Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 4 grudnia 2022 r.
Ostatnia aktualizacja: 2.12.2022 r., godz. 12:05 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 174.296 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Przeglądu Podatku Dochodowego
Rocznik
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 3 (531) z dnia 01.02.2021
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2020 r.
W 2020 r. nasze Wydawnictwo wielokrotnie występowało do Ministerstwa Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytania z zakresu stosowania przepisów ustaw podatkowych. Odpowiedzi na pytania dotyczące (...)
str. 4
1.1.
Przychody z działalności gospodarczej
Wysokość przychodu z tytułu wydania towaru/wykonania usługi "opłaconej" bonem/voucherem W praktyce podmioty gospodarcze przekazują niekiedy swoim klientom nieodpłatnie bony/vouchery uprawniające do ich wymiany na towary/usługi (...)
str. 4
1.2.
Koszty uzyskania przychodów
Zmiana wysokości opłat leasingowych Od 1 stycznia 2019 r. możliwość odnoszenia opłat leasingowych do kosztów w przypadku leasingu samochodu osobowego została ograniczona limitem 150.000 zł (...)
str. 5
1.3.
Przychody i koszty w okresie koronawirusa
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 W 2020 r. podatnicy mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, (...)
str. 6
1.4.
Odliczanie darowizn przekazywanych w związku z COVID-19
W art. 52n updof, art. 38g updop oraz art. 57b ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych (...)
str. 10
1.5.
Inne zagadnienia
Podmioty zwolnione od podatku a nieuregulowanie zobowiązania Od 1 stycznia 2020 r. w ciągu roku dłużnicy są generalnie zobowiązani zwiększyć dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki (...)
str. 11
2.
PIT-11 dla cudzoziemca bez PESEL - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Płatnik sporządzając informację PIT-11 , powinien podać w niej m.in. identyfikator podatkowy NIP lub nr PESEL podatnika. W sytuacji gdy podatnik-cudzoziemiec nie posiada nr PESEL, (...)
str. 12
3.
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - obowiązki sprawozdawcze
Od 1 stycznia 2021 r. spółki komandytowe (oraz niektóre spółki jawne) uzyskały status podatników CIT. Pisaliśmy na ten temat m.in. w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr (...)
str. 13
4.
Opublikowano wzór informacji o podatnikach PIT i CIT (CIT-15J) składanej przez niektóre spółki jawne
W Dz. U. z 2021 r. pod poz. 87 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie (...)
str. 13
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Przychód z tytułu odszkodowania komunikacyjnego
Spółka z o.o. w wyniku kolizji drogowej, w której uszkodzeniu uległ samochód osobowy należący do spółki, uzyskała odszkodowanie z polisy AC. Koszt naprawy pokryty kwotą (...)
str. 14
2.
Korekta podstawy opodatkowania z tytułu zaległości w uiszczaniu zobowiązań na rzecz kontrahenta
Spółka z o.o. posiada zobowiązanie, którego termin płatności przypadał we wrześniu 2020 r. 90 dni liczone od upływu terminu płatności minęło w grudniu 2020 r. (...)
str. 15
2.1.
Zaliczka na podatek
Przepisy ustawy o CIT w art. 25 ust. 19 pkt 2 przewidują, że dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na podatek podlega zwiększeniu o zaliczaną do (...)
str. 16
2.2.
Zeznanie CIT-8
Również na etapie rocznego rozliczania uzyskanego dochodu (poniesionej straty) podatnik może być zobowiązany do uwzględnienia kwoty nieuregulowanego zobowiązania. Stosownie do art. 18f ust. 1 pkt (...)
str. 16
3.
Koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania umowy o świadczenie usług zarządzania
Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menedżerski). Zapisy umowy gwarantują zarządzającemu zwrot kosztów podróży służbowych poniesionych w związku (...)
str. 17
3.1.
Podróże służbowe i jazdy lokalne
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że na mocy regulacji wynikających z kontraktu menedżerskiego, spółka zwraca menedżerowi koszty podróży odbywanych w sprawach służbowych oraz wypłaca ryczałt (...)
str. 18
3.2.
Wpłaty do PPK
Zasady funkcjonowania pracowniczych planów kapitałowych (PPK) określa ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2020 r. poz. 1342 ze (...)
str. 18
4.
Skorygowany VAT w związku ze zmianą przeznaczenia środka trwałego a koszty podatkowe
Spółka akcyjna, która prowadzi sprzedaż opodatkowaną VAT, często jako najemca ponosi wydatki na przystosowanie wynajmowanego lokalu do potrzeb firmowych, a ponieważ taki lokal służy wyłącznie (...)
str. 20
5.
Sprzęt gospodarstwa domowego dla pracowników firmy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Wydatek na zakup sprzętu AGD służącego pracownikom w czasie godzin ich pracy, jest kosztem uzyskania przychodów. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (...)
str. 21
6.
Opłat za przedszkole przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów - wyrok WSA
Opłaty z tytułu uczęszczania dzieci przedsiębiorcy do przedszkola nie są kosztami uzyskania przychodów w jego firmie. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 15 (...)
str. 22
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie bez podatku, ale ze składkami ZUS
W przypadku gdy przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy nie obligują pracodawcy do finansowania pracownikom kosztów szczepienia ochronnego, a pomimo to pracodawca pokryje taki wydatek (...)
str. 24
2.
Wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa do artystycznego wykonania
Teatr zawarł umowy o artystyczne wykonanie z osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej. W ramach tych umów artyści zobowiązują się do artystycznego wykonania 12 (...)
str. 25
2.1.
Prawa do artystycznych wykonań
Kwestie dotyczące praw do artystycznych wykonań reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. (...)
str. 26
2.2.
Kwalifikacja do źródła przychodów
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnił źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. I tak, odrębnymi źródłami przychodów (...)
str. 26
2.3.
Kwestia zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
Stosownie do dyspozycji art. 22 ust. 9 pkt 3 updof, 50% koszty uzyskania przychodów przysługują: twórcom z tytułu korzystania z praw autorskich w rozumieniu ustawy (...)
str. 27
3.
Sprzęt biurowy do pracy w domu bez podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zwrot kosztów zakupu krzesła biurowego pracownikom pracującym zdalnie w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nie skutkuje u nich powstaniem przychodu. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora (...)
str. 28
4.
Płatnikiem PIT jest podmiot wydający nagrodę - wyrok NSA
Płatnikiem PIT jest podmiot, który wydaje nagrody związane z konkursem czy sprzedażą premiową. Tak wynika z wyroku NSA z 25 listopada 2020 r., sygn. akt (...)
str. 29
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu
W 2019 r. spółka z o.o. zawarła umowę leasingu operacyjnego, której przedmiotem był nowy samochód osobowy. Zdecydowała się wówczas na niskie raty leasingowe i wysoką (...)
str. 31
2.
Preferencyjna amortyzacja budynku nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Kupiliśmy budynek, w którym będą produkowane wyłącznie wyroby związane z przeciwdziałaniem COVID-19. W styczniu 2021 r. budynek został oddany do używania. Czy możemy jednorazowo ująć (...)
str. 32
3.
Prawa autorskie podlegające amortyzacji
Spółka z o.o. otrzymała od kontrahenta dwie faktury: za przeniesienie praw autorskich do filmu i za produkcję filmu. Jest to film reklamowy. Przeniesienie praw autorskich (...)
str. 33
3.1.
Prawa autorskie jako wartości niematerialne i prawne
W myśl art. 16b ust. 1 pkt 4 updop, amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c updop, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania (...)
str. 34
3.2.
Wartość początkowa
Nabyte prawa autorskie do filmu reklamowego, o przewidywanym okresie wykorzystywania na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej dłuższym niż rok spółka z o.o. powinna zaliczyć do wartości (...)
str. 34
3.3.
Gdy wynagrodzenie za wartość niematerialną i prawną nie przekracza 10.000 zł
Dodajmy, że w przypadku wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, podatnik ma do wyboru jedno z trzech rozwiązań, tj.: ująć je w (...)
str. 35
4.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze wyceny dokonanej przez podatnika - interpretacja organu podatkowego
Gdy środek trwały został nabyty w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej z zamiarem używania do prowadzenia tej działalności, ustawodawca nie dopuszcza możliwości ustalania wartości początkowej takiego (...)
str. 35
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o stosowaniu opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym?
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych cieszy się popularnością nie tylko wśród podatników osiągających przychody z tzw. prywatnego najmu. Od początku 2021 r. nastąpił jednak wzrost zainteresowania (...)
str. 37
1.1.
Przychody z działalności
Ustalanie przychodów Zwróć uwagę! Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma opodatkowania, w ramach której podatek w formie ryczałtu oblicza się od przychodu niepomniejszonego o (...)
str. 37
1.2.
Ustalanie stawki podatku
Stawki podstawowe Wysokość ryczałtu zależy przede wszystkim od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Od 2021 r. obowiązuje 8 stawek, tj.: 17%, 15%, 12,5%, 10%, 8,5%, 5,5%, (...)
str. 40
1.3.
Odliczenia od przychodu i podatku
W trakcie roku podatkowego ustalając podstawę obliczenia ryczałtu, przychód można pomniejszyć o: straty z lat ubiegłych (za okres opodatkowania na zasadach określonych ustawą o PIT), (...)
str. 41
1.4.
Obowiązki w zakresie dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych
Ewidencja przychodów Podstawowym obowiązkiem przedsiębiorców stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych jest prowadzenie ewidencji przychodów. Obowiązek ten powstaje od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie (...)
str. 41
1.5.
Inne zagadnienia
Ewidencje dodatkowe W przypadku gdy przedsiębiorcy na potrzeby działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych wykorzystują składniki majątku podlegające zaliczeniu do środków trwałych lub wartości (...)
str. 44
2.
Zakup towarów handlowych na przełomie roku
W grudniu 2020 r. podatnik złożył zamówienie na towar handlowy. Jeden kontrahent dostarczył towar w styczniu 2021 r., ale fakturę wystawił z datą grudniową. Z (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Kolejne odroczenie stosowania niektórych przepisów o podatku u źródła
Przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. nakładają na podmioty dokonujące wypłat z tytułów wymienionych w art. 29 (...)
str. 46
2.
