Czasopisma Księgowych on-line

Wydawnictwo Podatkowe
wtorek, 31 stycznia 2023 r.
Ostatnia aktualizacja: 31.01.2023 r., godz. 8:31 Ilość wizyt z ostatnich 30 dni: 185.664 Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40 Formularz kontaktowy » Pomoc techniczna »
NOWY SERWIS dla Prenumeratorów - PLAN KONT z obszernym komentarzem i indeksem księgowań Uwaga: Do 31 stycznia 2023 r. część płatników składek przekazuje do ZUS informację ZUS IWA za 2022 r. Uwaga: Do 31 stycznia br. przedsiębiorca zamierzający opłacać mały ZUS plus dokonuje odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczeń Uwaga: W styczniu "mały" pracodawca powiadamia pracowników o rezygnacji z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-10Z, CIT-11R za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 r. 31 stycznia 2023 r. (wtorek) mija termin złożenia do US druku ZAW-RD, tj. zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)
SPIS NUMERÓW Zeszytów Metodycznych Rachunkowości
Rocznik
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości
nr 24 (504) z dnia 20.12.2019
X
Uwaga ! Do pobrania i przeglądania publikacji wymagana jest jednorazowa instalacja czytnika (programu) eWYDANIE Gofin.
?
X
Uwaga ! Dostęp do mobilnych e-wydań prenumerowanych tytułów możliwy jest poprzez aplikację GOFIN NEWS.
Więcej o aplikacji GOFIN NEWS znajdziesz tutaj »
?
pokaż fragmenty artykułów
A.
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2019 r.
1.
Termin zamknięcia ksiąg i sposób ich prowadzenia zapewniający prawidłowe sporządzenie sprawozdania UWAGA! Zmiana terminów
Wstępne zamknięcie ksiąg W myśl ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy, nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)
str. 4
2.
Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
Sprawdzenie formalnej poprawności i kompletności zapisów w księgach rachunkowych Pierwszym etapem przygotowującym do zamknięcia ksiąg rachunkowych jest sprawdzenie, czy ewidencja księgowa jest kompletna i prowadzona (...)
str. 6
1.
Należności i zobowiązania w prawie bilansowym
Rozrachunki z kontrahentami to należności i zobowiązania jednostki, powstałe w wyniku zawarcia przez nią transakcji zakupu-sprzedaży (por. stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z (...)
str. 11
2.
Terminy przedawnienia roszczeń określone w prawie cywilnym
Kwestię przedawnienia roszczeń regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.). Z treści art. 117 § 2 K.c. wynika, iż po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu (...)
str. 11
3.
Podatkowe skutki umorzenia i przedawnienia wierzytelności oraz uznania jej za nieściągalną
Należności i zobowiązania umorzone i przedawnione Umorzenie należności z tytułu dostaw i usług może nastąpić w trybie art. 508 K.c. Zgodnie z treścią tego przepisu, (...)
str. 12
4.
Wyksięgowanie należności umorzonych, przedawnionych i nieściągalnych
Należności umorzonych, przedawnionych i uznanych za nieściągalne jednostka nie może pozostawić w księgach rachunkowych oraz wykazywać w bilansie. Tego rodzaju należności nie zostaną już uregulowane, (...)
str. 13
5.
Skutki bilansowe umorzenia i przedawnienia zobowiązań
Przedawnione lub umorzone zobowiązania z tytułu dostaw i usług, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków z tytułu zakupu niefinansowych aktywów trwałych odnosi się w księgach rachunkowych na (...)
str. 16
B.
RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH
1.
Rozliczanie kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych na przykładzie prenumeraty
W świetle prawa bilansowego jednostki przypisują koszty do okresu sprawozdawczego, którego dotyczą, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wynika to z bilansowej zasady memoriału, o której (...)
str. 18
2.
Uproszczenia w zakresie rozliczania kosztów na przełomie lat obrotowych
Jednostka, stosując przepisy ustawy o rachunkowości, uwzględnia również zasadę istotności, o której mowa w art. 4 ust. 4 i 4a oraz art. 8 ust. 1 (...)
str. 21
3.
Stanowisko Dyrektora KIS w sprawie daty potrącenia kosztów pośrednio związanych z przychodami
Do kosztów pośrednio związanych z przychodami można zaliczyć przykładowo koszty ubezpieczenia (majątkowe, komunikacyjne, należności itp.), prenumeraty, czynsz najmu, reklamy i inne koszty o podobnym charakterze. (...)
str. 23
1.
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków obrotowych
Chcemy udzielić naszemu pracownikowi oprocentowanej pożyczki ze środków obrotowych naszej spółki. Czy możemy tego dokonać? Jeśli tak, to jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych? (...)
str. 26
2.
