Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 19 (595) z dnia 01.10.2023
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć w ostatnim kwartale 2023 r.
Ustawa o rachunkowości umożliwia w odniesieniu do niektórych składników aktywów rozpoczęcie procedur inwentaryzacyjnych już w ostatnim kwartale roku obrotowego. Zatem w jednostkach, w których rok (...)
str. 4
2.
Termin zawarcia umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2023 r.
Jednostki, których roczne sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, powinny dokonać wyboru firmy audytorskiej oraz podpisać umowę o badanie przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych. (...)
str. 5
B.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Wpływ automatyzacji na prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie ksiąg rachunkowych opiera się na kilku procesach, które w przeważającej mierze są procesami składającymi się z czynności powtarzalnych, a więc poddających algorytmizacji. Z tego (...)
str. 6
1.
Zakres automatyzacji procedur dostępnych na poziomie posiadanego oprogramowania
Zakres automatyzacji procedur dostępnych na poziomie oprogramowania uzależniony jest od posiadanego oprogramowania i jego klasy, a także od umiejętności osób obsługujących te systemy. Najwięcej możliwości (...)
str. 6
2.
Automatyzacja w obrębie danych zewnętrznych
Coraz więcej danych i dokumentów finansowych posiada postać cyfrową lub może do takiej postaci zostać przetworzona. Najbardziej typowe obszary to pliki JPK (szczególnie JPK_V7 i (...)
str. 9
3.
Generowanie automatyczne sprawozdań finansowych w ramach systemu finansowo-księgowego
Po wykonaniu procedur związanych z zamknięciem roku księgowego sporządzane jest, w oparciu o zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, roczne sprawozdanie finansowe, w tym (...)
str. 10
C.
RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA
II.
Estoński CIT - dochód z tytułu ukrytych zysków w ujęciu podatkowym i bilansowym
Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estońskim CIT), będące alternatywną dla klasycznego opodatkowania CIT, jest coraz powszechniej wybierane przez podmioty o ugruntowanej pozycji finansowej, które (...)
str. 11
1.
Definicja ukrytych zysków określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
Przez ukryte zyski rozumie się - zgodnie z art. 28m ust. 3 updop - świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku (...)
str. 11
2.
Ukryte zyski w interpretacjach indywidualnych Dyrektora KIS
Przedmiotem opodatkowania w systemie ryczałtu od dochodów spółek jest co do zasady efektywna dystrybucja zysku ze spółki kapitałowej do jej udziałowca/akcjonariusza/wspólnika. Przy czym przepisy nie (...)
str. 13
3.
Zasady opodatkowania dochodu z tytułu ukrytych zysków
Ukryte zyski skutkują powstaniem dla spółki odpowiadającego im dochodu, podlegającego opodatkowaniu ryczałtem. Ustalając wartość ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ust. 1 pkt 2 updop (...)
str. 15
4.
Ewidencja księgowa ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków
W świetle art. 42 ust. 1 ustawy o rachunkowości, w jednostkach innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji na wynik finansowy netto składają się: (...)
str. 16
D.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Przychód i koszt z tytułu sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
Na podstawie umowy leasingu operacyjnego (bilansowo i podatkowo) spółka w prowadzonej działalności wykorzystuje samochód osobowy. Po zakończeniu leasingu zamierza samochód ten wykupić (za cenę wykupu) (...)
str. 17
2.
Skutki bilansowe wykupu samochodu z leasingu finansowego i jego późniejszej sprzedaży
Jednostka wykupiła samochód osobowy z leasingu uznanego bilansowo za finansowy, a podatkowo za operacyjny. Dla celów bilansowych wartość wykupu została uwzględniona w wartości początkowej samochodu. (...)
str. 19
3.
Rozliczenie w księgach odzyskanej części nieodliczonego VAT z wykupu
Spółka wykupiła samochód osobowy z leasingu (bilansowo finansowego) i odliczyła 50% kwoty VAT wynikającego z faktury dokumentującej wykup. Następnie sprzedała ten samochód i sprzedaż tę (...)
str. 20
4.
Transakcje sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu na przykładach liczbowych
Przykład Sprzedaż samochodu osobowego wykupionego z leasingu finansowego I. Założenia: Jednostka wykupiła z leasingu finansowego dla celów bilansowych, a operacyjnego dla celów podatkowych samochód osobowy (...)
str. 20
IV.
Faktury korygujące, dotyczące okresu przed opodatkowaniem estońskim CIT
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) jest alternatywnym sposobem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w stosunku do klasycznego CIT. Wybierając estoński CIT podatnik (...)
str. 23
1.
Odpowiedzi Min. Fin. na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie korekt w estońskim CIT
W ustawie o rachunkowości brak jest regulacji, które odnosiłyby się w sposób szczególny do ujmowania w księgach rachunkowych faktur korygujących. Należy zatem w tej kwestii (...)
str. 24
2.
