Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 23 marca 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 165.648 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 2 (506) z dnia 20.01.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Ujmowanie faktur w nowej strukturze JPK_FA - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
W świetle obowiązujących przepisów wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe i wytwarzają dowody księgowe w formie elektronicznej, przekazują w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, celno-skarbowej (...)
str. 4
II.
Prosta spółka akcyjna a rozliczenie podatku VAT
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655 ze (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
III.
Objaśnienia podatkowe w sprawie obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności
W dniu 23 grudnia 2019 r. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w sprawie mechanizmu podzielonej płatności, które przedstawiają zasady działania obligatoryjnego MPP na gruncie podatku (...)
str. 6
1.
Czy kwota 15.000 zł dotyczy wartości brutto faktury czy wartości transakcji?
Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności musi być zastosowany przez nabywcę towaru/usługi jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: transakcja dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr (...)
str. 6
2.
Właściwe oznaczanie faktur
Faktura dokumentująca transakcję objętą obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności powinna zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności". Takie oznaczenie stanowić powinno dla nabywcy informację, że ze względu na (...)
str. 7
3.
Czy płatności zbiorcze obejmują wyłącznie należności z faktur objętych obowiązkowym MPP?
W myśl art. 108a ust. 3a ustawy o VAT, w przypadku wystawienia na rzecz podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż (...)
str. 7
4.
Płatność na rzecz organów egzekucyjnych i komorników
Podatnicy, którzy dokonują płatności za nabyte towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, przy których - ze względu na wartość (...)
str. 8
IV.
Wykaz podatników VAT - objaśnienia podatkowe MF
Na podstawie art. 14a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 (...)
str. 8
1.
Rodzaje rachunków zamieszczonych w białej liście
» Rachunki rozliczeniowe Bezpłatny wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostępny na stronie internetowej BIP MF (...)
str. 9
2.
Rozliczenia w formie przelewów
» Zlecenia przelewu z odroczonym terminem płatności Z przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że nabywca (podatnik VAT) ponosi odpowiedzialność solidarną wraz z dostawcą towaru lub usługodawcą (...)
str. 11
V.
Nowe zasady ustalania prewspółczynnika przez uczelnie publiczne i instytuty badawcze - projekt rozporządzenia
Generalną zasadą jest, że podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. (...)
str. 13
VI.
Od 1 kwietnia 2020 r. nowe stawki VAT na niektóre towary
Od 1 kwietnia 2020 r. na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 15
1.
Towary opodatkowane od 1 kwietnia 2020 r. obniżoną stawką VAT
Nazwa towaru Nr działu CN Numer pozycji w załączniku w nowym brzmieniu Stawka aktualna Nowa obniżona stawka (od 1.04.2020 r.) Owoce tropikalne i cytrusowe oraz (...)
str. 16
2.
Na które towary wzrośnie stawka VAT?
Wprowadzając od 1 kwietnia 2020 r. nową matrycę stawek VAT ustawodawca na niektóre towary zdecydował się podnieść obowiązującą obecnie stawkę VAT. Dotyczy to jednak niewielkiej (...)
str. 17
3.
Ustalenie właściwej stawki VAT jako obowiązek podatnika
Ustalenie i stosowanie właściwej stawki VAT stanowi obowiązek podatnika dokonującego sprzedaży towaru lub usługi. Podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%. W przypadku niektórych towarów (...)
str. 18
VII.
Stawka VAT dla usług obsługi wartości pieniężnych - interpretacja ogólna MF
W myśl art. 41 ust. 1 ustawy o VAT sprzedaż towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką podstawową, która wynosi 23%. Ustawodawca przewiduje jednak dla niektórych (...)
str. 19
VIII.
Sprzedaż usług świadczonych przez gminne stołówki szkolne nie podlega VAT - wyrok NSA
W świetle obowiązujących przepisów za podatnika uznawana jest gmina a nie jej jednostki i zakłady budżetowe. Oznacza to, że wszelkie czynności wykonywane przez jednostki organizacyjne (...)
str. 20
IX.
Opodatkowanie wpłaconego wadium
W warunkach aukcji albo przetargu można zastrzec, że przystępujący do aukcji albo przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę albo ustanowić (...)
str. 23
X.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Nieodpłatne udostępnienie firmowego pojazdu
W prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystujemy pojazdy samochodowe. Obecnie zamierzamy udostępnić nieodpłatnie pracownikom te pojazdy do celów prywatnych. Czy takie nieodpłatne udostępnienie pracownikom samochodów na ich (...)
str. 24
2.
Sprzedaż płynów do papierosów elektronicznych a zwolnienie podmiotowe z VAT
Prowadzę działalność gospodarczą i korzystam ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Czy sprzedaż m.in. płynów do papierosów elektronicznych oznacza, że muszę zarejestrować się jako czynny podatnik (...)
str. 25
3.
