Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 19 maja 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2024 r., godz. 11:58 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 43.010 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Do 20 maja 2024 r. roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 6 (534) z dnia 20.03.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Samochód osobowy, leasing operacyjny - wyjaśnienie pojęć
Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 5a pkt 19a updof i art. 4a pkt 9a updop. Stanowi ona, że samochodem osobowym jest pojazd samochodowy (...)
str. 4
1.2.
Wstępna opłata leasingowa - moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów
Jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 updof i art. 17b ust. 1 updop warunki oraz finansujący w dniu jej zawarcia (...)
str. 5
1.3.
Limitowanie opłat leasingowych
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 47a updof i art. 16 ust. 1 pkt 49a updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów dotyczących (...)
str. 5
1.4.
Składki na ubezpieczenie samochodu
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 47 updof i art. 16 ust. 1 pkt 49 updop, z kosztów uzyskania przychodów wyłączone są składki na (...)
str. 8
1.5.
Wydatki związane z używaniem pojazdu
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów 25% poniesionych wydatków (z nieistotnym tu zastrzeżeniem) z tytułu kosztów używania firmowego samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, (...)
str. 8
1.6.
Samochód osobowy o wartości nieprzekraczającej 150.000 zł/225.000 zł
Dla pojazdów o wartości 150.000 zł (225.000 zł w przypadku elektrycznych samochodów osobowych) opłaty leasingowe mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodu (więcej (...)
str. 11
2.
Interpretacje ogólne
2.1.
Modyfikacja postanowień umowy leasingu i sprzedaż przedmiotu leasingu przez finansującego - skutki podatkowe
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 15 opublikowano interpretację ogólną nr DD6.8202.4.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 (...)
str. 13
2.2.
Przychody i koszty z cesji własnych wierzytelności w ramach faktoringu
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 21 opublikowano interpretację ogólną nr DD5.8201.11.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 (...)
str. 15
2.3.
Członek samorządu zawodowego szkolony przez ten samorząd nie uzyskuje z tego tytułu przychodu
W Dz. Urz. Min. FFiPR z 2021 r. pod poz. 16 opublikowano interpretację ogólną nr DD3.8201.2.2018 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 (...)
str. 16
3.
Ministerstwo Finansów przypomniało o terminie i miejscu składania IFT-2R
IFT-2R to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Informację tę (...)
str. 18
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Nowe wzory formularzy CIT
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 409 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 19
2.
Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT i inne zmiany w przepisach podatkowych
Pod obrady Senatu RP przekazano ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 860). Wnosi ona m.in. zmiany do (...)
str. 19
3.
Zagraniczne jednostki kontrolowane
Na podstawie art. 30f ust. 1 updof oraz art. 24a ust. 1 updop, ustawodawca nałożył na podatnika objętego w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym obowiązek opodatkowania (...)
str. 20
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Wydatki na poprawę stanu zdrowia pracowników po przebytym COVID-19
Czy wydatki na sfinansowanie tlenoterapii pracownikom po ciężkim przebyciu COVID-19 spółka z o.o. może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Jak do kosztów z tytułu dodatkowych (...)
str. 21
2.
Opłacenie polisy OC członkom zarządu i rady nadzorczej
Spółka z o.o. rozważa wykupienie polisy OC dla członków zarządu pełniących swą funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania oraz dla członków rady nadzorczej. (...)
str. 22
2.1.
Koszty w firmie
Ocena firmowych kosztów pod kątem ich kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów powinna odbywać się w oparciu o art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z tym (...)
str. 23
2.2.
Przychód u beneficjentów
Na podstawie art. 11 ust. 1 updof, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, 10 w zakresie realizacji praw wynikających (...)
str. 24
3.
Zwiększenie podstawy opodatkowania z tytułu zaległych zobowiązań
Spółka z o.o. w październiku 2020 r. kupiła towar od kontrahenta. Termin płatności wynikający z otrzymanej faktury minął 16 listopada 2020 r. Do końca lutego (...)
str. 24
4.
Odsetki od wystawionego weksla w przychodach i kosztach uzyskania przychodów
Spółka A wykonała usługę na rzecz spółki B i wystawiła fakturę. Niestety spółka B nie dysponowała odpowiednią ilością środków pieniężnych, więc wystawiła oprocentowany weksel z (...)
str. 26
4.1.
Przychód z zysków kapitałowych
Katalog przychodów z zysków kapitałowych ustawodawca ujął w art. 7b updop. W interesującym nas zakresie pod uwagę należy wziąć przepis art. 7b ust. 1 pkt (...)
str. 27
4.2.
Koszt podatkowy
Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo (...)
str. 28
5.
Zwrot towaru a korekta kosztów - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1336487] Otrzymałam w styczniu 2021 r. fv korektę zakupu, która dotyczy faktury pierwotnej z 2020 r. Czy mogę taką korektę ująć normalnie w kosztach podatkowych (...)
str. 28
6.