Rozliczanie faktur korygujących na przykładach liczbowych
Przykład Korekta, która nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką I. Założenia: Jednostka handlowa, opodatkowana od 1 stycznia 2023 r. estońskim CIT, otrzymała (...)
str. 26
3.
Zasady dokonywania korekty wstępnej przy przejściu na estoński CIT
W związku z licznymi pytaniami Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie, czy w sytuacji gdy faktura korygująca wystawiona z powodu błędu (...)
str. 27
E.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
V.
Prace inwentaryzacyjne dotyczące środków trwałych
Ustawa o rachunkowości w rozdziale 3 "Inwentaryzacja" zawiera przepisy dotyczące metod, terminów oraz częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji. Przepisy te uszczegółowione zostały przez wytyczne zawarte w Krajowych (...)
str. 29
1.
Metody i terminy inwentaryzacji środków trwałych
Podstawową metodą inwentaryzacji środków trwałych jest spis z natury, którego dokonuje się generalnie na ostatni dzień każdego roku obrotowego. W jednostkach, w których rok obrotowy (...)
str. 29
2.
Cele inwentaryzacji środków trwałych
Głównymi celami okresowej inwentaryzacji środków trwałych są (por. pkt 10.7 KSR nr 11): 1) weryfikacja poprawności danych ewidencji księgowej drogą ich porównania ze stanem faktycznym (...)
str. 29
3.
Sporządzenie instrukcji inwentaryzacyjnej
] Przykładowe instrukcje inwentaryzacyjne dostępne w dziale Rachunkowość w Programie DRUKI Gofin Ustawa o rachunkowości nie nakłada na jednostki obowiązku posiadania instrukcji inwentaryzacyjnej, jednak KSR (...)
str. 30
4.
Spis z natury jako podstawowa metoda inwentaryzacji środków trwałych i jego udokumentowanie
Spis z natury to podstawowa metoda inwentaryzacji środków trwałych, polegająca na liczeniu i pomiarach środków trwałych. Niekiedy podczas spisu z natury stosowane są specjalistyczne metody (...)
str. 31
5.
Zasady inwentaryzacji środków trwałych w drodze weryfikacji
Metoda weryfikacji polega na porównaniu stanów wynikających z ksiąg rachunkowych dotyczących poszczególnych obiektów inwentarzowych z danymi wynikającymi ze stosownych dokumentów źródłowych stanowiących podstawę ich zapisu (...)
str. 32
6.
Odpowiedzialność za spis z natury środków trwałych
W myśl art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Nie może on scedować na (...)
str. 33
F.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
VI.
Ujmowanie kosztu sprzedaży produktów w zależności od wariantu rachunku zysków i strat
Warianty rachunku zysków i strat różnią się jedynie prezentacją danych w części dotyczącej ustalania wyniku na działalności operacyjnej, a dokładnie w części dotyczącej ustalania zysku (...)
str. 34
1.
Zasady sporządzania rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat może być sporządzany w dwóch wariantach, tj. porównawczym i kalkulacyjnym. Różnią się one sposobem prezentacji kosztów podstawowej działalności operacyjnej. Wybór wariantu (...)
str. 35
2.
Metoda porównawcza i kalkulacyjna ustalania wyniku finansowego przy pełnym rachunku kosztów
W świetle art. 42 ustawy o rachunkowości, na wynik finansowy składa się wynik działalności operacyjnej oraz wynik operacji finansowych. Pozycje te składają się na wynik (...)
str. 36
3.
Przykłady ustalenia wyniku ze sprzedaży w jednostce produkcyjnej
Jak już zaznaczono na wstępie warianty rachunku zysków i strat różnią się między sobą jedynie częścią dotyczącą wyniku z działalności operacyjnej, a w zasadzie zysku/straty (...)
str. 38
G.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Klasyfikacja wydatków na usługę dowozu osób przez centrum usług społecznych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w następującej sprawie: Centrum usług społecznych (przekształcone z ośrodka (...)
str. 42
2.
Laptopy dla uczniów w księgach organu prowadzącego szkołę
Na podstawie ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli uczniowie otrzymują laptopy. Są one przekazywane rodzicom uczniów na własność lub na podstawie umowy (...)
str. 44
2.1.
Zasady przekazywania laptopów w świetle ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli (Dz. U. poz. 1369), począwszy od roku szkolnego (...)
str. 44
2.2.
Ujęcie przekazanych laptopów w ewidencji księgowej
W celu kontroli przekazanych laptopów organ prowadzący szkołę powinien - naszym zdaniem - wprowadzić do ewidencji księgowej wszystkie otrzymane (a następnie przekazane uczniom) laptopy, ujmując (...)
str. 44
3.
Opłaty pobierane za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Szkoła (samorządowa jednostka budżetowa) pobiera od uczniów opłaty za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych. W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ujmuje się takie opłaty? Pobieraną przez szkołę (...)
str. 45
H.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Ujęcie aktywów niefinansowych otrzymanych aportem
Podstawowym standardem regulującym zasady ujmowania i wyceny aportów w postaci aktywów niefinansowych jest Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 2 "Płatności w formie akcji" (MSSF 2). U (...)
str. 46
2.