Wystawienie faktury zaliczkowej
W dniu 3 stycznia br. otrzymałam od kontrahenta zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów. Przed upływem terminu na wystawienie z tego tytułu faktury zaliczkowej w (...)
str. 26
C.
KASY REJESTRUJĄCE
1.
Faktura uproszczona w świetle przepisów ustawy o VAT
Z przepisów ustawy o VAT wynika, że faktury określane jako faktury "uproszczone" to dokumenty wystawiane w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 (...)
str. 27
2.
Zakres danych objętych paragonem fiskalnym
Elementy, które - co najmniej - powinny zostać zamieszczone na paragonie fiskalnym emitowanym przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii określone zostały w (...)
str. 28
3.
Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów
Od 1 stycznia 2020 r. wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na (...)
str. 28
XII.
Czytelnicy pytają
1.
Zwolnienie ze stosowania kasy ze względu na formę płatności
W ramach działalności statutowej samorządowa instytucja kultury (czynny podatnik VAT) prowadzi odpłatne zajęcia (muzyczne, plastyczne, taneczne, itp.). Ponadto świadczy usługi wynajmu pomieszczeń oraz pojazdu samochodowego, (...)
str. 30
2.
Kasa on-line przy zawieszeniu działalności gospodarczej
Czy prowadząc zakład mechaniki pojazdowej od stycznia br. zobowiązani jesteśmy zakupić kasę on-line jeśli z początkiem tego roku zawiesiliśmy prowadzenie działalności gospodarczej na okres 3 (...)
str. 31
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
XIII.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące implementacji przepisów dyrektywy 2018/1910
Przepisy dyrektywy Rady (UE) 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku (...)
str. 33
1.
Procedura magazynu typu call-off stock
Jak wynika z wyjaśnień resortu finansów, przepisy ustawy o VAT odnoszące się do magazynu konsygnacyjnego, o którym mowa w art. 2 pkt 27c ustawy - (...)
str. 34
2.
Transakcje łańcuchowe
Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących magazynów konsygnacyjnych, przepisy ustawy o VAT odnoszące się do transakcji łańcuchowych,- do momentu wejścia w życie przepisów implementujących art. (...)
str. 34
3.
Warunki zastosowania stawki 0% do WDT
Od 1 stycznia 2020 r. dyrektywa 2018/1910 wprowadza wymóg posiadania ważnego numeru identyfikacyjnego VAT przez nabywcę w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym rozpoczyna (...)
str. 35
XIV.
Czytelnicy pytają
1.
Świadczenie usług budowlanych na terytorium Szwecji
Jestem przedsiębiorcą zwolnionym z opodatkowania VAT ze względu na niskie obroty. Świadczę m.in. usługi budowlane na nieruchomościach położonych w Szwecji na rzecz podatników (zarówno tych (...)
str. 35
2.
Zakup w innym państwie UE części zamiennych montowanych na statku
Zakupiliśmy w Bułgarii części zamienne, które zamontowaliśmy na statku zacumowanym w bułgarskim porcie. Po naprawie statek wypłynął do Norwegii. Za zakup części otrzymaliśmy faktury bez (...)
str. 37
3.
Rozliczenie zakupu towarów od firmy spoza UE
Dokonaliśmy zakupu przez internet wyposażenia biurowego od firmy z Norwegii. Sprzedawca wystawił nam fakturę 25 października 2019 r. a towar otrzymaliśmy 4 listopada 2019 r. (...)
str. 39
4.
Zakup reklamy w mediach społecznościowych od zagranicznego podatnika
Otrzymaliśmy fakturę za kampanię reklamową w mediach społecznościowych, od zagranicznej firmy. Faktura nie zawiera daty wystawienia ani numeru. Widnieje na niej tylko identyfikator transakcji. Za (...)
str. 39
5.
Zaciągnięcie kredytu w zagranicznym banku
Zaciągnęliśmy kredyt w niemieckim banku na potrzeby prowadzonej działalności w Polsce. Czy przekazując środki pieniężne z polskiego rachunku bankowego na rachunek w niemieckim banku celem (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
XV.
Roczna korekta podatku VAT odliczanego proporcjonalnie w 2019 r.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący działalność mieszaną, czyli zwolnioną z VAT i opodatkowaną, którzy w 2019 r. odliczali podatek (...)
str. 43
1.
Podatek VAT odliczany w 2019 r. przy zastosowaniu proporcji obrotu
Sposób dokonania rocznej korekty podatku VAT uzależniony jest od rodzaju towarów i usług, które były nabywane w trakcie 2019 r. W odniesieniu do towarów i (...)
str. 43
2.
Jak dokonać korekty VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika?
W niektórych przypadkach podatnicy VAT dokonują zakupu towarów i usług, które wykorzystują zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność (...)
str. 46
3.
Roczna korekta VAT naliczonego za 2019 r. - checklista
√ Sprawdź, czy w 2019 r. odliczałeś VAT przy zastosowaniu prewspółczynnika (zakupy związane z działalnością opodatkowaną i nieopodatkowaną) i w jakiej wysokości prewspółczynnik stosowałeś. √ (...)
str. 48
F.
