniu 2023 (...)
str. 16
3.
Koszty usługi przekazanej w ramach umowy sponsoringu
Spółka w ramach umowy sponsoringu kupiła dla lekarza kurs specjalistyczny, który trwa od października 2023 r. do marca 2024 r. W tym czasie lekarz jest (...)
str. 18
4.
Niezawiniona strata w kosztach podatkowych
Podatnik PIT zamówił towar w zagranicznej firmie, za który zapłacił. Ponieważ był to pierwszy zakup w tej firmie, wcześniej zweryfikował jej wiarygodność w internecie. Informacje (...)
str. 20
5.
Sprzedaż wspólnego majątku małżonków wykorzystywanego w działalności gospodarczej
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wykorzystywała w niej samochód (środek trwały), który należał do wspólnego majątku małżonków. Samochód ten wycofała z firmy i należącą do (...)
str. 22
6.
Telewizor w firmie
Podatnik PIT prowadzi działalność usługową w zakresie tworzenia programów komputerowych. Wymaga to częstych spotkań z klientami, które odbywają się on-line. Zamierza kupić telewizor, który będzie (...)
str. 24
7.
Zarządzanie spółką bez wynagrodzenia - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zarządzanie spółką przez członków zarządu pełniących takie funkcje również w spółce dominującej (jedynego udziałowca spółki) nie ma charakteru nieodpłatnego z uwagi na wzajemność świadczeń, jakie (...)
str. 24
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Kto powinien w 2024 r. złożyć nowy druk PIT-2?
W 2024 r., podobnie jak w roku poprzednim, oświadczenia i wnioski przewidziane w ustawie o PIT mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek przez płatnika (...)
str. 26
2.
Podatek i składki ZUS od wynagrodzenia pracownika w 2024 r.
W 2024 r. nie zmieniły się w porównaniu do 2023 r. zasady opodatkowania i oskładkowania wynagrodzeń pracowniczych. Pokrótce je przypomnimy w niniejszym opracowaniu.
str. 27
2.1.
Obliczenie zaliczki na podatek
W 2024 r. zakład pracy, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, jest obowiązany obliczać i pobierać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (...)
str. 27
2.2.
Składki ZUS
Generalnie u pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągany u pracodawcy z (...)
str. 28
3.
Koszty uzyskania przychodu z tytułu wpłaty przekazanej do PPK po ustaniu zatrudnienia pracownika
Nasza spółka zatrudniała pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony do końca sierpnia br. Był on uczestnikiem PPK. Jego ostatnie wynagrodzenie wypłaciliśmy we (...)
str. 30
4.
Opodatkowanie nagród dla niepełnoletnich sportowców i ich trenera - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nagrody przekazane niepełnoletnim zawodnikom oraz ich trenerowi stanowią przychód z innych źródeł. Wobec tego od ich wartości nie należy pobierać zaliczki na podatek. Przychody te (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.1.
Zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
Nabyte lub wytworzone przez podmiot gospodarczy nieruchomości (budynki/lokale będące odrębną własnością) wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej stanowią środek trwały, o ile są kompletne i (...)
str. 33
1.2.
Kamienica zaadaptowana na potrzeby zakwaterowania studentów i doktorantów
W interpretacji indywidualnej z 25 października 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011. 602.2023.3.KP Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do wniosku o interpretację indywidualną złożonego przez osobę (...)
str. 34
1.3.
Wynajem krótkoterminowy budynków jednorodzinnych
Kolejnym przykładem interpretacji indywidualnej odnoszącej się do omawianej kwestii jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 września 2023 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.468.2023.3.WS. Dotyczyła ona (...)
str. 34
1.4.
Domki letniskowe
Podatnik ma prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od nabytych domków letniskowych, które mają status "budynków niemieszkalnych" i sklasyfikowane zostały przez podatnika do (...)
str. 35
1.5.
Hotel robotniczy
W interpretacji indywidualnej z 25 lipca 2023 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.357.2023.1.KM Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do sytuacji spółki z o.o. (wnioskodawcy), która jest właścicielem (...)
str. 35
1.6.
Lokal użytkowy przeznaczony na krótkoterminowe zakwaterowanie
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 17 listopada 2023 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.618.2023.1.MZ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że będzie miał on prawo amortyzować (...)
str. 36
2.
Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej
Podatnik PIT w 2024 r. dokona wykupu instalacji fotowoltaicznej z leasingu operacyjnego. Cena wykupu wyniesie 40.000 zł (plus VAT). Instalacja ta zamontowana jest na dachu (...)
str. 37
2.1.