Zasady wyceny aportów niefinansowych
Na podstawie paragrafu 10 MSSF 2, jednostka wycenia otrzymane aktywa niefinansowe i odpowiadający im wzrost w kapitale własnym w wartości godziwej otrzymanych dóbr (lub usług). (...)
str. 47
I.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W jaki sposób rozliczyć korektę VAT należnego, jeśli należność okazała się nieściągalna?
Posiadamy nieuregulowaną należność. Egzekucja tej należności trafiła do komornika, od którego otrzymaliśmy pismo o umorzeniu postępowania ze względu na brak majątku dłużnika. Dokonaliśmy korekty VAT (...)
str. 49
2.
Czy koszty ogłoszeń o sprzedaży środków trwałych należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych?
Zamieściliśmy w internecie płatne ogłoszenia o sprzedaży kilku środków trwałych. Sprzedaliśmy tylko jeden z nich. Czy możemy ująć w pozostałych kosztach operacyjnych fakturę za wszystkie (...)
str. 50
3.
Na jakie konto odnieść ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?
Jesteśmy jednostką produkcyjną. Zamierzamy wypłacić pracownikowi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Jak zaksięgować należne pracownikowi świadczenie? Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5. (...)
str. 51
4.
Jak zaksięgować odszkodowanie otrzymane od firmy leasingowej?
W naszej jednostce doszło do kradzieży samochodu ciężarowego, używanego w ramach leasingu operacyjnego. Samochód ten objęty był umową ubezpieczenia z cesją ubezpieczenia na rzecz finansującego. (...)
str. 52
IX.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie dochodu z przekształcenia spółek w związku z wyborem opodatkowania estońskim CIT
Nasza spółka komandytowa przekształciła się w spółkę z o.o. z jednoczesnym przejściem na estoński CIT. W jaki sposób ustalić dochód z przekształcenia oraz jak zaprezentować (...)
str. 53
2.
Warunki uznania zagranicznego paragonu, niezawierającego danych nabywcy, za dowód księgowy
Pracownik spółki z o.o. odbył podróż służbową do Wielkiej Brytanii. W ramach rozliczenia kosztów podróży służbowej przedstawił m.in. paragony wystawione w języku angielskim. Zawierają one (...)
str. 55
3.
Kredyt w rachunku bieżącym w księgach i bilansie jednostki
Nasza jednostka otrzymała kredyt w rachunku bieżącym. Na jakich kontach powinniśmy ująć opłaty dotyczące tego kredytu, takie jak prowizje i odsetki? Jeżeli w związku z (...)
str. 56
4.
Odpisywanie w koszty wartości towarów oraz artykułów spożywczych na dzień ich zakupu
Prowadzę działalność gastronomiczną niewielkich rozmiarów. Czy mogę stosować uproszczoną metodę ewidencji zapasów i odpisywać w koszty wartość zakupionych towarów i artykułów spożywczych przeznaczonych do przerobu (...)
str. 57
5.
Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z ich wykupem
Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, spółka akcyjna utworzyła z zysku kapitał rezerwowy na wykup akcji własnych. Następnie wykupiła akcje i poniosła koszty z tym (...)
str. 59
6.
Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie próbek towarów innym podmiotom
Nasza spółka otrzymuje od chińskiego dostawcy towary, za które nie płaci. Na fakturze towary te są oznaczone FOC (free of charge). Są to pełnowartościowe próbki (...)
str. 61
7.
Otrzymany w bieżącym roku zwrot opłaty za korzystanie ze środowiska, dotyczącej lat ubiegłych
Naliczamy co roku opłatę za korzystanie ze środowiska. We wrześniu 2023 r. otrzymaliśmy na rachunek bankowy zwrot części opłaty za 2020 r. Jest to niewielka (...)
str. 62
8.
Moment wprowadzenia do ksiąg rachunkowych duplikatu faktury kosztowej
W sierpniu 2023 r. jednostka kupiła surowce, które przekazała do produkcji z pominięciem magazynu. Faktura zakupu tych surowców zaginęła. Dostawca wystawił duplikat we wrześniu 2023 (...)
str. 63
9.
Koszt reklamy podlegający częściowemu refakturowaniu
Spółka zakupiła usługę reklamy, którą później częściowo refakturowała na inną spółkę. Czy faktura zakupu tej usługi powinna być w całości zaksięgowana do kosztów rodzajowych? Wartość (...)
str. 64
10.
Możliwość nietworzenia rezerw na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe w spółdzielni mieszkaniowej
Jesteśmy spółdzielnią mieszkaniową. Mamy stały fundusz płac (taki sam z roku na rok) korygowany in plus z tytułu podwyższenia wynagrodzeń. W ramach tego funduszu naliczane (...)
str. 65
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.