Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 25 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 24.04.2024 r., godz. 12:03 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 51.061 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 21 (597) z dnia 01.11.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Estoński CIT - według Min. Fin. terminy złożenia ZAW-RD i sporządzenia sprawozdania finansowego są niezależne
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT. Na opodatkowanie estońskim CIT (...)
str. 4
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2023 r.
Zbliża się koniec roku kalendarzowego, a wraz z nim - dla większości jednostek - koniec roku obrotowego. Czas więc rozpocząć przygotowania do sporządzenia rocznego sprawozdania (...)
str. 7
1.
Czynności sprawdzające, weryfikacyjne i rozliczeniowe poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych
Przed przystąpieniem do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego należy przeprowadzić w księgach rachunkowych czynności sprawdzające, weryfikacyjne i rozliczeniowe, czyli tzw. prace bilansowe. Prace (...)
str. 7
2.
Harmonogram prac bilansowych dotyczących sprawozdania finansowego za 2023 r.
Poniżej przedstawiamy harmonogram prac bilansowych obejmujący okres od rozpoczęcia inwentaryzacji do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., dla jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z (...)
str. 8
3.
Charakterystyka prac bilansowych przeprowadzanych przed sporządzeniem sprawozdania finansowego
Na prace bilansowe przeprowadzane do momentu sporządzenia sprawozdania finansowego, składa się szereg czynności, które mają doprowadzić do tego, aby sprawozdanie to było rzetelne. Pierwszą czynnością, (...)
str. 9
4.
Rozstrzygnięcie niektórych wątpliwości związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych
W literaturze przedmiotu można spotkać się z określeniem wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych. Kiedy zatem mówimy o wstępnym a kiedy o ostatecznym zamknięciu ksiąg? (...)
str. 11
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Odpisy aktualizujące wartość należności w ujęciu podatkowym i bilansowym
Obowiązek dokonywania odpisów aktualizujących wynika z jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości - zasady ostrożności. Celem tworzenia odpisów aktualizujących jest uwzględnienie w wyniku finansowym, bez względu (...)
str. 12
1.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących, wynikające z prawa bilansowego
Regulacje dotyczące odpisów aktualizujących wartość należności ujęte zostały w art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpis aktualizujący wartość należności ma charakter przejściowy - jest wykazywany do (...)
str. 13
2.
Ujęcie odpisów aktualizujących w księgach rachunkowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczą
Odpis aktualizujący wartość należności, na mocy art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności (...)
str. 14
3.
Prezentacja odpisów aktualizujących w sprawozdaniu finansowym
W rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości kwoty odpisów aktualizujących wartość należności prezentuje się w zależności od tego, (...)
str. 15
4.
Warunki uznania odpisu aktualizującego za koszt podatkowy
Odpisy aktualizujące nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, z określonymi wyjątkami. W świetle art. 16 ust. 1 pkt 26a updop oraz art. 23 ust. 1 pkt (...)
str. 15
5.
Moment uznania odpisu aktualizującego za koszt podatkowy
Odpisy aktualizujące wartość należności zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów w dacie łącznego spełnienia dwóch warunków, tj.: 1) dokonania zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisu (...)
str. 16
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
III.
Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za czynsz leasingowy
Spółka z o.o. w bieżącym roku podpisała umowę leasingu operacyjnego przyczepy. Leasing wyrażony jest w euro. Bilansowo jest to leasing finansowy, natomiast podatkowo - operacyjny. (...)
str. 18
1.
Bilansowe zasady wyceny rat leasingowych w walucie obcej
Według zasad określonych w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich (...)
str. 18
2.
Wycena kwoty podatku wyrażonej w walucie obcej w świetle przepisów ustawy o VAT
Czynny podatnik VAT ma prawo wystawiać dla kontrahentów krajowych faktury w walucie obcej. Szczegółowe zasady wystawiania faktur określone zostały w art. 106a-106q ustawy o VAT. (...)
str. 19
3.
Przeliczenie kosztu wyrażonego w walucie obcej i ustalenie różnic kursowych metodą podatkową
Dla celów podatku dochodowego koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia (...)
str. 20
4.