VAT OD PODSTAW
XVI.
Szczególne terminy odliczania VAT w obrocie krajowym
Prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług związanych z czynnościami opodatkowanymi - co do zasady - przysługuje podatnikowi w rozliczeniu za okres, (...)
str. 49
1.
Wpływ daty otrzymania faktury na termin odliczenia VAT
Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o ile zakup ten służy wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. (...)
str. 49
2.
Odliczenie VAT z faktury za media
Zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy od sprzedaży mediów powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury. Należy jednak pamiętać (...)
str. 49
3.
Kiedy odliczyć VAT z duplikatu faktury?
Duplikat faktury wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy wyłącznie w przypadku, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu. Należy zatem uznać, że również w zakresie prawa do odliczenia (...)
str. 50
4.
Odliczanie VAT przez małych podatników rozliczających się metodą kasową
Zasady odliczania VAT przez małych podatników stosujących kasową metodę rozliczania tego podatku reguluje art. 86 ust. 10e ustawy o VAT. Wynika z niego, iż ww. (...)
str. 51
5.
Czy brak zapłaty za nabyte towary/usługi pozbawia podatnika prawa do odliczenia VAT?
Ustawodawca nie uzależnił - poza wyraźnie wskazanymi w ustawie o VAT przypadkami - prawa do odliczenia VAT naliczonego od zapłaty za nabyte towary czy usługi. (...)
str. 51
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
XVII.
Zawiadomienie ZAW-NR o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT
Od 1 stycznia 2020 r. zgodnie z art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. (...)
str. 52
1.
Podmioty uprawnione do składania zawiadomienia
Uprawnionym do złożenia zawiadomienia (na formularzu ZAW-NR) zgodnie z art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej, jest podatnik, o którym mowa w art. 15 (...)
str. 52
2.
Gdzie i w jakim terminie należy złożyć druk ZAW-NR?
Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w terminie trzech dni od dnia zlecenia (...)
str. 53
3.
Jak prawidłowo wypełnić formularz zawiadomienia?
Część A formularza dotyczy miejsca i celu składania oraz rodzaju zawiadomienia. Podmiot składający zawiadomienie: wskazuje w pozycji 5 naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest składane (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVIII.
Nowe wyższe stawki akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe obowiązujące od 1 stycznia 2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe, wyższe stawki akcyzy na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wprowadzone ustawą z dnia 21 listopada 2019 r. o (...)
str. 57
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Prawo do odliczenia VAT z paragonu dokumentującego przejazd autostradą
W prowadzonej działalności gospodarczej ponosimy opłaty za przejazd autostradami, które dokumentowane są paragonami. Czy możemy odliczać podatek VAT z tych paragonów? W myśl zasady ogólnej (...)
str. 59
2.
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości wykorzystywanej w działalności spółki jawnej
W 2000 r. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej "A" oraz małżeństwa "B" i "C" (w ramach wspólnoty majątkowej) zakupiły do majątku prywatnego nieruchomość wraz z (...)
str. 60
3.
Uregulowanie należności w MPP za fakturę walutową
Jak należy prawidłowo uregulować płatność w mechanizmie podzielonej płatności za fakturę wystawioną przez polskiego kontrahenta w walucie obcej, w której podatek VAT został wykazany w (...)
str. 61
4.
Sprzedaż gruntu przejętego przez spółkę w związku z nabyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa
W 2018 r. nastąpił podział spółki akcyjnej przez wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. Przejęty majątek obejmował grunt budowlany niezabudowany. Spółka (...)
str. 62
5.
Oznaczanie towarów i usług w JPK_VAT
Obciążamy pracowników kosztami prywatnych rozmów telefonicznych. Odsprzedaż takiej usługi dokumentujemy za pomocą faktury (refaktury). Czy od 1 kwietnia 2020 r. fakturę taką w nowym pliku (...)
str. 63
6.
Jak udokumentować usługę w zakresie naprawy pojazdów?
Jako czynny podatnik VAT świadczę usługi serwisowe w zakresie naprawy pojazdów. W tym celu nabywam części samochodowe. W skład świadczonej usługi wchodzą nabyte części samochodowe (...)
str. 64
7.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego a limit zwolnienia z VAT
Planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej od 1 marca 2020 r. Czy limit 200.000 zł uprawniający do korzystania ze zwolnienia z VAT powinienem liczyć od dnia (...)
str. 65
J.
ZMIANY W PRZEPISACH
XIX.
Kronika legislacyjna
1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie PKWiU
W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2019 r., pod poz. 2554, opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (...)
str. 66
2.
Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy podatników VAT
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 grudnia 2019 r., pod poz. 2530, opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie (...)
str. 66
3.
Zmiana przepisów akcyzowych
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 grudnia 2019 r., pod poz. 2481, opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.