Odliczenie podatku pobranego za granicą
Przedsiębiorca prowadzi w Polsce działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19%. W ramach tej działalności świadczy usługi na rzecz firmy włoskiej. Są to należności (...)
str. 48
2.1.
Podatek w państwie źródła
Opodatkowanie należności licencyjnych w państwie źródła, tu: we Włoszech, jest realizowane zgodnie z prawem wewnętrznym obowiązującym w tym państwie. Stosowanie prawa wewnętrznego może być ograniczone (...)
str. 48
2.2.
Opodatkowanie w Polsce
Wynagrodzenie uzyskane z tytułu należności licencyjnych, co do zasady, podlega opodatkowaniu także w Polsce. W myśl bowiem art. 3 ust. 1 updof, osoby fizyczne mające (...)
str. 49
3.
Jaki kurs waluty stosować przy poborze podatku u źródła?
Wynajmujemy środki transportu od podmiotu zagranicznego (osoby prawnej). Dwa lata temu na podstawie zawartej umowy najmu wpłaciliśmy kaucję. Kończy się umowa i czynsz najmu za (...)
str. 49
4.
Ministerstwo Finansów objaśni zasady ustalania rezydencji podatkowej
1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy zmieniające zasady stosowania ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g updof. Polega ona na odliczeniu od (...)
str. 51
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Zmiana zasad opodatkowania wspólników spółek komandytowych a korzystanie z ulg podatkowych
W związku z przyznaniem w 2021 r. spółkom komandytowym statusu podatników CIT zmianie uległa kwalifikacja podatkowa przychodów z tytułu udziału w prawie do zysku spółki (...)
str. 52
1.1.
Stan prawny obowiązujący do końca 2020 r.
Do końca 2020 r. podatek dochodowy z działalności prowadzonej w formie spółki komandytowej jako podatnicy rozliczały m.in. osoby fizyczne będące wspólnikami takich spółek. Na potrzeby (...)
str. 52
1.2.
Stan prawny obowiązujący od 2021 r.
Zwróć uwagę! W 2021 r. spółki komandytowe uzyskały status podatników CIT (z dniem 1 stycznia lub 1 maja). Na mocy przepisów, które weszły w życie (...)
str. 53
1.3.
Możliwość kontynuowania ulg na zasadzie praw nabytych
Wprowadzając zmiany w zakresie opodatkowania spółek komandytowych i jej wspólników, przewidziano możliwość kontynuowania odliczeń w ramach praw nabytych. Przewiduje ją art. 13 ust. 4 ustawy (...)
str. 54
2.
Przedłużenie ważności orzeczenia osoby niepełnosprawnej wpływa na prawo do ulgi rehabilitacyjnej
W październiku 2020 r. upłynął okres, na jaki podatnikowi zostało wydane orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Nowego orzeczenia nie uzyskał do końca 2020 (...)
str. 55
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Straty w zeznaniu PIT
Podatnik PIT, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, (...)
str. 57
1.2.
Straty w zeznaniu CIT
Na podstawie art. 7 ust. 5 updop, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, (...)
str. 58
2.
Spółka jawna osób fizycznych nie może być podatnikiem CIT
Wspólnikami spółki jawnej są dwaj wspólnicy (osoby fizyczne), którzy rozliczają dochody z prowadzonej działalności na podstawie przepisów ustawy o PIT. Czy spółka musi złożyć do (...)
str. 59
3.
Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych przez podmioty powiązane
Wspólnicy spółki jawnej (osoby fizyczne) mający w niej po 50% udziałów są jednocześnie wspólnikami spółki z o.o., w której mają po 25% udziałów. W ramach (...)
str. 60
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odliczenie straty poniesionej w 2020 r. z powodu epidemii COVID-19
W 2020 r. spółka poniosła stratę przekraczającą 5.000.000 zł. Stratę można odliczyć w wyniku korekty zeznania za 2019 r. Spółka nie osiągnęła jednak dochodu w (...)
str. 62
2.
Opłata parkingowa jako koszt uzyskania przychodów
Podatnik PIT wynajmuje budynek, w którym magazynuje swoje towary. Przed budynkiem znajduje się parking, na którym parkowane są samochody firmowe podatnika. Z miejsc parkingowych korzystają (...)
str. 63
3.
Od przychodów z udziału w zyskach spółki komandytowej PIT pobierze płatnik
Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Jednocześnie mam udziały w spółce komandytowej, która od 1 stycznia 2021 r. uzyskała status osoby prawnej. Dotychczas przychody i (...)
str. 63
4.
Czy ogłoszenie upadłości firmy małżonka wpływa na możliwość wspólnego rozliczenia dochodów?
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w 2020 r. otrzymał decyzję sądu o ogłoszeniu upadłości jego firmy. Czy okoliczność ta wyklucza możliwość wspólnego opodatkowania z małżonką? Ogłoszenie (...)
str. 64
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - LUTY 2021 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 1.02.2021 r. (poniedziałek) złożenie deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od: - karty podatkowej (...)
str. 65
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.