Instalacja jako odrębny środek trwały
Ustawa o PIT nie podaje wprost definicji środka trwałego, a jedynie wskazuje w art. 22a updof składniki majątku, które przy spełnieniu określonych warunków można uznać (...)
str. 37
2.2.
Jednorazowa amortyzacja u małego podatnika
Ustawodawca nie przewidział ograniczeń dla stosowania jednorazowej amortyzacji w odniesieniu do składników majątku wykupionych z leasingu. Tym samym nie ma przeszkód, by instalację fotowoltaiczną wykupioną (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Obowiązki podatników PIT przypadające na styczeń 2024 r.
Na podatników PIT przepisy podatkowe nakładają pewne obowiązki i wyznaczają terminy na ich wykonanie. Taką datą jest 20 stycznia, który w 2024 r. przypada w (...)
str. 39
2.
Środki przyznane na podjęcie działalności gospodarczej i sfinansowane nimi wydatki
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, osoba fizyczna otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Całą otrzymaną kwotę wydatkowała (...)
str. 40
3.
Składka zdrowotna do odliczenia przez liniowców w 2024 r.
Podatnicy stosujący opodatkowanie podatkiem liniowym mogą pomniejszać dochód do opodatkowania lub zaliczać do kosztów uzyskania przychodów składki na ubezpieczenie zdrowotne: zapłacone w roku podatkowym, w (...)
str. 42
4.
Podatkowa księga - wybrane zagadnienia
4.1.
Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych
Świadczę usługi na rzecz kontrahenta na podstawie umowy zawartej na okres od 1 października 2023 r. do 31 marca 2024 r. Przewiduje ona rozliczanie wykonanych (...)
str. 43
4.2.
Przechowywanie podatkowej księgi za rok zakończony stratą
Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą. O stratę poniesioną w 2017 r. obniżałem dochód osiągnięty z tego źródła przez pięć kolejnych lat podatkowych. Jak długo (...)
str. 43
4.3.
Wybór ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania po przejęciu firmy małżonka
Z końcem grudnia 2023 r. żona podatnika zlikwidowała działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, którą prowadziła samodzielnie. W oparciu o przejęty majątek podatnik zamierza w 2024 (...)
str. 44
4.4.
Faktura zaliczkowa dotycząca niezrealizowanej dostawy
W grudniu 2023 r. wpłaciłem zaliczkę na poczet zakupu towarów handlowych, które zostaną dostarczone dopiero w styczniu 2024 r. Otrzymanej faktury zaliczkowej nie ująłem w (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Ustalenie rezydencji podatkowej i opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
Podatnik posiada podwójne obywatelstwo - polskie i angielskie. Jest zameldowany w Polsce i Anglii. Jego rodzina mieszka w Polsce. Prowadzi on działalność w Anglii i (...)
str. 46
1.1.
Obowiązek podatkowy
Nieograniczony obowiązek podatkowy Zgodnie z art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich (...)
str. 46
1.2.
Definicja miejsca zamieszkania
Definicja miejsca zamieszkania, zawarta w ustawie o PIT, obejmuje dwa kryteria: pobyt na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadanie na (...)
str. 47
1.3.
Czynności pozwalające ustalić obowiązek podatkowy w Polsce - krok po kroku
Jeżeli podatnik zostaje uznany za rezydenta podatkowego drugiego państwa (na skutek spełnienia kryteriów przewidzianych w krajowym prawie podatkowym tego państwa), a w Polsce jest uznawany (...)
str. 47
2.
Nowe powinności płatników podatku u źródła
Od 1 stycznia 2024 r. zaostrzone są przepisy umożliwiające niepobieranie przez płatnika podatku u źródła od odsetek i dyskonta od listów zastawnych oraz obligacji notowanych (...)
str. 49
3.
Przechowywanie danych w chmurze bez podatku u źródła - wyrok WSA
Wynagrodzenie wypłacane za granicę z tytułu udostępnienia przestrzeni dyskowej na serwerach na potrzeby przechowywania danych informatycznych nie jest objęte w Polsce podatkiem u źródła. Tak (...)
str. 50
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ulga na innowacyjnych pracowników
Zasady stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników określają art. 26eb updof i art. 18db updop, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r. Sposób realizacji tej ulgi (...)
str. 52
1.1.
Wyznaczenie odliczanej kwoty
Adresatami ulgi są podatnicy PIT i CIT, będący płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, ale za rok podatkowy ponieśli stratę lub (...)
str. 52
1.2.