Rozliczanie leasingu w walucie obcej na przykładzie liczbowym
W celu prawidłowego rozliczenia w księgach rachunkowych leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych, korzystający może prowadzić rozrachunki z tytułu takiej umowy (...)
str. 20
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zakup gruntu w użytkowaniu wieczystym razem z budynkiem
Nabyliśmy grunt w użytkowaniu wieczystym razem z budynkiem. W akcie notarialnym podano całkowity koszt nabycia, bez możliwości rozdzielenia na wartość gruntu i budynku. Czy w (...)
str. 23
1.1.
Wprowadzenie budynku i prawa wieczystego użytkowania gruntu do ewidencji jako odrębnych obiektów
Według art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie (...)
str. 23
1.2.
Ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów inwentarzowych
Wartością początkową środka trwałego pozyskanego w drodze kupna jest jego cena nabycia ustalona według zasad określonych w art. 28 ust. 2 i 8 ustawy o (...)
str. 24
2.
Wydłużenie okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego i zmiana stawki amortyzacyjnej od nowego roku
Posiadamy urządzenie zakwalifikowane do środków trwałych, które chcemy używać dłużej niż przewidywaliśmy przy jego przyjęciu do używania. Czy możemy dokonać zmiany stawki amortyzacyjnej tego środka (...)
str. 25
3.
Likwidacja i sprzedaż zbiorczego obiektu inwentarzowego
Nasza jednostka posiada linię produkcyjną ujętą w księgach rachunkowych jako jeden obiekt inwentarzowy, na który składają się trzy środki trwałe (maszyny specjalistyczne do cięcia bloków (...)
str. 27
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
IV.
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym
Środki pieniężne zgromadzone przez jednostkę w kasie i na rachunkach bankowych, zarówno w walucie polskiej, jak i obcej, podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień (...)
str. 29
1.
Prezentacja środków pieniężnych w bilansie
W bilansie sporządzanym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych prezentuje się w ramach inwestycji krótkoterminowych, (...)
str. 29
2.
Wycena bilansowa środków pieniężnych na rachunku bankowym
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w (...)
str. 30
3.
Wycena bilansowa środków pieniężnych w kasie
Środki pieniężne w kasie wycenia się według wartości nominalnej. Stan gotówki w kasie wynikający z ksiąg rachunkowych powinien być potwierdzony inwentaryzacją w drodze spisu z (...)
str. 32
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Diety wypłacane członkom obwodowych komisji wyborczych
Członkom obwodowych komisji wyborczych wypłacamy zryczałtowane diety. W jakim paragrafie należy ująć taki wydatek? Wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych ujmuje (...)
str. 34
2.
Wydatki ponoszone na badania okresowe strażaków ratowników OSP
Gmina ponosi wydatki na badania okresowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych. Do jakiego paragrafu klasyfikować takie wydatki - do paragrafu 4280, czy 4300? Strażacy nie (...)
str. 35
3.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
W momencie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność gminy w prawo własności użytkownika grunt wyksięgowywany jest z ewidencji urzędu na zmniejszenie funduszu. Takie postępowanie (...)
str. 36
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Podstawowe definicje dotyczące leasingu
Zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu, (...)
str. 37
2.
Leasing operacyjny w księgach rachunkowych korzystającego
Korzystający ujmuje przedmiot umowy leasingu operacyjnego w ewidencji pozabilansowej. Natomiast opłaty z tytułu umowy leasingu operacyjnego (opłatę za zawarcie umowy, opłatę wstępną, opłaty podstawowe), zależnie (...)
str. 38
3.
Wpływ szczególnych zapisów umów leasingu operacyjnego na ewidencję księgową
Jak zauważa KSR nr 5 w pkt 5.5, umowy leasingu operacyjnego często zawierają klauzule stanowiące, że korzystający zobowiązuje się ponosić dodatkowe opłaty za przeprowadzone przez (...)
str. 40
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy przedsiębiorca przekształcający się w spółkę z o.o. musi przeprowadzić inwentaryzację?
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej, prowadzące księgi rachunkowe, zostanie przekształcone w spółkę z o.o. W związku z tym księgi rachunkowe przedsiębiorcy zostaną zamknięte na dzień poprzedzający przekształcenie (...)
str. 43
2.
Czy przychody z tytułu kar umownych uwzględnia się przy ustalaniu obowiązku badania sprawozdania finansowego?
