Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
sobota, 30 września 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2023 r., godz. 12:04 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 49.309 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin
SPIS NUMERÓW Poradnika VAT
Rocznik
BIAŁA LISTA
wykaz podatników VAT
Poradnik VAT
nr 3 (507) z dnia 10.02.2020
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
KONIECZNIE PRZECZYTAJ
I.
Skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - komunikat MF
Z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.gov.pl w dniu 21 stycznia 2020 r. wynika, że w brytyjskim parlamencie trwają prace nad ustawą, (...)
str. 4
II.
Usługi przechowywania instrumentów finansowych - interpretacja ogólna MF
W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2020 r. pod poz. 7 została opublikowana interpretacja ogólna nr PT6.8101.4.2019 z dnia 20 stycznia 2020 (...)
str. 5
B.
OBRÓT KRAJOWY
1.
Termin dokonania rocznej korekty podatku naliczonego za 2019 r.
Spółka w 2019 r. prowadziła działalność mieszaną (opodatkowaną i zwolnioną z VAT). W związku z tym odliczała VAT stosując proporcję wynoszącą 60%, na podstawie obrotu (...)
str. 6
2.
Obowiązek stosowania zaokrągleń przy proporcji ustalanej po zakończeniu 2019 r.
W 2019 r. firma stosowała proporcję (75%), według której odliczała VAT naliczony od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi i zwolnionymi z VAT. Po zakończeniu 2019 (...)
str. 7
3.
Korekta VAT naliczonego od zakupu środków trwałych
Jako czynny podatnik VAT rozliczający się miesięcznie w lutym 2019 r. zakupiłem nieruchomość (stanowiącą w firmie środek trwały) o wartości brutto 400.000 zł (podatek VAT: (...)
str. 7
4.
Ulepszenie środków trwałych - jak skorygować VAT?
W 2019 r. zakupiłem w ramach działalności gospodarczej budynek oraz ponosiłem z tego tytułu wydatki na jego ulepszenie. Odliczałem VAT stosując prewspółczynnik (dotyczący zakupów związanych (...)
str. 8
IV.
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności w interpretacjach indywidualnych
Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostały objęte faktury, których wartość brutto przekracza 15.000 zł dokumentujące transakcje, których przedmiotem są towary i (...)
str. 9
1.
Świadczenia kompleksowe
Ustawa o VAT nie definiuje wprost pojęcia świadczeń kompleksowych. Jednak na bazie dotychczasowego orzecznictwa wykształciły się pewne przesłanki, których analiza pozwala określić charakter danej czynności. (...)
str. 9
2.
Fakturowanie sprzedaży towarów w ramach realizacji jednego zamówienia
W praktyce podatnicy mają wątpliwości czy prawidłowe jest osobne fakturowanie sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i osobne fakturowanie pozostałych (...)
str. 10
3.
Uregulowanie należności na rzecz organu egzekucyjnego
W stanie faktycznym rozpatrywanym przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2020 r., nr 0112-KDIL1-1.4012.446.2019.1.HW spółka nabywała usługi budowlane, które (...)
str. 11
4.
Usługi sprzątania obiektów budowlanych
Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi sprzątania obiektów budowlanych polegających m.in. na myciu stolarki okiennej, parapetów, grzejników, zamiataniu czy odkurzaniu posadzek mają (...)
str. 12
V.
Stawka VAT dla robót konserwacyjnych oraz usług związanych z wyżywieniem - zmiany od 1 kwietnia 2020 r.
W wyniku nowelizacji ustawy o VAT, wprowadzonej ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych (...)
str. 12
VI.
Korygowanie faktur sprzedaży w pytaniach Czytelników
1.
Termin rozliczenia faktury korygującej in minus potwierdzającej sprzedaż energii
Firma dostarcza energię elektryczną i wystawia odbiorcom faktury VAT na podstawie danych o zużyciu. Zdarza się, że do ww. faktur firma wystawia faktury korygujące powodujące (...)
str. 15
2.
Określenie momentu otrzymania elektronicznej faktury korygującej
Który dzień dla celów VAT należy przyjąć jako datę otrzymania przez kontrahenta elektronicznej faktury korygującej in minus? Ustawodawca dopuszcza posługiwanie się przez podatników fakturami w (...)
str. 16
3.
