Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 21 kwietnia 2024 r.
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2024 r., godz. 12:56 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 50.193 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Przegląd Podatku Dochodowego
nr 4 (604) z dnia 20.02.2024
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
I.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
1.
Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT
W przypadku gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają w danym roku sumę przychodów, podatnik wykazuje w zeznaniu podatkowym stratę. Jest ona w latach kolejnych rozliczana w (...)
str. 4
1.1.
Czas i wysokość odliczenia
Składając zeznanie podatkowe za 2023 r., podatnik PIT może obniżyć wykazany w nim dochód o nierozliczone straty podatkowe, które powstały z tego samego źródła przychodów (...)
str. 4
1.2.
Tożsamość źródła przychodów
Strata rozliczana jest wyłącznie w ramach źródła przychodów. Strata z danego źródła przychodu może obniżać dochód z tego samego źródła. Nie jest więc możliwe obniżenie (...)
str. 6
1.3.
Strata z działalności gospodarczej
Rozliczenie straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego Podatnicy mogą obniżać dochód o wysokość straty poniesionej w latach ubiegłych już na etapie ustalania miesięcznych (...)
str. 7
1.4.
Strata z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
W myśl art. 30ca ust. 7 updof, dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowanego prawa IP) jest dochód (strata) z działalności gospodarczej w (...)
str. 10
1.5.
Strata z innych źródeł przychodów
Prywatny najem Z tytułu przychodów z prywatnego najmu, tj. przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 updof, można było do końca (...)
str. 10
2.
Informacje/deklaracje PIT za 2023 r. przekazywane do końca lutego 2024 r.
Płatnicy PIT 29 lutego 2024 r. (czwartek) upływa termin przekazania podatnikom PIT sporządzonych za 2023 r. formularzy: PIT-8C - informacja o niektórych dochodach z kapitałów (...)
str. 12
3.
Interpretacja ogólna w sprawie składania zawiadomienia o wyborze estońskiego CIT przed upływem roku podatkowego
Na podstawie art. 28j ust. 5 updop, podatnicy mogą wybrać opodatkowanie ryczałtem (estońskim CIT) również przed upływem przyjętego przez nich roku podatkowego, jeżeli na ostatni (...)
str. 13
4.
Komunikat resortu finansów dotyczący sposobu składania informacji TPR dla podmiotów przejętych
W związku z wątpliwościami podatników co do sposobu składania informacji TPR (wariant 5) dotyczącej podmiotu przejętego, w sytuacji gdy połączenie nastąpiło z zamknięciem jego ksiąg (...)
str. 15
5.
Ministerstwo Finansów analizuje, co dalej z podatkiem minimalnym
Przepisy o minimalnym podatku dochodowym były wprowadzone 1 stycznia 2022 r. Następnie zostały zmodyfikowane i odroczono pobór tego podatku do końca 2023 r. Minimalny podatek (...)
str. 15
II.
PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE
1.
Przedawnione zobowiązania są przychodem podatkowym
Spółka z o.o. posiada przedawnione zobowiązanie z tytułu niewypłacenia wynagrodzenia ze stosunku pracy za listopad 2020 r. Termin jego wypłaty minął 10 grudnia 2020 r. (...)
str. 16
2.1.
Koszty polisy OC
Jesteśmy dealerem samochodów (podatnikiem CIT). Prowadzimy również sprzedaż samochodów używanych. Po nabyciu auta i wygaśnięciu polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela co miesiąc wykupujemy polisę (...)
str. 17
2.2.
Odszkodowanie i naprawa
Spółka z o.o. wykorzystuje samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Auto jest używane do celów mieszanych. Ma wykupioną polisę obejmującą OC i AC. Samochód (...)
str. 19
2.3.
Opłaty leasingowe i koszty eksploatacji
Czy w przypadku leasingu operacyjnego samochodu osobowego, którego wartość nie przekracza 150 tys. zł, opłata wstępna oraz miesięczne raty leasingowe mogą być zaliczone do kosztów (...)
str. 19
3.
Rabat potransakcyjny uzyskany przed sprzedażą nabytego towaru - moment uwzględnienia w kosztach uzyskania przychodów
W styczniu 2024 r. firma otrzymała od kontrahenta fakturę korygującą z tytułu udzielenia jej rabatu cenowego na nabyty w grudniu 2023 r. towar. Towar nie (...)
str. 20
4.
