Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 20 lipca 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2024 r., godz. 12:20 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 44.905 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 7 (607) z dnia 01.04.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.1.
Ogólne zasady opodatkowania
Od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane z udziału w zyskach spółki (...)
str. 4
1.2.
Wypłata zysku komandytariuszowi
Zwolnienie od podatku części przychodów komandytariusza - podatnika PIT/CIT Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a updof i art. 22 ust. 4e updop, wolne (...)
str. 5
1.3.
Wypłata zysku komplementariuszowi - podatnikowi PIT/CIT
W stosunku do wspólnika spółki komandytowej będącego jej komplementariuszem, ustawy o podatku dochodowym nie przewidują zwolnień, jak ma to miejsce w przypadku komandytariusza. W tym (...)
str. 7
1.4.
Wypłata zysku przez spółkę komandytową stosującą estoński CIT
Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym wypłaty zysku przez spółkę opodatkowaną ryczałtem od dochodu spółek (estońskim CIT) na rzecz jej wspólników (którymi mogą być wyłącznie osoby fizyczne (...)
str. 8
1.5.
Zysk wypracowany przed nabyciem przez spółkę statusu podatnika CIT
Jak wspomnieliśmy na wstępie, od 1 stycznia 2021 r. (lub od 1 maja 2021 r.) spółki komandytowe stały się podatnikami CIT. W następstwie tego przychody (...)
str. 9
2.
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
2.1.
Wysokość odliczeń z tytułu ulg podatkowych
Dziennikarz zgłosił Ministerstwu Finansów wątpliwości odnośnie wysokości odliczeń z tytułu ulg podatkowych przewidzianych w przepisach ustawy o PIT i ustawy o CIT (np. w zakresie (...)
str. 9
2.2.
Czy podatnik ma możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi na prototyp i na robotyzację?
Dziennikarz zapytał, czy jeśli podatnik kupi robota do produkcji pilotażowej, to ma prawo skorzystać z dwóch ulg jednocześnie? Przykładowo, kupując robota przemysłowego do produkcji próbnej (...)
str. 10
2.3.
Moment odliczania wydatków w ramach ulgi na prototyp
Przedmiotem wątpliwości dziennikarza był moment odliczania wydatków w ramach ulgi na prototyp, w przypadku gdy takie wydatki zostały poniesione na nabycie środka trwałego. Wobec tego (...)
str. 11
2.4.
Różnice inwentaryzacyjne w przychodach/kosztach podatkowych
W związku z pytaniami naszych Czytelników zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśnienie skutków podatkowych różnic inwentaryzacyjnych (niedoborów, nadwyżek) dotyczących 2023 r., rozliczonych (...)
str. 12
2.5.
Co należy zrobić, by środki z 1,5% podatku trafiły do organizacji pożytku publicznego?
Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie www.podatki.gov.pl przypomina, że podatnicy rozliczający PIT za 2023 r. mogą zadeklarować przekazanie 1,5% swojego podatku dla dowolnie wybranej (...)
str. 13
2.6.
Ministerstwo nie planuje przesunięcia terminów wyznaczonych dla przesyłania ksiąg podatkowych w formie elektronicznej
Na podstawie art. 24a ust. 1e updof (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2026 r.), podatnicy PIT będą mieli obowiązek przesyłać do urzędu skarbowego prowadzoną (...)
str. 14
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Postępowanie restrukturyzacyjne jako przesłanka uprawdopodobniająca nieściągalność wierzytelności
Kontrahent spółki z o.o. nie uregulował części należności wynikających z wystawianych przez nią faktur za dostarczane materiały. Okazało się, że ma problemy finansowe. Ostatecznie złożył (...)
str. 15
2.
Umorzenie wierzytelności w walucie obcej a różnice kursowe
Spółka umorzyła kontrahentowi wierzytelność wyrażoną w walucie obcej. Jej wartość zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Czy umorzenie tej wierzytelności skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych? Umorzenie (...)
str. 16
3.
Udokumentowanie kosztu fakturą zawierającą błędy formalne
Przedsiębiorca (podatnik CIT) kupuje towary. Transakcje dokumentuje fakturami. Zdarza się, że na fakturze brakuje NIP nabywcy. Czy tak udokumentowany wydatek może być zaliczony do kosztów (...)
str. 18
4.