Korekta faktur związana z MPP
Spółka dokonała dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Transakcja została udokumentowana fakturą na łączną wartość brutto: 20.000 zł, podatek VAT: (...)
str. 17
1.
Karnety przekazywane pracownikom z ZFŚS
Spółka kupuje karnety (ze środków ZFŚS) uprawniające pracowników do korzystania z różnych obiektów sportowych. Pracownicy ponoszą częściową odpłatność za karnety. Czy przekazanie tych karnetów podlega (...)
str. 18
2.
Nieodpłatne świadczenie dla osoby niebędącej pracownikiem
Spółka z o.o. spółka komandytowa sfinansowała zakup karnetu sportowego dla prezesa spółki, który jest jednocześnie jej wspólnikiem. Nie jest jednak jej pracownikiem. Czy nieodpłatne przekazanie (...)
str. 19
VIII.
Rozliczanie usług związanych z zakwaterowaniem
W świetle ustawy o VAT najem nieruchomości jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Usługa ta, co do zasady, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podstawowej 23%. W (...)
str. 21
1.
Jak rozróżnić usługę zakwaterowania od usługi najmu?
W ustawie o VAT nie zdefiniowano pojęcia "zakwaterowanie" oraz "najem". Można zatem w tym zakresie odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego" (...)
str. 21
2.
Podnajem nieruchomości na cele krótkotrwałego zakwaterowania
W praktyce częste są przypadki, w których właściciel nieruchomości mieszkalnej wynajmuje ją podmiotowi, który następnie wykorzystuje ją na cele krótkotrwałego zakwaterowania. W świetle powyższego pojawia (...)
str. 22
IX.
Obrót krajowy na forum (www.forum.gofin.pl)
1.
Sprzedaż samochodu a mechanizm podzielonej płatności
Czy przy sprzedaży samochodu osobowego za kwotę przekraczającą 15.000 zł należy umieścić na fakturze oznaczenie "mechanizm podzielonej płatności"? [pytanie 1263853] Komentarz 1 Nie umieszczasz adnotacji (...)
str. 23
2.
Dokumentowanie usług świadczonych przez biuro rachunkowe
Czy biuro rachunkowe, które korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT z tytułu świadczonych przez siebie usług powinno wystawiać rachunek czy fakturę? [pytanie 1263742] Komentarz 1 (...)
str. 24
3.
Moment powstania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów
Wynajmujemy nieruchomości innym przedsiębiorcom. Na podstawie wystawianych refaktur obciążamy ich kosztami mediów. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tego tytułu, jeśli fakturę pierwotną otrzymaliśmy (...)
str. 25
C.
KASY REJESTRUJĄCE
X.
Organizacja imprez okolicznościowych a obowiązek stosowania kas on-line
W 2020 r. zamierzamy rozpocząć działalność gospodarczą polegającą na kompleksowej organizacji wesel. Będziemy świadczyć usługi w zakresie: wynajmu sali, przygotowania i wydania posiłków, napojów, owoców, (...)
str. 26
1.
Stawka VAT dla usług organizacji imprez okolicznościowych
Organizowanie imprez okolicznościowych, tj. wesel, komunii, itp., co do zasady, klasyfikowane jest jako świadczenie usług gastronomicznych, które podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej 8% stawki VAT. Stawka (...)
str. 26
2.
Stosowanie kasy fiskalnej przy usługach gastronomicznych
Ustawa o VAT nakłada obowiązek stosowania kas rejestrujących na podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienie z (...)
str. 27
XI.
Czytelnicy pytają
1.
Sprzedaż usług najmu i mediów a zwolnienie z obowiązku stosowania kasy
Podatnik świadczy na rzecz osób prywatnych usługi najmu lokali użytkowych. Z tego tytułu wystawia najemcom faktury za czynsz oraz refaktury za zużyte media (energię elektryczną, (...)
str. 28
2.