Środki pieniężne otrzymane w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej
W grudniu 2023 r. ze spółki cywilnej wystąpił jej wspólnik. Przy wystąpieniu ze spółki została mu wypłacona kwota 100.000 zł, zgodnie z porozumieniem, jako jego (...)
str. 21
5.
Przychody podatkowe - rozstrzygnięcia organu podatkowego
5.1.
Udostępnienie powierzchni magazynowej
Nieodpłatne udostępnienie przez nabywcę powierzchni magazynowej, na której sprzedawca będzie przechowywał swoje produkty przeznaczone do sprzedaży na rzecz tego nabywcy, nie skutkuje u sprzedawcy powstaniem (...)
str. 23
5.2.
Zwrot wydatku
Uzyskana rekompensata nie jest zwróconym wydatkiem, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, tylko przysporzeniem majątkowym stanowiącym przychód podatkowy. Tak wynika (...)
str. 24
5.3.
Nieodpłatny recykling
Nieodpłatne świadczenie usług recyklingu i utylizacji dla wszystkich klientów nie skutkuje u nich powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej (...)
str. 25
III.
ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA
1.
Obowiązki płatnika - wybrane problemy
1.1.
Pominięcie kosztów pracowniczych
Pracodawca przez pomyłkę w październiku 2023 r. nie uwzględnił pracownikowi kosztów uzyskania przychodów. W rezultacie zawyżył miesięczną zaliczkę na podatek i jednocześnie zaniżył kwotę wynagrodzenia (...)
str. 26
1.2.
PIT-11 dla zleceniobiorcy
Przedsiębiorca zawarł z osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) umowę zlecenia, której przedmiotem jest wykonanie usługi. Wynagrodzenie za grudzień 2023 r., zgodnie z umową, zostało wypłacone (...)
str. 26
1.3.
Wypłata dywidendy
Spółka z o.o. od wypłaconej w maju 2023 r. udziałowcowi (osobie fizycznej objętej w Polsce nieograniczonym obowiązkiem podatkowym) dywidendy pobrała i wpłaciła na rachunek urzędu (...)
str. 27
1.4.
Likwidacja działalności - termin przekazania PIT-4R i PIT-11 do urzędu skarbowego i podatnikowi
Firma zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. W tym roku planuje zlikwidować działalność gospodarczą. W jakim terminie będzie zobowiązana przekazać urzędowi skarbowemu deklarację PIT-4R (...)
str. 27
2.
Koszty uzyskania przychodów członka zarządu pełniącego obowiązki na podstawie powołania
Osoba fizyczna jest członkiem zarządu w dwóch spółkach, w których pobiera wynagrodzenie na podstawie uchwały. Czy każda z tych spółek, jako płatnik, przy obliczaniu zaliczek (...)
str. 28
3.
Ulga dla seniora obejmująca świadczenie wypłacone po ustaniu zatrudnienia
Pracownik w trakcie zatrudnienia korzystał z ulgi dla seniora. Pracodawca od wypłacanego wynagrodzenia nie pobierał więc zaliczki na podatek. Stosunek pracy ustał 15 lutego 2024 (...)
str. 30
4.
Płatnik nie pobiera PIT od wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Od wynagrodzenia uzyskanego przez udziałowca spółki z o.o. z tytułu dobrowolnego umorzenia jego udziałów płatnik PIT nie ma obowiązku poboru podatku. Ciążą na nim jedynie (...)
str. 31
IV.
MAJĄTEK TRWAŁY
1.
Amortyzacja komórki lokatorskiej i miejsca postojowego
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie najmu. Wynajmuje lokale niemieszkalne i mieszkalne. Wraz z mieszkaniami dokupił komórki lokatorskie i miejsca postojowe w garażu podziemnym (jest (...)
str. 33
1.1.
Kwalifikacja składników majątku
Amortyzacja dotyczy wyłącznie środków trwałych. Na mocy art. 22a ust. 1 updof, środkami trwałymi są: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i (...)
str. 33
1.2.
Określenie stawki amortyzacyjnej
Amortyzacji środków trwałych dokonuje się przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o PIT. Ustawodawca odwołał (...)
str. 34
2.
Czy opłata przyłączeniowa zwiększa wartość początkową środka trwałego?
Spółka jawna, której wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne, w 2023 r. uiściła opłatę za wykonanie przyłącza energetycznego w związku z budową słupowej stacji transformatorowej. W (...)
str. 35
2.1.
Koszt wytworzenia
Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 1 updof, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. (...)
str. 35
2.2.