Różnice kursowe uwzględniane w kosztach finansowania dłużnego - interpretacja organu podatkowego
Różnice kursowe powstałe w wyniku spłaty kapitału pożyczki w walucie obcej powinny być uwzględniane przy kalkulacji limitu nadwyżki kosztów finansowania dłużnego. Natomiast różnice kursowe od (...)
str. 29
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po 26 urodzinach, ale należnego za okres zanim ukończył 26 lat
W zakładzie pracy wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc są dokonywane 10 dnia następnego miesiąca. 9 kwietnia 2021 r. wypłacimy wynagrodzenie za marzec 2021 r. pracownikowi, (...)
str. 31
2.
Ustalenie przychodu u zleceniobiorcy nieodpłatnie wykorzystującego firmowy samochód do celów prywatnych
Z umowy zlecenia wynika, że zleceniobiorca może nieodpłatnie wykorzystywać firmowy samochód osobowy do celów prywatnych. Czy zleceniodawca powinien mu z tego tytułu ustalić przychód w (...)
str. 32
3.
Koszty uzyskania przychodów a wpłaty do PPK
Jesteśmy jednostką naukową. Pracownikom uzyskującym przychody ze stosunku pracy z tytułu działalności naukowej uwzględniamy 50% koszty uzyskania przychodów. Od kwietnia 2021 r. zamierzamy przystąpić do (...)
str. 33
4.
Bonus dla emeryta
Okręgowa Izba Pielęgniarek wsparła swoich członków będących emerytami wypłatą w wysokości 1.000 zł. Czy od kwoty tej powinna pobrać zaliczkę na podatek? Od kwoty wypłaconego (...)
str. 36
5.
Z interpretacji organu podatkowego
5.1.
Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej delegowanego do wykonywania obowiązków członka zarządu
Wynagrodzenie wypłacone członkowi rady nadzorczej delegowanemu do wykonywania obowiązków członka zarządu stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 13 pkt 7 (...)
str. 36
5.2.
Zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie jest u rodziców przychodem podatkowym
Dokonywany rodzicom zwrot kosztów dowozu dzieci do przedszkoli nie skutkuje powstaniem u tych osób przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. W rezultacie gmina nie (...)
str. 38
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Rozliczenie zwróconego wydatku poniesionego na wytworzenie środka trwałego
Spółka z o.o. zawarła umowę najmu powierzchni biurowej, która służy działalności gospodarczej. Jedną z klauzuli umowy jest zapewnienie właściciela budynku (wynajmującego) o zwrocie części kosztów (...)
str. 39
2.
Zmiana ceny wartości niematerialnej i prawnej
Spółka akcyjna w 2019 r. zakupiła licencję, która stanowi wartość niematerialną i prawną. Sprzedawca w umowie określił wartość licencji. Została ona przyjęta za jej wartość (...)
str. 40
3.
Amortyzacja środka trwałego nabytego w darowiźnie
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą otrzymał w 2020 r. od matki w darowiźnie mieszkanie. Nabycie mieszkania w drodze darowizny było zwolnione od podatku od spadków (...)
str. 42
3.1.
Lokal mieszkalny środkiem trwałym
Co do zasady, środki trwałe podlegają amortyzacji poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej. Stosownie do art. 22a ust. 1 updof, amortyzacji podlegają stanowiące (...)
str. 42
3.2.
Odpisy amortyzacyjne jako koszty uzyskania przychodów
Nie ma przeszkód, by mieszkanie nabyte w drodze darowizny podatnik uznał za podlegający amortyzacji środek trwały, o ile spełnia ono warunki, o których mowa w (...)
str. 43
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Wybory przedsiębiorców zgłaszane w zeznaniu za 2020 r.
Przypominamy, że do 30 kwietnia 2021 r. podatnicy, którzy prowadzili działalność gospodarczą, muszą złożyć zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2020 r. (...)
str. 44
2.
Odsprzedaż nowo nabytego samochodu
Na potrzeby działalności gospodarczej podatnik nabył samochód osobowy o wartości poniżej 150.000 zł, ale już następnego dnia odsprzedał pojazd. Jak potraktować tę transakcję i rozliczyć (...)
str. 45
3.
Wycena spisu z natury po przejściu z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne
Podatnik zrezygnował z opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przechodząc na rozliczenie podatku z tytułu działalności gospodarczej według skali podatkowej, zaprowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. (...)
str. 45
4.
Składniki wyposażenia używane w firmie dłużej niż rok
W 2020 r. podatnik kupił maszynę i komputer, których wartość jednostkowa nie przekraczała 10.000 zł. Zostały one uznane za wyposażenie, a koszt ich zakupu w (...)
str. 46
5.
Sprzedaż towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej
W grudniu 2019 r. podatnik zlikwidował działalność gospodarczą, którą rozliczał na podstawie podatkowej księgi, opodatkowując dochód według skali podatkowej. W remanencie likwidacyjnym wykazał towary handlowe. (...)
str. 47
6.
Skutki otrzymania środków finansowych z Funduszu Pracy
Przedmiotem działalności gospodarczej podatnika, rozliczanej na podstawie podatkowej księgi i opodatkowanej podatkiem liniowym, jest prowadzenie żłobka i przedszkola. W 2020 r. w ramach resortowego programu (...)
str. 48
7.