Kasa on-line dla usług naprawy pojazdów silnikowych
Czy od 1 stycznia 2020 r. usługi badania technicznego pojazdów wykonywane przez stację kontroli pojazdów oraz holowania do serwisu uszkodzonych pojazdów podlegają obowiązkowo ewidencjonowaniu przy (...)
str. 30
3.
Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej wysyłkowej sprzedaży towarów
W prowadzonej działalności sprzedaż na rzecz osób fizycznych ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Dokonujemy wysyłkowej sprzedaży towarów, którą dokumentujemy fakturami (wystawianymi przy zastosowaniu tej kasy). Zapłatę (...)
str. 31
4.
Wystawienie faktury do sprzedaży paragonowej
Sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. Na żądanie tych osób wystawiamy również faktury do paragonów niezawierających NIP nabywcy. Czy (...)
str. 32
5.
Oznaczenie literowe w kasie przy sprzedaży przedmiotowo zwolnionej z VAT
Świadczę usługi transportu sanitarnego (które korzystają ze zwolnienia przedmiotowego z VAT) i jestem zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy. Do jakiego oznaczenia literowego (...)
str. 33
D.
OBRÓT Z ZAGRANICĄ
1.
Formy, w jakich można odzyskać podatek naliczony przy zakupach
Zasadą jest, że czynny podatnik VAT, który dokonuje zakupu towarów i usług na potrzeby działalności opodatkowanej podatkiem VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od (...)
str. 34
2.
Odliczanie VAT przez polski oddział firmy z siedzibą poza terytorium UE
Pojawiła się jednak wątpliwość czy zakupy towarów i usług przez unijny oddział przedsiębiorstwa mającego siedzibę poza Unią Europejską, należy traktować jako czynność oddziału czy też (...)
str. 35
XIII.
Czytelnicy pytają
1.
Rozliczenie zakupu usług wstępu na zagraniczny kongres
Jestem lekarzem (podatnikiem zwolnionym z opodatkowania VAT), który zakupił usługę wstępu na kongresy medyczne organizowane w Hiszpanii i we Włoszech. Czy mam uznać, że jest (...)
str. 37
2.
Sprzedaż towarów na rzecz członka zagranicznej grupy podatkowej
Zawarliśmy umowę z węgierskim kontrahentem, który zamierza kupować nasze towary. Nasz zagraniczny klient jest członkiem grupy podatkowej i posługuje się numerem identyfikacji podatkowej nadanym tej (...)
str. 39
3.
Dostawa towaru do państwa trzeciego na rzecz kontrahenta unijnego
Jesteśmy podatnikiem VAT czynnym. Sprzedajemy nasze wyroby na warunkach EXW (wyposażenie statków pasażerskich) firmie z Finlandii, która transportuje towary z Polski do finalnego odbiorcy w (...)
str. 41
E.
PORADY I KOMENTARZE
1.
Sposób dokumentowania usług niematerialnych
W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej podmioty nabywają tzw. usługi niematerialne, np. usługi doradcze, reklamowe, prawnicze, księgowe, w zakresie ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, informatyczne, marketingowe itp. (...)
str. 43
2.
Stanowisko sądów w kwestii dodatkowych dowodów potwierdzających wykonanie usług niematerialnych
W większości przypadków sądy podtrzymywały stanowisko organów podatkowych, że wystawienie faktury i dokonanie zapłaty nie stanowi przesądzającego dowodu, że usługa niematerialna została faktycznie wykonana, np. (...)
str. 44
F.
VAT OD PODSTAW
XV.
Rozliczanie podatku VAT przez pełnomocnika podatnika
Terminowe i prawidłowe rozliczanie podatku VAT jest obowiązkiem podatnika. To on na podstawie prowadzonych ewidencji sprzedaży i zakupu ma obowiązek prawidłowo wyliczyć kwotę podatku należnego (...)
str. 46
1.
Jak ustanowić pełnomocnika do spraw podatkowych?
Pełnomocnictwo ogólne - zgodnie z art. 138d § 1 Ordynacji podatkowej - upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości (...)
str. 46
2.
Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń
Zgodnie z art. 138e § 1 Ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu (...)
str. 47
3.