Pożyczka udzielona pracownikowi na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
W jaki sposób jednostka powinna ujmować w księgach rachunkowych udzielanie i spłatę pożyczek na cele mieszkaniowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? W jakiej pozycji bilansu (...)
str. 28
C.
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1.
Zmiana sposobu nadawania numerów inwentarzowych środków trwałych
W związku z rozwojem firmy chcielibyśmy zmienić sposób nadawania środkom trwałym numerów inwentarzowych, tak aby numer zawierał w sobie oznaczenie jednostki, której dotyczy. Czy można (...)
str. 31
2.
Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych
Czy w trakcie roku obrotowego można dokonać przekwalifikowania gruntu ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych? Przekwalifikowania gruntu ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych można dokonać (...)
str. 33
3.
Właściwa kwalifikacja maszyny kupionej z zamiarem oddania jej w finansowy leasing zwrotny
Spółka zamierza nabyć dwie maszyny produkcyjne o znacznej wartości początkowej. Maszyny te po nabyciu oraz uregulowaniu płatności na rzecz ich producenta zostaną objęte umową finansowego (...)
str. 34
D.
RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU
1.
Ustalanie okresu i stawki amortyzacji środków trwałych
Wartość początkową środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu. Tak wynika z (...)
str. 35
2.
Obowiązek weryfikacji stawek i okresu amortyzacji
Jednostki są zobowiązane do systematycznej weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności i stawek amortyzacji środków trwałych, nie później niż na koniec każdego okresu sprawozdawczego. W przypadku (...)
str. 36
3.
Praktyczne zastosowanie protokołu z weryfikacji stawek i okresów amortyzacji środków trwałych
Choć ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostki do okresowej weryfikacji poprawności stosowanych okresów i stawek amortyzacji środków trwałych, to nie precyzuje sposobu jej udokumentowania. Dla potwierdzenia (...)
str. 36
E.
RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA
1.
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym
W jaki sposób w bilansie urzędu (jednostki budżetowej) i skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego wykazać grunty będące własnością jednostki samorządu terytorialnego oddane w użytkowanie wieczyste? (...)
str. 39
1.1.
Wycena bilansowa gruntów będących własnością jednostki samorządu terytorialnego
W świetle pkt 3.1 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, (...)
str. 39
1.2.
Prezentacja gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w bilansie urzędu i w skonsolidowanym bilansie jst
W bilansie urzędu jednostki samorządu terytorialnego (jednostki budżetowej), sporządzanym według załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (...)
str. 39
1.3.
Ujawnienie informacji na temat gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste w informacji dodatkowej
Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej określa załącznik nr 12 do rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej. Zgodnie z tym załącznikiem, informacja dodatkowa składa się (...)
str. 40
2.
Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS
Z okazji świąt Bożego Narodzenia jednostka budżetowa wydała pracownikom, którzy ukończyli 26 rok życia, bony towarowe sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jak ująć w (...)
str. 41
3.
Wymiana płynu w instalacji solarnej zamontowanej w bursie szkolnej
W 2013 r. przeprowadziliśmy w bursie szkolnej modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montując solary i pompy ciepła. Obecnie konieczna jest wymiana glikolu w instalacji solarnej. Czy (...)
str. 43
F.
KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI
1.
Wpływ okresu leasingu na stosowanie uproszczeń oraz wycenę leasingu
Okres leasingu jest zagadnieniem, które może budzić duże wątpliwości ze względu na różne konstrukcje umów oraz różne przesłanki ekonomiczne, którymi kierują się zarówno leasingodawca, jak (...)
str. 44
2.
Uwarunkowania definicyjne okresu leasingu
Okres leasingu - w świetle załącznika A do MSSF 16 - to nieodwołalny okres, przez który leasingobiorca ma prawo do użytkowania bazowego składnika aktywów, wraz (...)
str. 44
3.
Ocena umów leasingowych pod względem możliwości ich skrócenia
Jednostka gospodarcza stosująca MSSF 16 może stanąć również przed koniecznością oceny umów leasingowych pod względem możliwości ich skrócenia. W tym kontekście konieczna jest ocena nie (...)
str. 45
4.
Skutki zawarcia umowy na czas nieoznaczony
Umowy na czas nieoznaczony cechują się tym, że nie zawierają umownego okresu trwania, a co najwyżej okres wypowiedzenia. Często w praktyce umowy na czas nieoznaczony (...)
str. 47
5.
Analiza umów dotyczących prawa wieczystego użytkowania gruntu
Prawa wieczystego użytkowania gruntów (PWUG) stanowią specyficzną grupę umów kwalifikujących się do ujęcia zgodnie z MSSF 16. Prawa te charakteryzują się zazwyczaj długim okresem trwania (...)
str. 49
6.