Chcemy ustalić czy w naszej spółce z o.o. wystąpi obowiązek badania sprawozdania finansowego za 2023 r. W kwocie przychodów osiągniętych w 2022 r. została uwzględniona (...)
str. 44
3.
Jak zaksięgować wydatki na ulepszenie licencji?
Kilka lat temu zakupiliśmy licencję na aplikację wspierającą nasz program sprzedaży. Licencja ta została ujęta w księgach rachunkowych jako wartość niematerialna i prawna. W 2023 (...)
str. 45
4.
Kto wybiera firmę audytorską i jaką rolę pełni biegły rewident podczas inwentaryzacji?
Jesteśmy jednostką zobowiązaną do poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2023 r. Musimy zatem wybrać firmę audytorską przed rozpoczęciem inwentaryzacji znaczących składników majątku. Czy wyboru firmy (...)
str. 45
VII.
Z listów Czytelników
1.
Czynności, które należy wykonać przechodząc z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe - checklista
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w 2023 r. ustala dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Od 1 stycznia 2024 r., ze względu na (...)
str. 46
1.1.
Etapy przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Osoby fizyczne zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co (...)
str. 47
1.2.
Zakres przychodów uwzględnianych w limicie decydującym o prowadzeniu ksiąg rachunkowych
W myśl ustawy o rachunkowości w limicie przychodów uwzględnia się wyłącznie przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Nie uwzględnia się natomiast przychodów (...)
str. 48
2.
Estoński CIT - koszty dotyczące samochodu w leasingu, używanego do celów mieszanych
Spółka zawarła umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego, który wykorzystywany jest również na cele prywatne wspólników. Umowa leasingu, na gruncie ustawy o rachunkowości jest rozliczana jako (...)
str. 49
3.
Wydatki poniesione przez dewelopera na wyposażenie lokalu mieszkalnego wynajmowanego osobie fizycznej
Spółka deweloperska buduje wielorodzinne budynki mieszkalne. Wybudowane mieszkania stanowią zapasy spółki, które są pomniejszane w momencie sprzedaży mieszkania. Spółka planuje wynająć jedno z niesprzedanych mieszkań (...)
str. 52
4.
Skutki podjęcia przez wspólników uchwały o pokryciu straty zyskiem wygenerowanym w latach następnych
Spółka z o.o. w 2022 r. poniosła stratę. Był to jej pierwszy rok działalności. Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o pokryciu tej straty zyskiem za (...)
str. 53
5.
Zatrzymane wadium w księgach organizatora przetargu
Jednostka ogłosiła przetarg publiczny na wykonanie inwestycji budowlanej. Zażądała od jednostek przystępujących do przetargu wniesienia wadium. Kilka jednostek złożyło swoje oferty i każda z nich (...)
str. 55
6.
Wycena zwróconych do magazynu towarów wycenianych w rzeczywistych cenach zakupu
Towary i materiały w jednostce są wyceniane według rzeczywistych cen zakupu, natomiast rozchód z magazynu wyceniany jest według metody FIFO. Na początku sierpnia 2023 r., (...)
str. 56
7.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez izbę gospodarczą
Od kilkunastu lat działamy jako izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorców. Jesteśmy zarejestrowani w KRS. Nie prowadzimy działalności gospodarczej, nie jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Przychody uzyskujemy tylko (...)
str. 59
8.
Dofinansowanie z PFRON, otrzymane w ramach projektu na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Fundacja otrzymuje dofinansowanie z PFRON w ramach projektu na prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Środki wpływają na rachunek bankowy fundacji w transzach. (...)
str. 61
9.
Wynagrodzenie za realizację filmu reklamowego oraz za udzielenie licencji
Spółka opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek, zawarła umowę na produkcję filmu reklamowego, który będzie przeznaczony na kampanię reklamową towarów sprzedawanych pod nową marką. Umowa zawiera (...)
str. 63
10.
Prowizja bankowa potrącona z wyodrębnionego rachunku funduszu inwestycyjnego
W 2023 r. spółka z o.o. utworzyła specjalny fundusz inwestycyjny i ujęła go na koncie analitycznym do konta kapitału rezerwowego. Zgodnie z przepisami podatkowymi równowartość (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.