Korekta kosztów podatkowych po otrzymaniu dotacji
Podatnik wystąpił w 2020 r. o dotację na kapitał obrotowy (beneficjent realizujący projekt z EFRR), korzystającą ze zwolnienia z PIT. Wydatki, które mogą być nią (...)
str. 49
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Praca za granicą a rozliczenie podatku w Polsce
Obowiązek podatkowy zależy od tego, gdzie osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową). Nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęci są podatnicy, którzy w Polsce mają miejsce zamieszkania. (...)
str. 51
1.2.
Metody unikania podwójnego opodatkowania
Jeżeli, jako polski rezydent podatkowy, podatnik uzyskuje dochody za granicą, dochody te mogą być opodatkowane nie tylko w Polsce, lecz także w kraju ich uzyskania. (...)
str. 52
1.3.
Dochody z zagranicy w zeznaniu podatkowym
Jeżeli podatnik uzyskał w 2020 r. dochody z pracy najemnej wykonywanej za granicą, które: nie są w Polsce zwolnione od opodatkowania lub są w Polsce (...)
str. 53
2.
Danina solidarnościowa od zagranicznych dochodów
Czy zagraniczne dochody uwzględnia się w podstawie obliczenia daniny solidarnościowej? Do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej wlicza się tylko te dochody osiągnięte za granicą, do których (...)
str. 55
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Składki zdrowotne opłacone z różnych tytułów
W trakcie roku podatkowego podatnik podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu i opłacał składki na to ubezpieczenie z trzech tytułów, tj. jako przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą (...)
str. 57
1.1.
Uprawnienie i moment stosowania odliczenia
Osoby fizyczne podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z różnych tytułów. Z kolei przychody osiągane z tych tytułów, dla celów podatkowych, mogą być kwalifikowane do różnych źródeł (...)
str. 57
1.2.
Ograniczenia w zakresie odliczania składek
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne mogą stanowić przychody, które zgodnie z ustawą o PIT są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który jest pobierany bez obniżenia (...)
str. 58
1.3.
Przenoszenie składek do odliczenia między zeznaniami
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa, nadesłanej 23 marca 2016 r. wyraziło stanowisko, że składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny być odliczane w pierwszej (...)
str. 58
2.
Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby niepełnosprawnego dziecka
Podatniczka ma na utrzymaniu syna. Dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność. Na potrzeby związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych dziecka, podatniczka w 2020 r. ponosiła wydatki na (...)
str. 59
3.
Ulgi podatkowe w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
3.1.
Ulga prorodzinna dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej zależy od stopnia pokrewieństwa
W przypadku gdy opiekun prawny jest krewnym w linii bocznej podopiecznego, którym jest osoba pełnoletnia otrzymująca dodatek (zasiłek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, to ulga prorodzinna (...)
str. 61
3.2.
Prawo do ulgi na przedsięwzięcie termomodernizacyjne rozpoczęte przed 2019 r.
Wydatki poniesione przed 1 stycznia 2019 r. na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostało zakończone po tym dniu, nie dają prawa do ulgi. Tak wynika z (...)
str. 62
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiany zasad opodatkowania przychodów komplementariusza
Od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa będzie podatnikiem CIT. W 2021 r. komplementariusz - osoba fizyczna opłaca zaliczki na podatek dochodowy według 19% stawki (...)
str. 63
2.
Ceny transferowe - progi dokumentacyjne
Spółka z o.o. i jej udziałowiec są podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jaki jest próg transakcji kontrolowanej dla celów dokumentacji cen transferowych, (...)
str. 64
3.
Strat z 2018 r. nie obejmują nowe reguły rozliczania strat podatkowych
Podatnik PIT za 2018 r. poniósł stratę z działalności gospodarczej. W latach 2019 i 2020 nie odliczał jej od uzyskanego w tych okresach dochodu. Czy (...)
str. 66
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Przychody z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS a zeznanie
W związku z sytuacją spowodowaną pandemią koronawirusa spółka z o.o. uzyskała zwolnienie z opłacania składek ZUS od wynagrodzeń pracowników za miesiące marzec-maj 2020 r. Czy (...)
str. 67
2.
Koszty usług świadczonych przez własnego pracownika
Pracownik spółki z o.o. wykonuje pracę na stanowisku przedstawiciela handlowego. Oprócz tego założył własną działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi pośrednictwa handlowego. Takie usługi (...)
str. 67
3.
Różnice kursowe przy zakupie środka trwałego
Przedsiębiorca kupił za granicą środek trwały. Z tego tytułu przed przekazaniem go do używania naliczył dodatnie różnice kursowe. Czy różnice te wpływają na wartość początkową (...)
str. 68
4.
Usługa sprzątania i mycia samochodu
Podatnik kupił używany samochód (towar handlowy), który przed przekazaniem do dalszej odsprzedaży wymagał wysprzątania i umycia. Czy koszty tej usługi należy ująć w podatkowej księdze (...)
str. 69
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - KWIECIEŃ 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.04.2021 r. (środa) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za marzec 2021 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 70
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.