Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
poniedziałek, 15 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2024 r., godz. 12:06 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.075 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 4 (532) z dnia 20.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Stawki podatkowe
Na podstawie art. 19 ust. 1 updop, podatek wynosi: 1) 19% podstawy opodatkowania, 2) 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. (...)
str. 4
1.2.
Podmioty uprawnione do 9% stawki
Na zasadzie preferencji podatkowej części podatnikom przysługuje prawo do opodatkowania osiągniętych przychodów (dochodów) według stawki 9%. Dotyczy to podatników, u których przychody osiągnięte w roku (...)
str. 6
1.3.
Preferencyjna stawka dla spółek komandytowych
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2020 r., spółki komandytowe nie były podatnikami podatku dochodowego, podatnikami byli wspólnicy takich spółek. Od 1 stycznia 2021 r. (...)
str. 8
1.4.
Utrata w ciągu roku prawa do 9% stawki
Stosowanie 9% stawki CIT wymaga od podatników dokonywania: wstępnej analizy warunków stosowania w roku podatkowym tej stawki, tj. ustalenia czy podatnik w danym roku ma (...)
str. 10
2.
Wyjaśnienia resortu finansów
2.1.
Informacja o wspólnikach spółki jawnej
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, na mocy których niektóre spółki jawne uzyskały status podatnika CIT. Dotyczy to spółek, które nie złożą w odpowiednim (...)
str. 11
2.2.
Instrukcja w sprawie wypełniania druku CIT-ST
Ministerstwo Finansów na stronie www.podatki.gov.pl zamieściło opracowanie pt. "Wyjaśnienia w sprawie wypełniania druku CIT-ST". Druk ten jest informacją podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego (...)
str. 13
3.
Spółka komandytowa a mały podatnik - Ministerstwo Finansów udziela odpowiedzi
W piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu 27 stycznia 2021 r., Ministerstwo Finansów odniosło się do problematyki statusu małego podatnika w aspekcie spółki komandytowej, która od 1 (...)
str. 14
4.
Przedłużone terminy wpłaty PIT pobranego przez płatników w styczniu 2021 r.
Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia (dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod nr 313), na podstawie którego przedłuża do 20 sierpnia 2021 r. (...)
str. 14
II.
ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH
1.
Opublikowano wzory informacji CIT-ISN i PIT-ISN
Od 2021 r. spółka nieruchomościowa w rozumieniu art. 5a pkt 49 updof oraz art. 4a pkt 35 updop, której udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, (...)
str. 15
2.
Prosta spółka akcyjna zacznie funkcjonować od 1 lipca 2021 r.
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 187 opublikowano ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz (...)
str. 15
3.
Ustawa o rezerwach strategicznych
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 255 opublikowano ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych . Jak czytamy w uzasadnieniu (...)
str. 16
III.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.1.
Wysokość rat uzależniona od wskaźnika WIBOR
Spółka z o.o. w grudniu 2018 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem jest samochód osobowy. Umowa przewiduje, że wysokość opłat jest zmienna i zależy (...)
str. 17
1.2.
Przekształcenie leasingodawcy
Spółka z o.o. zawarła w 2018 r. umowę leasingu operacyjnego, którego przedmiotem jest samochód osobowy. Firma leasingowa ma siedzibę w Niemczech, lecz w Polsce działa (...)
str. 18
2.
Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
Spółka z o.o. wyrokiem sądu została zobowiązana do przywrócenia do pracy zwolnionego pracownika (rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia) i wypłaty wynagrodzenia za (...)
str. 19
3.
Hipotetyczne odsetki od wypracowanego zysku w kosztach podatkowych
Spółka z o.o. (której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym) w 2018 r. wypracowała zysk i w wyniku podjętej w 2019 r. uchwały przekazała (...)
str. 20
3.1.
Zagadnienia ogólne
Na podstawie art. 15cb updop, za koszt uzyskania przychodów uznaje się kwotę odpowiadającą iloczynowi stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku (...)
str. 20
3.2.
Wypłata zysku przed wymaganym terminem
Jak zaznaczyliśmy na początku, hipotetyczne odsetki można uwzględnić w kosztach podatkowych, o ile wypłata zysku nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 lat, licząc od (...)
str. 22
3.3.
Przeznaczenie zysku na pokrycie straty bilansowej
Stosownie do art. 15cb ust. 4 updop, podatnik nie ma prawa do omawianej preferencji podatkowej w przypadku przeznaczenia zysku na pokrycie straty bilansowej. Jak wyjaśnił (...)
str. 22
4.
Opłaty z tytułu sprzedaży napojów jako koszty uzyskania przychodów
Jesteśmy spółką z o.o., producentem napojów gazowanych. Czy ponoszoną przez nas opłatę cukrową z tytułu sprzedaży takich napojów mamy prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? (...)
str. 23
4.1.
Regulacje dotyczące opłaty
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie regulacje wprowadzające opłatę na niektóre napoje. Uchwalono ją ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o (...)
str. 23
4.2.