Wydatki na podróż służbową przedsiębiorcy
Przedsiębiorca odbył podróż krajową w sprawach służbowych. Poniósł wydatki na śniadanie oraz nocleg w hotelu (odpowiednio w kwocie 60 zł i 150 zł), udokumentowane fakturą. (...)
str. 20
5.
Odsetki hipotetyczne z różnych lat rozliczane w kosztach podatkowych - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)
[1483275] Mam kilka wątpliwości, czy dobrze liczę odsetki hipotetyczne od zysku zatrzymanego w poprzednich latach. Spółka z o.o. w 2021 r. z zysku za 2020 (...)
str. 21
6.
Moment korekty przychodu podatkowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Spółka uprawniona była do dokonania korekty przychodu podatkowego na bieżąco, tj. w okresie rozliczeniowym, w którym otrzymała wyrok sądu rozstrzygający, że zawyżyła wartości należności wynikających (...)
str. 23
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Podatkowe skutki pożyczki dla pracownika
Zakładowe pożyczki mogą być udzielane ze środków obrotowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub kasy zapomogowo-pożyczkowej (KZP). Zazwyczaj są one oferowane na preferencyjnych warunkach, tzn. (...)
str. 25
1.1.
Otrzymanie i spłata pożyczki
Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się (...)
str. 25
1.2.
Zapłata symbolicznych odsetek od pożyczki lub brak oprocentowania
Zależnie od ustaleń między stronami, umowa pożyczki może przyjąć formę umowy nieodpłatnej (brak odpłatności w postaci odsetek) lub odpłatnej (oprocentowanej). Przy czym w przypadku tej (...)
str. 25
1.3.
Umorzenie pożyczki oraz odsetek
Pracodawca na wniosek pracownika może umorzyć mu część lub całość zobowiązania wynikającego z zaciągniętej pożyczki. W przypadku umorzenia pożyczki pochodzącej ze środków obrotowych lub ZFŚS, (...)
str. 28
1.4.
Składki ZUS
Dla Prenumeratorów GOFIN f Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad... dostępne w serwisie www.przepisy.gofin.pl » Generalnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników (...)
str. 28
2.
Koszty uzyskania przychodów nauczyciela akademickiego
Nauczycielom akademickim z tytułu wykonywania pracy o charakterze twórczym przysługuje honorarium określone w umowie o pracę. Wynika to z przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie (...)
str. 30
3.
Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy licencyjnej - interpretacja organu podatkowego
Przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy licencyjnej płatnik powinien zastosować 12% stawkę podatku oraz uwzględnić 50% koszty uzyskania przychodu. (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Samochód w działalności gospodarczej
1.1.
Wartość początkowa kupionego pojazdu
Spółka z o.o. kupiła samochód elektryczny na potrzeby działalności gospodarczej. Przed przyjęciem do używania nabyła kartę do jego ładowania. Czy zakup tej karty zwiększy wartość (...)
str. 33
1.2.
Auto żony w działalności gospodarczej prowadzonej przez męża
Mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług transportowych. Czy może wprowadzić do działalności gospodarczej samochód kupiony przez żonę i amortyzować go? Mąż (...)
str. 33
2.
Odpisy amortyzacyjne od składnika majątku nabytego przez podatnika w drodze darowizny
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, którą rozlicza na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Chciałby wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)
str. 35
3.
Koszty związane z zakupem środka trwałego
Czy koszt opracowania przez firmę zewnętrzną dokumentacji do uzyskania dotacji z ZUS na zakup środka trwałego powinien zwiększyć jego wartość początkową? W naszej ocenie, wydatki (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Roczna korekta VAT za 2023 r. - skutki w podatku dochodowym
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą VAT nie jest przychodem ani kosztem uzyskania przychodów. Od tej zasady przewidziane są (...)
str. 39
1.1.
Istota korekty
Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. (...)
str. 39
1.2.
Korekta w rozliczeniu PIT
W zakresie podatku dochodowego konsekwencje rocznej korekty podatku naliczonego, dokonanej zgodnie z art. 91 ustawy o VAT, zależą od tego, czy w jej następstwie doszło (...)
str. 40
1.3.
Ujęcie w podatkowej księdze
Przepisy o podatku dochodowym nie wskazują, w którym momencie podatnicy powinni wykazywać kwotę rocznej korekty VAT naliczonego w przychodach lub kosztach podatkowych. W praktyce ugruntowane (...)
str. 41
1.4.