Moment potrącenia kosztu
Opłatę przyłączeniową należy zakwalifikować do kosztów innych niż koszty bezpośrednio związane z przychodami (tzw. kosztów pośrednich). Koszty uzyskania przychodów, inne niż bezpośrednio związane z przychodami, (...)
str. 36
3.
Wartość zlikwidowanego budynku a wartość początkowa nowego obiektu - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Jeżeli budynek został kupiony z zamiarem jego likwidacji (wyburzenia), by w jego miejscu pobudować parking, to zarówno wydatki na likwidację budynku, jak i koszty jego (...)
str. 37
V.
VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY
1.
Zawieszenie działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG, o ile nie zatrudniają pracowników, mogą zawiesić wykonywanie tej działalności. Decyzja o skorzystaniu z tego uprawnienia (...)
str. 38
1.1.
Zapisy w księdze
W styczniu 2024 r. zawiesiłem bezterminowo wykonywanie działalności gospodarczej. Ponoszę jednak stałe koszty związane z firmą (wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, np. opłaty za najem). (...)
str. 38
1.2.
Spis z natury oraz data założenia nowej księgi
Na koniec 2023 r. zawiesiłem działalność gospodarczą. Jej wznowienie planuję w maju 2024 r. Czy na koniec roku podatkowego powinienem był sporządzić spis z natury, (...)
str. 39
2.1.
Metody ewidencjonowania
Podatnicy, którzy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłacają podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie o PIT, mogą dla celów rozliczenia podatku prowadzić podatkową księgę (...)
str. 40
2.2.
Dokonywanie zapisów
Wpisywanie do podatkowej księgi kosztów uzyskania przychodów musi odbywać się przy uwzględnieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia (...)
str. 41
2.3.
Koszty według rodzaju
W podatkowej księdze koszty uzyskania przychodów wpisuje się w kolumnach 10-16. Są one przeznaczone do wpisywania: kolumna 10 - zakupu materiałów oraz towarów handlowych według (...)
str. 42
2.4.
Zakup towarów i materiałów
Wartość kupionych towarów handlowych i materiałów ujmuje się w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu". Natomiast w kolumnie 2 (...)
str. 42
2.5.
"Spóźniona faktura" kosztowa
Koszty uzyskania przychodów kwalifikowane jako koszty uboczne zakupu lub pozostałe wydatki, które podlegają ujęciu odpowiednio w kolumnie 11 i 13 księgi, muszą być wpisywane na (...)
str. 43
2.6.
Szczególne kategorie wydatków
W przypadku niektórych wydatków określonych w ustawie o PIT, moment ich ujęcia w księdze jest niezależny od tego, jaką metodę ewidencjonowania kosztów podatkowych stosuje podatnik. (...)
str. 44
VI.
OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ
1.1.
Ustalenie rezydencji podatkowej
Obywatele obcych państw pracujący w Polsce mogą być traktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub nierezydenci. W zależności od tego czy ktoś jest rezydentem podatkowym, (...)
str. 45
1.2.
Złożenie zeznania podatkowego
Informacja PIT-11 Jeżeli cudzoziemiec został zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez polskiego pracodawcę i pracuje w Polsce, dochody z tej umowy podlegają opodatkowaniu w (...)
str. 46
1.3.
Urząd skarbowy właściwy dla nierezydenta
Nierezydenci składają zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa urząd skarbowy wskazany (...)
str. 48
1.4.
Nadpłata i niedopłata podatku
W wyniku obliczenia podatku w zeznaniu podatkowym może okazać się, że zaliczki na podatek były wyższe lub niższe niż kwota podatku wynikająca z tego zeznania. (...)
str. 49
2.
Zasady opodatkowania zagranicznych przychodów ryczałtowca
Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce w zakresie usług spawalniczych (opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych). W jej ramach zawarł kontrakt z podmiotem zagranicznym i od (...)
str. 49
VII.
ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE
1.
Skutki otrzymania dotacji na pokrycie części wydatków odliczonych w ramach ulgi termomodernizacyjnej
W 2022 r. podatnik zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym, którego jest współwłaścicielem. W złożonym za ten rok zeznaniu podatkowym odliczył od dochodu całą kwotę (...)
str. 52
1.1.
Zasady korzystania z ulgi
Osoby fizyczne mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach i warunkach określonych w art. 26h updof. Uregulowania tego przepisu wskazują, że prawo do ulgi przysługuje (...)
str. 52
1.2.