Koszty firmowe
W aspekcie podatkowym, wspomniana w pytaniu opłata, podobnie jak inne koszty ponoszone w firmie, kwalifikowana jest do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych zasadach określonych w (...)
str. 24
5.
Złe długi w podstawie opodatkowania oraz formularzu CIT/WZ - interpretacja indywidualna organu podatkowego
W przypadku gdy podatnik do dnia złożenia zeznania CIT-8 ureguluje "złe długi", które były podstawą powiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek, to (...)
str. 25
IV.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Spółka komandytowa płatnikiem PIT i CIT
Od 1 stycznia 2021 r. a najpóźniej od 1 maja 2021 r. spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP stała się/stanie się podatnikiem (...)
str. 27
1.1.
Komandytariusz
Zryczałtowany podatek u komandytariusza - osoby fizycznej W przypadku komandytariusza będącego osobą fizyczną przychody z udziału w zyskach spółki komandytowej są kwalifikowane do przychodów z (...)
str. 27
1.2.
Komplementariusz
Omówione wcześniej zadania płatnika PIT/CIT w zakresie obowiązku naliczenia, poboru i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego 19% podatku od przychodów (dochodów) z udziału w (...)
str. 29
2.
Koszty przysługują także za okres nieświadczenia pracy
Zleceniobiorca, podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu otrzymuje wynagrodzenie za "gotowość do świadczenia usług". W tym czasie nie wykonuje pracy, tylko jest "pod telefonem". Czy (...)
str. 30
3.
Bezimienne ubezpieczenie OC członków organów spółki bez skutków podatkowych - wyrok NSA
Jeśli polisa OC wykupiona dla członków organów spółki kapitałowej nie wskazuje imiennie osób objętych tym ubezpieczeniem, to nie można mówić o powstaniu po ich stronie (...)
str. 31
V.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Usługi doradcze a wartość początkowa środka trwałego
Spółka realizuje inwestycję częściowo finansowaną z dotacji i kredytów. W umowach o dotację i kredyty zapisane są warunki, które muszą być spełnione przy realizacji inwestycji. (...)
str. 33
2.
Ograniczenia w zmianie stawek amortyzacyjnych
Spółka z o.o. prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. W okresie korzystania z pomocy publicznej i w sytuacji generowania dochodu zwolnionego od podatku, czasowo obniżyła (...)
str. 34
3.
Termin rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego
Spółka zajmuje się wynajmowaniem urządzeń do filtrowania wody. W jakim momencie może rozpocząć amortyzację tych urządzeń: w dacie zakupu, czy w dacie oddania na wynajem? (...)
str. 36
4.
Zakup składnika majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł
Podatnik rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Czy w przypadku zakupu składnika majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł trzeba uznać go (...)
str. 37
5.
Wartość początkowa ulepszonego środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano ulepszenia, będzie pierwotna wartość początkowa środka trwałego powiększona o wartość ulepszenia. Tak wynika (...)
str. 38
VI.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.1.
Wzory formularzy
Przychody uzyskane w 2020 r. jako pierwsi rozliczają podatnicy, którzy stosowali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Są to osoby fizyczne oraz przedsiębiorstwa w (...)
str. 39
1.2.
Ustalanie podstawy opodatkowania
W PIT-28 rozliczeniu podlegają przychody osiągane z tytułów takich jak: pozarolnicza działalność gospodarcza, umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które (...)
str. 39
1.3.
Korekta podstawy opodatkowania z powodu tzw. złych długów
W zeznaniu za 2020 r. podstawa opodatkowania, czyli przychód po zmniejszeniach o kwoty stosownych odliczeń, może podlegać korekcie u podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (...)
str. 41
1.4.
Odliczenia od ryczałtu i informacje dodatkowe
Stosownie do art. 13 i 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez (...)
str. 42
2.
Podatkowe rozliczenie opłaty za wydanie zezwolenia
Podatnik, który działalność gospodarczą rozlicza na podstawie podatkowej księgi, postanowił rozszerzyć zakres działalności od stycznia 2021 r. W związku z tym już w grudniu 2020 (...)
str. 42
3.
Rozszerzenie zakresu świadczonych usług
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie mechaniki pojazdowej. Od przychodów z tej działalności oblicza ryczałt ewidencjonowany w wysokości 8,5% przychodów. Czy utraci prawo do tej (...)
str. 43
4.
Czy wydatek na opłacenie studiów dla pracownika jest kosztem podatkowym? - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Nie stanowią kosztu podatkowego wydatki poniesione na opłacenie studiów dla pracownika, w przypadku gdy nabywanie wiedzy i umiejętności służy zdobyciu określonego wykształcenia przez pracownika, a (...)
str. 45
VII.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Zasady opodatkowania wynagrodzenia członka zarządu mieszkającego za granicą
Spółka z o.o. zawarła z rezydentem Stanów Zjednoczonych (przedstawił certyfikat rezydencji) kontrakt menedżerski na pełnienie funkcji prezesa spółki. Prezes na stałe mieszka w USA, a (...)
str. 47
1.1.