Konsekwencje u ryczałtowca
Osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia (...)
str. 42
2.
Relacja z dyżuru telefonicznego
2.1.
Upominki na jubileusz firmy
Firma będzie obchodzić jubileusz działalności. Z tej okazji wszyscy pracownicy zostaną obdarowani drobnymi upominkami rzeczowymi. Nie będą one stanowiły dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę. (...)
str. 42
2.2.
Spis z natury w formie elektronicznej
Prowadzę firmę handlową. Chcę zmienić formę sporządzania spisu z natury na elektroniczną. Czy taki spis trzeba będzie drukować, czy wystarczy jego przechowywanie na nośnikach elektronicznych? (...)
str. 43
2.3.
Nakłady na pozyskanie nowych kontrahentów
Aby zwiększyć zasięg prowadzonej działalności, zamierzam podpisać umowę o współpracę z podmiotem, który będzie wyszukiwał nowych kontrahentów. W umowie zastrzeżone zostanie stałe miesięczne wynagrodzenie za (...)
str. 44
2.4.
Przesunięcie towarów do innego sklepu
W ramach działalności gospodarczej dokonuję sprzedaży odzieży w kilku sklepach. Faktury za zakupione towary handlowe wystawiane są na adres siedziby firmy. Czy postępuję prawidłowo, zaznaczając (...)
str. 44
3.
Przychód z polisy OC/AC i GAP - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Samochód używany na podstawie leasingu operacyjnego stanowi u leasingobiorcy składnik majątku związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela po kradzieży samochodu (...)
str. 45
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.
Należności wypłacane za usługi prawne świadczone za granicą
Spółka z o.o. dochodziła wierzytelności od zagranicznego dłużnika przed niemieckim sądem. Reprezentował ją niemiecki adwokat. Spółka nie dysponuje jego certyfikatem rezydencji. Adwokat nie zgadza się (...)
str. 47
1.1.
Podatek u źródła
Niektóre usługi, mimo że są świadczone przez podmioty zagraniczne, mogą być opodatkowane w Polsce. Podatek pobierany od uzyskanych przez nich przychodów nazywany jest podatkiem u (...)
str. 47
1.2.
Zapłata podatku z własnych środków
Spółka jest zobowiązana do poboru podatku u źródła od wypłacanego zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenia za usługę prawną. Mogłaby nie pobrać go pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania (...)
str. 47
1.3.
Obowiązki płatnika
Kwotę podatku pobranego od przychodu osoby fizycznej, która nie ma na terytorium Polski miejsca zamieszkania, płatnik niebędący osobą fizyczną odprowadza: na rachunek urzędu skarbowego właściwego (...)
str. 48
2.
Rozliczenie zagranicznych dochodów w zeznaniu podatkowym za 2023 r.
2.1.
Hiszpańskie dochody z pracy w rocznym PIT
Podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce. W 2023 r., w sezonie letnim pracował w Hiszpanii. Przebywał tam krócej niż 183 dni. Pozostałą część roku spędził (...)
str. 49
2.2.
Załącznik PIT/ZG
W 2023 r. razem z żoną wyjechaliśmy na trzy miesiące do Francji, gdzie byliśmy zatrudnieni we francuskiej firmie. Na stałe mieszkamy w Polsce, tu również (...)
str. 50
2.3.
Diety od zagranicznego pracodawcy
Podatnik (osoba fizyczna) prowadzi w Polsce działalność gospodarczą (dochody z działalności opodatkowane są według skali podatkowej) i pracuje w Niemczech na umowę o pracę. Jest (...)
str. 51
2.4.
Dochody uzyskane za granicą a ulga dla młodych
Podatniczka nie ukończyła 26 roku życia. W 2023 r. uzyskała przychody z umowy zlecenia wykonywanej w Polsce oraz z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę (...)
str. 52
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Ugody w sprawach kredytów frankowych - rozliczenie na gruncie podatku dochodowego
Wzrost kursu waluty doprowadził do znacznego zwiększenia kosztów kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych kursem franka szwajcarskiego, zwanych dalej kredytami frankowymi. Na poprawę sytuacji kredytobiorców wpłynęła (...)
str. 53
1.1.
Umorzenie kredytu - przychód podatkowy
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym udzielenie kredytu i ponoszenie wydatków na jego spłatę dla każdej ze stron umowy kredytowej jest neutralne podatkowo. Natomiast umorzenie (...)
str. 53
1.2.