Zakres pomniejszenia zaliczek/zryczałtowanego podatku
Uprawnieni podatnicy realizują ulgę na innowacyjnych pracowników poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, które jako płatnicy tego podatku pobierają od dochodów (...)
str. 53
1.3.
Stosowanie ulgi
Dla ulgi na innowacyjnych pracowników charakterystyczne jest, że stosuje się ją w trakcie roku podatkowego. Zagadnienie dotyczące realizacji uprawnienia do pomniejszania pobranych zaliczek na podatek (...)
str. 54
2.
Darowizna przekazana przez spółkę osobową w rozliczeniu wspólników
Dwie osoby fizyczne są wspólnikami spółki jawnej. Decyzją wspólników spółka przekaże darowiznę na rzecz fundacji (organizacji non-profit). Czy wspólnicy będą mogli ją odliczyć w zeznaniu (...)
str. 55
2.1.
Spółka jawna na gruncie Kodeksu spółek handlowych i ustawy o PIT
Spółka jawna należy do spółek osobowych prawa handlowego. Zasady jej funkcjonowania regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Wynika z nich, że chociaż spółka jawna nie posiada (...)
str. 56
2.2.
Ulgi związane z działalnością spółki
Jak wskazano wcześniej, zasada rozliczania wspólników spółki niebędącej osobą prawną proporcjonalnie do prawa do udziału w zysku (udziału) ma zastosowanie m.in. do ulg podatkowych związanych (...)
str. 56
2.3.
Darowizna jako koszt podatkowy
Mniej problematyczna jest kwestia ustalenia, czy darowizna przekazana przez spółkę jawną może stanowić koszt uzyskania przychodów. Zagadnienie to reguluje art. 23 ust. 1 pkt 11 (...)
str. 57
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Dochód z ukrytych zysków
Udziałowiec mający 50% udziałów w spółce z o.o. na estońskim CIT, udzielił jej pożyczki. W wyniku tego zdarzenia w spółce powstał dochód z tytułu ukrytych (...)
str. 58
1.1.
Pożyczka udzielona udziałowcowi
Jeśli spółka udzieli pożyczki swojemu udziałowcowi, to może dojść do powstania dochodu z tytułu ukrytych zysków, który na poziomie spółki powinien zostać opodatkowany estońskim CIT. (...)
str. 58
1.2.
Pożyczka udzielona przez udziałowca
Inaczej przedstawia się kwestia, gdy to udziałowiec udzieli pożyczki spółce będącej na estońskim CIT. Wówczas o powstaniu przychodu możemy mówić zarówno po stronie spółki, jak (...)
str. 59
2.
Poziom zatrudnienia u podatników na estońskim CIT
Spółka z o.o. rozpoczęła działalność gospodarczą w 2022 r. Podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek. W 2022 r. zatrudniła dwie osoby - każdą na pełny (...)
str. 60
3.
Odpłatne zbycie nieruchomości poza działalnością gospodarczą - część II
Na osobach fizycznych, które - poza działalnością gospodarczą - dokonują odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych do nieruchomości, o których mowa w art. 10 ust. (...)
str. 62
3.1.
Koszty zbycia nieruchomości nabytych odpłatnie
W przypadku gdy przedmiotem odpłatnego zbycia jest nieruchomość, której nabycie miało charakter odpłatny, koszty uzyskania przychodów ustala się zgodnie z art. 22 ust. 6c updof. (...)
str. 62
3.2.
Koszty uzyskania przychodów ze zbycia nieruchomości nabytych nieodpłatne
Podatnicy, którzy rozliczają odpłatne zbycie nieruchomości, mogą pomniejszyć przychód z tego tytułu o koszty jego uzyskania, również w przypadku gdy nabycie miało charakter nieodpłatny. Sposób (...)
str. 63
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
W 2024 r. limit świadczeń z ZFŚS wolnych od podatku wynosi 1.000 zł
W firmie funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego finansowane są świadczenia na rzecz pracowników. W większości przypadków korzystają one ze zwolnienia od podatku do (...)
str. 65
2.
Podnajem leasingowanego auta a ograniczenia kosztów
Spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego nieelektrycznego samochodu osobowego, który następnie przekazała za odpłatnością innemu podmiotowi (podnajęła). Czy w tej sytuacji opłaty związane z (...)
str. 65
3.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek
Firma zamierza zawrzeć z osobą fizyczną umowę o dzieło. Czy osoba ta może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych na podstawie (...)
str. 66
4.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania
Podatnik PIT nabył lokal mieszkalny za środki finansowe pochodzące z kredytu hipotecznego. Część pomieszczeń wykorzystuje na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Czy odsetki od wymienionego kredytu, (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.