Rezydencja podatkowa
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek (...)
str. 47
1.2.
Pobór podatku przez płatnika
Spółka wypłacająca świadczenia z tytułu pełnienia funkcji prezesa zarządu osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym jest płatnikiem zobowiązanym do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego. W myśl art. (...)
str. 48
1.3.
Obowiązki informacyjne
Pomimo nieopodatkowania w Polsce dochodów menedżera, polski płatnik będzie miał obowiązek sporządzenia i przesłania nierezydentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imiennej (...)
str. 49
2.
Posiadanie zależnego przedstawiciela przesądza o istnieniu zagranicznego zakładu
Zagraniczne przedsiębiorstwo powoła osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce do pełnienia funkcji zarządu. Czynność ta będzie wykonywana w Polsce. Czy sprawowanie funkcji zarządu na terenie (...)
str. 50
3.
Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą
Od 2016 r. podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce prowadzi działalność gospodarczą w Polsce i Wielkiej Brytanii. Dochody uzyskane w Polsce opodatkował podatkiem liniowym. Od (...)
str. 51
VIII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy dla młodego pracownika
Zakład pracy zamierza rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który nie ukończył 26 roku życia. Czy odprawa wypłacona takiemu pracownikowi zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach (...)
str. 53
2.
Ulga prorodzinna w rozliczeniu rodziców - wybrane aspekty
W zeznaniu PIT-36 lub PIT-37 składanym za 2020 r. podatnicy mogą skorzystać z ulgi na dzieci, zwanej też ulgą prorodzinną. Umożliwia ona odliczenie od podatku (...)
str. 54
IX.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Rozliczanie straty podatkowej z powodu COVID-19 w zeznaniu za 2019 r.
Przedsiębiorcy pewnie już wiedzą, czy rok 2020 zamknął się w ich firmie dochodem czy stratą podatkową. Jeśli ponieśli stratę w rozumieniu przepisów podatkowych, to istnieje (...)
str. 58
1.1.
Podatnicy PIT
Stosownie do art. 52k ust. 1 updof, podatnicy, którzy z powodu COVID-19: ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 (...)
str. 58
1.2.
Podatnicy CIT
Podobne uprawnienia mają podatnicy CIT. Stosownie do art. 38f ust. 1 updop, podatnicy, którzy z powodu COVID-19: 1) ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął (...)
str. 59
2.
Powiązania pomiędzy spółką z o.o. i jej wspólnikami a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej
Spółka z o.o. składa się z czterech wspólników. Każdy z nich posiada 25% udziałów oraz jest członkiem zarządu spółki. Równocześnie każdy ze wspólników prowadzi samodzielną (...)
str. 60
2.1.
Istnienie powiązań pomiędzy stronami transakcji
Trzeba zauważyć, że na gruncie przepisów o podatku dochodowym, za powiązane uważa się m.in. takie podmioty, z których jeden wywiera znaczący wpływ na co najmniej (...)
str. 60
2.2.
Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej
Sam fakt istnienia powiązań pomiędzy określonymi podmiotami nie oznacza obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Obowiązek sporządzenia przez podmiot powiązany takiej dokumentacji może bowiem powstać, (...)
str. 61
3.
Sprzedaż budynku wynajmowanego poza działalnością gospodarczą
W 2014 r. podatnik ukończył budowę budynku usługowego, który wynajął poza działalnością gospodarczą. Budynek nie był uznany za środek trwały i amortyzowany. Czy sprzedaż tego (...)
str. 62
X.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Czy umorzenie udziałów skutkuje powstaniem przychodu podatkowego?
Jeden ze wspólników spółki z o.o., nie chce uczestniczyć w dalszym jej funkcjonowaniu. Wyraził zgodę na dobrowolne umorzenie wszystkich swoich udziałów w spółce bez wynagrodzenia. (...)
str. 63
2.
Wydatki związane z pogrzebem pracownika lub byłego pracownika
W przypadku śmierci pracownika kierownictwo spółki z o.o. organizuje wyjazd swoich przedstawicieli na pogrzeb, kupuje wiązankę pogrzebową, zamieszcza w prasie nekrolog oraz kondolencje dla rodziny. (...)
str. 63
3.
Stawka CIT przy przeniesieniu praw autorskich do wytworzonego oprogramowania
Spółka z o.o., posiadająca status małego podatnika, w ramach działalności gospodarczej tworzy na zlecenie innych firm programy komputerowe. Czy do przychodów uzyskanych ze sprzedaży autorskich (...)
str. 64
4.
Zmiana formy opodatkowania
W 2020 r. dochody z działalności gospodarczej opodatkowywałem według skali podatkowej. W 2021 r. chciałbym to zmienić i przejść na podatek liniowy. W jakiej formie (...)
str. 65
XI.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 1.03.2021 r. (poniedziałek) wpłacenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień 2020 r. i za IV kwartał 2020 r. (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.