Kwota odliczenia przy zwrocie wydatków
W kwocie odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej mogą być uwzględniane wyłącznie wydatki sfinansowane z majątku podatnika. Nie podlegają odliczeniu wydatki w części, w jakiej zostały: (...)
str. 53
2.
Stosowanie zwolnień podatkowych przez pracodawcę
Pracownik w 2023 r. korzystał z ulgi dla rodzin 4+. W grudniu otrzymał świadczenia dofinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Łączna wartość świadczeń przekroczyła (...)
str. 54
2.1.
Obowiązki pracodawcy jako płatnika
Pracodawca ma obowiązek - jako płatnik - obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od niego przychody ze (...)
str. 54
2.2.
Reguły uwzględniania zwolnień
Z mocy prawa stosuje się zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Na jego podstawie wolna od podatku jest wartość świadczeń rzeczowych oraz (...)
str. 54
2.3.
Zbieg uprawnień do zwolnień
W kontekście problemu przedstawionego w pytaniu warto zwrócić uwagę, że rzeczowe i pieniężne świadczenia otrzymywane przez pracownika w związku z finansowaniem przez pracodawcę działalności socjalnej (...)
str. 55
3.
Nakłady na budowę domu na gruncie należącym do małżonka a ulga mieszkaniowa - interpretacja organu podatkowego
Poniesienie przez jednego z małżonków nakładów na budowę budynku mieszkalnego na gruncie należącym do majątku osobistego drugiego małżonka nie wyklucza możliwości skorzystania z ulgi mieszkaniowej (...)
str. 56
VIII.
INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE
1.1.
Spółka z o.o. powstała z przekształcenia spółki jawnej
W maju 2023 r. spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. Czy w roku utworzenia spółka z o.o. mogła stosować preferencyjną stawkę CIT w (...)
str. 58
1.2.
Limit przychodów dla stosowania 9% stawki a niezapłacone faktury
Podatnik osiąga przychody ze sprzedaży, które wykazuje do opodatkowania (jako należne), nawet jeżeli kontrahenci nie dokonują zapłaty. Gdy upływa 90 dni od terminu zapłaty określonego (...)
str. 59
2.
Transakcje typu forward
Polska spółka z o.o. dokonuje od zagranicznej spółki matki z siedzibą w Czechach zakupu towarów handlowych w walucie USD i EURO z odroczonym na 90 (...)
str. 60
2.1.
Kwalifikacje na gruncie CIT
Transakcja terminowa typu forward walutowy Transakcja terminowa typu forward walutowy jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia waluty w ustalonym (...)
str. 61
2.2.
Stanowisko organów podatkowych
Dla Prenumeratorów GOFIN J Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna w serwisie www.interpretacje.gofin.pl » Zasady kwalifikowania różnic kursowych wynikających ze stosowania przez podatnika (...)
str. 62
IX.
CZYTELNICY PYTAJĄ
1.
Odpis na fundusz inwestycyjny jako pomoc de minimis
Jednostka planuje utworzyć w 2024 r. odpis na fundusz inwestycyjny. Czy w związku z tym ma jakieś obowiązki wobec urzędu skarbowego? Podatnik jest zobowiązany poinformować (...)
str. 63
2.
Czy wynagrodzenie członka zarządu jest objęte ulgą dla młodych?
Członek zarządu spółki z o.o. pełni swą funkcję na podstawie aktu powołania. Jest to osoba, która nie ukończyła 26 roku życia. Czy wynagrodzenie wypłacane z (...)
str. 64
3.
Koszty noclegu przedsiębiorcy
Czy wydatek na nocleg osoby prowadzącej działalność gospodarczą (po spotkaniu biznesowym) stanowi koszt uzyskania przychodu, jeżeli osoba ta nie wypełniła druku rozliczenia podróży służbowej? Wypełnienie (...)
str. 64
4.
Kupony żywieniowe bez obowiązku opodatkowania
Firma ze względów organizacyjnych nie ma możliwości wydawania pracownikom posiłków profilaktycznych, do których jest zobowiązana przepisami bhp. W związku z tym zamierza przekazać im kupony (...)
str. 65
X.
TERMINARZ PODATNIKA I PŁATNIKA - MARZEC 2024 R.
Podatnik Płatnik podatek dochodowy od osób fizycznych 7.03.2024 r. (czwartek) - wpłacenie podatku w formie karty podatkowej za luty 2024 r., - złożenie deklaracji o (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.