Ekonomiczne przesłanki brane pod uwagę przy ocenie okresu leasingu
Ocena okresu leasingu powinna brać pod uwagę ekonomiczne przesłanki związane z funkcjonowaniem tego typu umów. Niektóre z przesłanek ekonomicznych są wyraźnie wskazane w MSSF 16 (...)
str. 50
G.
ODPOWIADAMY NA PYTANIA
VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?
W jaki sposób powinniśmy wycenić na dzień bilansowy posiadane przez naszą spółkę krótkoterminowe aktywa finansowe, jeżeli do ich wyceny nie stosujemy przepisów rozporządzenia w sprawie (...)
str. 51
2.
Kiedy należy zaksięgować zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wpłacane w ciągu roku?
Jesteśmy spółką z o.o. Zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych płacimy miesięcznie w podstawowej formie. W którym miesiącu należy księgować tę zaliczkę - w (...)
str. 51
3.
Jak wykazać w bilansie wydatki na oprogramowanie, które na dzień bilansowy nie zostało wdrożone?
Spółka nabędzie program komputerowy składający się z kilku modułów. Każdy z nich ma istotną wartość. Obecnie kupiła pierwszy moduł i ujęła go jako wartość niematerialną (...)
str. 52
4.
Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania?
Zakupiliśmy kilka lokali na potrzeby prowadzonej działalności. Czy wydatki poniesione na remont tych lokali, przed oddaniem ich do użytkowania, zwiększą ich wartość początkową? Generalnie koszty (...)
str. 53
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Roczna korekta odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnej liczby zatrudnionych
W naszej spółce w trakcie 2019 r. zmieniało się zatrudnienie. W jaki sposób dokonać korekty odpisu na ZFŚS na koniec roku? Proszę o przykład liczbowy (...)
str. 54
2.
Bierne rozliczenia międzyokresowe utworzone na niezafakturowane koszty energii elektrycznej
Spółka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. We wrześniu utworzyła bierne rozliczenia międzyokresowe na koszty energii elektrycznej (nie otrzymała jeszcze faktury). W (...)
str. 58
3.
Ujęcie w bilansie VAT naliczonego, skorygowanego w ramach ulgi na złe długi
Zdarza się, że zobowiązania wobec dostawców towarów regulujemy 90 dni po terminie płatności. Jesteśmy zatem zobowiązani do korekty VAT naliczonego w ramach ulgi na złe (...)
str. 60
4.
Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego
Czy powinniśmy utworzyć rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego? Jeśli tak, to w jakiej pozycji bilansu sporządzanego według załącznika nr 1 do ustawy o (...)
str. 61
5.
Rezygnacja z comiesięcznej inwentaryzacji materiałów i towarów odpisywanych bezpośrednio w koszty
Spółka posiada ośrodek wczasowy, w którym świadczy usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem na własnej stołówce. Wszystkie zakupy do magazynu żywnościowego księgowane są w koszty, a (...)
str. 62
6.
Koszty usług budowlano-montażowych w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Spółka z o.o. (mikroprzedsiębiorstwo) zajmuje się świadczeniem usług budowlano-montażowych, elektrycznych, montażem bram, kamer i klimatyzatorów (umowy nie przekraczają 6 miesięcy). Jak powinna rozliczać koszty tych (...)
str. 63
7.
Umorzenie składki członkowskiej nieopłaconej przez jednego z członków stowarzyszenia
Stowarzyszenie branżowe utrzymuje się wyłącznie ze składek swoich członków, sporządza sprawozdanie według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości. Jeden z członków nie zapłacił w (...)
str. 65
8.
Skutki bilansowe zakończenia rekultywacji terenu
Firma posiadała koncesję na wydobywanie piasku. Z uwagi na obowiązek rekultywacji terenu został utworzony na ten cel fundusz. W chwili obecnej firma otrzymała decyzję o (...)
str. 65
9.
Ubezpieczenie grupowe pracowników częściowo finansowane przez pracodawcę
Jednostka zawarła umowę ubezpieczenia grupowego pracowników. Koszty ubezpieczenia częściowo pokrywa jednostka. Jak w takim przypadku wylicza się wynagrodzenie netto (do wypłaty)? Dlaczego jako kwotę, od (...)
str. 66
10.
Podział kosztów i przychodów w związku z postawieniem spółki kapitałowej w stan likwidacji
Spółka z o.o. została postawiona w stan likwidacji w ciągu miesiąca. Jak w takim przypadku należy dzielić koszty i przychody, które dotyczą okresu normalnej działalności (...)
str. 69
WZORCOWY WYKAZ KONT
Zespół 0 - Aktywa trwałe 01 Środki trwałe 02 Wartości niematerialne i prawne 03 Długoterminowe aktywa finansowe 04 Inwestycje w nieruchomości i prawa 07 Odpisy (...)
str. 71
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.