Stosowanie zaniechania poboru podatku
W celu wsparcia m.in. kredytobiorców w ramach programu zawierania ugód dotyczących kredytów frankowych wprowadzono zaniechanie poboru podatku. Regulacje w tym zakresie unormowano w rozporządzeniu Ministra (...)
str. 53
1.3.
Świadczenia nieobjęte zakresem zaniechania
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zawyżonych rat W praktyce zdarza się, że na mocy ugody kredytobiorcy uzyskują nie tylko umorzenie wierzytelności z tytułu kredytów (...)
str. 57
2.
W ramach jednego limitu można odliczyć wydatki na kilka przedsięwzięć termomodernizacyjnych - interpretacja organu podatkowego
Podatnik, aż do wyczerpania ustawowego limitu wynoszącego 53.000 zł, może odliczać wydatki ponoszone na różnego rodzaju przedsięwzięcia termomodernizacyjne, które w kolejnych latach podatkowych realizuje we (...)
str. 57
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.
Obowiązek dokumentacyjny oraz informacyjny w zakresie cen transferowych
Mąż i żona odrębnie prowadzą jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Mąż w ramach swojej działalności świadczy na rzecz firmy żony usługi o (...)
str. 59
1.1.
Powiązania pomiędzy podmiotami
Na gruncie przepisów o podatku dochodowym kwestię istnienia powiązań pomiędzy podmiotami należy rozpatrywać w świetle art. 23m updof i art. 11a updop. Przy czym za (...)
str. 59
1.2.
Sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych
Podmioty powiązane są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za rok podatkowy - w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które (...)
str. 60
1.3.
Informacja o cenach transferowych (TPR)
Obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych ( TPR ) ciąży na podmiotach powiązanych, które: obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - w zakresie (...)
str. 61
2.
Wycofanie części wkładu ze spółki komandytowej
Spółka z o.o. spółka komandytowa zamierza dokonać zwrotu wspólnikom części wniesionych przez nich wkładów. Jakie będą tego skutki na gruncie podatku dochodowego? Czy wydatki poniesione (...)
str. 62
2.1.
Status spółki komandytowej
Spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 r. (bądź od 1 maja 2021 r.) stały się podatnikami CIT. Jednocześnie przychody uzyskiwane przez wspólników z tytułu uczestnictwa (...)
str. 62
2.2.
Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika
Dla Prenumeratorów GOFIN f Kodeks spółek handlowych dostępny w serwisie www.przepisy.gofin.pl » W sytuacji opisanej w pytaniu spółka komandytowa zamierza dokonać zwrotu wspólnikom części wniesionych (...)
str. 62
2.3.
Kwalifikacja wydatków związanych z wycofaniem wkładów
W myśl ogólnej definicji zamieszczonej w art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub (...)
str. 64
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Wyłączenia z minimalnego podatku dochodowego
Czy opodatkowaniu minimalnym podatkiem dochodowym podlega spółka z o.o., której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne? Spółka, której wspólnikami są jedynie osoby fizyczne, nie podlega opodatkowaniu (...)
str. 65
2.
Przychód z otrzymania bonu
Od kontrahenta otrzymałem bon paliwowy jako bonus za dotychczas dokonane zakupy. Uprawnia on do otrzymania na oznaczonej stacji paliw i w określonym terminie paliwa o (...)
str. 65
3.
Ujęcie w kosztach wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z członkiem rodziny
W firmie zamierzam zatrudnić żonę na umowę zlecenia. Czy wypłacane jej wynagrodzenie będzie stanowić koszt uzyskania przychodów? Wynagrodzenie wypłacane żonie będzie stanowić u podatnika koszt (...)
str. 66
4.
Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek złożony przez stypendystę
Będziemy wypłacać stypendium studentowi, który po zakończonej nauce podejmie pracę w naszej firmie. Czy stypendysta może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek? Stypendysta może (...)
str. 67
5.
Wysokość odpisu amortyzacyjnego po wznowieniu pozarolniczej działalności gospodarczej
20 marca 2024 r. wznowiłem prowadzenie działalności gospodarczej po jej rocznym zawieszeniu. Przy jej prowadzeniu nadal będę wykorzystywał środki trwałe nabyte przed zawieszeniem. Czy wobec (...)
str. 67
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.