Podpisywanie deklaracji przez pełnomocnika
Na mocy art. 80a Ordynacji podatkowej, podatnik może ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli m.in. deklaracji VAT. Pełnomocnictwo (...)
str. 48
4.
Kiedy pełnomocnik odpowiada za zaległości podatkowe podatnika?
Odpowiedzialność pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika wynika z art. 96 ust. 4b ustawy o VAT. W myśl tego przepisu, w przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie (...)
str. 49
G.
WZORY PISM I FORMULARZY
1.
Podmioty uprawnione do ulgi na zakup kas on-line
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Prawo dotyczy wyłącznie (...)
str. 50
2.
Podatnik zwolniony z VAT a prawo do ulgi na zakup kasy
Sposób rozliczenia ulgi przez podatników zwolnionych podmiotowo lub przedmiotowo z VAT reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku (...)
str. 51
3.
Sposób odliczania ulgi przez podatników zwolnionych z VAT - checklista
√ Jeśli jesteś podatnikiem wykonującym wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jesteś podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. (...)
str. 53
H.
PODATEK AKCYZOWY
XVII.
Termin złożenia wniosku o zwrot akcyzy od zakupu paliwa rolniczego upływa 2 marca 2020 r.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. (...)
str. 54
1.
Jak wyliczyć kwotę zwrotu akcyzy?
Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu i ustalany jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku (...)
str. 55
2.
Wniosek o zwrot akcyzy od paliwa rolniczego
Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku (...)
str. 56
I.
VAT W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH
1.
Zwolnienie z VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości po ulepszeniach
W 2009 r. oddałam do użytkowania wybudowany przeze mnie budynek. Odliczałam VAT z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych. Od początku wykorzystywałam tę nieruchomość i nadal wykorzystuję (...)
str. 57
2.
Kompensata należności a MPP
Naliczyliśmy kontrahentowi karę umowną i w związku z tym wystawiliśmy notę księgową. Zgodnie z umową zostanie ona potrącona z bieżącej faktury oznaczonej wyrazami "mechanizm podzielonej (...)
str. 58
3.
Odliczenie VAT od wydatków ponoszonych w związku z umową zlecenia
Prowadzę opodatkowaną działalność gospodarczą (świadczenie usług). Czy w związku z zatrudnieniem zleceniobiorcy (niebędącego przedsiębiorcą) mam prawo odliczyć VAT z tytułu zakupu ekspresu do kawy, artykułów (...)
str. 59
4.
Sprzedaż używanych części samochodowych a prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT
Jestem podatnikiem zwolnionym podmiotowo z VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczę usługi wulkanizacyjne oraz dodatkowo sprzedaję używane opony do pojazdów samochodowych. Czy zobowiązany jestem (...)
str. 61
5.
Brak zapłaty w MPP przez osobę fizyczną a odpowiedzialność karna skarbowa
Czy osoba fizyczna (nabywca), która nie wywiązała się z obowiązku uregulowania należności w podzielonej płatności podlega zawsze odpowiedzialności karnej skarbowej? Czy też nie podlega tym (...)
str. 62
6.
Montaż paneli fotowoltaicznych
Firma rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych w domkach jednorodzinnych. Usługę montażu na nasze zlecenie wykona firma zewnętrzna (podwykonawca), która (...)
str. 63
7.
Nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia VAT
Jestem czynnym podatnikiem VAT i w ramach działalności gospodarczej otrzymuję od kontrahentów krajowych faktury wystawione w walucie obcej. Kwota podatku VAT wykazywana jest w złotych. (...)
str. 64
8.
Rachunki pomocnicze w walutach obcych
Czy podatnik zobowiązany jest do zgłoszenia rachunków pomocniczych w walutach obcych (EUR, USD) prowadzonych do rachunku rozliczeniowego w walucie PLN, do którego przypisany jest rachunek (...)
str. 65
9.
Wystawienie zbiorczej korekty zmniejszającej VAT należny
W styczniu 2020 r. wystawiłem zbiorczą fakturę korygującą dokumentującą obniżkę ceny, do wszystkich transakcji, które miały miejsce w 2019 r. Czy postąpiłem prawidłowo wystawiając taką (...)
str. 66
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.